ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 4829/2020

 

Προσωρινή ανάθεση άσκησης επιμέλειας ανήλικου τέκνου - Προσωρινή μηνιαία διατροφή -.

Το συμφέρον του ανήλικου τέκνου επιβάλλει όπως η επιμέλειά του ανατεθεί αποκλειστικά στον πατέρα, με τον οποίο έχει διαμείνει από τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων του και έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό. Απόρριψη αιτημάτων της μητέρας για προσωρινή ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου σε αυτή και για προσωρινή μηνιαία διατροφή σε χρήμα.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4829/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ από τον Δικαστή Δημήτριο Φούκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Αυγούστου 2020, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει επί της εξής υποθέσεως μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΘ' ΗΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ..... του ....., κατοίκου ... Αττικής, οδό ... αριθμ. ..., ενεργούσης ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ....., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Φανής Γκολέμη (ΑΜ ΔΣΑ 32539).

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ...... του ....., κατοίκου ...... Αττικής,    οδός ... αριθμ. ......., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου, δικηγόρου του Γρηγορίου Αλέκου (ΑΜ ΔΣΑ 28228).

 

Η ΑΙΤΟΥΣΑ-ΚΑΘ' ΗΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ζητεί  να γίνει  δεκτή η από ...-....-2020 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ../.../..-..-2020 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

 

Ο ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΑΙΤΩΝ ζητεί να γίνει δεκτή η από ...-...-2020 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ..../...../...-..-2020, προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο της 2-9-2020 κατόπιν της από 8-7-2020 κλήσης του αιτούντος, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως ..../..../9-7-2020      για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, ως επίσης η από ...-7-2020 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως .../..../..-7- 2020 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρτηςης.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού   ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ  ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Με την κρινομένη με αριθμό καταθέσεως ..../.../...-6-2020 αίτηση, η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της ... που απέκτησε με τον καθ' ου σύζυγό της, με τον οποίο από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση, τους και να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλλει ως προσωρινή μηνιαία διατροφή σε χρήμα, το ποσό των 900 ευρώ, για την ίδια επειδή αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της από τα εισοδήματα ή την περιουσία της, καθώς και το ποσό των 600 ευρώ για τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, που έχει αποκτήσει  με τον καθ'ου, καθόσον αυτό αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του από εισοδήματα ή την περιουσία του, να απειληθεί του καθ'ου προσωπική κράτηση διαρκείας έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.000€ για κάθε παράβαση των όρων της εκδοθησόμενης αποφάσεως καθώς και να καταδικασθεί αυτός στην δικαστική της δαπάνη. Με το περιεχόμενο αυτό, η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683, 686 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392, 1485,1486, 1489, 1493, 1496, 1516, 1518 ΑΚ, 176, 728, 729, 735 και 950, 951 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα να απαγγελθεί κατά του καθ' ου προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση των όρων της εκδοθησόμενης αποφάσεως, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο αφού τέτοιο αίτημα προϋποθέτει υποχρέωση του οφειλέτη για παράλειψη ή ανοχή πράξεως (άρθρο 947 ΚΠολΔ), κάτι που δεν ισχύει σε περίπτωση καταδίκης του στην καταβολή διατροφής, υποχρέωση για την οποία η εκτέλεση πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 951 του ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση να εξεταστεί  περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Με την κρινόμενη με αριθμό καταθέσεως ....../...../...6.2020 αίτηση, ο αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου του Μ.... που απέκτησε με την καθ'ης σύζυγο του, με την οποία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση τους, ενώ με  την με αριθμό καταθέσεως ....../....../...7.2020 αίτηση ζητεί να ρυθμισθεί προσωρινά η μετά του ανηλίκου τέκνου επικοινωνία του, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην αίτηση του. Με το περιεχόμενο αυτό, οι αιτήσεις αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρονται προς συζήτηση, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683, 686 επ. ΚΠΟλΔ), και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1516,1518, 1520 ΑΚ, 176, 728, 729, 735 και 950, 951 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να εξεταστούν περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τις προσκομιζόμενες από τον αιτούντα ένορκες βεβαιώσεις με αριθμούς ......./....-8-2020 της ... ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Χ..... Γ....,..., ..., ...., .... και .../.....-8-2020 των Ε.... Σ...., Α....  Ζ....,  Λ........Σ......., Χ..... Μ..... και Μ..... Μ....., ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών και  τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο στις .../.../201.. στ.. ... Αττικής, απέκτησαν δε ένα τέκνο, τον Μ...... που γεννήθηκε την ...-3-2016. Οι διάδικοι δεν μπόρεσαν να συμβιώσουν αρμονικά, λόγω της ψυχολογικής κατάστασης της αιτούσας καθ' ης, με  συνέπεια την αποχώρηση του αιτούντος από την συζυγική τους οικία στα ... το έτος 2018 και την εγκατάσταση του στην πατρική οικία του. Από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει διαμείνει μεγάλα χρονικά διαστήματα στην οικία του αιτούντος. Το συμφέρον του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ενόψει της ηλικίας του και των συνθηκών διαβίωσης του, επιβάλλει όπως η επιμέλειά του ανατεθεί αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του, με τον οποίο έχει άλλωστε διαμείνει από την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων του και έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό, ο οποίος είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να το αναθρέψει και να επιμεληθεί των υποθέσεων του. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα είναι κυρία ακίνητης περιουσίας και έχει εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων.  

 

Κατόπιν  των προεκτεθέντων, πρέπει οι με αριθμούς ...../....../....-6-2020  και ......./......./14-7-2020 αιτήσεις να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμες, η δε με αριθμό ...../...../....-....-2020 αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ανατεθεί στον αιτούντα η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθεί κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αιτήσεις αντιμωλία των διαδίκων

 

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις με αριθμούς εκθέσεως καταθέσεως ..../...../...7.2020 και ..../...../...7.2020 αιτήσεις.

 

-ΔΕΧΕΤΑΙ την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ..../..../..6.2020

αίτηση.

 

-ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στον αιτούντα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Μ....

 

-ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

 

-ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και συνεδρίαση στο ακροατήριο του, οι διάδικοι και οι  πληρεξούσιοι δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια την 29.9.2020 χωρίς να παρίστανται δικηγόροι  τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ