ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 421/2020

 

Επιχειρήσεις ΟΤΑ - Προσωπικό - Μεταφορά σε υπηρεσίες ΟΤΑ - Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -.

 

Προσωπικό όσων δημοτικών επιχειρήσεων λύονται, συγχωνεύονται ή μετατρέπονται λόγω της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των δημοτικών επιχειρήσεων. Δυνατότητα μεταφοράς σε υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. ή των νομικών του προσώπων, σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ειδικότητας, κατόπιν αξιολόγησης των υφιστάμενων αναγκών και τήρησης της καθοριζόμενης στις σχετικές διατάξεις ειδικής διαδικασίας. Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της μεταφοράς του ως άνω προσωπικού είναι η απασχόληση αυτού στην οικεία δημοτική επιχείρηση μέχρι 31.12.2005, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και για εύλογο χρονικό διάστημα. Σύσταση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δήμους, κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, την Ε.Ν.Α.Ε. και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους ή η συμμετοχή τους σε αυτές.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 421/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Μαγδαληνή Βαρβαρέσου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.

 

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 9η Μαΐου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Των εναγόντων: 1) Του Β. Χ. του Α., 2) Της Μ. Τ. του Α., 3) Της Ε. Θ. του Χ. και 4) Του Α. Τ. του Ν., κατοίκων …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Γεωργίου Παναγιώτου.

Του εναγομένου: Του ν.π.δ.δ. - οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Μαιζώνος αρ. 108, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ΑΦΜ ., που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Παρασκευής Σφαέλου.

 

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 30-07-2018 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./10-9-2018, προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 25-10-2018 και, κατόπιν αναβολών, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο οικείο πινάκιο και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

 

Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις νομίμως κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), στο δέκατο μέρος αυτού, υπό τον τίτλο «Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (άρθρα 252 - 270), που ισχύει από 8.6.2006 (βλ. άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006), θεσπίζει τους κανόνες ίδρυσης, λειτουργίας, στελέχωσης και λύσης των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (άρθρα 252 - 268) και περαιτέρω καθιερώνει ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων στο προβλεπόμενο από τις ίδιες διατάξεις νομικό πλαίσιο (άρθρα 269 - 270). Ειδικότερα, στο άρθρο 269 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παρ. 5 και 7 αυτού με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263), ορίζεται ότι: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2007, όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση. 2. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2007… 3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005. … 4. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας... 5. Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν (1) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. … 7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής, λύσης ή απόσχισης κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της…». Σημειωτέον ότι οι προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. προθεσμίες, παρατάθηκαν διαδοχικά έως 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263), 21 παρ. 13 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) και 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234), αντίστοιχα. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: Με τον ανωτέρω Κ.Δ.Κ. επιχειρείται, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του κυρωτικού του νόμου (3463/2006), ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και συγχρόνως καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα προσαρμογής της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων στο νέο νομικό καθεστώς, άλλως της συγχώνευσής τους ή της λύσης τους. Παράλληλα, με τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα λαμβάνεται, πλην άλλων, πρόνοια για το προσωπικό όσων δημοτικών επιχειρήσεων λύονται, συγχωνεύονται ή μετατρέπονται λόγω της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των δημοτικών επιχειρήσεων και, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με χρηστότητα και ευαισθησία το ανακύπτον κοινωνικό ζήτημα εξαιτίας της απώλειας της, κατά κανόνα μακροχρόνιας και σε κάθε περίπτωση για εύλογο χρονικό διάστημα, εργασίας των απασχολουμένων σ` αυτές, καθώς και για να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα εμπειρία τους, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς τους σε υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. ή των νομικών του προσώπων, σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ειδικότητας, κατόπιν αξιολόγησης των υφιστάμενων αναγκών και τήρησης της καθοριζόμενης στις σχετικές διατάξεις ειδικής διαδικασίας. Ενόψει του προαναφερόμενου σκοπού του νόμου και προς αποφυγή της καταστρατήγησής του, απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της μεταφοράς του ως άνω προσωπικού είναι η απασχόληση αυτού στην οικεία δημοτική επιχείρηση μέχρι 31.12.2005, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να δικαιολογείται η παρεχόμενη προστασία της εργασιακής σχέσης (βλ. Πράξεις Ι Τμ. Ε.Σ. 182/2009, 17/2010, 229/2010, 282/2010, 9/2011, 140/2011 κ.ά.). Η κατάταξη του εν λόγω προσωπικού στις νέες θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (ήτοι του Δημάρχου, βλ. άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 87), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 252 του ν. 3463/2006 «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: α. Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, β. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.. 2. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συνιστά δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών με αντίστοιχου περιεχομένου αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 254 παράγραφος 1. 3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συνιστώνται είτε μόνον από έναν ή περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες είτε με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.  α. Οι ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται από περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες είτε με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην εταιρεία της μορφής αυτής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.. Στην ανώνυμη εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. θεωρούνται και εκείνες στις οποίες συμμετέχουν μόνο Τ.Ε.Δ.Κ. αντί των Ο.Τ.Α. α` βαθμού. [...]. 9. Ως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του παρόντος μέρους νοούνται η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η Ε.Ν.Α.Ε., οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, οι Σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 18 παρ. 5α του ν. 3731/2008, στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) υπάγεται και το προσωπικό, που είχε προσληφθεί σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέχρι 31.12.2005 και απησχολείτο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείες αυτές λυθούν μέχρι 31.12.2009 και υπό την προϋπόθεση, ότι η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Κατά το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 3274/2004, επιτρέπεται η σύσταση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δήμους, κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, την Ε.Ν.Α.Ε. και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους ή η συμμετοχή τους σε αυτές. Οι παραπάνω αστικές εταιρείες μπορούν να μετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995. Υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν οι ανωτέρω φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως. Συμμετοχή των ανωτέρω αστικών εταιρειών σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, που έχουν καταρτισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης αυτής θεωρείται έγκυρη. Στο δε άρθρο 42 παρ. 1, 2 του ν. 3801/2009, ορίζεται: «1. Οι δεδουλευμένες αποδοχές, περιλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. και το οποίο απολύεται ή μεταφέρεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), καταβάλλονται από τους οικείους δήμους και κοινότητες, εφόσον το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι. 2. Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., του οποίου οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το π.δ. 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2005 οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους».

 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες, με την υπό κρίση αγωγή, εκθέτουν: Ότι εργάζονταν στην υπηρεσία τουρισμού του εναγομένου ως υπάλληλοι αυτού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ήδη από το έτος 2000-2001 μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους. Ότι στις 30-10-2002 προσελήφθησαν από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας (ΕΤΑΑ), δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να απασχοληθούν ως διοικητικοί υπάλληλοι. Ότι έκτοτε απασχολούνταν συνεχώς στην εταιρεία αυτή, μέχρι τη λύση της εν λόγω εταιρείας στις 26-5-2010. Ότι ακολούθως και δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 269 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των λοιπών συναφών διατάξεων, που ρητά προβλέπουν την μεταφορά προσωπικού των λυομένων αστικών μη κερδοσκοπικών αναπτυξιακών εταιριών στους δι’ αυτών εξυπηρετούμενους οικείους Δήμους εφόσον απασχολείτο, όπως και οι ενάγοντες, μέχρι την 31-12-2005 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το Δημοτικό Συμβούλιο του εναγομένου με την υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφασή του, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ ./30-8-2010, ενέκρινε την μεταφορά τους από την εν λόγω εταιρεία στον εναγόμενο Δήμο ως προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και την ταυτόχρονη απόφαση του Δημάρχου σύστασης αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου. Ότι ακολούθως, οι ενάγοντες τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα ο 1ος και 4ος σε θέση κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, η 2η και 3η αντίστοιχα σε θέση κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού και σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ότι, όμως, και ενώ έκτοτε έχουν στη διάθεση του εναγομένου τις υπηρεσίες τους, ο εναγόμενος παρά τις συνεχείς οχλήσεις και τις πάσης φύσεως προσπάθειές τους και την υπόσχεση ότι αναμένει την τελική έκβαση της δίκης που υπήρχε για τους λοιπούς πέντε συναδέρφους τους και παρόλο που κατ’ επανάληψη επιβεβαιώθηκε η ισχύς της υπ’ αρ. ./2010 απόφασης με έτερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παρελκύει την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω συνάδερφοί τους δικαιώθηκαν με την υπ’ αρ. 505/2017 απόφαση του Εφετείου Πατρών. Ότι, πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αρ. 505/2017 απόφαση του Εφετείου Πατρών έλυσε το ζήτημα όσον αφορά στους λοιπούς πέντε συναδέρφους τους ως προς τους οποίους πληρούνταν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές των εναγόντων και αναγνώρισε ότι συνδέονται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από της ισχύος της ./2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στις θέσεις που καθόρισε για όλους τους η προαναφερθείσα πράξη τοποθέτησης. Ότι η μη αποδοχή των υπηρεσιών τους συνιστά εν τοις πράγμασι αμφισβήτηση της από την απόφαση υπ’ αρ. ./2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδρυθείσας υπηρεσιακής τους σχέσης και κατάστασης και του συναφούς έκτοτε ενεργού και από αυτόν άλλωστε συνεχώς μέχρι σήμερα αναγνωριζομένου εργασιακού δικαιώματός τους, ώστε να προκύπτει πρόδηλο άμεσο έννομο συμφέρον να αναγνωρισθεί ότι οι ενάγοντες από της ισχύος της ως άνω ./2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (28-7-2010) συνδέονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στις παραπάνω υπηρεσίες και θέσεις σύμφωνα με την ως άνω πράξη τοποθέτησης. Ενόψει των προεκτεθέντων, οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί ότι, από της ισχύος της υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου συνδέονται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δη ο 1ος και 4ος εξ αυτών σε θέση κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, η 2η και 3η εξ αυτών, αντίστοιχα, σε θέση κλάδου Π.Ε. 1 Διοικητικού και σε θέση Κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως επίσης να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων. Με τα ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αναγνωριστική αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (ά. 16 αρ. 2, 25 παρ. 2, 33 και 621 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως έχουν μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015, βλ. το άρθρο ένατο αυτού), προκειμένου να εκδικασθεί με την αρμόζουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (ά. 591 και 614 επ. ΚΠολΔ, όπως έχουν κατόπιν του Ν. 4335/2015). Η υπό κρίση αγωγή είναι επιπλέον νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 361, 648 επ. του ΑΚ, 269 του ν. 3463/2006, 70 και 176 του ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει η κρινομένη αγωγή να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος, που εξετάστηκε με επιμέλεια των εναγόντων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την προκείμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, απ’ όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 336 παρ. 3, 339, 340, 395, 432 επ., 591 παρ. 1, 5 και 614 αρ.3 ΚΠολΔ, όπως έχουν μετά το Ν. 4335/2015), ορισμένα εκ των οποίων εγγράφων αναφέρονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική κρίση της ένδικης διαφοράς, όπως, επίσης, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας (εφεξής ΕΤΑΑ) υπήρξε αστική εταιρεία οικονομικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Πάτρας, με κύριο εταίρο το Δήμο Πατρέων, η οποία συνεστήθη στις 28-3-2001. Οι ενάγοντες είχαν προσληφθεί από την ΕΤΑΑ στις 30-10-2002, στην οποία και απασχολούνταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (βλ. τις από 27-7-2010 βεβαιώσεις της ΕΤΑΑ, που οι ενάγοντες προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως). Περαιτέρω, μετά την από 24-9-2008 τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΑΑ, παρέμειναν ως μέλη της ο Δήμος Πατρέων και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), ενώ με το υπ’ αρ. πρωτ. ./10-4-2008 έγγραφο της ΕΤΑΑ προς το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΤΑΑ αιτείτο να πληροφορηθεί εάν υφίστατο δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της στο Δήμο Πατρέων ή σε νομικά του πρόσωπα, σε απάντηση δε έλαβε το υπ’ αρ. πρωτ. ./29-7-2008 έγγραφο της Διευθύντριας Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ως άνω Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η εφαρμογή, σε περίπτωση λύσης της ΕΤΑΑ και εφόσον μετά την τροποποίηση του καταστατικού της οι εταίροι της είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 για τη μεταφορά του προσωπικού της. Εξάλλου, η Ε.Τ.Α.Α. με το από 13-4-2010 έγγραφό της προς το Δήμο Πατρέων αποδέχθηκε τη διάθεση του προσωπικού της προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα από τη δομή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου, γνωστοποιώντας ταυτοχρόνως την απόφασή της να προχωρήσει στη λύση της. Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Πατρέων εξέδωσε την υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του (νομίμως δημοσιευθείσα στο υπ’ αρ. ./30-8-2010 Τεύχος Β/ΦΕΚ), με την οποία εγκρίθηκε, αφενός η μεταφορά των εναγόντων - εργαζομένων της ΕΤΑΑ στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τμήμα Τουριστικής Προβολής, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων και αφετέρου η σύσταση ισάριθμων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Ακολούθως, με την υπ’ αρ. ./27-9-2010 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων τοποθετήθηκαν ο πρώτος, η δεύτερη, η τρίτη και ο τέταρτος των εναγόντων στο Τμήμα Τουριστικής Προβολής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του εναγομένου. Η ως άνω απόφαση άρχισε να ισχύει από 1-9-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ./1-9-2010, τεύχος Γ), όπως προκύπτει από την ανωτέρω υπ’ αρ. ./2010 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων, που οι ενάγοντες νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν. Οι ενάγοντες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προσηκόντως προς το εναγόμενο. Ωστόσο, το εναγόμενο δεν υλοποιεί την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένοντας την έκβαση έτερης δίκης που έχει ανοιχθεί επί αγωγής που είχαν ασκήσει πέντε συνάδελφοι των εναγόντων ως προς τους οποίους ίσχυαν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές των εναγόντων. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι, πέραν των εναγόντων, στην ΕΤΑΑ είχαν προσληφθεί και οι Α. Κ., Α. Τ., Α. Θ., Μ. Δ. και Α. Γ., οι οποίοι είχαν ασκήσει, μεταξύ άλλων, και την από 10-3-2013 και με αριθμό κατάθεσης ./2013 αγωγή τους κατά του εναγομένου με όμοιο με την κρινομένη αγωγή αίτημα. Επί της αγωγής αυτής των εναγόντων εξεδόθη αρχικώς η υπ’ αρ. 208/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι οι ως άνω εργαζόμενοι συνδέονται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 28-7-2010, οπότε και εγκρίθηκε η μεταφορά τους από την ΕΤΑΑ στο Δήμο Πατρέων δυνάμει της υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του εναγομένου. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε και εν συνεχεία έφεση από το εναγόμενο, χωρίς όμως να προσβληθεί το ανωτέρω σκέλος αυτής επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αρ. 505/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 208/2015 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, το εναγόμενο, ως προς τους ανωτέρω συναδέλφους των εναγόντων, έπαυσε να αμφισβητεί την μεταφορά τους σε αυτό από την ΕΤΑΑ. Όμως, δεν έχει υλοποιήσει ακόμα την ως άνω απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και ως προς τους ενάγοντες. Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα πρόταση της παρούσας, ήταν νόμιμη η μεταφορά των εναγόντων από την Ε.Τ.Α.Α. στον εναγόμενο, αφού πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και συγκεκριμένα άπαντες οι ενάγοντες συνδέονταν με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με την Ε.Τ.Α.Α. μέχρι 31-12-2005, η δε Ε.Τ.Α.Α. λύθηκε εν τέλει μέχρι τις 31-12-2010, όπως η αντίστοιχη προθεσμία παρατάθηκε τελικώς δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009, ενώ το γεγονός ότι η ΕΤΑΑ συνιστά αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία δεν δύναται να οδηγήσει το Δικαστήριο σε αντίθετη περί αυτού κρίση, αφού το άρθρο 18 παρ. 5α του ν. 3731/2008 επέκτεινε για λόγους ίσης μεταχείρισης την εφαρμογή των ρυθμίσεων των παρ. 3 και 7 του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. και στο προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είχε προσληφθεί μέχρι τις 31-12-2005, εφόσον οι εταιρείες αυτές λύθηκαν μέχρι την ως άνω ημερομηνία, προθεσμία, η οποία, όπως προελέχθη, παρατάθηκε μέχρι 31-12-2010. Τα προεκτεθέντα δεν αμφισβητούνται μάλιστα ειδικώς από το εναγόμενο με αποτέλεσμα να παράγεται για αυτό πλήρη απόδειξη εναντίον του (άρθρα 261 εδ. β΄ και 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να αναγνωρισθεί ότι οι ενάγοντες συνδέονται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 28-7-2010, οπότε και εγκρίθηκε η μεταφορά τους από την Ε.Τ.Α.Α. στο Δήμο Πατρέων, δυνάμει της υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου και δη ο πρώτος και τέταρτος των εναγόντων σε θέση κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, η δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα σε θέση κλάδου Π.Ε. 1 Διοικητικού και σε θέση κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων απαιτείται να συμψηφισθούν στο σύνολό τους, διότι η ερμηνεία των διατάξεων, που εφαρμόσθηκαν στην ένδικη υπόθεση ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 106 και 179 του ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο Πατρέων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 28-7-2010, οπότε και εγκρίθηκε η μεταφορά τους από την ΕΤΑΑ στο Δήμο Πατρέων δυνάμει της υπ’ αρ. ./28-7-2010 απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, και δη ο πρώτος και ο τέταρτος σε θέση κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, η δεύτερη και τρίτη, αντίστοιχα, σε θέση κλάδου Π.Ε.1 Διοικητικού και σε θέση κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, την 24/7/2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ