ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 4029/2019

 

Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή - Εμβόλια -.

 

Συνεκδίκαση αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκου. Ανάθεση της επιμέλειας στη μητέρα με συναπόφαση των γονέων στα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης του τέκνου, λόγω άρνησης της μητέρας να προβεί στον εμβολιασμό του κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής του. Καθορισμός των μηνιαίων δαπανών του ανηλίκου 4 ετών σε 800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ιδιωτικού παιδικού σταθμού, από τα οποία αναλογούν στον πατέρα τα 500 ευρώ. Ρύθμιση εκτεταμένης επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο την 1η και 3η εβδομάδα από Παρασκευή 14..00 έως Κυριακή 20.00 και κάθε Τετάρτη από την αποχώρηση του τέκνου από τον παιδικό σταθμό έως την παράδοσή του σ’ αυτόν την Πέμπτη πρωί, από 7 ημέρες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα και ένα μήνα εναλλάξ Ιούλιο ή Αύγουστο.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός αποφάσεως 4029/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Αργύριο Γκόγκολα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, στις 5 Φεβρουαρίου 2019, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ..., κατοίκου . Αττικής, ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παναγιώτας Μπόλτση (A.M. Δ.Σ.Α. 033551), που κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Νικολόπουλου (A.M. Δ.Σ.Α. 010436), που κατέθεσε σημείωμα.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-11-2018 αίτηση της, με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου και την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκου τέκνου, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης ./29-11-2018 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την παραπάνω δικάσιμο.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 25-1-2019 αίτηση του, με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου και την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκου τέκνου, άλλως την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του με αυτό, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης ./28-1-2019 προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την παραπάνω δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εκκρεμούν: η από 27-11-2018 και με αριθμό κατάθεσης ./29-11-2018 αίτηση και η από 25-1-2019 και με αριθμό κατάθεσης ./28-1-2019 αίτηση, μεταξύ των αυτών διαδίκων - συζύγων, που δικάζονται κατά την αυτή διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, επιπροσθέτως δε, διότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενα).

 

Η αιτούσα της πρώτης υπόθεσης, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί: α) να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά σε αυτήν η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της ..., διότι αυτό επιβάλλεται, για τους εκεί αναλυτικά εκτιθέμενους λόγους, από το αληθινό συμφέρον αυτού, μετά από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της με τον καθ' ου η αίτηση πατέρα του και β) να υποχρεωθεί ο καθ' ου να της προκαταβάλλει προσωρινά, εντός των τριών πρώτων ημερών εκάστου μηνός, ως διατροφή του παραπάνω ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των 800 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης, διότι αυτό, λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του για εργασία, δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ενώ ο καθ' ου η αίτηση δύναται, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, να καλύψει το αιτούμενο μέρος των διατροφικών του αναγκών. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496 εδ. α', 1498, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516, 340, 345 ΑΚ, 218, 728, 729, 731, 732 και 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Ο αιτών της δεύτερης συνεκδικαζόμενης αίτησης, με την ένδικη αίτηση του, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί: α) να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά σε αυτόν η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου του ..., διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον αυτού, μετά από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης του με την καθ' ης η αίτηση μητέρα του, άλλως να κατανεμηθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του ανά δεκαπέντε (15) ημέρες μεταξύ του ιδίου και της καθ' ης, άλλως να κατανεμηθεί λειτουργικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε σε αυτόν να ανατεθεί η επιμέλεια της υγείας, της εκπαίδευσης και των αθλητικών και καλλιτεχνικών του δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιμέλειας να ανατεθεί στην καθ' ης, β) να υποχρεωθεί η καθ' ης να του προκαταβάλλει προσωρινά, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως διατροφή του παραπάνω ανηλίκου τέκνου του το ποσό των 452 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης, διότι αυτό, λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του για εργασία, δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ενώ η καθ' ης η αίτηση δύναται, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, να καλύψει το αιτούμενο μέρος των διατροφικών του αναγκών, άλλως και σε περίπτωση που δεν ανατεθεί σε αυτόν η άσκηση της επιμέλειας (άλλως συνεπιμέλειας) του ανηλίκου τέκνου του, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με αυτό, κατά τον αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση η αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496 εδ. α', 1498, 1510, 1511, 1520, 1513, 1514, 1516, 340, 345 ΑΚ, 218, 728, 729, 731, 732 και 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων ... (της αιτούσας - καθ' ης η αίτηση) και ... (του καθ' ου η αίτηση - αιτούντος), που αμφότεροι εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όπως και όλων των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσκομισθείσα από τον καθ' ου της πρώτης αίτησης από 5-2-2019 δήλωση του …, δοθέντος ότι αυτή αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τον πολιτικό τύπο, στις 26-3-2015, στο Ίλιον Αττικής. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα (1) τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις 25-6-2015. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διεκόπη οριστικά τον Αύγουστο του έτους 2017, όταν η αιτούσα αποχώρησε από τη συζυγική οικία και μετοίκησε με το ανήλικο τέκνο της στη … Αττικής, σε μισθωμένη από την ίδια οικία, επί της οδού ... Η αιτούσα έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα της απέναντι στο ανήλικο τέκνο της, το οποίο φροντίζει με αγάπη και αφοσίωση, συμβάλλοντας θετικά στην ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη, ενώ έχει δημιουργήσει σταθερό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, που παρέχει όλα τα εχέγγυα για την ομαλή εξέλιξη του, καλύπτοντας παράλληλα με επιμέλεια τις διατροφικές ανάγκες του τέκνου, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων του καθ' ου (αιτούντος της β' αίτησης). Το ανωτέρω ανήλικο, λόγω και της πολύ μικρής ηλικίας του, έχει απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων και της στοργής, αγάπης και θαλπωρής, που του παρέχεται από τη μητέρα του. Ενόψει των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι πραγματικά είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου, στο οποίο το Δικαστήριο αποβλέπει (άρθρο 1511 ΑΚ), να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου αυτού, με την επισήμανση ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου (συνεπώς και του εμβολιασμού αυτού), ορίζεται ότι απαιτείται συναπόφαση των διαδίκων, λαμβανομένης υπόψη της άρνησης της αιτούσας να συναινέσει στον εμβολιασμό του τέκνου έως την ηλικία των δύο ετών. Η εκ περιτροπής δε ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων σε αμφότερους τους γονείς του, όπως αιτείται ο πατέρας του - αιτών της υπό στοιχείο β' αίτησης, πιθανολογείται ότι δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του ανηλίκου, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του πατέρα του προς το πρόσωπο του, λόγω της έλλειψης συμφωνίας των γονέων ως προς το θέμα αυτό και των τεταμένων μεταξύ τους σχέσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε συγκρούσεις και διαφωνίες ως προς τον τρόπο άσκησης της επιμέλειας, γεγονός που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική σταθερότητα του ανηλίκου, το οποίο βίωσε πρόσφατα το χωρισμό των γονέων του και έχει ανάγκη σταθερού περιβάλλοντος διαβίωσης.

 

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω κρίση άγεται το Δικαστήριο χωρίς να λάβει τη γνώμη του ανηλίκου, καθώς κρίνει ότι αυτό, λόγω του νεαρού της ηλικίας του (τεσσάρων ετών περίπου), δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα να αντιληφθεί τη σημασία της διαφοράς των γονέων του ή να εκφράσει τη γνώμη του.

 

Πιθανολογήθηκε, ακόμη, ότι ο ανήλικος ... φοιτά σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, καταβάλλοντος μηνιαίως το ποσό των 350 ευρώ. Επίσης, βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, καθόσον διαμένει με τη μητέρα του σε μισθωμένη από αυτήν οικία, καθώς και με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας αυτής, κατά το μέρος που του αναλογεί. Κατά τα λοιπά, οι μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνονται, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή (σε στενή έννοια), συμμετοχή σε όλες εν γένει τις δαπάνες της κατοικίας, όπου διαμένει με τη μητέρα του (ήτοι ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας, κ.λπ.), ένδυση, υπόδηση, ψυχαγωγία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι οι συνήθεις παιδιών της ηλικίας του, της αυτής, από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων, κατάστασης με τους γονείς του. Το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων στερείται περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργασθεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως, δεν μπορεί να καλύψει με δικές του δυνάμεις τις ανωτέρω διατροφικές του ανάγκες και γι' αυτό έχει αξίωση διατροφής σε χρήμα, έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Ο καθ' ου η πρώτη αίτηση - πατέρας του ανηλίκου εργάζεται ως υπάλληλος στην εταιρεία COSMOTE Α.Ε. και οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.759 ευρώ. Επιπλέον, από την ίδια εταιρεία λαμβάνει κάθε μήνα επίδομα παιδικού σταθμού, ποσού 250 ευρώ. Ακόμη, εισπράττει μηνιαίως το ποσό των 218 ευρώ από την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας του, επιφανείας 37 τ.μ., που βρίσκεται στα Πατήσια, επί της οδού .... Ο ίδιος βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, καθόσον διαμένει σε μισθωμένη από τον ίδιο οικία, καταβάλλοντος μηνιαίως το ποσό των 400 ευρώ, ενώ βαρύνεται και με τις λειτουργικές δαπάνες της ως άνω οικίας, που ήταν η πρώην οικογενειακή στέγη. Επίσης, είναι συγκύριος, κατά ποσοστό 1,17%: α) ενός αγροτεμαχίου, με αριθμό ., εμβαδού 44.321 τ.μ. και β) ενός αγροτεμαχίου, με αριθμό 312, εμβαδού 31.75ο τ.μ. που βρίσκονται στο Λ. του Νομού Κιλκίς, τα οποία δεν πιθανολογήθηκε ότι αποφέρουν σε αυτόν κάποιο εισόδημα. ʼλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει ο καθ' ου, οι ανάγκες του οποίου είναι οι συνήθεις ενός ατόμου της ηλικίας του, ενώ δεν βαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου. Η αιτούσα - μητέρα του ανηλίκου εργάζεται ως διατροφολόγος στην κλινική μεταβολομικής του ιατρού …, με μηνιαίο μισθό 1.180 ευρώ. Επίσης, συμμετέχει σε διαφημίσεις προϊόντων διαφόρων εταιρειών, λαμβάνοντας ετησίως τουλάχιστον το ποσό των 400 ευρώ. Βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, καθόσον διαμένει με το ανήλικο τέκνο της σε μισθωμένο διαμέρισμα, καταβάλλοντος μηνιαίως το ποσό των 300 ευρώ, βαρυνόμενη και με τις λειτουργικές δαπάνες της ανωτέρω οικίας. Έχει στην κυριότητα της ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της ιδίας και του τέκνου της. ʼλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει η αιτούσα, οι ανάγκες της οποίας είναι οι συνήθεις ενός ατόμου της ηλικίας της, ενώ δεν βαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου, πλην του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, το οποίο φροντίζει αυτοπροσώπως, παρέχοντας του κάθε είδους εξυπηρετήσεις και περιποιήσεις, που συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Με βάση τα ανωτέρω, οι μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα διατροφής, καθαριότητας, ένδυσης - υπόδησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, ενασχόλησης, ψυχαγωγίας και παραθερισμού, ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ, που είναι ανάλογο με τις προαναφερόμενες ανάγκες του. Από το ποσό αυτό ο καθ' ου είναι σε θέση να καταβάλει το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ η μητέρα του ως άνω ανηλίκου βαρύνεται με το υπόλοιπο ποσό για τη διατροφή του. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω επιμερισμός της απαιτούμενης για το ανήλικο τέκνο διατροφής μεταξύ των γονέων του, γίνεται χωρίς να απαιτείται η υποβολή από τον καθ' ου της ένστασης συνεισφοράς και της αιτούσας μητέρας του ανηλίκου στη διατροφή αυτού, καθόσον με την αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτούμενης για τον εν λόγω ανήλικο διατροφής, αλλά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του καθ' ου στη διατροφή αυτή.

 

Επομένως, κατά τα παραπάνω, ο καθ' ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, το προαναφερόμενο ποσό των 500 ευρώ, εντός των τριών πρώτων ημερών εκάστου μήνα, από την επίδοση της υπό κρίση αίτησης της και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, μέχρι την εξόφληση. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι είναι προς το συμφέρον του ανήλικου να επικοινωνεί με τον πατέρα του, ο οποίος δείχνει αγάπη και ενδιαφέρον γι' αυτό και επιθυμεί να συμβάλλει στην ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη, ώστε να αποτραπεί η αποξένωση τους και κυρίως να αναπτυχθεί ο μεταξύ γονέα και τέκνου ψυχικός δεσμός, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τον ψυχικό κόσμο του τέκνου οι εκδηλώσεις στοργής, αγάπης και θαλπωρής από τον γονέα εκείνο, με τον οποίο δεν διαμένει, ώστε να αμβλυνθούν οι δυσμενείς συνέπειες της διάλυσης της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του. Με βάση το συμφέρον του ανηλίκου, η επικοινωνία του με τον πατέρα του κρίνεται ότι πρέπει να γίνεται, ως εξής: α) κάθε πρώτη (1η) και τρίτη (3η) εβδομάδα εκάστου μηνός από Παρασκευή και ώρα 14.00 έως την Κυριακή και ώρα 20.00, β) κάθε Τετάρτη, από το μεσημέρι (μετά το τέλος του παιδικού σταθμού) έως το πρωί της Πέμπτης (που θα το παραδίδει στον παιδικό σταθμό), γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό επί μια εβδομάδα και από ώρα 12:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 12:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό επί μία εβδομάδα, από την Κυριακή των Βαΐων και ώρα 12:00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20.00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 12.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 20.00, ε) κατά τις θερινές διακοπές, κατά μεν τα μονά έτη από 1 Αυγούστου και ώρα 12.00 έως 31 Αυγούστου και ώρα 20.00, κατά δε τα ζυγά έτη από 1 Ιουλίου και ώρα 12.00 έως 31 Ιουλίου και ώρα 20.00. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, κατά τα εναρκτήρια χρονικά σημεία της επικοινωνίας, ο πατέρας του ανηλίκου (αιτών της δεύτερης αίτησης) θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από την οικία της μητέρας του και θα το επιστρέφει σε αυτήν κατά καταληκτικά χρονικά σημεία, με εξαίρεση την επικοινωνία την Τετάρτη εκάστης εβδομάδας (υπό στοιχείο β), κατά την οποία ο αιτών της δεύτερης αίτησης ή η μητέρα του, ..., θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από τον παιδικό σταθμό κατά τη λήξη του και την επόμενη ημέρα το πρωί (Πέμπτη) ο ίδιος θα το παραδίδει και πάλι στον παιδικό σταθμό.

 

Κατ' ακολουθία των προαναφερομένων: Α) η πρώτη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη, να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ….., με την επισήμανση ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου (συνεπώς και τον εμβολιασμό αυτού) απαιτείται συναπόφαση των διαδίκων, και να υποχρεωθεί ο καθ' ου η πρώτη αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου τους και για λογαριασμό αυτού, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και για το μετά την επίδοση της ένδικης αίτησης χρονικό διάστημα, το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής της κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, Β) η δεύτερη αίτηση πρέπει, ομοίως, να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με το παραπάνω ανήλικο τέκνο του, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων(άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και συνεκδίκαση της από 27-11-2018 και με αριθμό κατάθεσης ./29-11-2018 αίτησης και της από 25-1-2019 και με αριθμό κατάθεσης ./28-1-2019 αίτησης.

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αυτές κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την πρώτη αίτηση.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ….., με την επισήμανση ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου (συνεπώς και τον εμβολιασμού αυτού) απαιτείται συναπόφαση των διαδίκων γονέων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου η πρώτη αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου τους και για λογαριασμό αυτού, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και για το μετά την επίδοση της ένδικης αίτησης χρονικό διάστημα, το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τη δεύτερη αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος μετά του ανηλίκου τέκνου του, ... και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του ως εξής: α) κάθε πρώτη (1η) και τρίτη (3η) εβδομάδα εκάστου μηνός από Παρασκευή και ώρα 14.00 έως την Κυριακή και ώρα 20.00, β) κάθε Τετάρτη, από το μεσημέρι (μετά το τέλος του παιδικού σταθμού) έως το πρωί της Πέμπτης (που θα το παραδίδει στον παιδικό σταθμό), γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό επί μια εβδομάδα και από ώρα 12:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 12:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό επί μία εβδομάδα, από την Κυριακή των Βαΐων και ώρα 12:00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20.00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 12.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 20.00, ε) κατά τις θερινές διακοπές, κατά μεν τα μονά έτη από 1 Αυγούστου και ώρα 12.00 έως 31 Αυγούστου και ώρα 20.00, κατά δε τα ζυγά έτη από 1 Ιουλίου και ώρα 12.00 έως 31 Ιουλίου και ώρα 20.00. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, κατά τα εναρκτήρια χρονικά σημεία της επικοινωνίας, ο αιτών πατέρας του ανηλίκου θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την οικία της μητέρας του και θα το επιστρέφει σε αυτήν κατά τα καταληκτικά χρονικά σημεία, με εξαίρεση την επικοινωνία την Τετάρτη εκάστης εβδομάδας (υπό στοιχείο β), κατά την οποία ο αιτών ή η μητέρα του, ..., θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από τον παιδικό σταθμό κατά τη λήξη του και την επόμενη ημέρα το πρωί (Πέμπτη) ο ίδιος θα το παραδίδει και πάλι στον παιδικό σταθμό.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολο τους τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων Δικηγόρων τους στις 18 Ιουλίου 2019.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  (για τη δημοσίευση)