ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 4485/2021

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής -.

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ποσού 116.772,40 ευρώ πλέον δικαστικών εξόδων 3.571,00 ευρώ. Μη δικαιούχοι διάδικοι. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων στην έκδοση της διαταγής πληρωμής.  Μη έγγραφη απόδειξη ανάληψης της διαχείρισης της συγκεκριμένης απαίτησης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης ανακοπής. Πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Δεκτή η αίτηση. Καταδίκη της καθ’ ης στην δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμέλεια του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, με μετεκπαίδευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμών των αιτούντων)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 4485/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Σταυρόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου κατόπιν σχετικής κλήρωσης.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 14.9.2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ... 2) ... κατοίκων … Αττικής, από τους οποίους η μεν πρώτη εκπροσωπήθηκε, ο δε δεύτερος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Σωκράτη Τσαχιρίδη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία … νομίμως

εκπροσωπούμενης, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής και εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο Γαρυφαλλιά Γιαννακούρου.

 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21.5.2021 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ... 2021 και προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν αυτοί να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ως μη δικαιούχοι ή μη υπόχρεοι διάδικοι νοούνται τα πρόσωπα, τα οποία από το νόμο ή από σύμβαση έχουν την εξουσία διεξαγωγής της δίκης στο δικό τους όνομα για αλλότριο όμως δικαίωμα ή υποχρέωση. Επίσης, η νομιμοποίηση των ως άνω μη δικαιούχων διαδίκων μπορεί να είναι συντρέχουσα ή αποκλειστική προς την αντίστοιχη νομιμοποιητική εξουσία του αληθούς δικαιούχου. Ακόμη, έλλειψη της νομιμοποίησης του μη δικαιούχου διαδίκου υφίσταται όταν ελλείπει στο πρόσωπο του τελευταίου η ιδιότητα αυτή (του μη δικαιούχου διαδίκου) ή όταν η επίδικη έννομη σχέση δεν εντάσσεται σε εκείνες επί των οποίων έχει δικαίωμα να ζητήσει δικαστική προστασία με την ανωτέρω ιδιότητα του (βλ. Μ. Μαργαρίτη - Α. Μαργαρίτη «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠολΔ» εκδ. 2η τ. I αρθρ. 68 αρ. 3 σελ. 136). Περαιτέρω, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,...» (όπως ίσχυε κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο συζήτησης της ένδικης εφέσεως, δηλαδή πριν την τροποποίηση του από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4643/2019, ΦΕΚ Α 193/3-12-2019) ορίζεται ότι «α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα εκτός των αναφερόμενων στην περίπτωση δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (ΑΊ07) ανατίθεται αποκλειστικά: αα) σε ανώνυμες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα και ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ...». Επίσης, στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 70 του ν. 4389/2016) ορίζεται ότι «Στις εταιρίες της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, πλην της περίπτωσης δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014». Ακόμη, στο άρθρο 2 παρ. 4 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Οι εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α' 246). Εφόσον οι Εταιρίες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι σχετικές εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, στις δίκες, οι οποίες αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, των οποίων η διαχείριση τους έχει ανατεθεί κατά τις διατάξεις αυτές (βλ. ΑΠ 763/2019, ΑΠ 368/2019 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των χρημάτων, που οφείλεται, είναι ορισμένο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή και ότι σ' αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη (ΑΠ 782/1994 Δ/νη 1995.841), στα οποία περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα ειδική ή καθολική διαδοχή στο πρόσωπο του αιτούντος ή του καθ' ου η αίτηση. Ειδικότερα, ενεργητικά νομιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής ο ισχυριζόμενος ότι είναι δικαιούχος της απαίτησης, ο οποίος, εάν έχει χωρήσει μεταβολή στα υποκείμενα της ουσιαστικής έννομης σχέσης, πρέπει να αναφέρει στην αίτηση του ότι έχει χωρήσει διαδοχή ή άλλη μεταβολή και να αποδείξει με έγγραφα ότι συνέτρεξε η διαδοχή ή η μεταβολή, που τον νομιμοποιεί ενεργητικά στην άσκηση της αίτησης, αν και δεν ήταν αρχικά, πριν από το χρόνο άσκησης της αίτησης, φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης, ενώ, αν ήταν αρχικά φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης και έπαψε, πρέπει να προσδιορίσει με ποία ιδιότητα αιτείται την έκδοση διαταγής πληρωμής (ΑΠ 914/2018, ΕφΠατρ 9/2021, ΜΠρΗρ 474/2020, ΜΠρΛαρ 19/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ποδηματά σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα ΕρμΚΠολΔ, αρθ. 626 αρ. 3, σελ. 1169). Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει, κατ' άρθρο 628 παρ. 1α ΚΠολΔ, να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Εάν παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ’ ου η διαταγή, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη (μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής) προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων. Έτσι το δικαστήριο, που δικάζει την ανακοπή, εάν από τα έγγραφα, που προσκομίστηκαν μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και η νομιμοποίηση του αιτούντος και του καθ' ου η αίτηση σε περίπτωση διαδοχής, δεν μπορεί να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία, διαφορετικά από αυτά, που προσκομίστηκαν και υποβλήθηκαν στο δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή και συγκεκριμένα σε έγγραφα προσκομιζόμενα το πρώτον στη δίκη της ανακοπής, αλλά οφείλει να δεχθεί το αίτημα της ανακοπής και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, χωρίς όμως η απόφαση αυτή να παράγει δεδικασμένο ως προς την ύπαρξη της απαίτησης, η οποία δεν διαγνώσθηκε (Ολ. ΑΠ 10/1997, Δ/νη 1997/768, ΑΠ 914/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες ζητούν, επικαλούμενοι επικείμενο κίνδυνο, να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθ ...2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της από 23.4.2021 ανακοπής ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που νομότυπα και εμπρόθεσμα έχουν ασκήσει κατ' αυτής, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην καθ' ης, ενεχόμενοι εις ολόκληρον, το ποσό των 116.772,40 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτηση από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση δανείου, καθώς και να καταδικασθεί η καθ' ης στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 632§3 εδ.β' Κ.ΠολΑ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.ΠολΛ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632§3 εδ.β' και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, σε συνδυασμό με τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ των αιτούντων και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... καταρτίστηκε η υπ' αριθ.... σύμβαση έντοκου στεγαστικού δανείου, δυνάμει της οποίας η τελευταία χορήγησε στους πρώτους το ποσό των 152.574 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας, που συμφωνήθηκε να αποπληρωθεί σε 180 μηνιαίες δόσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ανέρχεται στο επιτόκιο της Ε.Κ.Τ., προσαυξημένο κατά 1,38%, πλέον της εισφοράς του ν. 128/75, και με επιδότηση του επιτοκίου κατά ποσοστό 4.25% εκ μέρους του ΟΕΚ για τους πρώτους 108 μήνες. Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου τηρήθηκαν οι υπ' αριθ.... λογαριασμοί οι οποίοι έκλεισαν οριστικά από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ... καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία … το οποίο είχε υποκαταστήσει την αρχικώς ως άνω συμβαλλόμενη τραπεζική εταιρία στις συμβατικές της σχέσεις, λόγω της υπερημερίας των αιτούντων ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων δόσεων, η δε ως άνω Τράπεζα κατήγγειλε την επίδικη σύμβαση με την από 23.4.2018 εξώδικη καταγγελία της στους αιτούντες, κηρύσσοντας ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου τότε ποσού, που ανερχόταν σε αυτό των 116.772,40 ευρώ. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, καταρτίστηκε μεταξύ της τράπεζας ... και της εδρεύουσας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εταιρίας ειδικού  σκοπού με την επωνυμία ... η από 13.7.2020 σύμβαση, δυνάμει της οποίας η πρώτη μεταβίβασε στη δεύτερη απαιτήσεις της από δάνεια, μεταξύ των οποίων και αυτή από την επίδικη σύμβαση στεγαστικού δανείου, ενώ δυνάμει της από ...7.2020 σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της καθ' ης, η πρώτη ανέθεσε στη δεύτερη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 τη διαχείριση και είσπραξη των ως άνω μεταβιβασθεισών σε εκείνη απαιτήσεων. Στη συνέχεια, με την από ...1.2021 αίτηση της η καθ' ης ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ' αριθ. ... 2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία υποχρεώθηκαν οι αιτούντες, ενεχόμενοι εις ολόκληρο ν, να καταβάλουν στην καθ' ης το ποσό των 116.772,40 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, αυτοί δε προσέβαλαν νομότυπα και εμπρόθεσμα την ως άνω διαταγή πληρωμής με την από 23.4.2021 ανακοπή τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Με την ως άνω ανακοπή τους οι αιτούντες επικαλούνται μεταξύ άλλων, κατ' εκτίμηση του σχετικού λόγου ανακοπής τους, ότι η καθ' ης δεν προσκόμισε ενώπιον του εκδόντος την ως άνω διαταγή πληρωμής έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η επίδικη, ώστε να προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της ως άνω αίτησης για την έκδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι είναι νομικά βάσιμος, στηριζόμενος σπς διατάξεις των άρθρων 68, 623, 626§3 ΚΠολΔ, και ότι θα κριθεί βάσιμος και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα, καθώς από την επισκόπηση του προσκομισθέντος ενώπιον του εκδόντος την προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής Δικαστή αποσπάσματος της από ....7.2020 (πρόκειται για την ημερομηνία καταχώρισης της στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, η δε ημερομηνία κατάρτισης της είναι η ...7.2020, όπως σαφώς προκύπτει από την επισκόπηση του εγγράφου) σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, του εγγράφου δηλαδή που η καθ' ης προσκόμισε για να αποδείξει ότι είναι διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης, δεν προκύπτει ότι αυτή (η απαίτηση) είναι πράγματι μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων η καθ' ης ανέλαβε τη διαχείριση. Συγκεκριμένα, από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρία ειδικού σκοπού και της καθ' ης καταρτίστηκε σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων κατ' άρθρο 10§14 και 16 ν. 3156/2003 και ότι η τελευταία ανέλαβε όλες τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις στεγαστικών και άλλων δανείων, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στην επίδικη σύμβαση στεγαστικού δανείου, σε αντίθεση π.χ. με το επίσης προσκομισθέν απόσπασμα της υπ' από ....7.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της Τράπεζας Eurobank ΑΕ και της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού, που συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα με τις μεταβιβασθείσες στην τελευταία απαιτήσεις, όπου γίνεται σαφής αναφορά στην επίδικη απαίτηση. Ενώ, δηλαδή, αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι η επίδικη απαίτηση πράγματι μεταβιβάστηκε στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρία, δεν συμβαίνει το ίδιο για το ότι η καθ' ης ανέλαβε τη διαχείριση αυτής και συνεπώς ελλείπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μείζονα σκέψη, η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ' ης. Κατά συνέπεια, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η ως άνω ανακοπή των αιτούντων κατά της υπ' αριθ. ... 2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, τουλάχιστον κατά τον σχετικό ως άνω λόγο της, ενώ, επιπλέον, πιθανολογείται ότι οι αιτούντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη από τη εκτέλεση αυτής με κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας επί του βεβαρημένου με προσημείωση υποθήκης ακινήτου τους. Επομένως πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθ. ... 2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 23.4.2021 ανακοπής τους (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ...2021) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, καθώς και να καταδικασθεί η καθ' ης λόγω της ήττας της στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των αιτούντων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ' αριθ. ... 2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 23.4.2021 ανακοπής τους (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2021) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 20-10-21 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      (κατά τη δημοσίευση)