ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΠατρών 164/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης - Συντηρητική κατάσχεση - Ειδικά περιουσιακά στοιχεία -.

 

Η αίτηση περί ανάκλησης ή μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να υποβληθεί και ενώπιον του εφετείου αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιόν του λόγω ασκήσεως εφέσεως. Με το ένδικο αυτό βοήθημα άγεται προς κρίση ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας υπόθεσης η νομιμότητα της περαιτέρω ισχύος του ασφαλιστικού μέτρου. Συντηρητική κατάσχεση. Δεσμεύεται προσωρινά το περιουσιακό αντικείμενο του οφειλέτη που κατασχέθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή μετά την τροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική η μελλοντική έμμεση αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση της χρηματικής απαίτησης του δανειστή που την επέβαλε από το προϊόν του πλειστηριασμού. Είναι επιτρεπτή η συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (πλην των ακατάσχετων και των υποκείμενων σε άμεση φθορά).

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2020

Αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο α' αίτησης ./3-11-2020

Αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο β' αίτησης ./9-11-2020

 

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Γεώργιο Οικονόμου, Πρόεδρο Εφετών, Αγγελική Καγιούλη Εφέτη, Ευανθία - Ευαγγελία Δαρκούδη Εφέτη - Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Πάτρα, την 3η-12-2020, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./3-11-2020 υπό στοιχείο α' αίτηση και τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./9-11-2020 υπό στοιχείο β' αίτηση, καθώς και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση, μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΑ: ..., κατοίκου ... Αχαΐας, ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γεώργιου Λαμπρόπουλου, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: ..., ΑΦΜ ... κατοίκου ... Αχαΐας, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Δημητρίου Γιαννακού, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

Ο αιτών άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./3-11-2020 υπό στοιχείο α' αίτηση, συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η 12η-11 -2020, οπότε αναβλήθηκε προκειμένου να συνεκδικαστεί με την ασκηθείσα με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./9-11-2020 υπό στοιχείο β' αίτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία η υπόθεση συζητήθηκε.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, όπως εκτενώς αναλύονται στο σημείωμα εκάστου.

 

Οι εκκρεμείς ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./3-11-2020 υπό στοιχείο α' αίτηση και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./9-11-2020 υπό στοιχείο β' αίτηση, μεταξύ των ίδιων διαδίκων που υπάγονται στην ίδια διαδικασία, πρέπει να συνεκδικασθούν, γιατί έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης κι επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 3 και 246 ΚΠολΔ).

 

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 697 ΚΠολΔ το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία, μπορεί με αίτηση του διαδίκου, που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει, ολικά ή εν μέρει, την απόφαση, που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Από την προαναφερομένη διάταξη προκύπτει ότι, αφενός, ως κυρία υπόθεση θεωρείται εκείνη, αντικείμενο της οποίας είναι το δικαίωμα, για την εξασφάλιση, του οποίου διατάχθηκε το ασφαλιστικό μέτρο, αφετέρου, δε, ότι η αίτηση περί ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της ως άνω απόφασης, μπορεί να υποβληθεί και ενώπιον του Εφετείου, εάν η κυρία υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον του, συνέπεια άσκησης έφεσης. Με το ένδικο αυτό βοήθημα, δεν άγεται, προς κρίση ενώπιον του δικαστηρίου της κυρίας υπόθεσης, η νομιμότητα του ασφαλιστικού μέτρου, που έχει διαταχθεί και κατ' επέκταση η ορθότητα της σχετικής απόφασης, που εκδόθηκε, αλλά η νομιμότητα της περαιτέρω ισχύος αυτού και το δικαστήριο της κυρίας δίκης θα ελέγξει αν, κατά το χρόνο, κατά τον οποίο καλείται να αποφανθεί, θα διέτασσε το υπό ανάκληση ασφαλιστικό μέτρο, αν θα ήταν αρμόδιο προς τούτο. Ως προϋπόθεση, δε, του παραδεκτού της άσκησης δεν απαιτείται η επίκληση της μεταβολής πραγμάτων, όπως απαιτείται στην περίπτωση του άρθρου 696 παρ.3 ΚΠολΔ, που προβλέπει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, από το Δικαστήριο που τα διέταξε, αλλά το δικαστήριο θα κρίνει με βάση τα προτεινόμενα, τυχόν, νέα γεγονότα και τα συνημμένα στο φάκελο της δικογραφίας, επί της κυρίας υπόθεσης, στοιχεία, που θα τεθούν υπόψιν του (βλ. ΑΠ 496/1972, ΝοΒ10.1305, ΕφΠατρ 84/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 5480/1983, Αρχ.Νομ 35.50). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 707 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση όλων γενικά των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Ειδικότερα, και σε συνάρτηση με το άρθρο 725 παρ. 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση κινητών ή ακινήτων ή ομάδας πραγμάτων ή επιχείρησης αν υπάρχει διαφορά σχετική με την κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά σχετική με αυτά ή αν κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου μπορεί να ζητηθεί μεσεγγύηση, συνάγεται ότι με τη δικαστική μεσεγγύηση, δεσμεύεται προσωρινά το πράγμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μελλοντική άμεση αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση αυτούσιου του δεσμευμένου πράγματος, ενώ με τη συντηρητική κατάσχεση, που διατάσσεται για την εξασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων (άρθρα 723, 724 ΚΠολΔ), δεσμεύεται προσωρινά το περιουσιακό αντικείμενο του οφειλέτη που κατασχέθηκε, προκειμένου να καταστεί δυνατή, μετά την τροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική (άρθρο 722 παρ. 1 ΚΠολΔ), η μελλοντική έμμεση αναγκαστική εκτέλεση, για την ικανοποίηση της χρηματικής απαίτησης του δανειστή που την επέβαλε από το προϊόν του πλειστηριασμού. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1 και 2, 982 και 992, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. Παρά την κατά τα άνω πρόβλεψη για αναγκαστική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων (1022), δεν υφίσταται τέτοια για τη συντηρητική κατάσχεση αυτών, ενώ για όλα τα άλλα υφίσταται ρύθμιση (711-714). Όμως, ενόψει της δυνατότητας που παρέχει η ανωτέρω διάταξη για τη συντηρητική κατάσχεση γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου), μέσα στην έννοια των οποίων αναμφίβολα εντάσσονται και τα ενδεικτικώς απαριθμούμενα στο άρθρο 1022 ειδικά περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και τα τελευταία υπόκεινται σε συντηρητική κατάσχεση (ΕφΑΘ 1041/78 ΝοΒ 27.1501 και Μπρίνια, Δ 1.566 επ., Τζίφρα, ΕΕΝ 38.1, Ράμμο, Αρμ 23.881, Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, άρθρ. 707 αριθμ. 8). Επομένως, είναι νόμω επιτρεπτή ή συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (πλην των κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ ακατάσχετων και των υποκειμένων σε άμεση φθορά: άρθρ. 710 ΚΠολΔ) αφού, υπό την αμέσως ανωτέρω επιφύλαξη, κάθε δυνάμενο να κατασχεθεί αναγκαστικώς κατάσχεται και συντηρητικώς. Από το ό,τι η διάταξη του άρθρου 1023 παρ. 1 παραπέμπει στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν δικαιολογείται αντίθετη λύση, καθόσον η διαδικασία αυτή τηρείται, οσάκις ζητείται η άδεια για την επιβολή κατάσχεσης γενικώς και κυρίως αναγκαστικής, δηλ. οσάκις ζητείται η άδεια του Δικαστηρίου για να καταστούν τα άνω περιουσιακά στοιχεία (1022) δεκτικά κατάσχεσης, ενώ η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εφαρμόζεται για τη λήψη της άδειας προς επιβολή οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου και ειδικώς της συντηρητικής κατάσχεσης (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ άρθρ. 707 ό.π., Μπρίνια, Αν. Εκτέλ., Β έκδ. παρ. 674 IV), η δε απόφαση πρέπει να διαλαμβάνει ειδικώς το ειδικό περιουσιακό στοιχείο για το οποίο χορηγείται η άδεια προς επιβολή του εν λόγω ασφαλιστικού μέτρου. Τέλος, η δέσμευση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, που επέρχεται με τη συντηρητική κατάσχεση τους, είναι μόνον νομική, υπό την έννοια ότι απαγορεύεται μόνον η διάθεση τους και ουδεμία σχέση έχει με την εκμετάλλευση αυτών, η οποία εξακολουθεί να ανήκει στον κύριο - δικαιούχο του ειδικού περιουσιακού στοιχείου. Τούτο συνάγεται από το μη διορισμό μεσεγγυούχου, που δεν συμβιβάζεται με τη φύση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι κυρίως άυλα αγαθά, ενώ η μεσεγγύηση συνιστά υλική δέσμευση αυτών που κατάσχονται (βλ. Βαθρακοκοίλη, ό.π. παρ. 9). Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 716: «1. Σε κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου τα κινητά μένουν στα χέρια εκείνου που τα κατέχει κατά το χρόνο της κατάσχεσης, ο οποίος γίνεται μεσεγγυούχος». Για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου γίνεται δεκτό ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τη συντηρητική κατάσχεση ακινήτων (βλ. ΕρμηΒαθρακ. ΚΠολΔ αρ. 715-716 σελ. 595 επ., Μπέη αρ.716/524, Ράμμο Εγχειρίδιο 1856, Οικονομόπουλο Τ. 358).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό στοιχείο α' αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2019 αγωγής, που ασκήθηκε σε βάρος του από την καθ' ης, εκδόθηκε η με αριθμό 418/2020 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία υποχρεώθηκε να της καταβάλει το ποσό των 109.070,70 ευρώ. Ότι κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, που εκκίνησε με την κατάθεση της άνω αγωγής, ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η καθ' ης κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 559/2019 αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 1187/2019 απόφαση. Ότι σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης αυτής, αφενός, επιτράπηκε η συντηρητική κατάσχεση της κινητής κι ακίνητης περιουσίας του και δη α) της εδρεύουσας στην τοποθεσία Καλογριά, εμπορικής επιχείρησης που λειτουργεί στο όνομα του, συμπεριλαμβανομένων και των απαρτιζόντων τον εξοπλισμό της επιχείρησης κινητών πραγμάτων κι β) ενός οικοπέδου μετά της επ' αυτού ισόγειας κατοικίας, κατά την ανήκουσα σε αυτόν ψιλή κυριότητα, όπως ειδικότερα περιγράφεται, αφετέρου, ότι ο ίδιος ορίστηκε ως μεσεγγυούχος, καθώς και ότι δυνάμει της με αριθμό ./2-12-2019 έκθεσης συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, επιβλήθηκε από την καθ' ης κατάσχεση, στα αναλυτικώς περιγραφόμενα κινητά πράγματα που απαρτίζουν τον εξοπλισμό της επιχείρησης. Διατεινόμενος δε, ότι εσφαλμένα διορίσθηκε ο ίδιος ως μεσεγγυούχος, επειδή, κατά τη σχετική του αιτίαση, με την εν λόγω απόφαση διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση μόνο του ειδικού περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, που λειτουργεί στο όνομα του, κι όχι και των κινητών πραγμάτων που απαρτίζουν τον εξοπλισμό της, ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 1187/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά το σκέλος της περί διορισμού του ιδίου ως μεσεγγυούχου των προαναφερόμενων περιουσιακών του στοιχείων (του ειδικού περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης και του εμπραγμάτου δικαιώματος της ψιλής κυριότητας) και να καταδικασθεί η καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Με την υπό στοιχείο β' αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη εν μέρει τα ίδια με την υπό στοιχείο α' αίτηση πραγματικά περιστατικά διατείνεται περαιτέρω, ότι παρόλο που ο καθ' ου ορίστηκε μεσεγγυούχος των κινητών πραγμάτων, που απαρτίζουν τον εξοπλισμό της επιχείρησης με την ως άνω με αριθμό 1187/2019 απόφαση, εντούτοις από την επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης αυτών, δυνάμει της με αριθμό ./2-12-2019 έκθεσης συντηρητικής κατάσχεσης, συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2019 συνεχίζει αδιαλείπτως να λειτουργεί την επιχείρηση, κάνοντας χρήση των συντηρητικώς κατασχεμένων, με κίνδυνο απομείωσης της αξίας τους ή και ολικής καταστροφής τους. Με βάση δε το ιστορικό αυτό, ζητεί, να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 1187/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά το σκέλος της περί διορισμού του καθ' ου ως μεσεγγυούχου των συντηρητικώς κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων, να αντικατασταθεί και να οριστεί μεσεγγυούχος αυτών, ο ..., να διαταχθεί ο καθ' ου να παραδώσει προς φύλαξη στον ανωτέρω τα εν λόγω κατασχεθέντα και να καταδικασθεί ο καθ' ου στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Ο καθ' ου η υπό στοιχείο β' αίτηση με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, που καταχωρίσθηκε προ της έναρξης της συζήτησης επιγραμματικά στα τηρηθέντα πρακτικά της αίτησης και περιέχεται στο κατατεθέν έγγραφο σημείωμα του άσκησε ανταίτηση, με την οποία, επικαλούμενος τα ίδια πραγματικά περιστατικά κι επιπροσθέτως ότι η αποξήλωση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού της επιχείρησης στο πλαίσιο ορισμού τρίτου προσώπου ως μεσεγγυούχου, ενόψει της φύσης αυτών, είναι αυτή που θα επιφέρει την καταστροφή του εξοπλισμού κι εντεύθεν τη ματαίωση του σκοπού της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης, ζητεί, ως προσφορότερο μέτρο προς το σκοπό διασφάλισης της λειτουργίας της μεσεγγύησης, να του χορηγηθεί, υπό την ιδιότητα του, ως ήδη διορισμένου μεσεγγυούχου, η άδεια, χρήσης κι εκμετάλλευσης των συντηρητικώς κατασχεμένων κινητών, δυνάμει της με αριθμό ./2-12-2019 έκθεσης συντηρητικής κατάσχεσης και να καταδικασθεί η καθ' ης στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο οι υπό στοιχεία α' και β' αιτήσεις και η προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγονται προς συζήτηση, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 697, 686 παρ.1 και 6, όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 23 ν. 4509/2017, 683§1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι ήδη έχει ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 296/2020 έφεση, κατά της με αριθμό 418/2020 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, μετά και την παραδεκτή παραίτηση της αιτούσας της υπό στοιχείο β' αίτησης από τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1230/2020 αίτηση, που υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (άρθρα 294, 295 παρ. 1 και 2 και 297 του ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1724/1991, ΑΠ 1243/1990, ΕφΘεσ 1374/2008, ΕφΑΘ 5821/1998, ΕφΘεσ 2447/1994 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 717 παρ. 1 και 2, 718, 956 παρ.4 και 176 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα της υπό στοιχείο α' αίτησης, κατά το σκέλος που αιτείται την ανάκληση του σχετικού διορισμού του αιτούντα ως μεσεγγυούχου, αναφορικά με το συντηρητικά κατασχεμένο εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου, κατά το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, δοθέντος ότι σε περίπτωση επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης ακινήτου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη, ορίζεται μεσεγγυούχος εκ του νόμου εκείνος που το κατέχει κατά το χρόνο της κατάσχεσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 716 παρ. 1 ΚΠολΔ. Τέλος, πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως προτεινόμενος, ο εν μέρει περιορισμός του αιτήματος της υπό στοιχείο β' αίτησης, περί αντικατάστασης του διορισμένου μεσεγγυούχου αναφορικά μόνο με τα υπό 1,2 και 6-28 περιγραφόμενα στην άνω με αριθμό ./2-12-2019 έκθεση συντηρητικής κατάσχεσης κινητά, καθώς υποβλήθηκε το πρώτον με την προσθήκη - αντίκρουση επί του σημειώματος. Πρέπει, επομένως κατά τα λοιπά, να εξεταστούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό με τα όσα ισχυρίζονται στο σημείωμα που έκαστος κατέθεσε, αλλά και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2019 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η καθ' ης - αιτούσα, αξίωσε από τον αιτούντα - καθ' ου την καταβολή του συνολικού ποσού των 252.027,20 ευρώ, απαίτηση που κατά τις αιτιάσεις της, απέρρεε από τη λύση της σύναψης αφανούς εταιρείας, που είχε ως αντικείμενο τη λειτουργία επιχείρησης εστιατορίου - αναψυκτηρίου επί ακινήτου μισθωμένου από το Ελληνικό Δημόσιο, στη θέση Καλογριά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Μετά την κατάθεση της αγωγής, προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα ικανοποίησης της απαίτησης της, σε περίπτωση που η αγωγή γινόταν δεκτή, η καθ' ης - αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 559/2019 αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε να της επιτραπεί να κατάσχει συντηρητικώς μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, την ως άνω εμπορική επιχείρηση που λειτουργούσε στο όνομα του αιτούντα - καθ' ου, συμπεριλαμβανομένου, κατά τη σαφή διατύπωση του αιτήματος, και των απαρτιζόντων τον εξοπλισμό της επιχείρησης κινητών πραγμάτων η περιγραφή εκάστου των οποίων, κατά προμηθευτή, παραστατικό αγοράς, ποσότητας, ημερομηνίας προμήθειας και αξίας κτήσης περιγραφόταν αναλυτικά στο περιεχόμενο της εν λόγω αίτησης, καθώς και το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί του ειδικότερα περιγραφόμενου ακινήτου, αλλά και να οριστεί μεσεγγυούχος αυτών ο σύζυγος της, .... Επ' αυτής, εκδικασθείσης αντιμωλία των διαδίκων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εκδόθηκε η με αριθμό 1187/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δια της οποίας η αίτηση έγινε δεκτή στο σύνολο της κι ακολούθως, επιτράπηκε η συντηρητική κατάσχεση της κινητής κι ακίνητης περιουσίας του καθ' ου στα χέρια του ή στα χέρια τρίτων μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ειδικότερα, επί των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων αυτού, ήτοι, κατά την αυτολεξεί διατύπωση του διατακτικού της, «.. α) της εμπορικής επιχείρησης που λειτουργεί στο όνομα του κι εδρεύει στην τοποθεσία Καλογριά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με αντικείμενο την εκμετάλλευση εστιατορίου -αναψυκτηρίου, ανεγερθέντος σε εδαφική έκταση (πρώην αιγιαλό) στην ως άνω τοποθεσία, εκμισθωθείσα σε αυτόν μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ και ανήκουσα στο Ελληνικό Δημόσιο, εμβαδού 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων και των απαρτιζόντων τον εξοπλισμό της ως άνω επιχείρησης κινητών πραγμάτων, συνολικής αξίας 70.371,24 ευρώ, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση..» και β) ενός οικοπέδου μετά της επ' αυτού ισόγειας κατοικίας, κατά την ανήκουσα σε αυτόν ψιλή κυριότητα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, ενώ ο αιτών - καθ' ου ορίστηκε μεσεγγυούχος των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. Ακολούθως, δυνάμει της με αριθμό ./2-12-2019 έκθεσης συντηρητικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών, ... κατασχέθηκαν συντηρητικώς εις χείρας του αιτούντα -καθ' ου τα αναλυτικά αναφερόμενα σε αυτή κινητά αντικείμενα, απαρτίζοντα τον εξοπλισμό της επιχείρησης. Λόγω δε μη εισέτι, κατ' εκείνο το χρονικό διάστημα, έκδοσης απόφασης επί της προαναφερόμενης αγωγής, ο αιτών - καθ' ου, υπέβαλε στις 9-3-2020 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 620/2020 αίτηση ανάκλησης της με αριθμό 1187/2019 ως άνω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, επί τη βάσει λόγων που άπτονταν αφενός της ουσίας της διαφοράς, αφετέρου της αιτίασης ότι δεν υφίστατο περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης κι εντεύθεν ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης της καθ' ης - αιτούσας. Επ' αυτής, συζητηθείσας στις 7-7-2020, εκδόθηκε η με αριθμό 485/21-8-2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, οποία δεχόμενη ισχυρισμό του αιτούντα, που αφορούσε στην ουσιαστική βασιμότητα των αιτούμενων με την κύρια αγωγή κονδυλίων, μεταρρύθμισε εν μέρει τη με αριθμό 1187/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ώστε να περιοριστεί μόνο κατά το σκέλος που όριζε το όριο του ποσού των 200.000,00 ευρώ, σε 150.000,00 ευρώ, διατηρώντας απολύτως την ταυτότητα των περιουσιακών στοιχείων, επί των οποίων είχε ήδη διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση. Στις 8-7-2020 εκδόθηκε η με αριθμό 418/2020 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο δέχτηκε εν μέρει την αγωγή και υποχρέωσε τον αιτούντα - καθ' ου να καταβάλει στην καθ' ης - αιτούσα το ποσό των 109.070,70 ευρώ, κατά της οποίας ο αιτών - καθ' ου άσκησε τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 296/2020 έφεση, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 20ης-5-2021. Από τη συνεκτίμηση όλων των εισφερόμενων στην παρούσα δίκη αποδεικτικών στοιχείων, πιθανολογήθηκε ότι η συντηρητική κατάσχεση που επιβλήθηκε σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα - καθ' ου αφορούσε τρία διακριτά περιουσιακά στοιχεία, ήτοι το άϋλο περιουσιακο στοιχείο της άνω επιχείρησης, τα κινητά πράγματα, που απαρτίζουν τον εξοπλισμό αυτής και το εμπράγμάτο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου, απορριπτόμενου του ισχυρισμού του αιτούντος περί επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης μόνο επί του άυλου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης. Τούτο, διότι σε όλα τα προαναφερόμενα δικόγραφα και αποφάσεις, η εν λόγω διάκριση προκύπτει κατ' αδιαμφισβήτητο τρόπο, ιδίως δοθέντος του γεγονότος ότι στην αίτηση λήψης των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων, διαλαμβάνεται αναλυτική αναφορά και απαρίθμηση αυτών, ακριβώς επί σκοπώ συντηρητικής τους κατάσχεσης, αίτημα που δεν απορρίφθηκε ειδικώς, σύμφωνα με το διατακτικό των προαναφερόμενων με αριθμούς 1187/2019 και 485/21-8-2020 αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κρίνοντας επί του ίδιου αντικειμένου. Συνακόλουθα, η υπό στοιχείο α' αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της. Περαιτέρω, αναφορικά με την υπό στοιχείο β' αίτηση, από κανένα εισφερόμενο στη δίκη αποδεικτικό στοιχείο πιθανολογήθηκε, ότι από το χρόνο επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης στον κινητό εξοπλισμό της επιχείρησης, που έλαβε χώρα, δυνάμει της προαναφερόμενης με αριθμό ./2019 έκθεσης συντηρητικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών, ... στις 2-12-2019, ο καθ' ου - αιτών - ορισθείς μεσεγγυούχος έκανε χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και μάλιστα με τρόπο, ώστε να απειλείται κίνδυνος απομείωσης της αξίας του ή ολικής του καταστροφής. Τούτο διότι, λόγω του αμιγώς εποχικού χαρακτήρα της εν λόγω επιχείρησης, που λειτουργεί μόνο κατά τους θερινούς μήνες, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι κατά την παρελθούσα θερινή σεζόν του έτους 2020 λόγω της πληττόμενης πανδημίας υπήρξε δυσλειτουργία των εποχικών επιχειρήσεων, δεν πιθανολογήθηκε, ελλείψει άλλων αποδεικτικών στοιχείων, ότι πράγματι η εν λόγω επιχείρηση από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης λειτούργησε κατά τον συνήθη και αρμόζοντα στο σκοπό της τρόπο. Η κρίση αυτή άλλωστε δεν δύναται να αναιρεθεί από τις προσκομιζόμενες από την καθ' ης φωτογραφίες (βλ. σχετικό 14), διότι αυτές δεν φέρουν ημερομηνία λήψης τους, ώστε να προκύπτει πως απεικονίζουν την κατάσταση της επιχείρησης το θέρος του έτους 2020. Αντιθέτως, ενισχύεται από το γεγονός ότι, εάν πράγματι η επιχείρηση λειτουργούσε με κίνδυνο να επέλθουν οι επικαλούμενες από την αιτούσα φθορές, τότε αυτή θα προέβαλε ανάλογο ισχυρισμό και αίτημα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με αφορμή την εκδίκαση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 620/2020 αίτησης ανάκλησης της ίδιας ως άνω με αριθμό 1187/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που έλαβε χώρα στις 7-7-2020, ήτοι σε χρονικό διάστημα που κατά την κοινή πείρα και λογική, η επιχείρηση θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, ισχυρισμοί όμως και αίτημα, που ουδόλως υποβλήθηκε από την αιτούσα, όπως προκύπτει σαφώς ιδίως από το κείμενο της με αριθμό 485/21-8-2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Συνακόλουθα, η υπό στοιχείο β' αίτηση πρέπει να απορριφθεί, απορριπτόμενης εντεύθεν και της συνεχόμενης μετ' αυτής, προφορικώς ασκηθείσας ανταίτησης, για τους ίδιους λόγους κι επιπροσθέτως διότι, δοθέντος του εποχικού χαρακτήρα της επιχείρησης, εκ των πραγμάτων αυτή δεν δύναται να λειτουργήσει έως και τη συζήτηση της έφεσης που έχει προσδιοριστεί για τις 20-5-2021, μη συντρέχοντος εν προκειμένω λόγου παροχής της αιτούμενης άδειας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης της υπό στοιχείο α' αίτησης και της προφορικά ασκηθείσας ανταίτησης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντα, λόγω της ήττας του και τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου της υπό στοιχείο β' αίτησης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας λόγω της δικής της ήττας (αρ. 176 και 191 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις από 3.11.2020 και 9.11.2020 αιτήσεις και την ασκηθείσα προφορικώς στο ακροατήριο ανταίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 9.11.2020 αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντα - προφορικώς ανταιτούντα τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης η αίτηση - προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 9.11.2020 αίτηση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στην Πάτρα στις 18-12-2020 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη συνεδρίαση, στις          2020 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ