ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 554/2023

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Επιμέλεια πατέρα - Δικαίωμα επικοινωνίας στη μητέρα -.

 

Το δικαστήριο έκρινε πως το δικαίωμα επικοινωνίας θα πρέπει να ασκείται τις ημέρες που δεν θα ασκεί ο σύντροφος της μητέρας το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα, έτσι ώστε η μητέρα να μπορεί ανεπηρέαστα να αφιερώνει χρόνο στο ανήλικο τέκνο. Υποχρέωση της μητέρας για καταβολή διατροφής.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 554/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Πανωραία Γιαννοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

I. Της αιτούσας: ., κατοίκου Κερατσινίου Αττικής (.), με Α.Φ.Μ. ., ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της ., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σωτηρίου Δημάκου (A.M. Δ.Σ.Α. 11765).-

 

Του καθ' ου η αίτηση: ., κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (.), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Χαριτίνης Τσιρακοπούλου (A.M. Δ.Σ.Α. 18480).-

 

II. Του αιτούντος: ., κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (.), με Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Χαριτίνης Τσιρακοπούλου (A.M. Δ.Σ.Α. 18480).-

 

Της καθ' ης η αίτηση: ., κατοίκου Κερατσινίου Αττικής (.), με Α.Φ.Μ. ., ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της ., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σωτηρίου Δημάκου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11765).-

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 03.10.2022 αίτησή της η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022, προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 02.11.2022 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022, προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

1. Φέρονται προς συζήτηση στην ίδια δικάσιμο η από 03.10.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση της αιτούσας και η από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση του αιτούντος οι οποίες είναι συναφείς υπάγονται στην ίδια διαδικασία και με τη συνεκδίκασή τους επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων. Επομένως, οι δύο ως άνω αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν (βλ. άρθρο 246 του ΚΠολΔ).-

 

2. Με την υπό κρίση 03.10.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση, η αιτούσα, υπό την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους ., επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου η αίτηση να της καταβάλει για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους το ποσό των 1.071,66 ευρώ μηνιαίως καταβλητέο εντός των πρώτων πέντε ημερών εκάστου μηνός και νομιμοτόκως από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε επιμέρους δόσης, ως συνεισφορά του στην διατροφή της ανήλικης θυγατέρας τους διότι η τελευταία δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί και να απαγγελθεί κατά του καθ' ου χρηματική ποινή 50.000 ευρώ και προσωπική κράτηση 6 μηνών ως μέσον εκτέλεσης των διατάξεων της εκδοθησομένης απόφασης και για κάθε παραβίαση της. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί ο καθ' ου η αίτηση στη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 683 § 1 και 22 του ΚΠολΔ), εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών διαφορών (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1497, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1519, 1520, 341 και 345 του ΑΚ και 731, 735 και 176 του ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί εάν είναι βάσιμη και κατ' ουσίαν.-

 

3. Με την υπό κρίση από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας του ., που απέκτησε με την καθ' ης η αίτηση πρώην σύζυγο του, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου μετά την λύση του γάμου των γονέων της και να υποχρεωθεί η καθ' ης να του καταβάλει ως συνεισφορά στη διατροφή της ανήλικης θυγατέρας τους . το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως από την επίδοση της υπό κρίση αίτησης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης κύριας αγωγής. Άλλως και όλως επικουρικά ζητεί να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης . από κοινού στον ίδιο και την καθ' ης, δηλαδή να γίνει ίση χρονική κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς κατά τον ειδικότερα αναφερόμενο στην αίτηση του τρόπο. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί η καθ' ης η αίτηση στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 683 § 1 και 22 του ΚΠολΔ), εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών διαφορών (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1497, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1519, 1520, 341 και 345 του ΑΚ και 731, 735 και 176 του ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί εάν είναι βάσιμη και κατ' ουσίαν.-

 

4. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, ..., που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ., από την υπ' αριθμ. ./02.12.2022 ένορκη βεβαίωση του . ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ., την οποία προσκομίζει ο αιτών - καθ' ου η αίτηση και από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικό: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο πολιτικό γόμο στις 09.02.2007 στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε κατά τους τύπους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 28.06.2008 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιά. Από το γάμο τους αυτόν απέκτησαν ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, την ., η οποία γεννήθηκε στις 22.02.2010. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε το έτος 2018, οπότε ο αιτών-καθ' ου αποχώρησε από τη συζυγική οικία στο Κερατσίνι Αττικής στην οποία συνέχισε να διαμένει η αιτούσα - καθ' ης με την ανήλικη θυγατέρα τους .. Αρχικά με το από 27.02.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό οι διάδικοι αποφάσισαν τη λύση του γάμου τους και ρύθμισαν τα θέματα της επιμέλειας διατροφής και επικοινωνίας με την ανήλικη θυγατέρα τους, ακολούθως δε συντάχθηκε η υπ' αριθμ. ./26.03.2020 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ., με την οποία λύθηκε ο γάμος των διαδίκων και επικυρώθηκε η προαναφερθείσα συμφωνία τους για τα θέματα της επιμέλειας διατροφής και επικοινωνίας με την ανήλικη θυγατέρα τους. Δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας των διαδίκων αποφασίστηκε ότι η γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους . θα ασκείται από κοινού, η δε επιμέλεια θα ασκείται από την μητέρα της με την οποία η ανήλικη θα συνοικεί στην οικία της ενώ για τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη μόρφωση, την υγεία και την περίθαλψη της ανήλικης συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει πάντοτε έγκυρη και πλήρης ενημέρωση του πατέρα και κοινή απόφαση των γονέων ως προς την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων με γνώμονα το συμφέρον της ανήλικης. Επίσης καθορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο ο πατέρας θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη και ειδικότερα συμφωνήθηκαν τα εξής: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα παραλαμβάνει την ανήλικη από το σχολείο της κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και θα την επιστρέφει πάλι στο σχολείο την επόμενη ημέρα κατά την έναρξη της διδασκαλίας. Παράλληλα, θα παραλαμβάνει την ανήλικη κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα από την Παρασκευή μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου ή μετά το πέρας των εξωσχολικών δραστηριοτήτων της και θα την επιστρέφει τη Δευτέρα το πρωί παραδίδοντας την στο σχολείο, ενώ η μητέρα της θα την παραλαμβάνει μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. 2) Κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ο πατέρας θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη για μια εβδομάδα, από ώρα 12 της 23/12 έως ώρα 20.00 της 30/12 τα ζυγά έτη και από ώρα 12 της 30/12 έως ώρα 20.00 της 6/1 τα μονά έτη. Αντίστοιχα κατά την εορτή του Πάσχα ο πατέρας θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη για μια εβδομάδα, από ώρα 12 της Μ. Δευτέρας έως ώρα 20.00 της Δευτέρας του Πάσχα τα ζυγά έτη και από ώρα 12 της Δευτέρας του Πάσχα έως τη Δευτέρα το πρωί που θα την παραδίδει στο σχολείο της. 3) Κατά την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο ο πατέρας θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη για ένα δεκαπενθήμερο το μήνα Αύγουστο κατόπιν συμφωνίας με την μητέρα της ανήλικης. 4) Τις ημέρες των γενεθλίων και ονομαστικής εορτής της ανήλικης ο πατέρας θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη στα γενέθλια κατά τα μονά έτη και στην ονομαστική εορτή κατά τα ζυγά έτη, όπου θα παραλαμβάνει την ανήλικη είτε από το σχολείο κατά τη λήξη του ωραρίου και θα το παραδίδει στο σχολείο την επομένη και εάν συμπίπτει με Παρασκευή όπου ακολουθεί Σαββατοκύριακο που η ανήλικη θα βρίσκεται με τη μητέρα, από τη λήξη του σχολικού ωραρίου της Παρασκευής και επιστροφή στο σπίτι της μητέρας το Σάββατο στις 09.00, αντίστοιχα από το πρωί στις 10.00 του Σαββάτου με παραλαβή του από την οικία της μητέρας και επιστροφή του παιδιού το Σάββατο το βράδυ στις 21.00 ή από ώρα 10.00 της Κυριακής και επιστροφή στο σχολείο τη Δευτέρα που ακολουθεί. Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο πατέρας θα καταβάλλει από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2020 έως τον την 31η Αυγούστου του 2023 ως προσωρινή διατροφή της ανήλικης το ποσό των 270 ευρώ μηνιαίως εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και τα ετήσια ασφάλιστρα του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας της ανήλικης στην ασφαλιστική εταιρία «GENERALI Α.Ε.», τα οποία πιθανολογήθηκε ότι καταβάλει ανελλιπώς και μάλιστα συνομολόγησε ότι καταβάλει στην αιτούσα-καθ' ης το ποσό των 310 ευρώ μηνιαίως (πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου), προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά από την αύξηση των διδάκτρων του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο φοιτά η ανήλικη (βλ. σημείωμά του). Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η αιτούσα-καθ' ης ασκεί επιμελώς τα καθήκοντά της ως μητέρα φροντίζοντας για την ανατροφή, την επίβλεψη, περιποίηση, υγεία και εκπαίδευση της ανήλικης θυγατέρας της. Όμως εδώ και ένα έτος τουλάχιστον η αιτούσα-καθ' ης συμβιώνει με τον σύντροφό της ., ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην οικία της όπου διαμένει και η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων. Ο τελευταίος είναι επίσης διαζευγμένος και πατέρας δύο τέκνων, με τα οποία διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέκνα του διανυκτερεύουν στην οικία της αιτούσας-καθ' ης. Η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων είναι υποχρεωμένη να μοιράζεται τον χώρο και τον χρόνο της μαζί τους δίχως όμως να έχει αναπτυχθεί μια πιο στενή διαπροσωπική σχέση τόσο με τα τέκνα όσο και με τον πατέρα τους και σύντροφο της αιτούσας-καθ' ης, γεγονός που πιθανολογείται ότι προκαλεί αμηχανία και εκνευρισμό στην ανήλικη. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών-καθ' ου συμπεριφέρεται με αγάπη στην ανήλικη θυγατέρα του, ενδιαφέρεται για τις επιθυμίες και τις ανάγκες της και την φροντίζει. Μάλιστα, κατά τις ημέρες της εβδομάδας που διανυκτερεύει στην οικία του αιτούντος-καθ' ου (Τρίτη-Πέμπτη), η ανήλικη παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών «.» στην Ηλιούπολη Αττικής τα δίδακτρα των οποίων καταβάλει ο αιτών-καθ' ου, κάθε δεύτερη Παρασκευή που διανυκτερεύει στην οικία του ο αιτών-καθ' ου την συνοδεύει στις προπονήσεις στίβου, ενώ ο ίδιος φρόντισε και για να επισκεφθεί η ανήλικη θυγατέρα του δερματολόγο για την αντιμετώπιση της εφηβικής ακμής. Η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων νιώθει χαρούμενη και ήρεμη τις ημέρες της επικοινωνίας με τον πατέρα της στην οικία του οποίου έχει ήδη το δικό της δωμάτιο. Ενόψει τούτων, πιθανολογείται ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της αποκλειστικώς στον αιτούντα πατέρα της. Συνακόλουθα, παρέλκει η εξέταση του επικουρικού αιτήματος της υπό κρίσης αίτησης του αιτούντος περί ανάθεσης της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας τους από κοινού στους διαδίκους με ίση χρονική κατανομή αυτής ανάμεσα τους και αφού πλέον η αιτούσα-καθ' ης μητέρα της ανήλικης δεν θα έχει προσωρινώς την επιμέλεια της, αυτή δεν δικαιούται να λαμβάνει διατροφή για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της. Εξάλλου, το δικαστήριο, που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 692 § 1, 732 και 735 του ΚΠολΔ, έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάζει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις αν κρίνει ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, μπορεί να ρυθμίσει και αυτεπαγγέλτως το ζήτημα αυτό, στα πλαίσια της ρύθμισης της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων, δηλαδή ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους των γονέων, εφόσον η ρύθμιση της επικοινωνίας επιβάλλεται από λόγους αναγόμενους στο συμφέρον του τέκνου (βλ. I. Χαμηλοθώρη Ασφαλιστικά Μέτρα έκδ. 2010 αριθμ. 267, 1272, 1273, 1290, 1847, Πουλιάδη σε Γεωργιάδη- Σταθόπουλου ΑΚ άρθρ. 1520 αριθμ. 16, 46). Με τις παραδοχές αυτές παρά τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου από την αιτούσα-καθ' ης το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, προς αποφυγή περαιτέρω όξυνσης της αντιδικίας των διαδίκων, να προβεί στη ρύθμιση του ως άνω ζητήματος σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο διατακτικό. Ο τρόπος αυτός κρίνεται επωφελής για την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ιδία αν ληφθεί υπ' όψιν ότι επιβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, για λόγους διατήρησης της προσωπικής σχέσης της με τη μητέρα της φυσικής ανάγκης για αμοιβαία στοργή και αγάπη και ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης της η τακτική επικοινωνία μαζί της. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας της μητέρας με την ανήλικη θυγατέρα της το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό (δικαίωμα επικοινωνίας) θα πρέπει να ασκείται κατά τις ημέρες που δεν θα ασκεί ο σύντροφος της μητέρας ., το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα, έτσι ώστε η μητέρα να μπορεί απερίσπαστη να αφιερώνει χρόνο στην ανήλικη θυγατέρα της προάγοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταξύ τους σχέση. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η καθ' ης εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος (μανικιουρίστ) με 4ωρη απασχόληση στην ατομική επιχείρηση της . στον Πειραιά, από την οποία αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των 435 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φιλοδωρημάτων. Παράλληλα όμως διατηρεί και τη δική της πελατεία, από την οποία πιθανολογείται ότι αποκομίζει κατά μέσο όρο το ποσό των 50 ευρώ ημερησίως. Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου στην εταιρία «ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.760 ευρώ. Η καθ' ης διαμένει μαζί με τον σύντροφό της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο Κερατσίνι Αττικής το οποίο ανήκει κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου από κοινού στην ίδια και τον αιτούντα, για το οποίο καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου για την αγορά του, ύψους 200 ευρώ η κάθε μια, ποσό το οποίο από τον Μάρτιο του 2023 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 313,43 ευρώ. Η καθ' ης δεν βαρύνεται με δαπάνες διατροφής άλλων προσώπων, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει εισοδήματα από άλλες πηγές ή καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, ούτε χρέη προς τρίτους. Ο αιτών μισθώνει διαμέρισμα 105 τ.μ. στην Ηλιούπολη Αττικής έναντι 400 ευρώ το μήνα, για το οποία πληρώνει τις λειτουργικές δαπάνες. Δεν βαρύνεται με δαπάνη διατροφής άλλων προσώπων, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει εισοδήματα από άλλες πηγές ή καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, αφού ουδέν αποδεικτικό στοιχείο προσκομίστηκε περί τούτου. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ., ηλικίας 13 ετών, είναι μαθήτρια της .' Γυμνασίου. Φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ . & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο Μοσχάτο Αττικής, τα ετήσια δίδακτρα του οποίου ανέρχονται στο ποσό των 4.800 ευρώ. Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών, για τα οποία ο αιτών καταβάλλει ετησίως το ποσό των 1.050 ευρώ και στίβου, για τα οποία η καθ' ης καταβάλει το ποσό των 25 € το μήνα. Κατά τα λοιπά, δεν έχει αυξημένες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι δε λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για τη διατροφή, την ένδυση, την υπόδηση, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την εν γένει συντήρηση της είναι οι συνήθεις παιδιών αντίστοιχης ηλικίας και κοινωνικής θέσης. Η ανωτέρω ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας της δεν μπορεί προφανώς να εργαστεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως ως στερούμενη προσόδων και ανίκανη για την αυτοσυντήρηση της αυτή έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων της οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (άρθρο 1489 εδ. β' ΑΚ).

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι το μηνιαίο χρηματικό ποσό, που απαιτείται, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των γονέων και σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, για την ανάλογη καταβλητέα διατροφή της ανωτέρω ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, ώστε να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο διαβίωσης που να ανταποκρίνεται προς εκείνο που αρμόζει στην ηλικία και στις συνθήκες υπό τις οποίες έζησε πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων της αλλά και προς το επίπεδο ζωής των γονέων της. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας (θέρμανσης ύδρευσης ηλεκτροφωτισμού κλπ.), στην οποία θα διαμένει η ανήλικη με τον πατέρα της συνυπολογίζονται δε και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την επιμέλεια της υπηρεσίες του. Για τον προσδιορισμό της βαρύνουσας τον κάθε διάδικο συνεισφοράς πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του καθενός από αυτούς στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Επομένως με τα δεδομένα αυτά, η καθ' ης μητέρα, με βάση τις δικές της οικονομικές δυνατότητες και την προσωπική της κατάσταση, πρέπει να συμμετέχει στη διατροφή της ανήλικης θυγατέρας της . με το ποσό των 200 ευρώ, το οποίο πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στον αιτούντα, υπό την ιδιότητά του ως ασκούντος προσωρινά την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους η οποία στο εξής θα διαμένει μαζί του. Το υπόλοιπο, ήτοι το ποσό των 300 ευρώ, βαρύνει τον αιτούντα πατέρα της, ποσό το οποίο ήδη καταβάλει, χωρίς να περιπέσει ο ίδιος σε στερήσεις συνυπολογιζομένης και της αξίας της φροντίδας και των προσωπικών υπηρεσιών, που της παρέχει στο πλαίσιο της άσκησης της επιμέλειάς της.

 

5. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση του αιτούντος να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων . αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα της καθώς και να ρυθμιστεί αυτεπαγγέλτως ο τρόπος επικοινωνίας της καθ' ης με την ανήλικη θυγατέρα της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Περαιτέρω, να υποχρεωθεί η καθ' ης να προκαταβάλει προσωρινά στον αιτούντα ως ασκούντα προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, . το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ως μηνιαία διατροφή, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €) για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αίτησης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης κατ' άρθρο 729 § 5 ΚΠολΔ, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης (σημειώνεται ότι η ισχύς της παρούσας απόφασης κατά το σκέλος του καθορισμού προσωρινής διατροφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 729 § 5 ΚΠολΔ, με την οποία τάσσεται εκ του νόμου προθεσμία άσκησης αγωγής για την οριστική επιδίκαση αξιώσεων διατροφής), αγωγής περί διατροφής του ήδη αιτούντος με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, κατά της καθ' ης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης πρέπει η υπό κρίση από 03.10.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση της αιτούσας να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος η δικαστική δαπάνη του αιτούντος πρέπει να επιβληθεί στην καθ' ης (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 03.10.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση και την από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση.-

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση.-

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, ., που γεννήθηκε στις 22.02.2010, στον αιτούντα πατέρα της ενώ, κατά τις λοιπές λειτουργίες της η γονική της μέριμνα θ' ασκείται παρ' αμφοτέρων των γονέων της από κοινού.-

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης να προκαταβάλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στον αιτούντα, ως ασκούντα προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, . το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €) για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της από 02.11.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτησης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης κατ' άρθρο 729 § 5 ΚΠολΔ, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης αγωγής με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της καθ' ης με την ανωτέρω ανήλικη θυγατέρα της ως εξής: 1) Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα παραλαμβάνει την ανήλικη από το σχολείο της κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και θα την επιστρέφει πάλι στο σχολείο την επόμενη ημέρα κατά την έναρξη της διδασκαλίας. Παράλληλα, θα παραλαμβάνει την ανήλικη κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν θα πρέπει να συμπίπτει με το Σαββατοκύριακο που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα ο σύντροφος της μητέρας . και συγκεκριμένα από την Παρασκευή μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου ή μετά το πέρας των εξωσχολικών δραστηριοτήτων της και θα την επιστρέφει τη Δευτέρα το πρωί παραδίδοντας την στο σχολείο, ενώ ο πατέρας της θα την παραλαμβάνει μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. 2) Κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς η μητέρα θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη για μια εβδομάδα, η οποία θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των διαδίκων και δεν θα πρέπει να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα ο σύντροφος της μητέρας . από ώρα 12.00 της 23/12 έως ώρα 20.00 της 30/12 για την περίοδο των Χριστουγέννων και από ώρα 12.00 της 30/12 έως ώρα 20.00 της 6/1 για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. Αντίστοιχα κατά την εορτή του Πάσχα η μητέρα θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη για μια εβδομάδα, η οποία θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των διαδίκων και δεν θα πρέπει να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα ο σύντροφος της μητέρας, . από ώρα 12.00 της Μ. Δευτέρας έως ώρα 20.00 της Δευτέρας του Πάσχα και από ώρα 12.00 της Δευτέρας του Πάσχα έως τη Δευτέρα το πρωί που θα την παραδίδει στο σχολείο της. 3) Κατά την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο η μητέρα θα έχει επικοινωνία με την ανήλικη το μήνα Ιούλιο ανά εβδομάδα εναλλάξ με τον πατέρα και ένα δεκαπενθήμερο το μήνα Αύγουστο κατόπιν συμφωνίας με τον πατέρα της ανήλικης λαμβανομένων υπόψη των επαγγελματικών υποχρεώσεων αμφοτέρων των γονέων και 4) ελεύθερη τηλεφωνική και μέσω διαδικτύου και βιντεοκλήσεων επικοινωνία.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 03.10.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση.-

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην καθ' ης τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 26 Ιανουαρίου 2023.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ             (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

 

                                           ΕΛΕΝΗ ΕΦΕΝΤΑΚΗ