ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 53/2021

 

Κτηματολογικές εγγραφές - Ερημοδικία εναγομένου - Τεκμήριο ομολογίας - Αναγνώριση δικαιώματος από εμπράγματο βάρος - Καταχώρηση στο οικείο κτηματογραφικό φύλλο -.

 

Αίτημα δημοσίου για αναγνώριση δικαιώματός του από εμπράγματο βάρος ακινήτου (υποθήκη) και καταχώρηση αυτού στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία. Σε περίπτωση ερημοδικίας εναγομένου ισχύει το τεκμήριο ομολογίας των ισχυρισμών του ενάγοντος. Διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής και καταχώρηση του εμπράγματου δικαιώματος του ενάγοντος.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός Απόφασης 53/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Κτηματολογική Δικαστή Βασιλική Μουργκόγια, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Διευθύνοντα Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 10η-11 -2020, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Του ενάγοντος: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» (ΤΠΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 40 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ …, που δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά κατέθεσε νόμιμα κι εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Ζωής Κολοκούρη.

 

Των εναγομένων: 1) ..., κατοίκου Πατρών (οδός ...) και 2) ..., κατοίκου ομοίως, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και δεν κατέθεσαν εντός της οριζόμενης προθεσμίας των εκατό ημερών από την κατάθεση της αγωγής, προτάσεις.

 

Το ενάγον ζητά να γίνει δεκτή η από 12-6-2019 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./19-6-2019 και μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπουν τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, έχοντας εγγραφεί στο πινάκιο με πρωτοβουλία του αρμόδιου Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου κατ' άρθρο 237 § 4 εδ. ε' ΚΠολΔ.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η υπό κρίση αγωγή κατατέθηκε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 19-06-2019, ενώ ακριβές αντίγραφο αυτής με έκθεση κατάθεσης επιδόθηκε στους εναγομένους την 24-6-2019, όπως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθμ. .../24-6-2019 και .../24-6-2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το. Πρωτοδικείο Πατρών, .... Περαιτέρω, το ενάγον κατέθεσε προτάσεις την 25-10-2019, ήτοι εντός της νόμιμης προθεσμίας των 100 ημερών, ενώ οι εναγόμενοι δεν έλαβαν κανονικά μέρος στη δίκη, καθώς δεν κατέθεσαν έγγραφες προτάσεις (βλ. σχετ. τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού). Επομένως, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης ερήμην των εναγομένων (άρθρο 271 ΚΠολΔ).

 

Το ενάγον με την υπό κρίση αγωγή, εκθέτει ότι προς εξασφάλιση των αναφερόμενων απαιτήσεων του κατά του πρώτου εναγομένου, είχε εγγράψει δυνάμει της από 28-9-1995 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, υποθήκη, για ποσό 10.000.000 δρχ (ήδη 29.347,03 ευρώ) πλέον τόκων και εξόδων, επί των λεπτομερώς περιγραφόμενων στην αγωγή ακινήτων, κείμενων στο Δήμο Πατρέων, το οποίο κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών ανήκε στην πλήρη κυριότητα του πρώτου εναγομένου. Ότι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης που έχει ήδη ολοκληρωθεί στο Δήμο Πατρέων, ούτε το ίδιο, ούτε ο κατά το χρόνο της κτηματογράφησης, κύριος του ακινήτου πρώτος εναγόμενος, υπέβαλαν δήλωση του ως άνω βάρους σύμφωνα με το Ν. 2308/1995, με συνέπεια επί των επίδικων οριζόντιων ιδιοκτησιών επί καθέτου, που καταχωρίσθηκαν στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών με ΚΑΕΚ ... και ..., να μην αναγράφεται το προαναφερόμενο βάρος, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται το παραπάνω δικαίωμα του. Με βάση το ιστορικό αυτό, το ενάγον ζητά να αναγνωριστεί το εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης του επί των οριζόντιων ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ ... και ..., τα οποία ανήκαν, κατά τον κρίσιμο χρόνο των πρώτων εγγραφών, στον πρώτο εναγόμενο, ο οποίος έχει μεταβιβάσει στον δεύτερο εναγόμενο το δικαίωμα ψιλής κυριότητας, παρακρατώντας για τον εαυτό του το δικαίωμα επικαρπίας καινά διαταχθεί σχετικά η διόρθωση της πρώτης εγγραφής ως προς τα επίδικα ακίνητα στα παραπάνω κτηματολογικά βιβλία.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλην - αφού η ενυπόθηκη απαίτηση δεν υπερβαίνει το ποσό της υλικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου αυτού -και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 6 § 2 εδ. α Ν. 2664/1998, 9, 10, 11 αρ. 2, 14§2 και 29 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, είναι εμπρόθεσμη, δεδομένου ότι έχει ασκηθεί εντός της προθεσμίας του αρθρ. 6 § 2 του Ν. 2664/1998, καθώς σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ, ορίστηκε ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή Πατρών του Νομού Αχαΐας, όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, η 30-03-2004 (ΦΕΚ Β' ./29-03-2004), ενώ για το παραδεκτό της αντίγραφο της έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα καταχωριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου (βλ. το με αριθμό πρωτ. ./15-7-2019 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών), προσκομίστηκαν αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ η αγωγή έχει κοινοποιηθεί στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία αναγράφεται στα κτηματολογικά φύλλα των επίδικων ακινήτων ως δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος υποθήκης (βλ. την υπ' αριθμ. ../24-6-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών ...). Επιπλέον, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1257, 1261, 1265, 1268, 1269 ΑΚ, 70, 176 ΚΠολΔ, 6 §§1 και 2 και 7 α§1 περ. γ Ν. 2664/1998. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Ενόψει της ερημοδικίας των εναγομένων, οι ισχυρισμοί του ενάγοντος, που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής και αφορούν γεγονότα, για τα οποία επιτρέπεται ομολογία, θεωρούνται ομολογημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 271 § 3, επιπλέον δε δεν υπάρχει ένσταση κατά της αγωγής που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωριστεί ότι, δυνάμει της από 28-9-1995 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, έχει εγγραφεί υπερ του ενάγοντος υποθήκη, για ποσό 10.000.000 δρχ (ήδη 29.347,03 ευρώ) πλέον τόκων και εξόδων, στον τόμο . και φύλλο ., επί των ακινήτων με ΚΑΕΚ ... και ... και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε να καταχωρηθεί το ως άνω εμπράγματο δικαίωμα του ενάγοντος. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, ελλείψει αιτήματος. Τέλος, πρέπει, να οριστεί το νόμιμο παράβολο σε βάρος των εναγομένων, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρα 501, 502 § 1 και 505 § 2 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην των εναγομένων.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,006).

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών δικαίωμα υποθήκης του ενάγοντος ποσού 10.000.000 δρχ (ήδη 29.347,03 ευρώ), πλέον τόκων και εξόδων, στα με ΚΑΕΚ ... και ... ακίνητα, που ενεγράφη την 29-9-1995 στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο . και φύλλο .

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών, ως προς τα παραπάνω ακίνητα με ΚΑΕΚ ... και ..., έτσι ώστε να καταχωριστεί το προαναφερόμενο βάρος που έχει εγγραφεί υπέρ του ενάγοντος με τίτλο την από 28-9-1995 ιδιωτική σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στην Πάτρα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 21η-1-2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ