ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

 

ΜΠρΓυθείου 34/2023

 

Καταχρηστική η επιβολή κατάσχεσης στην κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, αξίας υπερτριπλάσιας της οφειλής του προς την καθής, ενώ θα μπορούσε να επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση σε άλλο περιουσιακό του στοιχείο. Δέχεται την ανακοπή και ακυρώνει την κατάσχεση.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία  της δικηγόρου Αθηνών Ευφροσύνης Εικοσιπεντίδη

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 34/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Παράσχου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γυθείου και από τη Γραμματέα Δέσποινα Παπαδοπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26.4.2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Του καλούντος - ανακόπτοντος ... του ... και της ... κατοίκου ... Λακωνίας, με ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αθηνών Ευφροσύνης Εικοσιπεντίδη (AM ΔΣΑ ...), και

 

Της καθ' ης η κλήση - καθ' ής η ανακοπή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «... ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο ..., η οποία εδρεύει στη ...       Αττικής (...), με ΑΦΜ ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατόπιν ανάθεσης δυνάμει μακροχρόνιας σύμβασης διαχείρισης ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος διάδικος και διαχειρίστρια (κατ' εξαίρεση) νομιμοποιούμενη κατά τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ως προς τις απαιτήσεις των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «... DESIGNATED ACTIVITY CΟΜΡΑΝΥ» (δικαιούχος της απαίτησης), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32), στην οποία δικαιούχο η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ..., με έδρα την Αθήνα (οδός ... αρ...), με ΑΦΜ ..., νομίμως εκπροσωπούμενη έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λόγω τιτλοποίησης, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Καλαμάτας Μιχαήλ Μιχαλάκη (AM. ΔΣ Καλαμάτας 631).

 

Ο καλών - ανακόπτων με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./22.2.2023 κλήση ζητά να γίνει δεκτή η από 4.11.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./4.11.2022 ανακοπή προκειμένου να ακυρωθεί η με αριθμό ./11.10.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή   της   περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας ... και ο επισπευδόμενος για  5.2023  πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Οιτύλου (Γυθείου) ..., επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 12/2023 αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Η εν λόγω κλήση προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση  ανακοπή  ο  ανακόπτων ζητά για  τους αναφερόμενους στο δικόγραφο λόγους να ακυρωθεί η με αριθμό ./11.10.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας ... και ο επισπευδόμενος για 24.5.2023 πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Οιτύλου (Γυθείου) … και να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στην εν γένει δικαστική του δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή ασκήθηκε παραδεκτά, ήτοι νομότυπα και εμπρόθεσμα ως ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (άρθρα 933 παρ. 1, 934 παρ. 1 και 584 ΚΠολΔ), εντός της νόμιμης προθεσμίας των 45 ημερών από την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ' ού η εκτέλεση (934 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ, βλ. και ΕφΠειρ 172/2021)καθώς αυτή επιδόθηκε την 11.10.2022 (βλ. τη σχετική επισημείωση του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας …, η δε ένδικη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου την 4.11.2022 και επιδόθηκε στην καθ' ής η ανακοπή την 8.11.2022 (βλ. τη με αριθμό ... Β'/δ. 11.2022 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..., αρμοδίως δε, καθ' ύλη και κατά τόπο, φέρεται

ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της, που είναι το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης (άρθρο 933 παρ.1 & 3 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. (άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως, η ανωτέρω ανακοπή να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω.

 

Εκτός της ρητά προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 951 παρ. 2 ΚΠολΔ μη αναγκαίας επέκτασης της κατάσχεσης σε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία ίου οφειλέτη, καταχρηστική μπορεί να κριθεί η κατάσχεση και υπό άλλες προϋποθέσεις, όπως όταν το κατασχεθέν έχει αξία δυσαναλόγως μεγαλύτερη από το ύφος της απαίτησης του επισπεύδοντος και των υπολοίπων δανειστών που προβλέπεται όχι θα αναγγελθούν και, μάλιστα όταν ίο κατασχεθέν εν γνώσει του κατασχόντος τυγχάνει ουσιώδες στοιχείο για την επιβίωση του οφειλέτη όπως όταν αποτελεί τη μοναδική κατοικία της οικογένειας του (Μάζης σε, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, β' εκδ., άρθρο 951, σελ. 341). Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 Κ.Πολ.Δ. και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη, αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου και συνεπώς λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθετη της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, όπως με την ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκομένου σκοπού, με την άσκηση δικονομικού δικαιώματος κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη, δηλαδή όταν η συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος ωθείται από κακοβσυλία, με αποκλειστικό σκοπό την βλάβη του άλλου ή  όταν η  πράξη της εκτέλεσης υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του οφειλέτη. Ειδικά δε, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 951 παρ. 2 ΚΠολΔ, που αποτελεί έκφανση της κατά την διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ, γενικής αρχής περί της απαγόρευσης καταχρηστικής διαδικαστικής συμπεριφοράς και απηχεί την αρχή της αναλογικότητας (αρχή της αναγκαιότητας) και αποσκοπεί στην αποτροπή της υπερβολικής καταπίεσης του οφειλέτη από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, που ευρίσκονται σε δυσαναλογία σε σχέση προς την απαίτηση, επιβάλλεται περιορισμός, προς προστασία του οφειλέτη - καθ' ου η κατάσχεση, από τον κίνδυνο της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού πραγμάτων περισσοτέρων από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση των δανειστών και των εξόδων της εκτέλεσης. Ο περιορισμός της καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης για αναγκαστική εκτέλεση εκδηλώνεται ως απειλή ακυρότητας των πράξεων της αναγκαστικής κατάσχεσης πράγματος του οφειλέτη αξίας δυσανάλογα μεγαλύτερης από το ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντος ή της κατάσχεσης ορισμένου πράγματος, όταν υπάρχουν άλλα αντικείμενα δεκτικά κατάσχεσης που υπερκαλύπτουν το ποσόν της εκτελουμένης αξίωσης ή όταν υπάρχει άλλο πράγμα της κυριότητας του καθ' ου, μικρότερης αξίας που υπερκαλύπτει την απαίτηση του επισπεύδοντος. Επιπλέον δε, απαιτείται οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού δήμιουργηθείσα κατάσταση,  που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση με την προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου. Το ζήτημα δε, εάν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που είναι δυνατόν να επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματος του. Σχετικά, έχει κριθεί ότι οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του  οφειλέτη  παραβιάζουν την  αρχή  της αναγκαιότητας ή του ηπιότερου μέσου, όταν η αξίωση του δανειστή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί με άλλο μέσο ασυγκρίτως ηπιότερο για τον οφειλέτη, όπως με κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων του, η αξία των οποίων είναι μικρότερη του αρχικά κατασχεθέντος στοιχείου, αξία βέβαια που καλύπτει την αξίωση του δανειστή, όπως και όταν οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια και, δη, όταν εμφανίζονται σαν μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για το συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του, ενώ, ταυτόχρονα, το ποσό της απαίτησης που εκτελείται είναι ελάχιστο σε σχέση με τη δυσανάλογα μεγάλη αξία του κατασχεθέντος (Β. Βαθρακοκοίλης: ΚΠολΔ Ερμηνεία και Νομολογιακή Ανάλυση, τομ. Ε', υπό άρθρο 951 αρ. 14) και, συνεπώς, έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτέλεσης και του σκοπού για τον οποίο αυτό επιβάλλεται. Επίσης, ο οφειλέτης μπορεί, για την απόκρουση του επισπευδομένου ή για την ακύρωση του ήδη διενεργηθέντος πλειστηριασμού, να προβάλλει ότι, λόγω των συνθηκών που συντρέχουν, η πραγμάτωση του δικαιώματος από τον επισπεύδοντα δανειστή απαγορεύεται γιατί υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκηση να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας (Ολ. Ail 2/2019, Ολ. ΑΠ 6/2016, Ολ. ΑΠ 16/2006, ΑΠ 126/2019, ΑΠ Π16/2018, ΑΠ 261/2017, ΑΠ 1871/2014, ΑΠ 1504/2013, ΑΠ 279/2008, ΑΠ 298/2008, ΕφΔωδ. 65/2021, ΜΠΓρεβ 3/2023).

 

Στην υπό κρίση περίπτωση με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής, κατ' εκτίμηση  του   δικογράφου, ζητείται η ακύρωση της με αριθμό ./11.10.2022 έκθεσης    αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας ... και του επισπευδομένου για 24.5.2023 πλειστηριασμού ενώπιον της Συμβολαιογράφου Οιτύλου (Γυθείου) … για το λόγο ότι η επίσπευση της επίμαχης κατάσχεσης και του αναγκαστικού πλειστηριασμού αντίκειται στις αρχές και τα όρια που τίθενται στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και, κατ' επέκταση, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διεξάγεται εναντίον του ανακόπτοντος κατά τρόπο καταχρηστικό, καθόσον η καθ' ής η ανακοπή επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση επιλέγοντας μέσα δυσανάλογα προς την ωφέλεια από την είσπραξη της οφειλής, δεδομένου ότι επέλεξε να κατασχέσει για οφειλή ποσού ύψους 50.000 ευρώ το επίμαχο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του ανακόπτοντος, εμπορικής αξίας δυσανάλογα μεγάλης, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, ενώ, θα μπορούσε να επιλέξει το ηπιότερο μέσο του διακανονισμού της οφειλής με τον ανακόπτοντα, ρυθμίζοντας με βιώσιμο τρόπο την καταβολή της οφειλής με δόσεις. Ο λόγος αυτός ανακοπής, ο οποίος ερείδεται στις διατάξεις που μνημονεύονται στη μείζονα σκέψη του δικανικού συλλογισμού, που προηγήθηκε, είναι ορισμένος και νόμιμος και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη είτε ως αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς η ρητή αναφορά ορισμένων εκ των οποίων (εγγράφων) να προσδίδει σε αυτά αυξημένη αποδεικτική δύναμη σε σχέση με τα λοιπά επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, για τα οποία δεν γίνεται ειδική για το καθένα μνεία, εφόσον είναι ισοδύναμα και όλα, ανεξαιρέτως, συνεκτιμώνται για την ουσιαστική διάγνωση της ένδικης διαφοράς (ΑΠ 1628/2003) και από όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν της από 17.3.2022 αίτησης της καθ' ής η ανακοπή εκδόθηκε η με αριθμό … διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου, δυνάμει της οποίας ο ανακόπτων και η σύζυγος του ... υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληροστην   καθ' ής για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «... FUNDING   DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία είναι δικαιούχος της απαίτησης δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων νομίμως καταχωρηθείσης στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 Ν. 3156/2003 από την «... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το συνολικό ποσό των 50.342,15 ευρώ εντόκως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 4.2.2021, καθώς και το ποσό των 1.700 ευρώ για δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Η καθ' ής η ανακοπή επέδωσε στους καθ' ών η διαταγή πληρωμής την 13.5.2022 την από 9.5.2022 επιταγή προς πληρωμή τεθείσα παρά πόδας του με αριθμό ./19.4.2022 α' εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, με την οποία οι οφειλέτες επιτάχθηκαν να καταβάλουν στην καθ' ής η ανακοπή το συνολικό ποσό των 51,812,15 ευρώ, αναλυόμενο σε ποσό 50.342,15 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο εντόκως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 4.2.2021, σε 1.700 ευρώ για δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής πληρωμής, σε 35 ευρώ για σύνταξη και σε 35 ευρώ για επίδοση της εν λόγω επιταγής. Ακολούθως, με επίσπευση της καθ' ής η ανακοπή, δυνάμει της με αριθμό .../11.10.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας ..., επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις βάρος του ανακόπτοντα για το ποσό των 50.000 ευρώ σε μια διώροφη αποπερατωμένη οικία ιδιοκτησίας του σε ποσοστό 100%, συνολικής επιφάνειας 250,70 τ.μ. μετά των παραρτημάτων της, κείμενης σε οικόπεδο επιφάνειας 209,87 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού ... της δ.ε. ... Δήμου ... Νομού Λακωνίας, το οποίο περιήλθε στον ανακόπτοντα με το με αριθμό ... συμβόλαιο   της Συμβολαιογράφου ... (τόμος ... και αύξων αριθμός ... στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …). Η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 11.10.2022 (βλ. την επισημείωση του Δικαστικού Επιμελητή στο προσκομιζόμενο     αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης). Περαιτέρω, για το προαναφερόμενο ακίνητο ορίσθηκε στις .5.2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 12:00, αναγκαστικός πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Οιτύλου (Γυθείου) … δυνάμει της ίδιας ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, ενώ βάσει της από  12.9.2022 έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου του πιστοποιημένου εκτιμητή ..., ως τιμής πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 175.000 ευρώ. Περαιτέρω, λαμβανομένων υπόψη του κεφαλαίου της ως άνω απαίτησης της καθ' ής, εκ ποσού 50.000 ευρώ (πλέον τόκων κι εξόδων), για την οποία επισπεύδεται η εκτελεστική διαδικασία, και της παραπάνω εμπορικής αξίας (και τιμής πρώτης προσφοράς) του κατασχεμένου ακινήτου, εκ ποσού 175.000 ευρώ, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αξία του κατασχεθέντος ακινήτου που αποτελεί μάλιστα την κύρια και μόνιμη κατοικία και οικογενειακή στέγη του ανακόπτοντος, ύψους τουλάχιστον 75.000 ευρώ (σημ. ότι η αντικειμενική αξία του κατασχεμένου ακινήτου όπως προκύπτει από το ιστορικό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης και πράξης ορισμού δικασίμου 29/2018 αίτησης του Ν. 3869/2010 που προσκόμισε ο ανακόπτων ανέρχεται στο ποσό των 160.825 ευρώ), είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη σε σχέση με το ύψος της εκτελούμενης απαίτησης της καθ' ής. Επίσης από τα στοιχεία της δικογραφίας προέκυψε ότι στο εν λόγω κτίσμα, το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά διαμερίσματα, ένα ανά επίπεδο, κατοικούν τρεις οικογένειες,   και κρίνεται ότι οι συνέπειες του αναγκαστικού πλειστηριασμού χωρίς να  έχει  προηγηθεί το ηπιότερο μέσο της προσπάθειας του διακανονισμού της οφειλής με τον ανακόπτοντα με βιώσιμο τρόπο, θα είναι δυσβάσταχτες σε βάρος τόσο του ανακόπτοντα όσο και των υπολοίπων ενοίκων της συγκεκριμένης ακίνητης ιδιοκτησίας. Συνεπώς, η προκειμένη αναγκαστική εκτέλεση, εμφανιζόμενη ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας για τον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη και υπερβαίνουσα τα ανεκτά όρια θυσίας του, προσκρούει στο άρθρο 281ΑΚ και τυγχάνει - εξ αυτού του λόγου -υπέρμετρα επαχθής   και κατ' επέκταση καταχρηστική για τον ανακόπτοντα ωςαντιβαίνουσα ευθέως στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία αποτυπώνεται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 951 παρ.2 ΚΠολΔ ως ιδιαίτερη έκφανση της αρχής της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα αναλυτικά στις νομικές αιτιολογίες της παρούσας. Τούτο συμβαίνει εν προκειμένω, διότι αποδείχθηκε ότι η ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης της καθ' ής δεν θα ήταν εφικτή με μόνη την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στην κατασχεθείσα κύρια και μοναδική κατοικία πλήρους κυριότητας του ανακόπτοντος, στην οποία διαμένει με την οικογένεια του ενώ θα ήταν εφικτή η ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης της καθ' ής εάν επέλεγε πρώτα το μέτρο της εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής ή αν επέλεγε να κατάσχει ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη ήτοι ένα οικόπεδο κυριότητας του σε ποσοστό 100% έκτασης 500 τ.μ. περίπου το οποίο βρίσκεται στην ... Λακωνίας (βλ. το ιστορικό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης και πράξης ορισμού δικασίμου ./2018 αίτησης του Ν. 3869/2010 που προσκόμισε ο ανακόπτων όπου και αναφέρονται τα περιουσιακά του στοιχεία). Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο εν λόγω κτίσμα, το οποίο αποτελείται από τρία διαμερίσματα κατοικούν τρεις οικογένειες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις δυσβάσταχτες συνέπειες του αναγκαστικού πλειστηριασμού χωρίς να έχει προηγηθεί η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στη βάση του διακανονισμού της οφειλής. Ειδικότερα, όπως αποδείχθηκε η ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης της καθ' ής θα ήταν εφικτή με την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε άλλο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη το οποίο δεν αποτελεί την κύρια κατοικία του. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή της κατάσχεσης στην κύρια και μοναδική κατοικία- οικογενειακή στέγη του ανακόπτοντος αξίας υπερτριπλάσιας της οφειλής του προς την καθ' ής η ανακοπή για την οποία επισπεύστηκε η αναγκαστική κατάσχεση (βλ. οφειλή διαταγής πληρωμής:51,812,15 ευρώ, οφειλή για την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση:  50.000 ευρώ, και εμπορική αξία εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου: 175.000 ευρώ), μη τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας, φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατάχρησης δικαιώματος, κατ' άρθρο 281 ΑΚ, ως υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια τα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αλλά και από τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και επομένως, είναι καταχρηστική, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ και εντεύθεν άκυρη, διότι ο επίδικος πλειστηριασμός εμφανίζεται σαν μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας για τον ανακόπτοντα, το οποίο υπερβαίνει τα ανεκτά όρια θυσίας του, αφού είναι έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτέλεσης και του σκοπού, για τον οποίο επιβάλλεται, κατά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, που αποτελεί θεμελιώδη κανόνα ρυθμιστικό των σχέσεων εξουσίας συνεπάγεται δε ιδιαιτέρως επαχθείς γι' αυτόν συνέπειες, που καθιστούν μη ανεκτή την πραγμάτωση της απαίτησης της καθ' ής η ανακοπή, μέσω της εκπλειστηρίασης του κατασχεθέντος ακινήτου του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή ως ουσία βάσιμη, παρελκουμένης της εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής, ενώ τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν ολικά μεταξύ των διαδίκων, λόγω του ότι η ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (ΚΠολΔ 106, 179), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την ανακοπή.

 

Ακυρώνει τη με αριθμό ./11.10.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας ... και τον επισπευδόμενο για .5.2022 πλειστηριασμό ενώπιον της Συμβολαιογράφου Οιτύλου (Γυθείου) ...

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Γύθειο την 8.5.2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ