ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Κέρκυρας 1292/2019

 

Συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθών και εις χείρας τρίτων μέχρι του ποσού των 338.252,00€.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1292/2019

Αριθμός κατάθεσης αίτησης ./5-8-2019

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευανθία - Ευαγγελία Δαρκούδη, η οποία ορίσθηκε μετά από κλήρωση.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 18η Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./5-8-2019 αίτηση, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: 1) Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A.» και το διακριτικό τίτλο "SPS", που εδρεύει στο Λουξεμβούργο Rue Gabriel Lippmann 10, Munsbach TK 5365, κι εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Δημητρίου Δουλιώτη (ΔΣΑθ).

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ: 1] Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΑΦΜ . που εδρεύει στην Κέρκυρα (.) κι εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΑΦΜ ., που εδρεύει στην Κέρκυρα (.) κι εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκαν.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί, οπως ειδικότερα αναπτύσσονται στο σημείωμα του.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως υπ' αριθμ. .'/6-8-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ..., σε συνδυασμό με την από 6-8-2019 απόδειξη παραλαβής δικογράφου του αρμόδιου αξιωματικού υπηρεσίας, ..., λόγω απουσίας του Διοικητή, του Α.Τ. Κέρκυρας και την από 6-8-2019 βεβαίωση ταχυδρόμησης συστημένης επιστολής των Ε.Λ.ΤΑ, και την υπ' αριθμ. .'/6-8-2019 έκθεση επίδοσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στις καθ' ων. Κατά την εκφώνηση όμως της υπόθεσης με τη σειρά της από το οικείο έκθεμα, οι τελευταίες δεν εμφανίσθηκαν και πρέπει επομένως να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, καθόσον στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αίτηση, ενόψει δε του αποκλεισμού της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 699 σε συνδυασμό με 696 παρ. 1 και 734 παρ. 3 ΚΠολΔ) και του ισχύοντος ανακριτικού συστήματος (άρθρο 691 παρ. 1 ΚΠολΔ), το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. Δ' (1985), σελ 50, I. Χαμηλοθώρη - Θ. Κλουκίνα, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 2000, τ. I, αρ. 196 - 200, ΠολΠρΑθ 6961/1990, Αρμεν ΜΕ'. 63). Από τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση που υπάρχει επικείμενος κίνδυνος ο οποίος απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή την απαίτηση και προς αποτροπή του ή σε περίπτωση συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, η οποία επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης. Αν οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν ή δεν πιθανολογούνται, τότε δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθόσον αυτά αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας ή του προσώπου διατάσσονται και λαμβάνονται μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση  της απαίτησης και με τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας. Συνεπώς, όταν ο νόμος απαιτεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης εκτάκτου δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία να δικαιολογείται από τη συνδρομή πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένα κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτηση ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής. Περαιτέρω, στην αίτηση για συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707 επ. ΚΠολΔ), ως επικείμενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, ούτως ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης. Έτσι, η  ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης. Εξάλλου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου προσώπου, διότι με τέτοια εκδοχή θα εδικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και δη με την εξεταζόμενη μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης, σε κάθε εκκρεμή αγωγή, ενόψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελάττωσης της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου (ΜΠρΑΘ 7810/2003 Αρμ. 2004. 121, ΜΠρΑΘ 31951/1996 Αρμ. 1997.1499, ΜΠρΑΘ 23867/1993 ΝοΒ 1994. 233, ΜΠρΧαλκ 686/1991 Δίκη 1992. 262, ΜΠΕΗΣ ΠολΔικ στο άρθρο 682 παρ. 5 σελ. 32, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ασφαλιστικά Μέτρα Έκδ. 2000 σελ 65 και 167).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση  αίτηση η  αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου, ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας ευρισκόμενης στα χέρια των καθ' ων ή εις χείρας τρίτων ή απαιτήσεων των καθ' ων κατά τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτηση της, ποσού 338.252,00 ευρώ, απορρέουσα από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που είχε συνάψει με τις καθ' ων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, καθώς και να καταδικασθούν στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με το ανωτέρω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1, 3 και 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707, 708, 712, 715, 721, 722 και 723 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και τα άρθρα 87 έως 94 του ΝΔ της 17.7-13.8/1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 του ΕισΝΚΠολΔ και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα της αιτούσας, ... και όλων των εγγράφων που επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει η αιτούσα, καθώς και όλης γενικά της αποδεικτικής διαδικασίας, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στο πλαίσιο άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους οι διάδικοι, σύναψαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών από τη λειτουργία της οποίας και τη συμμετοχή της δεύτερης των καθ' ων σε αυτή με την παροχή τραπεζικού λογαριασμού, της οποίας ήταν δικαιούχος, στην Τράπεζα Πειραιώς, πιθανολογήθηκε ότι δημιουργήθηκε οφειλή των καθ' ων προς την αιτούσα, ύψους 338.252,00 ευρώ. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε η ελαττωμένη περκτυσιακή κατάσταση των καθ' ων, καθώς και ο υφιστάμενος κίνδυνος αποξένωσης τους από οποιαδήποτε κατασχετή περιουσία τους. Ενόψει αυτών, δημιουργείται κίνδυνος για την ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσας από την προεκτεθείσα αιτίας κι επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί προς διασφάλιση της προαναφερόμενης απαίτησης της αιτούσας η συντηρητική και μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ (338.252,00), η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής κι ακίνητης περιουσίας και κάθε απαίτησης των καθ' ων κατά τρίτων και εις χείρας τρίτων, ενώ τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των καθ' ων, λόγω της ήττας τους (176 και 191 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ' ων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ' ων και κάθε απαίτησης των καθ' ων κατά τρίτων και εις χείρας τρίτων, μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ (338.252,00), για την εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας που αναφέρεται στο σκεπτικό.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ' ων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων τριάντα (330,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στην Κέρκυρα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 21 Οκτωβρίου 2019.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ