ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΠατρών 26/2020

 

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης - Πράξεις βεβαίωσης οφειλής - Εισφορές ΕΦΚΑ - Ανεπανόρθωτη βλάβη αιτούντος -.

 

Αναστολή εκτέλεσης πράξεων βεβαίωσης σχετικών με εισφορές ΕΦΚΑ έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής της αιτούσας κατά των πράξεων αυτών. Το δικαστήριο έκρινε ότι τυχόν άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης και εντεύθεν επίσπευση της υποχρέωσης της αιτούσας προς εξόφλησή τους, θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη  περιουσιακή βλάβη, συνιστάμενη στη στέρηση των αναγκαίών μέσων διαβίωσης της ίσιας και της οικογένειάς της.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

Αριθμός απόφασης: Ν26 /2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

 

Συνήλθε την 12η Μαρτίου 2020 με δικαστή τον Δημήτριο Χονδρό, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Πόλυ Σώκου, δικαστική υπάλληλο.

 

Γ ι α ν α κρίνει την από 7.2.2020 αίτηση αναστολής (αριθ. πράξ. κατάθ. ΑΝ./17.2.2020):

 

Της …, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός …).

 

Κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», ήδη μετονομασθέντος σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.ΚΑ), νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή αυτού.

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 

1… Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο [βλ. το με κωδικό . έντυπο ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), το καταβληθέν για την εξόφληση του οποίου ποσό δεσμεύθηκε], ζητείται, παραδεκτώς, καθ' ερμηνεία του δικογράφου αυτής, η αναστολή εκτέλεσης α) της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξης βεβαίωσης οφειλής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Πατρών του Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος της αιτούσας, υπό την ιδιότητα της ως κληρονόμου του αποβιώσαντος πατρός της …, ποσό κύριας ασφαλιστικής οφειλής ύψους 7.751,40 ευρώ, και β) της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξης βεβαίωσης οφειλής του πιο πάνω Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο., με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος της ανωτέρω, υπό την αυτή ιδιότητα, ποσό κύριας ασφαλιστικής οφειλής ύψους 2.276,97 ευρώ, και συνολικώς το ποσό των 10.028,37 ευρώ, το οποίο αφορά σε καταλογισθέντα στην αιτούσα ποσά, σχετιζόμενα με αχρεωστήτως εισπραχθείσες από τον κληρονομούμενο πατέρα της συνταξιοδοτικές παροχές. Οι ως άνω δε ταμειακώς βεβαιωθείσες οφειλές εκ κοινωνικοασφαλιστικής αιτίας γνωστοποιήθηκαν στην αιτούσα με την υπ’ αριθμόν ../21.1.2020 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, του προαναφερόμενου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του Κ.Ε.Α.Ο.. Εξάλλου;-με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η χορήγηση αναστολής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της στρεφόμενης κατά των ως άνω πράξεων ανακοπής της αιτούσας (αριθ. πράξ. κατάθ. ΑΚ./17.2.2020), η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

 

2. Επειδή, ο, κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97), Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζει, στην παρ. 1 του άρθρου 217, ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) ... ε) ... », στο δε άρθρο 228, όπως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), και τροποποιήθηκε ακολούθως με την παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86), ότι: «1. Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης ... Στις περιπτώσεις α', β' και δ' του άρθρου 217 και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ανακοπή μπορεί να υποβληθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. 2. Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για την εκδίκαση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου, είναι το κατά το άρθρο 218 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο και εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως και 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Ακολούθως, στο άρθρο 200 του ως άνω Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 17 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α' 77), ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής», στο άρθρο 202 αυτού, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010, τροποποιήθηκε δε εκ νέου με την αντικατάσταση της παρ. 2 και την προσθήκη παρ. 6 σε αυτό με τις παρ. 1 και 2, αντιστοίχως, του άρθρου 27 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240), ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφαση του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, γ) ... 4. ... 5. (όπως η παράγραφος αυτή, πρώην παράγραφος 4, αναριθμήθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. Β. 10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, ΦΕΚ Α' 107) Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί. 6. ... », στη δε παρ. 1 του άρθρου 205 του ιδίου νομοθετήματος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του πιο πάνω ν. 3659/2008, ότι: «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις των διαδίκων».

 

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την υπ’ αριθμόν Π./30.10.2019 απόφαση του Διευθυντή του Β' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηλείας του Ε.Φ. Κ.Α. διαπιστώθηκε ότι ο ήδη τότε αποβιώσας …, συνταξιούχος γήρατος του φορέα από 8.11.2000 με την ./22.6.2001 απόφαση του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Πύργου, είχε εισπράξει αχρεωστήτως τμήμα των καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών, χρονικού διαστήματος 1.2.2001 έως 31.3.2019, ανερχόμενο συνολικώς στο ποσό των 7.751,40 ευρώ και αντιστοιχούν στην επί της σύνταξης προσαύξηση λόγω οικογενειακών βαρών του ιδίου διαστήματος. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι η σύζυγος του πιο πάνω συνταξιούχου …, με τη συντήρηση της οποίας βαρυνόταν ο ανωτέρω κατά το χρόνο απονομής της σύνταξης, λαμβάνων προς τούτο την προαναφερόμενη προσαύξηση, είχε εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.ΓΑ από 1.1.1998 έως 31.12.2006 και κατέστη, στη συνέχεια, συνταξιούχος γήρατος του Οργανισμού από 1.7.2007, με αποτέλεσμα να συντρέχει, κατ' επίκληση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 29 α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), περίπτωση διακοπής καταβολής της εν λόγω πρόσθετης παροχής από 1.2.2001, δεδομένου και ότι ο ανωτέρω παρέλειψε να ενημερώσει τον ασφαλιστικό φορέα για την κατά τα ως άνω υπαγωγή της συζύγου του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.ΓΑ. Εν όψει τούτων, με την ίδια απόφαση καταλογίσθηκε, αρχικώς, σε βάρος της ατομικής περιουσίας του … το συνολικό ποσό των 10.028,37 ευρώ, το οποίο αναλογούσε στις προαναφερόμενες αχρεώστητες συνταξιοδοτικές παροχές και σε τόκους συνολικού ύψους 2.276,97 ευρώ, βάσει επιτοκίου 3% σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του α.ν. 1846/1951 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4387/2016, ΦΕΚ Α' 85), ορίσθηκε, δε, επιπλέον ότι η ανωτέρω συνολική οφειλή πρέπει να καταλογισθεί στη θυγατέρα αυτού, και ήδη αιτούσα, …, την οποία ο θανών συνταξιούχος κατέλιπε μοναδική εκ διαθήκης κληρονόμο του. Ακολούθησε η κοινοποίηση στην αιτούσα της, κατ’ άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α1 167), ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ Ε AO. Πατρών του Ε.Φ.ΚΑ.. Με την εν λόγω ατομική ειδοποίηση γνωστοποιήθηκε σε αυτή ότι είχε βεβαιωθεί ταμειακώς σε βάρος της, υπό την ιδιότητα της ως κληρονόμου του προαναφερόμενου αποβιώσαντος πατρός της, το πιο πάνω συνολικό ποσό των 10.028,37 ευρώ, και, ειδικότερα, ότι είχαν εκδοθεί σε βάρος της οι κάτωθι, ήδη προσβαλλόμενες, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης: α) η με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξη βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του πιο πάνω Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΚΕ.ΑΟ. Πατρών του Ε.Φ.ΚΑ., με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος της αιτούσας ποσό κύριας ασφαλιστικής οφειλής ύψους 7.751,40 ευρώ, περιόδου 02/2001 έως 03/2019, και β) η με μοναδικό αριθμό…/31.12.2019 πράξη βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού…/2019) του πιο πάνω Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο., με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος της ανωτέρω ποσό κύριας ασφαλιστικής οφειλής ύψους 2.276,97 ευρώ, περιόδου 02/2001. Εξάλλου, με την ήδη ασκηθείσα ανακοπή, η αιτούσα επιδιώκει, καθ' ερμηνεία του δικογράφου αυτής, την ακύρωση των πιο πάνω πράξεων βεβαίωσης οφειλής, προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους: Α) Έλλειψη ουσιωδών στοιχείων από την επιδοθείσα σε αυτή ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία συνιστούν μέρος του υποχρεωτικού περιεχομένου της κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4172/2013, της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσας Φ.80000/οικ.25379/312/2013 υπουργικής απόφασης, και του άρθρου 7 του Κ.Ε.Δ.Ε., γεγονός που της προξένησε βλάβη, συνιστάμενη στη θέση ανυπέρβλητου εμποδίου αναφορικά με την ενημέρωση της ως προς το βεβαιωθέν χρέος και την υπεράσπιση του δικαιώματος της σε έννομη προστασία,  μη δυνάμενη να επανορθωθεί με άλλο τρόπο παρά με την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων ως νομικώς πλημμελών, και, συγκεκριμένα,  μη προσδιορισμός στην ατομική ειδοποίηση της αιτίας της επισπευδόμενης οφειλής, που δημιουργεί εύλογη αμφιβολία για τον τρόπο που υπολογίσθηκε η οφειλή και τα ιδιαίτερα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό του ύψους της, και, αφετέρου, παράλειψη αναγραφής στοιχείων όπως ο Α Φ.Μ., το είδος της οφειλής, και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, Β) Μη συγκρότηση οριστικοποιημένου νόμιμου τίτλου προς ταμειακή βεβαίωση των ένδικων οφειλών κατά το χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων βεβαίωσης οφειλής, δεδομένου ότι κατά το χρόνο αυτό εκκρεμούσε  ενώπιον της Τοπικής  Διοικητικής Επιτροπής  του Β' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηλείας του Ε.Φ.Κ.Α. νομίμως και εμπροθέσμως ασκηθείσα από την ίδια ένσταση - αίτηση θεραπείας κατά της Π./2019 ως άνω καταλογιστικής των αχρεώστητων παροχών απόφασης, δίχως να έχει εκδοθεί απόφαση επ' αυτής ή να έχει παρέλθει η προθεσμία προς απόφανση του οργάνου, γεγονός που καθιστούσε ανεπίτρεπτη, κατά την, υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, έννοια των εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων, την ταμειακή βεβαίωση των ένδικων ποσών και την, εντεύθεν, λήψη σε βάρος της μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένης και της, αποτελούσας πράξη έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης, αποστολής της επίδικης ατομικής ειδοποιησης, συνεπώς, καθιστούσε ακυρωτέες τις προσβαλλόμενες πράξεις βεβαίωσης οφειλής ως προώρως και μη νομίμως εκδοθείσες,  Γ) Παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, ενόψει του δυσανάλογου ύψους των επιβαλλόμενων ποσών και της ανυπαρξίας οποιασδήποτε γνώσης και εμπλοκής της αιτούσας στη λήψη των εν λόγω αχρεώστητων παροχών, και Δ) Παραβίαση του δικαιώματος της σε προηγούμενη κλήση προς ακρόαση.

 

4. Επειδή, ήδη, με την υπό κρίση αίτηση, ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης των προαναφερόμενων πράξεων βεβαίωσης οφειλής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο. Πατρών (με μοναδικό αριθμό …/31.12.2019), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κατ' αυτών ανακοπής, προβάλλεται δε επ1 αυτού, κατ' αρχάς, ότι οι προεκτιθέμενοι λόγοι του κυρίου ενδίκου βοηθήματος είναι προδήλως βάσιμοι, με αποτέλεσμα η ευδοκίμηση του να παρίσταται βέβαιη. Περαιτέρω, η αιτούσα υποστηρίζει ότι από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, και τη συνέχιση της εις βάρος της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, πρόκειται να υποστεί ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, ακόμα και σε περίπτωση ευδοκίμησης της στρεφόμενης κατά των πράξεων ανακοπής, διότι η ίδια, ως ισχυρίζεται, ευρίσκεται σε οριακή οικονομική θέση, δεδομένου ότι παραμένει άνεργη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με μηδενικά ατομικά εισοδήματα, και υποστηρίζεται πλήρως από τον σύζυγο της, που αποτελεί το μοναδικό εργαζόμενο μέλος της οικογένειας της, ενώ με το σύζυγο της έχουν και ένα ανήλικο τέκνο, μαθητή της Β' Γυμνασίου, το οποίο διαμένει μαζί τους και διατρέφεται από αυτούς. Εν όψει τούτων, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε πλήρη αδυναμία να προβεί σε πληρωμή της βεβαιωμένης οφειλής, ενδεχόμενη δε άμεση αναζήτηση της θα καταστήσει αδύνατο στην ίδια και το σύζυγο της να εξακολουθούν να καλύπτουν τα οικογενειακά έξοδα διαβίωσης. Προς τεκμηρίωση δε των προαναφερόμενων ισχυρισμών, η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 1) αντίγραφα των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2017 και 2018, καθώς και των κοινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος της ιδίας και του συζύγου της … των φορολογικών ετών 2016-2018, σύμφωνα με τις οποίες η αιτούσα απεκόμισε μηδενικά εισοδήματα κατά τα εν λόγω έτη, ο δε σύζυγος της πραγματοποίησε συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 23.445,13 ευρώ κατά το έτος 2016, 23.873,90 ευρώ κατά το έτος 2017, και 24.186,91 ευρώ κατά το έτος 2018, ενώ από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου 1.595 cc (ΖΗΚ .), έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, αμφότεροι δε οι σύζυγοι είναι συνιδιοκτήτες επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου 3.700 cc (ΖΚΗ .), έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, καθώς και ότι υπάρχει εξαρτώμενο οικονομικά ανήλικο τέκνο τους, ονόματι ., με έτος γέννησης το 2006, 2) αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης του δελτίου ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. της αιτούσας έως την 1.4.2020, στο ίδιο δε αποδεικτικό αναφέρεται ότι η προηγούμενη ανανέωση του δελτίου είχε λάβει χώρα στις 24.12.2019, και 3) αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) της αιτούσας κατά την 1.1.2020, βάσει του οποίου η τελευταία δε διαθέτει ακίνητη περιουσία. Από την άλλη πλευρά, το καθ' ου η αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. διώκει, με την από 24.2.2020 έκθεση απόψεων, την απόρριψη της αίτησης στο σύνολο της, προβάλλοντας, αφενός, ισχυρισμούς που σχετίζονται με την έλλειψη .βασιμότητας των λόγων της στρεφόμενης κατά των προσβαλλόμενων πράξεων ανακοπής, και διατεινόμενο, αφετέρου, ότι συντρέχουν εν προκειμένω λόγοι δημοσίου συμφέροντος που υπαγορεύουν την άμεση εκτέλεση των πράξεων αυτών, εφόσον οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης έναντι των ασφαλισμένων τους, καθώς και των τρίτων εκ του νόμου ευθυνόμενων προσώπων, αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, και η έγκαιρη είσπραξη τους συνιστά προϋπόθεση για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων προς καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, ιδίως υπό την παρούσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία.

 

5. Επειδή, με τα ανωτέρω δεδομένα, κατ' αρχάς, οι προβαλλόμενοι με την ένδικη ανακοπή λόγοι ακύρωσης των προσβαλλόμενων πράξεων βεβαίωσης οφειλής του Κ.Ε.Α.Ο. Πατρών του Ε.Φ.Κ.Α. δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προδήλως βάσιμοι, δικαιολογούντες ούτως την αποδοχή της παρούσας αίτησης, καθόσον η εξέταση τους απαιτεί ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, που εκφεύγει της αρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου. Περαιτέρω, όμως, δεδομένης της εν γένει οικονομικής κατάστασης της αιτούσας, η οποία δεν πραγματοποίησε εισοδήματα κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη και παραμένει, κατά το χρόνο της παρούσας αίτησης, εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργη, στερούμενη παράλληλα περιουσιακών στοιχείων, και συνεκτιμωμένου, αφενός, ότι, εν προκειμένω, τα μοναδικά εισοδήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας της αιτούσας, η οποία βαρύνεται μαζί με τον σύζυγο της με τα έξοδα ανατροφής του ανηλίκου τέκνου τους, προέρχονται από τις αποδοχές του τελευταίου ως μισθωτού, και αφετέρου του ικανού συνολικού ύψους της βεβαιωθείσας ασφαλιστικής οφειλής, ποσού 10.028,37 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου των ετήσιων καθαρών απολαβών του συζύγου της αιτούσας, και δη παρά το γεγονός ότι αυτές παρίστανται αξιόλογες καθ’ ύψος βάσει της κρατούσας οικονομικής συγκυρίας, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι τυχόν άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, και εντεύθεν επίσπευση της υποχρέωσης της αιτούσας προς εξόφληση τους, θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη περιουσιακή βλάβη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Δ., συνιστάμενη στη στέρηση των αναγκαίων μέσων διαβίωσης της ιδίας και της οικογένειας της. Εφόσον, δε, δεν υφίστανται εν προκειμένω, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, τοσούτον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι να κωλύουν την αποδοχή της υπό κρίση αίτησης, συντρέχει στην παρούσα υπόθεση νόμιμος λόγος για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, και συγκεκριμένα, αφενός, της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο. Πατρών του Ε.Φ.Κ.Α., και αφετέρου της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 όμοιας πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του ιδίου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο..

 

6. Επειδή, κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πατρών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του Ε.Φ.Κ.Α., και της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 όμοιας πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του ιδίου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ.Ε.Α.Ο., έως ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής της αιτούσας κατά των πράξεων αυτών. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το καταβληθέν παράβολο (βλ. άρθρο 277 παρ. 9 εδάφ. α' του Κ.Δ.Δ.), πλην όμως, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ' ου η αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. από τα δικαστικά έξοδα της ανωτέρω (βλ. άρθρο 275 παρ. 1 εδάφ. τελευτ. του Κ.Δ.Δ.).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

 

Διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πατρών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του Ε.Φ.Κ.Α., και της με μοναδικό αριθμό ./31.12.2019 όμοιας πράξης βεβαίωσης οφειλής (τίτλος παραστατικού ΑΧΡΣ/Χ/./2019) του ιδίου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κ. Ε. Α. Ο., έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής της αιτούσας κατά των πράξεων αυτών.

 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα.

 

Απαλλάσσει τον καθ' ου Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από τα δικαστικά έξοδα της ανωτέρω.

 

Η απόφαση εκδόθηκε στο κατάστημα του Δικαστηρίου στην Πάτρα στις 5 Ιουνίου 2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ                           ΠΟΛΥ ΣΩΚΟΥ