ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 24/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Πτώχευση - Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου πτώχευσης -.

 

Αίτηση για τον καθορισμό προσωρινής αντιμισθία συνδίκου πτώχευσης ως προκαταβολή έναντι της οριστικής για τις προσφερθείσες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία των εργασιών της πτώχευσης. Αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Καθορισμός προσωρινής αντιμισθίας του συνδίκου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020

Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./2019

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΣYΓKPOTHΘHKE από τους Δικαστές Αντώνιο Αλαπάντα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτοδίκη, Δήμητρα Κόλλια, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Αγγελική Ρουμελιώτη.

 

ΣYNEΔPIAΣE δημόσια στο ακροατήριό του την 5η Νοεμβρίου 2019, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ./2019 αίτηση:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε. Μ. του Δ., δικηγόρου, κατοίκου , οδός αρ. , με την ιδιότητα της συνδίκου της πτώχευσης του Λ. Α. του Δ., που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, δυνάμει της υπ' αριθμ. /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποίας (σύνδικος) παραστάθηκε αυτοπροσώπως ως δικηγόρος και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 25.09.2019 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2019, προσδιορίστηκε να συζητηθεί και γράφτηκε στο πινάκιο της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο πινάκιο και κατά τη συζήτησή της, η αιτούσα ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 81§1 ΠτΚ ο σύνδικος μετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης και αφού εγκριθεί η λογοδοσία του για τη διαχείριση του, σύμφωνα με το άρθρο 165, δικαιούται να λάβει αντιμισθία ενώ σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου δύο του ιδίου άρθρου ο σύνδικος δικαιούται προσωρινής αντιμισθίας, η οποία συνιστά προκαταβολή έναντι της οριστικής αντιμισθίας του, και πάντοτε υπό την κρίση του δικαστηρίου, μετά από αίτηση του και έκθεση του εισηγητή. Η εν λόγω αποζημίωση και όταν ο σύνδικος παρείχε, ως δικηγόρος, με την ιδιότητα του αυτήν, τις υπηρεσίες του σε υποθέσεις της πτωχεύσεως, καθορίζεται ελεύθερα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και με τις οποίες η πτώχευση απαλλάχθηκε από την αμοιβή άλλου δικηγόρου, (χωρίς όμως η αντιμισθία, ως προς τις υπηρεσίες αυτές, να καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων και των οικείων κοινών υπουργικών αποφάσεων για τις προεισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές και, συνεπώς, ο σύνδικος δε δικαιούται να αξιώσει τα ελάχιστα όρια αμοιβής, που προβλέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις), όσο και τη διάρκεια του λειτουργήματος του, τη δραστηριότητα που ανέπτυξε, τον αριθμό, το είδος και τη χρονική διάρκεια των ενεργειών του, την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών για την εξακρίβωση και την εξασφάλιση του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας, τη σπουδαιότητα της πτωχεύσεως και την ταχύτητα με την οποία ενήργησε για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέσχε τις υπηρεσίες του. Για το ορισμένο της αιτήσεως αυτής δεν απαιτείται ξεχωριστή αποτίμηση στο δικόγραφο της κάθε ενέργειας του συνδίκου, ούτε απαιτείται παρόμοια αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται για την εν λόγω αίτηση. Αρμόδιο καθ' ύλη δικαστήριο για τον καθορισμό της αντιμισθίας είναι το πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρο 53 εδ. α΄ ΠτΚ), το οποίο επιλαμβάνεται μετά από αίτηση του συνδίκου και εκδίδει, χωρίς αντιδικία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 54§1 εδ. α΄ ΠτΚ) τη σχετική απόφασή του. Επιπλέον, ενόψει του ότι η αίτηση για τον καθορισμό προσωρινής αντιμισθίας δεν στρέφεται εναντίον κάποιου ως αντιδίκου του συνδίκου, μια και ο τελευταίος είναι ο μοναδικός διάδικος στη σχετική δίκη και παρίσταται προσωπικά για τη ρύθμιση ατομικής του κατάστασης, δεν υφίστανται, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του άρθρου 746 ΚΠολΔ, περιθώρια για την επιδίκαση στο σύνδικο δικαστικών εξόδων, τα οποία προκλήθηκαν από τη σχετική χωρίς αντιδικία δίκη, διότι η αίτηση υποβλήθηκε για το συμφέρον του (ΕφΙωαν 479/2007 Αρμ 2008.930, ΕφΑθ 7819/2005 ΕλλΔνη 2006.1508, ΕφΑθ 11032/1995 ΕΕμπΔ 1996.816).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση της ζητεί να καθοριστεί προσωρινή αντιμισθία ανερχόμενη στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ως προκαταβολή έναντι της οριστικής, για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει ως σύνδικος κατά τη διαδικασία των εργασιών της πτώχευσης του Λ. Α. καθώς και τη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 54§1 εδ. α' ΠτΚ και 741 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου του 81§2 ΠτΚ, πλην του αιτήματος επιδίκασης δικαστικής δαπάνης, το οποίο είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα πρόταση της παρούσας σκέψης. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι με την υπ αριθμ. /2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ο Λ. Α. του Δ. και η αιτούσα, που είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Πατρών, ορίστηκε σύνδικος της πτώχευσης. Με την υπ' αρ. /2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ορίστηκε η προσωρινή αντιμισθία της συνδίκου, για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της έως τον Ιούνιο του έτους 2016, στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. Ακολούθως για το μετέπειτα χρονικό διάστημα και έως το χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης,  η αιτούσα υπό την ιδιότητα της συνδίκου έχει εκτελέσει δικαστικές και εξώδικες πράξεις, που αφορούν την πρόοδο των εργασιών της πτώχευσης. Ειδικότερα: 1) Την 01.11.2016 παραστάθηκε και κατέθεσε προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συζήτηση ανακοπής της ΕΤΕ κατά της αιτούσας ως συνδίκου, 2) Την 07.06.2016 και την 15.11.2016 παραστάθηκε και κατέθεσε προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συζήτηση ανακοπών της Τράπεζας Πειραιώς κατά της αιτούσας ως συνδίκου, 3) Την 06.11.2017, 21.03.2018 και 26.06.2019 παραστάθηκε ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, κατά την εκδίκαση ποινικής δικογραφίας σε βάρος του πτωχού και τη συζύγου του για το αδίκημα της χρεωκοπίας, 4) Την 19.03.2015 και 26.10.2015 κλήθηκε ενώπιον του Γ' Πταισματοδίκη Πατρών για κατάθεση στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του πτωχού και της συζύγου του, 5) Κατέθεσε την από 05.10.2016 και με αριθμό κατάθεσης ./2016 αίτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια για την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του πτωχού, 6) Ακολούθως λόγω άγονης εκποίησης, κατέθεσε την από 25.09.2017 και με αριθμό κατάθεσης ./2017 αίτηση προκειμένου να μεταρρυθμισθεί η προηγούμενη απόφαση και να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς, 7) Μετέβη στα ακίνητα-αγροτεμάχια του πτωχού, προκειμένου να τα εντοπίσει ως προς τη θέση, τα όρια και την αξία τους καθώς και σε συμβολαιογράφο της Πάτρας και στη ΔΟΥ Πύργου, προκειμένου να προσδιορίσει την αντικειμενική αξία τους. Ενόψει των ανωτέρω, του αριθμού, του είδους, της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της συνδίκου προς εξακρίβωση και διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας, της σπουδαιότητας της πτώχευσης, της ταχύτητας, με την οποία ενήργησε, αλλά κυρίως το ποσό, που έχει ήδη καθορισθεί ως προσωρινή αντιμισθία του αιτούντος με την υπ αριθμ. 330/2016 απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, για τον καθορισμό της οποίας ελήφθη υπόψη ο κύριος όγκος των εργασιών τις οποίες διενήργησε, το ποσό της προσωρινής αντιμισθίας για τις ενέργειες που πραγματοποίησε η αιτούσα το επόμενο χρονικό διάστημα και έως σήμερα, που πρέπει να της καταβληθεί έναντι της οριστικής αντιμισθίας, είναι το ποσό των 2.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 480,00 ευρώ) και δεν μπορεί να οριστεί σε μεγαλύτερο ποσό, ενόψει και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί η προσωρινή αντιμισθία, που πρέπει να υπολεί¬πεται του ποσού της οριστικής, διότι διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος να ματαιωθεί στην ουσία ο επιτασσόμενος από το νόμο, προσδιορισμός της οριστικής αντιμισθίας, σε περίπτωση που το ποσό της τελευταίας θα καλυπτόταν από τις προκαταβολές της προσωρινής (ΕφΛαρ 140/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, ενόψει και των ανωτέρω αναφερθέντων, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με την παρουσία της αιτούσας.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 480,00 ευρώ), ως προσωρινή αντιμισθία της αιτούσας συνδίκου της πτώχευσης του Λ. Α. του Δ. που κηρύχθηκε σε πτώχευση δυνάμει της υπ αριθμόν /2014 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, που θα του καταβληθεί από τα χρήματα της πτωχευτικής περιουσίας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Πάτρα την 14 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 15 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία της αιτούσας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ