ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΕφΠατρών 30/2021

 

Ερημοδικία εκκαλούντος - Ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές - Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -.

 

Ερημοδικία εκκαλούντος σε έφεση που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ματαίωση συζήτησης λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επαναφορά αυτεπαγγέλτως με εγγραφή στο πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται κλήτευση του εκκαλούντος. Ερημοδικία εκκαλούντος. Απόρριψη της αγωγής κατ ουσίαν.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Η

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

 

Αριθμός απόφασης 30/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Κατέχη, Εφέτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Εφετών και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα την 3 Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Του εκκαλούντος : ..., κατοίκου Αιγίου, οδός ..., με ΑΦΜ ..., ο οποίος ουδόλως παραστάθηκε.

 

Του εφεσίβλητου : ..., κατοίκου Αθηνών, οδός ..., με ΑΦΜ ..., τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια του δικηγόρος Γραμματική Μαγνήσαλη (AM ΔΣΑΘηνών 28958).

 

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23/6/2015 αγωγή του κατά των εναγομένων, μεταξύ των οποίων και του ήδη εκκαλούντος, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../29-6-2015. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εξέδωσε την υπ' αριθμόν 169/2018 απόφαση του, με την οποία η αγωγή έγινε δεκτή εν μέρει.

 

Ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών προσέβαλε την απόφαση αυτή με την από 24/9/2018 έφεση του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./25-9-2018 και ακολούθως προσδιορίστηκε προς συζήτηση από τη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου (./2019) για τη δικάσιμο της 2/4/2020 και εγγράφηκε στο πινάκιο, πλην όμως η συζήτηση της κατά την ως άνω δικάσιμο ματαιώθηκε. Ήδη, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./1-6-2020 πράξης του Προέδρου Εφετών Πατρών, η ως άνω αγωγή επαναφέρεται αυτεπαγγέλτως προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του (παριστάμενου) εφεσίβλητου παραστάθηκε στο Δικαστήριο και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Νομίμως φέρεται αυτεπαγγέλτως προς συζήτηση για την παραπάνω δικάσιμο η κρινόμενη έφεση, μετά τη ματαίωση, λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 μέχρι 31/5/2020, της συζήτησης της κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 2/4/2020, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./1-6-2010 πράξης του Προέδρου Εφετών Πατρών, που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 4690/2020.

 

Στη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 εδ. α' ΚΠολΔ ορίζεται ότι σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 524 ΚΠολΔ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του ν. 4335/2015, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα κατατεθειμένα από 1/1/2016 ένδικα μέσα και αγωγές. Καταργείται λοιπόν η ρύθμιση που είχε εισαχθεί με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 3994/2011, που όριζε ότι στην εν λόγω περίπτωση εφαρμόζονταν οι διατάξεις περί ερημοδικίας του ενάγοντος και με τη νέα διάταξη επανέρχεται η διατύπωση της παρ. 3 ως είχε πριν από την τροποποίηση της με το ν. 3994/2011, οπότε η απόρριψη της έφεσης ένεκα της ερημοδικίας του εκκαλούντος θεωρείται ότι γίνεται στην ουσία, όπως γινόταν δεκτό κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής πριν το ν. 3994/2011, που όριζε ότι σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Τα ίδια ισχύουν πλέον, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ειδική ρύθμιση, και σε οποιαδήποτε ειδική διαδικασία του προϊσχύσαντος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (άρθρα 614 έως 621επ. ΚΠολΔ), ενόψει της διάταξης του άρθρου 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του ν. 4335/2015 (ΕφΑιγ 40/2020 ΝΟΜΟΣ, ΜΕφΠειρ 241/2019, ΜΕφΠειρ 155/2018, αδημ., πρβλ. και ΜΕφΠειρ 33/2019 αδημ. ΜΕφΠειρ 338/2018 αδημ., Κ.Οικονόμου, Η Έφεση, έκδ. 2017. σελ. 228). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 524 και 271 ΚΠολΔ και κατ' εφαρμογή των θεμελιακών δικονομικών αρχών της εκατέρωθεν ακρόασης και της τήρησης της προδικασίας (άρθρα 110 παρ. 2 και 111 ΚΠολΔ), προκύπτει ότι για να επέλθει το αποτέλεσμα της απόρριψης της έφεσης, θα πρέπει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, επίσπευση η οποία, μετά την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, συντελείται, κατ' άρθρο 498 ΚΠολΔ, με κλήση κατά την προσδιορισθείσα με επιμέλεια του διαδίκου δικάσιμο, που επιδίδεται στον αντίδικο και δεν αρκεί μόνο ο προσδιορισμός δικασίμου, αλλά απαιτείται και επίδοση της κλήσης, η οποία έχει τα ίδια αποτελέσματα και για εκείνον με παραγγελία του οποίου έγινε και υποδηλώνει τη βούληση του ότι επιθυμεί την εκδίκαση της. Αν τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών ή αν αυτός δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση ή δε συμμετείχε σ' αυτήν προσηκόντως, παρόλο που κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα από τον εφεσίβλητο, αν τη συζήτηση επισπεύδει ο τελευταίος, η έφεση του απορρίπτεται, χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της υπόθεσης. Η απόρριψη της έφεσης στην περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος και προσήκουσας παράστασης του εφεσίβλητου γίνεται κατ' ουσίαν και όχι για τυπικό λόγο, χωρίς να ερευνηθεί το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, επειδή, παρόλο που στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και βάσιμο τους, θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους (ΟλΑΠ 16/1990 ΕλλΔνη 41. 804, ΑΠ 651/2012 ΝοΒ 2012. 2393, Β.Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, έκδ. 2015, σελ. 443 και 450, αρ. 1773 και 1792ιζ-ιθ αντίστοιχα, Ν.Νίκας, Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας, β' έκδ. 2016, σελ. 829, Χ.Απαλαγάκη, ΚΠολΔ, άρθρο 524 αρ. 1 και 9, Κ.Οικονόμου, Η έφεση, έκδ. 2017, σελ. 228-229, αρ. 29-20).

 

Στην προκείμενη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από 24/9/2018 (αρ. κατ. ./25-9-2018) έφεση, που ασκήθηκε κατά της υπ' αριθμόν 169/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, αντιμωλία των συγκεκριμένων διαδίκων (και ερήμην της δεύτερης εναγομένης, η οποία δεν είναι διάδικος στην κατ' έφεση δίκη), επί της από 23/6/2015 (αρ. κατ. .../2015) αγωγής του ενάγοντος και ήδη εφεσίβλητου, που άσκησε σε βάρος του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος, καθώς και της μη διαδίκου …, για ικανοποίηση της ηθικής που του προκάλεσε δημοσίευμα εφημερίδας, της οποίας ο εναγόμενος-εκκαλών ήταν ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή. Ο εκκαλών άσκησε την κρινόμενη έφεση, συνταχθείσης σχετικώς της υπ' αριθμόν 59/25-9-2018 έκθεσης κατάθεσης από τη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, κατέθεσε δε και το υπ' αριθμ. ... παράβολο Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 495 ΚΠολΔ [όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/τ.Α/12-3-2012), που σύμφωνα με το άρθρο 113 του ίδιου νόμου σε συνδ. με άρθρ. 25 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ ισχύει για τις κατατεθειμένες από 2/4/2012 και εφεξής εφέσεις και μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού (495) με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/τ.Α/23-7-2015), που σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του ίδιου νόμου εφαρμόζεται για τα κατατεθειμένα από 1/1/2016 ένδικα μέσα και αγωγές και με τα άρθρα 35 παρ. 2 και 45 ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α/22-12-2016) με έναρξη ισχύος από 23/1/2017]. Ακολούθως, με την υπ' αριθμόν ./6-3-2019 πράξη της γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου, η έφεση προσδιορίστηκε προς συζήτηση με επιμέλεια του εφεσίβλητου για τη δικάσιμο της 2/4/2020 και εγγράφηκε στο πινάκιο. Περαιτέρω, από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από τον εφεσίβλητο υπ' αριθμ. ./14-11-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στην περιφέρεια του Εφετείου Πατρών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αιγίου, ..., προκύπτει ότι, μετά από έγγραφη παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου του εφεσίβλητου, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης με την έκθεση κατάθεσης αυτής, την πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 2/4/2020, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εκκαλούντα. Ωστόσο, κατά την παραπάνω δικάσιμο, η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 μέχρι 31/5/2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας με διαδοχικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της από 11/3/2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του». Ενόψει δε του ότι η υπόθεση επαναφέρεται αυτεπαγγέλτως, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./1-6-2020 πράξης του Προέδρου Εφετών Πατρών, προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, εγγράφηκε δε στο πινάκιο της παραπάνω δικασίμου με πρωτοβουλία της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου, εγγραφή η οποία και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 4690/2020, δεν απαιτούνταν κλήτευση του εκκαλούντος για την παραπάνω δικάσιμο. Όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, παραστάθηκε ο εφεσίβλητος (παραδεκτός δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου), ενώ ο εκκαλών ουδόλως παραστάθηκε και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Επακολούθως, πρέπει η έφεση του να απορριφθεί κατ' ουσίαν, χωρίς να επακολουθήσει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, σύμφωνα και με όσα σχετικά αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει, δεκτού γενομένου του σχετικού νόμιμου αιτήματος που υπέβαλε παραδεκτώς με τις προτάσεις του, να επιβληθούν σε βάρος του ηττηθέντος εκκαλούντος (άρθρα 106, 176, 183, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό. Για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τον ερήμην δικασθέντα εκκαλούντα πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα επίσης οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, εφόσον η έφεση απορρίπτεται, πρέπει, κατ' άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου, ποσού εκατό (100) ευρώ, που καταβλήθηκε από τον εκκαλούντα κατά την άσκηση της έφεσης του, με το υπ' αριθμ. ... παράβολο Δημοσίου.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.

 

Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εκκαλούντα στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ.

 

Απορρίπτει την έφεση κατά της υπ' αριθμόν 169/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Ειδικής διαδικασίας διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές).

 

Διατάσσει να εισαχθεί το παράβολο της έφεσης που καταβλήθηκε με το υπ' αριθμ. ... παράβολο Δημοσίου, ποσού εκατό (100) ευρώ, στο Δημόσιο Ταμείο.

 

Επιβάλλει σε βάρος του εκκαλούντος τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία του εφεσίβλητου και της πληρεξούσιας δικηγόρου του, στην Πάτρα στις 14 Ιανουαρίου 2021.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Και ταύτης μετατεθείσας

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Πατρών

 

Στεφάνια Καρατζά

Πρόεδρος Εφετών