ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 2864/2019

 

Απόφαση επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων -.

 

Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικων τέκνων στη μητέρα και διατροφής των ανήλικων τέκνων. Απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης στην ενάγουσα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Η αγωγή ασκήθηκε από τη μητέρα των ανηλίκων με την ιδιότητά της ως νομίμου εκπροσώπου των ανήλικων τέκνων και όχι ατομικά, αφού αυτή είναι υποκείμενο του επίδικου δικαιώματος. Μη λήψη υπόψιν των εγγράφων που προσεκόμισε η ενάγουσα απαραδέκτως για πρώτη φορά με την προσθήκη επί των προτάσεών της. Τα έγγραφα αυτά αποσκοπούν σε απόδειξη της αγωγής και όχι σε αντίκρουση αντίθετου ισχυρισμού (ενστάσεως) που προτάθηκε με τις προτάσεις του εναγομένου. Ποσά που εισπράττει ο εναγόμενος πατέρας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, για υπηρεσία σε κλιμάκια εκτός έδρας δεν συνιστούν εισόδημα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

Αριθμός απόφασης 2864/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Φωτεινή Αναστασάκου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα, Μαρίνα Γρηγοριάδου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 13.2.2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Πειραιά Αττικής, οδ. ..., με ΑΦΜ ..., για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Ιωάννας Κόνιαρη (AM ΔΣΠ 3191), κατοίκου Ιλίου, οδ. Λουκάδων, αρ. 14.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ..., κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Διονυσίου Μπαράτη (AM ΔΣΑ 25979), κατοίκου Αθηνών, οδ. Τσαμαδού, αρ. 1-3.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27.11.2018 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης .../2018, προσδιορίστηκε για συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως, παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ

 

 

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της, ζητεί, κατόπιν νόμιμου περιορισμού του καταψηφιστικού αιτήματος της καθώς και διόρθωσης της αγωγής, με τις προτάσεις της αλλά και με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, να ανατεθεί στην ίδια αποκλειστικά η οριστική επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της που απέκτησε από το γάμο της με τον εναγόμενο, ηλικίας 13 και 10 ετών, αντίστοιχα, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, πρώην σύζυγος της, με κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, να καταβάλει διατροφή σε χρήμα, για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, το ποσό των 1.681,44 , από την επίδοση της αγωγής και εφεξής και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και τέλος να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 2, 39Α ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 591, 592 επ. ΚΠολΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, καθώς πρόκειται για αγωγή που κατατέθηκε μετά την 1.1.2016 και συνεπώς, εφαρμοστέες είναι οι νέες ως άνω διατάξεις). Ωστόσο, το αίτημα περί ανάθεσης στην ενάγουσα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της πρέπει να απορριφθεί ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Και τούτο γιατί στην προκειμένη περίπτωση η ένδικη αγωγή ασκήθηκε από τη μητέρα των ανηλίκων με την ιδιότητα της ως νόμιμης εκπροσώπου των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων της (δηλ. ως ασκούσας την επιμέλεια αυτών) και όχι ατομικά, αφού αυτή είναι υποκείμενο του επίδικου δικαιώματος (ΕφΠειρ 203/1994 ΕλλΔνη 35.1690, ΕφΘεσ 828/1993 Αρμ ΜΖ.731). Κατά τα λοιπά, η αγωγή είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1496, 1497, 1498, 1516 παρ. 2 ΑΚ και 176, 907, 910 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ένσημου με τις ανάλογες προσαυξήσας υπέρ τρίτων (βλ. τις από 2.7.2019 και 15.2.2019 πληρωμές των e- παραβόλων . και .), ενώ, όπως συνομολογείται, ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα προκαταβλητέα έξοδα της δίκης.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, οι οποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν, για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εκτός από όλα τα έγγραφα (σχετικά της ενάγουσας 2-18), τα οποία αυτή απαράδεκτος προσκόμισε για πρώτη φορά με την προσθήκη επί των προτάσεων της, αλλά τα επικαλείται ήδη με τις προτάσεις της καθώς τα έγγραφα αυτά αποσκοπούν σε απόδειξη της αγωγής και όχι σε αντίκρουση αντίθετου ισχυρισμού (ενστάσεως) που προτάθηκε με τις έγγραφες προτάσεις του εναγομένου (άρθρο 591 §1 ε' και στ' ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Αλμυρό Μαγνησίας στις 14.6.2003, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, τον ... και την ..., ηλικίας ήδη 13 και 10 ετών αντίστοιχα. Ο γάμος αυτός στη συνέχεια λύθηκε συναινετικά με την απόφαση 4295/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία), που είναι αμετάκλητη. Με την ίδια ως άνω απόφαση επικυρώθηκε η από 1.4.2013 έγγραφη συμφωνία των διαδίκων, που προσκομίστηκε στο ακροατήριο του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη συζήτησης της σχετικής αίτησης συναινετικού διαζυγίου στις 17.6.2013. Δυνάμει του συμφωνητικού αυτού ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην ενάγουσα μητέρα τους και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος στην καταβολή μηνιαίας διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του εκ συνολικού ποσού 450, για χρονικό διάστημα 2 ετών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Τα πιο πάνω ανήλικα τέκνα είναι μαθητές, αντίστοιχα, στη Β' τάξη του γυμνασίου ο ... και στην Ε' τάξη του δημοτικού η ..., σε δημόσια σχολεία.

 

Από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο κάθε έτους παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, έναντι του συνολικού ποσού των 140 € (και για τους 2). Επιπλέον, ο ... παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα έκθεσης και κιθάρας, ενώ η ... κάνει και μαθήματα παραδοσιακών χορών. Τα ως άνω τέκνα των διαδίκων είναι υγιή και οι δαπάνες για τη ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους. Κατά τα λοιπά, οι ανάγκες τους είναι οι συνηθισμένες ανάγκες διαβιώσεως (τροφή, στέγαση, ενδυμασία, ψυχαγωγία κλπ.) καθώς και εκπαιδεύσεως ανάλογης προς την ηλικία τους. Δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, γιατί δεν έχουν δική τους περιουσία, ούτε εισοδήματα και λόγω της ηλικίας τους και των μαθητικών τους υποχρεώσεων δεν μπορούν να εργασθούν. Γι' αυτό, η υποχρέωση για τη διατροφή τους βαρύνει τους γονείς τους, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις ο καθένας τους (ΑΚ 1489 εδ. β). Από αυτούς, η ενάγουσα εργάζεται ως υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρία (BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ). Για το φορολογικό έτος 2017 η ενάγουσα δήλωσε τα εξής εισοδήματα: α) από ακίνητη περιουσία 2.565 € και β) από μισθωτή εργασία 34.256,23 €, ήτοι συνολικά 36.821,23 €(2.565 + 34.256,23). Συνεπώς, μετ' αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ύψους 7.403 € και κατόπιν συνυπολογισμού των επιδομάτων εορτών και αδείας, εισπράττει ως καθαρό μηνιαίο εισόδημα το ποσό των 2.450 € περίπου (36.821,23 - 7.403/12). Ειδικότερα, από τα ανωτέρω ποσά, το ασόδημά της από ακίνητη περιουσία προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος) στον Αλμυρό Βόλου, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου, με μίσθωμα 225€. Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στον Πειραιά (Κοκκινιά) και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη στέγασης πλην των λειτουργικών εξόδων αυτής (κοινοχρήστων, ύδρευσης κλπ.). Επίσης, στην ακίνητη περιουσία της περιλαμβάνονται με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% (πλήρης κυριότητα) ένα αγροτεμάχιο 2.785 τμ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100 % (επικαρπία) ένα αγροτεμάχιο 5.222 τμ., αμφότερα στην ίδια περιοχή (Αλμυρός), από τα οποία δεν προέκυψε εάν αποκομίζει κάποιο εισόδημα. Τέλος, είναι κυρία και ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της. Βαρύνεται, όμως, με μηνιαίες δόσεις δανείων που έλαβε από τις τράπεζες για την αγορά του διαμερίσματος και του αυτοκινήτου της, δηλ. 250 €και 215, αντίστοιχα. Οι δόσεις αυτές δεν αφαιρούνται από τα εισοδήματα της αλλά συνεκτιμάται η δαπάνη αυτή ως μία επιπλέον βιοτική ανάγκη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος είναι αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας (επισμηναγός) με ειδικότητα ηλεκτρολόγου (προσωπικό εδάφους) στα πυροσβεστικά αεροπλάνα, λαμβάνοντας ετησίως το ποσό των 25.634,35 € από την εργασία του, 54,86 €από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (ελαιοπερίβολο που έχει στην Κυπαρισσία), το ποσό των 232,69 €από αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ έλαβε από την υπηρεσία του και το ποσό των 1.086,84 €για επιδόματα κινδύνου (βλ. προσκομιζόμενο από τον εναγόμενο εκκαθαριστικό του 2017). Συνεπώς, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του ανέρχεται (μετ' αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ύψους 4.202,55€) στο ποσό των 1.900 € περίπου. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο εναγόμενος δεν λαμβάνει πλέον (ήδη από το έτος 2018) χρήματα για πτητικές ώρες (ήτοι το ως άνω επίδομα επικινδυνότητας). Τούτο προκύπτει αφενός από τη σχετική απόφαση με αριθμό Φ. 841/38/26939/Σ.5184 των Υπουργών Εθνικής ʼμυνας - Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1119/27.3.2018), καθώς και από τη νομίμως προσκομιζόμενη από τον εναγόμενο από 4.2,2019 βεβαίωση της . Πτέρυγας Μάχης. Επίσης, τυχόν ποσά, τα οποία αυτός εισπράττει από την υπηρεσία του για υπηρεσία σε κλιμάκια εκτός έδρας, αποτελούν αποζημίωση, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και δεν συνιστούν εισόδημα (βλ. ά. 14 §1 του Ν. 4172/2013). Για το λόγο αυτό και τα ποσά αυτά δεν καταχωρούνται ως εισόδημα του στις φορολογικές του δηλώσεις. Περαιτέρω, διαμένει και αυτός σε ιδιόκτητη κατοικία στο Περιστέρι και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη στέγασης, πλην των λειτουργικών εξόδων αυτής. Επίσης, είναι κύριος ενός ελαιοπερίβολου στην Κυπαρισσία, όπως προαναφέρθηκε, ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας, τα οποία χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις πιο πάνω συνθήκες της ζωής τους, η ανάλογη διατροφή που δικαιούνται αυτά έναντι των γονέων τους, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για την συντήρηση τους και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή και την εν γένει εκπαίδευση τους, την ψυχαγωγία και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη (πέραν της καλυπτόμενης από τον ασφαλιστικό φορέα, που είναι εμμέσως ασφαλισμένα), ανέρχεται στο ποσό των 800 € μηνιαίως για τον ανήλικο ... και 600 € αντίστοιχα για την ανήλικη .... Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται η παροχή στέγης, καθώς και η προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας όπου διαμένουν, ως εκ της εκεί διαβιώσεως τους, τα οποία καλύπτει η ενάγουσα μητέρα τους, ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου τους, υπηρεσίες, των οποίων έχουν ανάγκη για την ανατροφή τους και προσφέρονται σ' αυτά από την τελευταία, δηλαδή την ενάγουσα. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς των ανωτέρω τέκνων πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Έτσι, ο εναγόμενος πατέρας τους πρέπει, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική δυνατότητα του και την προσωπική κατάσταση του, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της ενάγουσας μητέρας των τέκνων, να καλύψει το ποσό των 350€ και 300€, αντίστοιχα για κάθε τέκνο. Ακολούθως τα ως άνω προσδιορισθέντα ποσά, που αντιστοιχούν στην προς συνεισφορά υποχρέωση του εναγομένου πρέπει να καταβάλλει ο τελευταίος, ως ανάλογη διατροφή των ανηλίκων τέκνων του, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά, συμμετέχει η ενάγουσα μητέρα τους με την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών στη φροντίδα και ανατροφή τους που είναι αποτιμητές σε χρήμα και συνδέονται σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής με τη συνοίκηση και τα εισοδήματα της, γενομένης εν μέρει δεκτής της σχετικής ενστάσεως συνεισφοράς που προέβαλε ο εναγόμενος (ΑΚ 1489 παρ. 2) ως και κατ' ουσίαν βάσιμης. Ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει το επιδικαζόμενο σε βάρος του ποσό, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή ή άλλου προσώπου που είναι από το νόμο υποχρεωμένος να διατρέφει. Τέλος, ο εναγόμενος ισχυρίζεται, ότι έχει καταβάλει στην ενάγουσα τα αναφερόμενα στις προτάσεις του ποσά για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, έως και τον Φεβρουαρίου του 2019. Ο ισχυρισμός αυτός, εφόσον αφορά σε ποσά που έχει καταβάλει εκουσίως ο εναγόμενος και όχι στα πλαίσια της συμμόρφωσης του σε απόφαση (ασφαλιστικών μέτρων), είναι ένσταση (ολικής ή μερικής) εξόφλησης (ΕφΛαρ 50/2013, ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 329/2006, ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 8240/2003, Δνη2004.1459), στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από μέρους του εναγόμενου παραστατικά, με ημερομηνίες 3.1.2019 και 4.2.2019, χωρίς να αμφισβητείται από την ενάγουσα, ο εναγόμενος κατέβαλε στην ενάγουσα για λογαριασμό των ανηλίκων, μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο του 2019, το ποσό των 550 € μηνιαίως, οπότε υφίσταται υπόλοιπο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019, συνολικού ποσού 200 € και για τα δύο ανήλικα, γενομένης εν μέρει δεκτής της σχετικής ενστάσεως εξόφλησης που προέβαλε ο εναγόμενος ως και κατ' ουσίαν βάσιμης. Κατ' ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρα δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (ΚΠολΔ 910) και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (ΚΠολΔ 178§1, 191 §2), κατά το ποσό που αυτά υπερβαίνουν τα προκαταβληθέντα έξοδα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα συνολική διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, των οποίων έχει την επιμέλεια, ως ακολούθως: για το μήνα Ιανουάριο 2019 το ποσό των εκατό (100) € και για τα δύο ανήλικα, για το μήνα Φεβρουάριο 2019 το ποσό των εκατό (100) € και για τα δύο ανήλικα και για το μετέπειτα χρονικό διάστημα (από Μάρτιο του 2019) και εφεξής, το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) € μηνιαίως για τον ανήλικο ... και των τριακοσίων (300) € για την ανήλικη ..., αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης.

 

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230€), από το οποίο θα αφαιρεθεί το ποσό των τριακοσίων (300)€, που έχει ήδη προκαταβληθεί.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 20.8.2019.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ