ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 78/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναστολή ΚΕΔΕ -.

 

Αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (πιστωτικού ιδρύματος) από το Δημόσιο. Ανεπανόρθωτη υλική βλάβη του οφειλέτη, καθώς  λόγω της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών καθίσταται αδύνατη η καταβολή των μηναίων δόσεων που έχουν οριστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο στα πλαίσια του ν.3869/2010 για τη διάσωση της α΄κατοικίας του και επομένως συντρέχει κίνδυνος έκπτωσής του.

 

 

Αριθμός Απόφασης Ν78/2021

 

ΤΟ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2ο ΤΜΗΜΑ

 

Α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο από τη Δικαστή Ιωάννα Γιώργου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Αναστασία Μούτσου, δικαστική υπάλληλο,

 

σ υ ν ή λ θ ε στο κατάστημά του, στο γραφείο του Προέδρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

 

γ ι α να αποφασίσει επί της αίτησης, με χρονολογία κατάθεσης 11-03-2021 (αριθ. κατ. ΑΝ./2021),

 

τ η ς  ……., κατοίκου Βοχαϊκού Κορινθίας (..), [παραστάθηκε δια Ελένης Κονομόδη, Δικηγόρου Αθηνών]

 

κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κορίνθου.

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το σχετικό έγγραφο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με κωδικό e - παραβόλου: ., καθώς και το από 08-06-2021 έγγραφο από την Τράπεζα Πειραιώς, σχετικά με την πληρωμή του), η αιτούσα ζητεί την αναστολή εκτέλεσης: α) της ./26-02-2020 ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με την οποία κλήθηκε αυτή να καταβάλει αφενός μεν το ποσό των 227,96 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων ποσού 3,32 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των 231,28 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ατομική φορολογική οφειλή της προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικού έτους 2019), αφετέρου δε, λόγω της ιδιότητάς της ως εγγύτερη συγγενής (κατά ποσοστό 37,50%) του αποβιώσαντος πατρός της, ……………, το ποσό των 2.066,85 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων ποσού 4.857,30 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των 6.924,15 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογικές οφειλές του τελευταίου προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο [μισθώματα ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους (Ο.Ε.) 1989, δάνεια ΚΑΧΚΕΕΔ Ο.Ε. 1988, κληρονομιά Ο.Ε. 1983, κληρονομιά Ο.Ε. 1983, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2003, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2004, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2005 και Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2009] και β) της ./12-03-2020 (αριθμός ειδικού βιβλίου: ./2020) πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με την οποία κατασχέθηκαν αναγκαστικά στα χέρια της «ALPHA BANK Α.Ε.», ως τρίτης, όσα όφειλε ή έμελλε να οφείλει στην αιτούσα και μέχρι του συνολικού ποσού των 7.157,68 ευρώ. Η ως άνω πράξη αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας, λόγω των ανωτέρω φορολογικών οφειλών προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο. Η αναστολή ζητείται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ΑΚ./11-03-2021 ανακοπής που έχει ασκήσει η αιτούσα κατά των ως άνω πράξεων.

 

2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δικ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97), ορίζονται τα εξής: άρθρο 217 «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, 2. », άρθρο 218 «1. [όπως η παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 51)] Καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση των κατά το άρθρο 216 διαφορών είναι, στον πρώτο βαθμό, το μονομελές πρωτοδικείο, 2. [όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, που είχε προστεθεί με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201), τροποποιήθηκε και η παρ. 2 διαμορφώθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4816/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118/09-07-2021)] Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό είναι, σε περίπτωση ανακοπής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης, το δικαστήριο όπου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση ανακοπής, το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης. Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.», άρθρο 228 [όπως η παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3900/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213) και συμπληρώθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86)] «1. Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, εξαιρουμένης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 217, κατά την οποία η πράξη αναστέλλεται, ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη, μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 217 και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ανακοπή μπορεί να υποβληθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. 2. Καθ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για την εκδίκαση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου είναι το κατά το άρθρο 218 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο και εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως και 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.», άρθρο 200 [όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 77)] «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής.», άρθρο 202 [όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3659/2008 και, εν συνεχεία, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του Ν. 3900/2010] «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. [όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240)] Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) 4. » και άρθρο 205 «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. 2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή. 3. ».

 

3. Επειδή, ο οφειλέτης του Δημοσίου, σε βάρος του οποίου εκδίδεται έκθεση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για την είσπραξη του χρέους του, δύναται να ασκήσει, κατά της ως άνω πράξης της διαδικασίας κατάσχεσης, την προβλεπόμενη στο άρθρο 217 του Κ.Δ.Δικ. ανακοπή (βλ. ΣτΕ 1130/2017, ΣτΕ επταμ. 2080/2014). Συνεπώς, ο προβαλλόμενος, με την από 26-03-2021 έκθεση απόψεων, ισχυρισμός του καθ ου ότι, απαραδέκτως, η αιτούσα άσκησε την υπ αριθ. κατ. ΑΚ./11-03-2021 ανακοπή κατά της ./12-03-2020 (αριθμός ειδικού βιβλίου: ./2020) πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος. Περαιτέρω, το καθ ου προβάλλει ότι η κρινόμενη αίτηση, καθ ο μέρος στρέφεται κατά της ./26-02-2020 ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, πρέπει να απορριφθεί, διότι η ως άνω ανακοπή, απαραδέκτως, στρέφεται κατ αυτής, καθώς αφενός μεν έχει ασκηθεί εκπροθέσμως, αφετέρου δε η ατομική ειδοποίηση είναι πληροφοριακό έγγραφο, που στερείται εκτελεστότητας. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι τα ανωτέρω προβληθέντα από το καθ ου χρήζουν ενδελεχούς ερμηνείας των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων και έρευνας των πραγματικών δεδομένων της επίδικης υπόθεσης, με πλήρη στοιχεία της δικογραφίας, η οποία εκφεύγει του πλαισίου της παρούσας διαδικασίας (πρβλ. ΣτΕ Ε.Α. 176/2019, 252/2017, 294/2013, 26/2001), το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπ αριθ. κατ. ΑΚ./11-03-2021 ανακοπή, που άσκησε η αιτούσα, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει περίπτωση απόρριψης της κρινόμενης αναστολής, για το λόγο αυτόν, κατ άρθρο 202 παρ. 3 περ. α΄ του Κ.Δ.Δικ., απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ ου. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι η υπό κρίση αίτηση αναστολής ασκείται, παραδεκτώς, και καθίσταται εξεταστέα στην ουσία.

 

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: με τη ./26-02-2020 ατομική ειδοποίηση καταβολής - υπερημερίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, η αιτούσα κλήθηκε να καταβάλει αφενός μεν το ποσό των 227,96 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων ποσού 3,32 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των 231,28 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ατομική φορολογική οφειλή της προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικού έτους 2019), αφετέρου δε, λόγω της ιδιότητάς της ως εγγύτερη συγγενής (κατά ποσοστό 37,50%) του αποβιώσαντος πατρός της, ……………..., το ποσό των 2.066,85 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων ποσού 4.857,30 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των 6.924,15 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογικές οφειλές του τελευταίου προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο (μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ο.Ε. 1989, δάνεια ΚΑΧΚΕΕΔ Ο.Ε. 1988, κληρονομιά Ο.Ε. 1983, κληρονομιά Ο.Ε. 1983, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2003, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2004, Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2005 και Ε.Δ.Ε. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης Ο.Ε. 2009). Ακολούθως, με τη ./12-03-2020 (αριθμός ειδικού βιβλίου: ./2020) πράξη αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, κατασχέθηκαν αναγκαστικά στα χέρια της «ALPHA BANK Α.Ε.», ως τρίτης, όσα όφειλε ή έμελλε να οφείλει στην αιτούσα και μέχρι του συνολικού ποσού των 7.157,68 ευρώ. Η ως άνω πράξη αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας, λόγω των ανωτέρω φορολογικών οφειλών προς το καθ ου Ελληνικό Δημόσιο (βλ. τον από 12-03-2020, συνημμένο επί της προσβαλλόμενης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης, πίνακα χρεών). Εν συνεχεία, η «ALPHA BANK Α.Ε.», με την από 22-07-2020, κατ άρθρο 32 του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» -Κ.Ε.Δ.Ε.- (Φ.Ε.Κ. Α΄ 90), δήλωση τρίτου, δήλωσε ότι η αιτούσα τηρεί σ αυτήν: α) τον . κοινό λογαριασμό καταθέσεων (2 δικαιούχοι), με μηδενικό πιστωτικό υπόλοιπο και μηδενικό δεσμευθέν ποσό, καθώς δεν ανευρέθη πιστωτικό υπόλοιπο και β) τον . κοινό λογαριασμό καταθέσεων (2 δικαιούχοι), με μηδενικό πιστωτικό υπόλοιπο και μηδενικό δεσμευθέν ποσό, καθώς δεν ανευρέθη πιστωτικό υπόλοιπο, και ότι, εάν υπάρξει στο μέλλον απαίτηση της καθ ης η κατάσχεση από τους ως άνω λογαριασμούς, αυτή θα δεσμεύεται, μέχρι συμπληρώσεως του ποσού της κατάσχεσης.

 

5. Επειδή, κατά της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης και της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η αιτούσα άσκησε την από 11-03-2021 ανακοπή (αριθ. κατ. ΑΚ./2021), καθώς και την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 11-10-2021, νομίμως, κατατεθέν υπόμνημα, με την οποία ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεσή τους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής της, προβάλλοντας την πρόδηλη βασιμότητα της τελευταίας. Επιπλέον, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση των πράξεων αυτών θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη υλική βλάβη, δεδομένου ότι τυγχάνει μακροχρόνια άνεργη και, ως εκ τούτου, η είσπραξη της επίδικης οφειλής θα οδηγήσει σε οικονομική εξόντωσή της και σε πλήρη αδυναμία επιβίωσης. Εξάλλου, κατ αυτήν, λόγω της ένδικης κατάσχεσης και της συνακόλουθης δέσμευσης των λογαριασμών της, δεν δύναται να προβαίνει σε καταβολή των μηνιαίων δόσεων, ποσού 98,18 ευρώ -υποχρέωση που εκπληρώνει με την οικονομική βοήθεια του συνταξιούχου συζύγου της-, δυνάμει της 63/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να διασώσει το ½ εξ αδιαιρέτου της πρώτης κατοικίας της, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να κηρυχθεί έκπτωτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 130). Τέλος, ισχυρίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω οικονομικών υποχρεώσεών της, χρησιμοποιεί και τους δύο λογαριασμούς, που τηρεί στην ALPHA BANK. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών της, επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, σε φωτοαντίγραφα: α) την κατ άρθρο 203 παρ. 2 του Κ.Δ.Δικ. δήλωση περιουσιακής κατάστασης, β) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φορολογικών ετών 2018 έως 2020, και τις αντίστοιχες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, από τις οποίες προκύπτει ότι η αιτούσα: i) κατά το φορολογικό έτος 2018, δήλωσε ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών ύψους 1.440 ευρώ, καθώς και καταβληθείσα δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ύψους 2.160 ευρώ, ii) κατά το φορολογικό έτος 2019, δήλωσε ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών ύψους 1.440 ευρώ, καθώς και καταβληθείσα δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ύψους 2.157,26 ευρώ και iii) κατά το φορολογικό έτος 2020, δήλωσε ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών ύψους 1.440 ευρώ, καθώς και καταβληθείσα δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ύψους 1.974,86 ευρώ, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2021) (Ε9) και αναλυτικές καταστάσεις για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), φορολογικών ετών 2018 έως 2020, από τις οποίες προκύπτει ότι η αιτούσα εκμισθώνει ισόγεια μονοκατοικία, ιδιοκτησίας της (πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 100%), στο Βραχάτι Κορινθίας, με μηνιαίο μίσθωμα 120 ευρώ και δ) την 63/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία η αιτούσα υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, για να ρυθμίσει οφειλές της από δύο στεγαστικά δάνεια, που είχε λάβει από την ALPHA BANK, και προκειμένου να διασώσει την ευρισκόμενη στο ... Κορινθίας (θέση «Λ») κύρια κατοικία της, που ανήκει στην πλήρη κυριότητά της, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, της επιβλήθηκε η υποχρέωση καταβολής προς την ALPHA BANK, μηνιαίως, ποσού 98,14 ευρώ, επί δεκαπέντε έτη (180 μηνιαίες δόσεις).

 

6. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα και τις διατάξεις που παρατέθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι η ανακοπή, που άσκησε η αιτούσα, δεν παρίσταται, προδήλως, βάσιμη, β) το ύψος της ένδικης οφειλής της αιτούσας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (7.157,68 ευρώ), για την οποία επιβλήθηκε η επίδικη αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, γ) την οικονομική κατάσταση της αιτούσας, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία δεν εμφανίζει υψηλά εισοδήματα, καθώς το μοναδικό (ακαθάριστο) εισόδημα που δηλώνει και προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτου της στο Βραχάτι Κορινθίας, ανέρχεται, ετησίως, στο ποσό των 1.440 ευρώ και δ) ότι στα πλαίσια της ρύθμισης των οφειλών της, βάσει των διατάξεων του Ν. 3869/2010, υποχρεούται να καταβάλει, μηνιαίως, προς την ALPHA BANK, δόση ποσού 98,14 ευρώ, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς που τηρεί στην ανωτέρω Τράπεζα, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα αδυνατεί να καταβάλει την επίδικη οφειλή της και, ως εκ τούτου, η βλάβη, που θα υποστεί από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, συνιστάμενη στη στέρηση των μέσων βιοπορισμού της και στην αδυναμία συνέχισης της εμπρόθεσμης καταβολής των προαναφερθέντων δόσεων, κατόπιν της υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών της, δυνάμει της 63/2017 δικαστικής απόφασης, παρίσταται ανεπανόρθωτη. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, κατά τα, βασίμως, προβαλλόμενα από την αιτούσα.

 

7. Επειδή, κατ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην αιτούσα του παραβόλου (άρθρο 277 παρ. 9 εδάφ. α΄ του Κ.Δ.Δικ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

 

Αναστέλλει την εκτέλεση: α) της ./26-02-2020 ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κορίνθου και β) της ./12-03-2020 (αριθμός ειδικού βιβλίου: 3596/2020) πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κορίνθου, έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ΑΚ./11-03-2021 ανακοπής της αιτούσας κατά των πράξεων αυτών.

 

Διατάσσει την πλήρη αποδέσμευση των . και . τραπεζικών λογαριασμών, που τηρεί η αιτούσα στην ALPHA BANK, ως προς τα υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια και όσα εφεξής κατατεθούν, υπό την έννοια ότι επιτρέπει την κίνηση των συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων χρηματικών ποσών.

 

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του παραβόλου.

 

Κρίθηκε και εκδόθηκε στην Κόρινθο, στις 29-10-2021.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ιωάννα Γιώργου         Αναστασία Μούτσου