ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακ) 657/2020

 

Μη νόμιμη κήρυξη αναδάσωσης - Οικισμός προ του 1923 -.

 

Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία συνταγματική διάταξη, η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτήρα της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης, η αιτιολογία, όμως, αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Βάσιμη αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση που κάηκε το 2009. Μη νόμιμη κήρυξη αναδάσωσης σε μη νομίμως οριοθετηθέντα οικισμό προϋφιστάμενο του 1923. Δεν εκφέρεται ειδικώς αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα των επίδικων εκτάσεων.

 

 

Αριθμός απόφασης 657/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

Με μέλη τους: Μαρία Τσιρακάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη Γεωργίου και Ιουλία Γεωργούλια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

 

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, με γραμματέα την Καλλιόπη Κοκκίνη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 14 Ιουνίου 2010 αίτηση ακύρωσης (αριθμ. κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Ε’ ./14-6-2010 και αριθμ. καταχώρισης, κατόπιν περιέλευσης στο Δικαστήριο τούτο, ΑΚ ./16-12-2011),

 

τ ω ν : 1) ... και 8) ... οι οποίοι παρέστησαν με τον πληρεξούσιό τους δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που νομιμοποιήθηκε στην πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

 

κ α τ ά : 1) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 2) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ήδη, Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που παρέστησαν με τον Δικασικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Αλέξιο Ζαχείλα.

 

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

 

την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη Γεωργίου, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν,

 

τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση καθώς και

 

τον αντιπρόσωπο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ζήτησε αντίθετα να απορριφθεί η αίτηση.

 

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού

 

 

Μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,

 

αποφασίζει τα εξής:

 

 

1. Επειδή, για το υπό κρίση ένδικο βοήθημα έχει κατατεθεί το νόμιμο, κατά τον κρίσιμο χρόνο, παράβολο (σχετ. το υπ’ αριθμ. ./14-6-2010, Σειράς Α’, ειδικό έντυπο παραβόλου).

 

2. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, που παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών από το Συμβούλιο της Επικρατείας ,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3900/2010, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της 876/2019 προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

 

3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ’ αρ../25-1-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 35/3-2-2010), με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση, συνολικού εμβαδού 4.917.252 στρεμμάτων, που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας των Δήμων Μαραθώνα, Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης, Δροσιάς, Νέας Μάκρης, Πικερμίου, Παλλήνης, Ανθούσας, Διονύσου, Κηφισιάς, Γέρακα, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης του Ν. Αττικής και κάηκε από την πυρκαγιά της 21ης - 24ης Αυγούστου 2009, κατά το μέρος που κηρύσσονται με αυτήν ως αναδασωτέες εκτάσεις στη θέση «ΣΠΑΤΑ» ή «’νωθεν Αγροί Σπάτας» της Κοινότητας Σταμάτας Αττικής (ήδη, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Διονύσου): α) εμβαδού 2.372 τ.μ., συνιδιοκτησίας των πρώτου, δεύτερης, τρίτου και τέταρτης των αιτούντων (κατά τη σειρά αναγραφής τους στο δικόγραφο), κατ’ ιδανικό μερίδιο ¼ εξ αδιαιρέτου και β) εμβαδού 676 τ.μ., συνιδιοκτησίας των πέμπτης, έκτης, έβδομης και όγδοης τούτων, κατά το ίδιο ποσοστό εξ αδιαιρέτου, ήτοι εκτάσεις ,συνολικού εμβαδού (2.372 + 676 =) 3.048 τ.μ..

 

4. Επειδή, οι αιτούντες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ως άνω εκτάσεων στην ανωτέρω θέση (βλ. υπ’ αριθμ. ./22-2-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών . και υπ’ αριθμ. ./28-3-2000 πράξη αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών .), με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς δε ομοδικούν, διότι προβάλλουν κοινούς λόγους ακυρώσεως, οι οποίοι στηρίζονται στην ίδια νομική και πραγματική βάση. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση, ασκηθείσα εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς, είναι περαιτέρω εξεταστέα, κατά το μέρος που πλήττει την προσβαλλόμενη πράξη ως προς την κήρυξη αναδασωτέας της προαναφερθείσας έκτασης, συνολικής επιφανείας 3.048 τ.μ..

 

5. Επειδή, το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι «δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». Εξάλλου, κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, «κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ήν ευρίσκονται, εφ’ όσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών. …», ενώ, κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόμου, «η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι’ αποφάσεως του οικείου νομάρχου (ήδη δε, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ν. 2503/1997 - ΦΕΚ Α΄ 1070), καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 998/1979 «ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων, η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις … εκδίδεται μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών (ήδη, δύο μηνών, άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2040/1992, ΦΕΚ Α΄ 70) από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής …». Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η ως άνω συνταγματική διάταξη, η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτήρα της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης, η αιτιολογία, όμως, αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (βλ. ΣτΕ 4553/2015, 3168/2015, 2728/2013, 3428/2011, 4659/2011, κ.ά.).

 

6. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης, ορίζεται ότι: «Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου: α) ... β) ... γ) ... δ) ... ε) Αι περιοχαί, δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομησίμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν. 947/1979....». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής δεν έχουν, καταρχήν, το χαρακτήρα δάσους και δασικής έκτασης, μεταξύ άλλων, εκτάσεις συμπεριλαμβανόμενες εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923. Ως οικισμοί δε προϋφιστάμενοι του έτους 1923 νοούνται όχι μόνον εκείνοι που έχουν νομίμως οριοθετηθεί, αλλά και εκείνοι, για τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι προϋπήρχαν του έτους 1923, έστω και αν δεν έχουν νομίμως οριοθετηθεί. Στην τελευταία, όμως, περίπτωση, η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική αρχή, σε συνεργασία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με την πολεοδομική αρχή, οφείλει να εκφέρει δική της αιτιολογημένη κρίση, αφενός μεν ως προς το ζήτημα αν υφίσταται πράγματι στην περιοχή οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 και αφετέρου αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού (πρβλ. ΣτΕ 4457/2005, 4454/2005, 282/2005, 1578/2003). Περαιτέρω, δεν αποκλείεται μεν να περιλαμβάνονται εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα στα όρια οικισμού προϋφισταμένου του 1923, η κρίση όμως των δασικών οργάνων ότι η έκταση, για την οποία πρόκειται, αν και εμπίπτει στα όρια οικισμού, έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, έχει, παρά ταύτα, χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης, και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση καταστροφής της δασικής βλάστησης είναι αναδασωτέα, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς (πρβλ. ΣτΕ 3351/2014, 4989/2013, 4254/2009, 4457/2005).

 

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η υπ’ αριθμ. πρωτ. ./2-9-2016 έκθεση απόψεων (άρθρου 23 παρ.1 του π.δ. 18/1989, ΦΕΚ Α’ 8) του Δασάρχη Πεντέλης, προκύπτουν τα ακόλουθα : Με την προσβαλλόμενη απόφαση από τη συνολικά καείσα, κατά την πυρκαγιά της 21ης - 24ης Αυγούστου 2009, έκταση (εμβαδού 85.001,747 στρεμμάτων), που εμπίπτει στα όρια ευθύνης του Δασαρχείου Πεντέλης, όπως αυτή απεικονίζεται με μπλε οριογραμμή στα επισυναπτόμενα αποσπάσματα χαρτών Γ.Υ.Σ. (6436/3,4,5,6,7,8, 6437/3,5,7, 6446/2,4,5,6,7,8, και 6447/1,3,5,7), που συνοδεύουν αυτήν, κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, αλλά και λόγω παράνομης εκχέρσωσης: Α) δημόσιες, ιδιωτικές, δημόσιες διακατεχόμενες, δάση και δασικές εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 4.477,429 στρ., που βρίσκονται εντός των ορίων των προαναφερθεισών στη σκέψη 3 της παρούσας απόφασης περιοχών, οι οποίες απεικονίζονται με πράσινο χρώμα (δάση και δασικές εκτάσεις κατά την ημέρα της πυρκαγιάς), πράσινο με μαύρη διαγράμμιση (εποικιστικές εκτάσεις που έφεραν δασική βλάστηση την ημέρα της πυρκαγιάς), καφέ (δασωθέντες αγροί) και πράσινο με μπλε διαγράμμιση (άλση - πάρκα) και Β) εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 439,823 στρ., που απεικονίζονται στα ως άνω διαγράμματα των χαρτών με κόκκινο χρώμα, κόκκινο με μαύρη διαγράμμιση, καφέ με μαύρη διαγράμμιση οι οποίες δεν έφεραν μεν δασική βλάστηση κατά την ημέρα της πυρκαϊάς, αλλά άλλαξαν παράνομα χρήση (εκχερσώθηκαν), εκτός από έκταση, εμβαδού 29,502 στρ., η οποία σκιαγραφείται με κόκκινο χρώμα και διαγράμμιση συνεχούς και στικτής μαύρης γραμμής, εναλλάξ, απεικονίζεται στο συμπληρωματικό απόσπασμα Γ.Υ.Σ 6436/8 και δεν προσμετράται στην κηρυχθείσα αναδασωτέα έκταση. Εξάλλου, με την παράγραφο Γ (περίπτ. 2) της προσβαλλόμενης απόφασης εξαιρέθηκαν από την αναδάσωση ,μεταξύ άλλων, εκτάσεις ευρισκόμενες εντός της οριογραμμής της καείσας έκτασης, που απεικονίζονται με μπλε χρώμα στα ως άνω διαγράμματα και αποτελούν εκτάσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ρυμοτομικό σχέδιο, συνολικού εμβαδού 180,079 στρ.. Η προσβαλλόμενη απόφαση αναδάσωσης ερείδεται στην υπ’ αριθμ. ./16-11-2009 πρόταση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Δασάρχη Πεντέλης, καθώς και στην από 16-11-2009 εισηγητική έκθεση Δασολόγων του ίδιου Δασαρχείου. Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση των δασολόγων του Δασαρχείου Πεντέλης ..., κατόπιν φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών των ετών 1937, 1938, 1945, 1960, 1967, 1978, 1988, 1993 και 2001 και ορθοφωτοχαρτών των ετών 2004,2008 και 2009, τα τμήματα, που απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ήσαν κατά τα έτη 1937 - 1939 και παρέμειναν μέχρι την ημερομηνία της πυρκαγιάς δάσος χαλεπίου πεύκης με υπόροφο αειφύλλων - πλατυφύλλων (μέσο ποσοστό εδαφοκάλυψης άνω του 25%, ποσοστό ανωρόφου άνω του 20%), τα δε τμήματα, που απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, ήσαν δασικά (δάσος πεύκης με υπόροφο αειφύλλων - πλατυφύλλων) κατά το παρελθόν (κατά τα έτη 1937 -1938) και κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς ήταν εκχερσωμένα, ενώ με το ίδιο χρώμα (κόκκινο) απεικονίζονται εκτάσεις, που είχαν δασική μορφή έως το 1978, ακολούθως δε, εκχερσώθηκαν, μεταξύ των ετών 1978 και 2008. Κατά τα αναφερόμενα στην από 2-9-2016 (υπ’αριθμ. πρωτ. ./Π.Ε.) έκθεση απόψεων του άρθρου 23 παρ.1 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α’ 8) του Δασάρχη Πεντέλης, αφού προσκομίσθηκε από τους αιτούντες το από Μαΐου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού ... με πίνακα συντεταγμένων κορυφών του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.) οι επίμαχες εκτάσεις, εμβαδού 2.372 και 676 τ.μ., τοποθετήθηκαν επί του ./6 αποσπάσματος χάρτη της Γ.Υ.Σ. (κλ. 1:5000), που προσαρτάται στην προσβαλλόμενη απόφαση, εντός του περιγράμματος της κηρυχθείσας αναδασωτέας έκτασης, απεικονίζονται δε με μωβ πυκνή διαγράμμιση ως εκτάσεις, που έχουν ήδη κηρυχθεί αναδασωτέες με παλαιότερες αποφάσεις και επανακηρύσσονται αναδασωτέες με την προσβαλλόμενη απόφαση, όπως περιγράφονται στις προγενέστερες αποφάσεις. Όπως αναφέρεται, ακόμη, στην ως άνω έκθεση : α) ο δασικός χαρακτήρας των επίμαχων εκτάσεων προκύπτει από τον αναρτημένο Προσωρινό Δασικό Χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου, στον οποίο απεικονίζονται ως τμήμα ευρύτερης έκτασης (με κωδικό ΔΑ00049), χαρακτηρίζονται δε ως δάσος και δασική έκταση στις Α/Φ παλιότερων ετών ή σε προϋφιστάμενα στοιχεία και ως άλλης μορφής/κάλυψης έκταση σε Α/Φ πρόσφατης λήψης και σε διενεργηθείσες αυτοψίες, γ) οι επίμαχες εκτάσεις έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση του ν. 2308/1995 (τα στοιχεία της οποίας βασίζονται στους Δασικούς Χάρτες) για τις δασικές εκτάσεις, στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου για τον Ο.Τ.Α. Σταμάτας, ήδη, Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου, δ) με βάση φωτοερμηνεία ζευγών αεροφωτογραφιών (Α/Φ) του έτους 1967 (υπ’ αριθμ. ./1967 και ./1967) οι επίμαχες εκτάσεις είχαν μορφή δασικής έκτασης και καλύπτονταν από δασική βλάστηση ξυλώδους μορφής (θαμνώδους και δενδρώδους), με ποσοστό δασοκάλυψης στο σύνολό τους μεγαλύτερο του 70%, ενώ περαιτέρω, στις μεν Α/Φ έτους 1978 (υπ’ αριθμ. ./1978 και ./1978) διακρίνεται απομάκρυνση της θαμνώδους βλάστησης (του υπορόφου), στις δε Α/Φ έτους 1988 (υπ’ αριθμ. 185-670/1988, 185-669/1988) απουσιάζει η δενδρώδης βλάστηση, που υπήρχε στις Α/Φ προηγούμενων ετών, ε) από την φωτοερμηνεία των ως άνω Α/Φ δεν μπορεί να διακριβωθεί εάν κάηκε η δασική βλάστηση, που υπήρχε μεταξύ των ετών 1978 και 1988, ή αν απομακρύνθηκε, συνέτρεχαν δε οι προϋποθέσεις για την κήρυξη αυτών ως αναδασωτέων κατά την πυρκαγιά του έτους 1982 και στ) είχε προηγηθεί η υπ’ αριθμ. ./22-03-1982 (ΦΕΚ 357/Δ’/1982) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, η οποία ερείδεται στην υπ’ αριθμ. ./12-03-1982 πρόταση κήρυξης έκτασης αναδασωτέας Δασαρχείου Πεντέλης. Περαιτέρω, οι επίμαχες εκτάσεις επανακηρύχθηκαν αναδασωτέες, διότι --- όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ./16-11-2009 πρόταση κήρυξης αναδασωτέας και την από 16-11-2009 εισηγητική έκθεση Δασολόγων της Υπηρεσίας --- εμπίπτουν εντός των ορίων της πυρκαγιάς, αυτό δε επιβεβαιώνεται και από τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες του έτους 2008 (υπ’ αριθμ. ./2008) και του έτους 2010 (υπ’ αριθμ. ./2010). Ακόμη, σύμφωνα με τον προσωρινό κτηματικό χάρτη και πίνακα της περιοχής Κοινότητας Σταμάτας, ο οποίος συντάχθηκε από το 4° Συνεργείο Κτηματογράφησης (και αναρτήθηκε το έτος 1985), οι επίδικες εκτάσεις περιλαμβάνονται στον ευρύτερο κωδικό 115944-9725, στην δε στήλη «χαρακτηρισμός ιδιοκτησίας» του Προσωρινού Κτηματικού Χάρτη αναφέρονται ως δημόσιες δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160561/1000/23-2-79 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Εξάλλου, σκοπός της κήρυξης των ως άνω αναφερομένων εκτάσεων ως αναδασωτέων με την προσβαλλόμενη απόφαση είναι «η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτών, ο αποκλεισμός της διάθεσής τους για άλλη χρήση και η αποκατάσταση της καταστραφείσας από την πυρκαγιά της 21ης - 24ης Αυγούστου 2009 δασικής βλάστησης και των εν μέρει παρανόμων εκχερσώσεων αυτής, αποτελούμενης από δάσος χαλεπίου πεύκης και υπόροφο βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων (πρίνους, σχίνους και αγριελιές) καθώς και νεαρής ηλικίας πευκοδάσος, η βλάστηση του οποίου ,μετά από τις πυρκαγιές παρελθόντων ετών, είχε αρχίσει να αποκαθίσταται με φυσική αναγέννηση, όπως και η εξασφάλιση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της υφιστάμενης πανίδας που απαντάται στις περιοχές αυτές και των βιοτόπων αυτής».

 

8. Επειδή, οι αιτούντες με την υπό κρίση αίτηση και το νομίμως κατατεθέν, κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, επ’ αυτής υπόμνημα, προβάλλουν ότι οι επίδικες εκτάσεις έχουν περιληφθεί, πολύ πριν το έτος 1975, εντός της ζώνης και εντός των ορίων του οικισμού της Σταμάτας, προϋφιστάμενου του έτους 1923. Επομένως, ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι στο απώτατο παρελθόν οι εν λόγω ιδιοκτησίες είχαν δασική βλάστηση, η συμπερίληψή τους με διοικητική διαδικασία, και μάλιστα προ του έτους 1975, εντός των ορίων του οικισμού τις κατέστησε μη δασικές. Προς απόδειξη του ισχυρισμού τους, οι αιτούντες επικαλούνται και προσκομίζουν παραδεκτώς τα ακόλουθα έγγραφα: α) τις με χρονολογία Ιανουάριος 2017 τεχνικές εκθέσεις του Τοπογράφου Μηχανικού ., στις οποίες αναφέρεται ότι οι υπό ΚΑΕΚ . και . ιδιοκτησίες των αιτούντων εμπίπτουν εντός του υποβάθρου οικιστικών πυκνώσεων και φαίνονται με πορτοκαλί διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα του ορθοφωτοχάρτη της “Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.” 2007-9, που υποβλήθηκε στις 22.12.2016, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ./18.2.2015 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προς τον . (πρώτο των αιτούντων),στο οποίο αναφέρεται ότι η υπό ΚΑΕΚ . ιδιοκτησία, που σημειώνεται στο με χρονολογία Οκτώβριος 2013 χάρτη του Τοπογράφου Μηχανικού ., εμπίπτει (σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ./2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου) εντός των προτεινόμενων ορίων του οικισμού «Σταμάτα - Σπάτα - Παλαιά Σταμάτα», γ) το από Οκτώβριος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού ... ιδιοκτησιών στην θέση «Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα» εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Σταμάτας, στο οποίο η ως άνω (υπό ΚΑΕΚ .) επίμαχη ιδιοκτησία αποτυπώνεται εντός του προτεινόμενου ορίου οικισμού, με βάση το από Οκτώβριος 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού ., το οποίο συνοδεύει το υπ’ αριθμ. πρωτ. ./27-4-2015 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, που εγκρίθηκε με την ./2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου και δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./17-1-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Διονύσου, σύμφωνα με την οποία στις 22-12-2016 απεστάλησαν για ανάρτηση στην «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» τα περιγράμματα των οικιστικών περιοχών του προαναφερόμενου Δήμου, με πορτοκαλί χρώμα, όπως προκύπτει από το συνημμένο σε αυτήν σχεδιάγραμμα.

 

9. Επειδή, ακολούθως, εν όψει του ως άνω ισχυρισμού καθώς και των προσκομισθέντων από τους αιτούντες στοιχείων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επίδικες εκτάσεις περιλαμβάνονται στον προσωρινό κτηματικό πίνακα, που αφορά στην κτηματική μονάδα της Κοινότητας Σταμάτας, το Δικαστήριο με τη 876/2019 προδικαστική απόφαση αυτού έκρινε αναγκαίο να αναβάλλει την οριστική κρίση του και να ζητήσει από τη Διοίκηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δασαρχείο Πεντέλης) : α) να προσδιορισθεί η θέση του οικισμού «Σταμάτα - Σπάτα», που χαρακτηρίσθηκε οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 με την υπ’ αριθμ. ./24.11.1997 πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, να καθορισθούν τα όρια αυτού, σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμη καθορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ/μα της 2/13.3.1981, καθώς και η σχέση του οικισμού αυτού προς την έκταση, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που αφορά, ειδικότερα, στα διοικητικά όρια της περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας (ήδη, Δήμου Διονύσου) και β) να αποτυπωθούν σε σχετικά διαγράμματα τα όρια του οικισμού καθώς και η θέση των επίδικων εκτάσεων, φερομένης ιδιοκτησίας των αιτούντων, σε σχέση με τα όρια αυτά. Επίσης, με την ως άνω απόφαση ζητήθηκε από τους αιτούντες να υποβάλουν στη Διοίκηση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα μνημονευόμενα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία.

 

10. Επειδή, σε εκτέλεση της ως άνω προδικαστικής αποφάσεως προσκομίσθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ./11-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, στο οποίο αναφέρεται ότι «........ σύμφωνα με την με αριθμό . απόφαση Νομάρχη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1109/Α/1997 διαπιστώθηκε ότι "Υφίστανται οι προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό του οικισμού «Σταμάτα -Σπάτα» του Ν. Αττικής ως νομίμου προϋφιστάμενου του έτους 1923. Σε προγενέστερα έγγραφά μας σας έχει διαβιβαστεί πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών των προτεινόμενων ορίων του οικισμού "Σταμάτα - Σπάτα - Παλαιοσταμάτα" σύμφωνα με την με αριθμό 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το συνοδεύον αυτήν από Δεκεμβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού ... Για τα ανωτέρω όρια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επίδικες εκτάσεις με ΚΑΕΚ . και . ευρίσκονται στην ανωτέρω περιοχή».

 

11. Επειδή, στο προαναφερθέν υπ’ αριθμ. πρωτ. ./11-11-2019 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διονύσου, προς διευκρίνιση των τεθέντων με 876/2019 προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ζητημάτων, βεβαιώνεται ότι οι επίδικες εκτάσεις εμπίπτουν εντός του περιγράμματος του πράγματι προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού «Σταμάτα - Σπάτα», έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, ενώ όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./17-1-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Διονύσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3889/2010, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 153 περ. ΙΑ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 16/27.5.2016), το εν λόγω περίγραμμα διαβιβάσθηκε στις 22-12-2016 για ανάρτηση στην «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.». Εξ άλλου, με την περ. β της εν λόγω διάταξης ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα τα περιγράμματα οικισμών, νομίμως προϋφισταμένων του έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθορισθεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά είναι νομίμως συγκροτημένοι και ότι τα ως άνω περιγράμματα θεωρημένα από την Υπηρεσία Δόμησης διαβιβάζονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει, περαιτέρω, στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 153 περ.ΙΒ του ως άνω ν. 4389/2016, με το οποίο προβλέπεται δυνατότητα αμφισβήτησης από τη δασική υπηρεσία με την επισήμανση δασικών εκτάσεων εντός των περιγραμμάτων αυτών και, ακολούθως, δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων από τους ενδιαφερομένους.

 

12. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι επίδικες εκτάσεις συνολικού εμβαδού (2.372 + 676=) 3.048 τ.μ. βρίσκονται εντός του περιγράμματος του πράγματι προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού «Σταμάτα - Σπάτα», έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, ότι, περαιτέρω, όπως προκύπτει από το 6436/6 απόσπασμα του χάρτη της Γ.Υ.Σ., που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./2-9-2016 προαναφερθείσα έκθεση απόψεων της ως άνω υπηρεσίας, οι επίδικες εκτάσεις εμπίπτουν εντός της κηρυχθείσας αναδασωτέας, με την προσβαλλόμενη απόφαση, μείζονος εκτάσεως, μη νομίμως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν.998/1979,σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 6 της παρούσας, κηρύχθηκαν αυτές αναδασωτέες. Εξάλλου, μετά την έκδοση του ως άνω εγγράφου της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διονύσου, το Δασαρχείο Πεντέλης δεν εκφέρει ειδικώς αιτιολογημένη κρίση σχετικώς με το δασικό χαρακτήρα των επίδικων εκτάσεων, όπως απαιτείται κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω, και ειδικότερα, δεν επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι οι εν λόγω εκτάσεις, αν και εμπίπτουν στο περίγραμμα του ως άνω οικισμού, παρά ταύτα, έχουν δασική μορφή και λόγω καταστροφής τους, συντρέχει, κατά το νόμο, λόγος για την κήρυξη αυτών ως αναδασωτέων. Τέλος, δεν προβάλλεται, ούτε, άλλωστε, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι, έστω, έχει κινηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών η εφαρμογή της διαγραφόμενης στο άρθρο 24 του ν. 3889/2010 διοικητικής διαδικασίας.

 

13. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά τις περιγραφόμενες ανωτέρω ιδιοκτησίες των αιτούντων.

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./25.1.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος που αφορά τις ιδιοκτησίες των αιτούντων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα έξι (576) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 2 Απριλίου 2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΑΚΑΚΗ        ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ