ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΚερκ 332/2020

 

Αγωγή από τιμολόγιο - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

Απαιτείται περιγραφή των εμπορευμάτων κατά είδος, ποσότητα και τιμή μονάδος. Δεν αρκεί η επισύναψη του τιμολογίου εντός της αγωγής, ειδικά αν πρόκειται για κακής ποιότητας φωτοτυπία, η οποία δεν είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Αντίφαση ως προς τον τρόπο αποπληρωμής του τιμήματος των εμπορευμάτων. Απορρίπτει την αγωγή. Καταδικάζει την ενάγουσα στη δικαστική δαπάνη της εναγόμενης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2020

(Αριθμός κατάθεσης δικογράφου.

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή, Μαρία Κωνσταντινίδου, Ειρηνοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, με τη σύμπραξη της Γραμματέως...

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 16η Μαΐου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... που εδρεύει στην Κέρκυρα, εθνική οδός ... με ΑΦΜ ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που έλαβε μέρος στη δίκη με την κατάθεση προτάσεων την ... 2017, εκπροσωπούμενη από την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δ.Σ Κέρκυρας, Στυλιανή Λιούτα (αρ. γραμ. προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Κ ....)

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... που εδρεύει στους ...   Αττικής, οδός ... με ΑΦΜ ... κι εκπροσωπείται νόμιμα, που έλαβε μέρος στη δίκη με την κατάθεση προτάσεων την ... 2017, εκπροσωπούμενη από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δ.Σ Κέρκυρας, Ιωάννη Κοντό (αρ. γραμ. προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Κ… )

 

Κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, που ορίστηκε με Πράξη της Διευθύνουσας το Δικαστήριο Ειρηνοδίκη, η υπόθεση συζητήθηκε στο ακροατήριο μετά την εκφώνηση της από το πινάκιο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίου δικηγόρων τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από το συνδυασμό των άρθρων 216 και 118 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αγωγή πρέπει να περιέχει με ποινή απαραδέκτου όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν κατά νόμο αυτή. Καθιερώνεται τοιουτοτρόπως ως ουσιώδες και απαραίτητο στοιχείο η ιστορική βάση της αγωγής, ήτοι η ευκρινής έκθεση όλων των πραγματικών γεγονότων, τα οποία είναι αναγκαία κατά νόμο για τη γέννηση του αξιουμένου με την αγωγή δικαιώματος (ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29, 296, ΑΠ 1033/1993 ΕλΔνη 35, 1582). Η παράλειψη της αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων ή η ελλιπής ή ασαφής αναφορά σ' αυτά, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής, ως απαράδεκτης, λόγω της αοριστίας αυτής (Μπέης Πολ.Δικ σελ. 958, ΑΠ 201/1976 ΝοΒ 24, 722, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29, 296). Η αοριστία του δικογράφου της αγωγής δεν μπορεί να συμπληρο3θεί ούτε δια των προτάσεων, ούτε δια παραπομπής σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε με την εκτίμηση των αποδείξεων (Μπέης Πολ. Δικ σελ. 965, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29, 296, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30, 1478, Ε.Θεσ. 278/1990 ΕλΔνη 31, 1309, ΕΑ 5788/1992 Δ. 24, 686). Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται όχι μόνο κατόπιν προβολής σχετικού ισχυρισμού από τον εναγόμενο, αλλά και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, διότι αποτελεί ζήτημα αναγόμενο στην τήρηση προδικασίας (άρθρο 111 ΚΠολΔ), που αφορά τη δημόσια τάξη (ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29, 296, Ε.Θεσ. 278/1990 ΕλΔνη 31, 1309). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 513 ΑΚ, η αγωγή του πωλητή κατά του αγοραστή, με την οποία διώκεται η καταβολή του τιμήματος πωληθέντων εμπορευμάτων, για να είναι ορισμένη πρέπει να περιέχει τον χρόνο καταρτίσεως της οικείας συμβάσεως, τα πωληθέντα και παραδοθέντα είδη και τις επί μέρους τιμές μονάδος κάθε πωληθέντος είδους, γιατί μόνο έτσι καθίσταται εφικτό στον μεν εναγόμενο να απαντήσει σ αυτήν, στο δε δικαστήριο σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον εναγόμενο να προσδιορίσει το αντικείμενο της απόδειξης (ΕφΑθ 4126/2001, ΕλΔνη 2002, 845, ΕφΑθ 731/1997, ΕλΔνη 1997, 1597, ΕφΘεσ 3143/1991, Αρμ 1992, 705). Η παράλειψη μνείας στο δικόγραφο της αγωγής των παραπάνω στοιχείων καθιστά αυτήν αόριστη και η αοριστία της, που δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλο έγγραφο της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξειον, ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, γιατί ανάγεται στην προδικασία (ΑΠ 438/2001, ΕλΔνη 2002, 382, ΑΠ 1363/1997, ΕλΔνη 1998, 325).

 

Με την κρινόμενη αγωγή, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου της, η ενάγουσα εκθέτει ότι δυνάμει αυτής και της εναγομένης, ως αναδόχου του έργου στη θέση ... υπογράφηκε το από ... 2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο η ενάγουσα ανέλαβε την προμήθεια της εναγόμενης με έτοιμο σκυρόδεμα, κατά τους περιγραφόμενους στην αγωγή όρους και συμφωνίες. Ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πώλησης μεταξύ αυτής και της εναγομένης, κατά τους μήνες Μάϊο και Απρίλιο του έτους 2017, πώλησε με πίστωση του τιμήματος και παρέδωσε στην εναγομένη και η τελευταία παρέλαβε έτοιμο σκυρόδεμα από την επιχείρηση της συνολικής αξίας μετά Φ.Π.Α. 13.006,98 €και ότι εκδόθηκαν για τις επίδικες συμβάσεις πώλησης τα αναφερόμενα στην υπό κρίση αγωγή αντίστοιχα δελτία αποστολής και τιμολόγια επί πιστώσει 7 ημερών, συνολικού ύψους (των τιμολογίων) 13.006,98 . Ότι η εναγομένη κατέβαλε έναντι της ως άνω οφειλής της, στις ... 2017, το ποσό των 8.000 ευρώ και εξακολουθεί να της οφείλει το ποσό των 5.006,98 ευρώ του υπ' αριθ. ... τιμολογίου πώλησης, το οποίο αρνείται να καταβάλει στην ενάγουσα, έχοντας καταστεί υπερήμερη. Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, η ενάγουσα ζητά με κύρια βάση τη συμβατική ευθύνη και επικουρική, για την περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης, με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 5.006,98 €με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα που το επίδικο τιμολόγιο πώλησης κατέστη ληξιπρόθεσμο, άλλοις από την επομένη επίδοσης της ένδικης αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και τέλος να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

 

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. υπ' αριθ. ... 14-05-18 Διπλότυπο Είσπραξης ΔΟΥ Κέρκυρας) αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 7, 9, 10, 14 παρ. 1α και 25, 33 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία (αρ. 215 επ., 237 ΚΠολΔ). Εντούτοις, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, η κρινόμενη είναι αόριστη, καθόσον, τα γεγονότα που τη θεμελιώνουν κατά νόμο περιγράφονται ελλιπώς, η δε έλλειψη αυτή την καθιστά ανεπίδεκτη στο σύνολο της και συνεπώς άκυρη ως δικόγραφο, γεγονός που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, διότι ανάγεται στη δημόσια τάξη. Ειδικότερα, στο δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής δεν περιγράφονται κατά είδος, ποσότητα και τιμή μονάδος τα εμπορεύματα που πώλησε η ενάγουσα στην εναγομένη, παρά μόνο αναφέρονται τα παραστατικά που εκδόθηκαν και η συνολική αξία του εμπορεύματος. Σημειωτέον ότι αντί της περιγραφής των παραπάνω η ενάγουσα επισυνάπτει στο δικόγραφο της τα εκδοθέντα τιμολόγια πώλησης και δελτία αποστολής, πλην όμως η ανάγνωση πολλών εξ' αυτών είναι δυσχερής έως αδύνατη λόγω κακής ποιότητας της φωτοτυπίας των παραστατικών. Επίσης, στο υπό κρίση δικόγραφο υπάρχει αντίφαση ως προς την αποπληρωμή του τιμήματος των πωληθέντων εμπορευμάτων, καθώς σε ένα σημείο αυτού αναφέρεται επί λέξει ότι «συμφωνήθηκε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές ανά δεκαπενθήμερο όπου θα καταβάλλεται το 34% του ποσού μετρητοίς, το 33% με επιταγή 45 ημερών και το υπόλοιπο 33% με επιταγή 75 ημερών, ενώ σε έτερο σημείο του αναφέρεται ότι τα πωληθέντα εμπορεύματα πωλήθηκαν με πίστωση 7 ημερών, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση από την ενάγουσα, μη δυνάμενου του Δικαστηρίου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα αφενός ως προς το ληξιπρόθεσμο αυτών και αφετέρου ως προς το χρονικό σημείο έναρξης των προς επιδίκαση τόκων υπερημερίας.

 

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας του δικογράφου της. και να καταδικαστεί η ενάγουσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εναγομένης, υπάρχοντος προς τούτο σχετικού αιτήματος (άρθρα 176 και 191 § 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στη δικαστική δαπάνη της εναγομένης, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Κέρκυρα, την 30η Απριλίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ