ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 28/2021

 

Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού - Αγωγή από συμβιβασμό - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων πρώην συζύγων -.

 

Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού με την οποία ρυθμίσθηκαν οι περιουσιακές σχέσεις των διαδίκων μετά τη λύση του γάμου τους λόγω διαζυγίου, με αντικείμενο την απόσβεση των αμοιβαίων αξιώσεων συμμετοχής των διαδίκων στα αποκτήματα αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου τους και στην παραίτηση της ενάγουσας από το δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγής. Υπερημερία. Αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση της υποχρέωσης του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα εντόκως το ποσό που αναφέρεται σε αυτή.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2021

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Κωνσταντίνο Ρήγα, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 3η Μαρτίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

 

            Της ενάγουσας: ... κατοίκου Πατρών, επί της οδού ., και με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτής, Σπύρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις και δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο.

 

            Του εναγομένου: ., κατοίκου . Νομού Αχαΐας και με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Μαρίας Λαμπροπούλου, η οποία προκατέθεσε προτάσεις και δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο.

 

Η ενάγουσα αιτείται να γίνει δεκτή η από 8-4-2019 αγωγή αυτής, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./11-4-2019, προσδιορίσθηκε μέσω της υπ αριθμόν ./25-9-2019 πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών για τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό 30, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι μη εμφανισθέντες στο ακροατήριο πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν νομοτύπως.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

            1. Η ενάγουσα ιστορεί διά της υπό κρίση αγωγής, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου αυτής, ότι, δυνάμει της εκεί παρατιθέμενης, συναφθείσας στην Πάτρα, από 31-7-2008 έγγραφης συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού των διαδίκων, ρυθμίσθηκαν οι περιουσιακές σχέσεις αυτών μετά την από 13-7-2006 αμετάκλητη λύση του τελεσθέντος μεταξύ τους κατά την 8-4-1979 γάμου λόγω διαζυγίου, προκειμένου να αποσβεσθούν οι αμοιβαίες αξιώσεις συμμετοχής των διαδίκων στα αποκτήματα αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου τους και να παραιτηθεί η ενάγουσα από το δικόγραφο και το δικαίωμα της από 4-9-2006 αγωγής αυτής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αντικείμενο την προμνημονευθείσα αξίωσή της εναντίον του εναγομένου, εφόσον αυτός τηρήσει τις εκτιθέμενες στην αγωγή υποχρεώσεις του. Ότι συμφωνήθηκε ειδικότερα, με αμοιβαίες υποχωρήσεις των διαδίκων για την επίλυση της ως άνω φιλονικίας αυτών, ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 8.000 ευρώ κατά την κατάρτιση της προειρημένης συμβάσεως, να μεταβιβάσει, μέχρι την 31-12-2008, την εκεί περιγραφόμενη, ευρισκόμενη στην Κάτω Αχαΐα, οριζόντια ιδιοκτησία, με εμβαδόν 110 τ.μ., κατά ψιλή συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου στα δύο τέκνα των διαδίκων και κατ επικαρπία στην ενάγουσα, να μεταβιβάσει και να παραδώσει, έως την 30-6-2013, τη διαλαμβανόμενη στην ένδικη σύμβαση, μέλλουσα να ανεγερθεί στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής στην Πάτρα, επί της οδού ., οριζόντια ιδιοκτησία, με επιφάνεια 65 τ.μ. και αποκλειστική χρήση μιας ανοικτής θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου, κατά ψιλή συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου στα προαναφερθέντα τέκνα τους και κατ επικαρπία στην ίδια καθώς και να καταβάλλει, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, στην ενάγουσα το ποσό των 400 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από την 31-7-2008 μέχρι την 30-6-2013, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον τρέχοντα επίσημο τιμάριθμο από την 31-7-2010 και εντεύθεν. Ότι, στην περίπτωση που ο εναγόμενος δε θα έχει προβεί στην ανωτέρω μεταβίβαση της δεύτερης εκ των προμνημονευθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών έως την 30-6-2013, αυτός υποχρεούτο, μέχρι τότε, είτε να μεταβιβάσει, κατά ψιλή συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου στα προειρημένα τέκνα των διαδίκων και κατ επικαρπία στην ενάγουσα, οριζόντια ιδιοκτησία, ίδιας εμπορικής αξίας, που θα αγόραζε ο εναγόμενος είτε να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό της προδιαληφθείσας εμπορικής αξίας, υπολογιζόμενης κατά την 30-6-2013. Ότι ο εναγόμενος έχει τηρήσει εν μέρει μόνον τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις του, καταβάλλοντας εμπροθέσμως στην ενάγουσα το προμνημονευθέν εφάπαξ ποσό των 8.000 ευρώ, μεταβιβάζοντας εκπροθέσμως την πρώτη μόνον από τις προειρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες στα προδιαληφθέντα δύο τέκνα των διαδίκων και στην ενάγουσα κατά την 25-5-2009 και την 10-6-2009 αντιστοίχως και καταβάλλοντας σ αυτήν το προμνημονευθέν μηνιαίο ποσό των 400 ευρώ μόνον έως και το Δεκέμβριο του 2011, με συνέπεια να έχει περιέλθει έναντι της ενάγουσας σε υπερημερία οφειλέτη αναφορικά με την καταβολή αφενός του προειρημένου ληξιπρόθεσμου και απαιτητού μηνιαίου ποσού των 400 ευρώ κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την 1-1-2012 μέχρι και την 30-6-2013, αναπροσαρμοσμένου ετησίως με το διαλαμβανόμενο στο αγωγικό δικόγραφο τρέχοντα επίσημο τιμάριθμο, ήτοι του συνολικού για την περί ης ο λόγος αιτία ποσού των 7.840,16 ευρώ, και αφετέρου του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού ποσού των 94.900 (65 τ.μ. Χ 1.460 ανά τ.μ.) ευρώ ως εμπορική αξία κατά την 30-6-2013 της προαναφερθείσας μη μεταβιβασθείσας δεύτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ενόψει των προπαρατεθέντων, η ενάγουσα αιτείται να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να της καταβάλει αφενός το προμνημονευθέν ποσό των 7.840,16 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της προειρημένης αντίστοιχης δήλης ημέρας, κατά την οποία το καθένα εκ των κονδυλίων που απαρτίζουν το προδιαληφθέν συνολικό ποσό κατέστη απαιτητό, δηλαδή από την έκτη ημέρα του αντίστοιχου μηνός του υπό κρίση χρονικού διαστήματος από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής, και αφετέρου το προαναφερθέν ποσό των 94.900 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της προειρημένης δήλης ημέρας, ήτοι από την 1-7-2013, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής, δηλαδή το συνολικό ποσό των 102.740,16 ευρώ, με το νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, όπως επίσης να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας.

 

            2. Με τα ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού την 11-4-2019 και εμπροθέσμως ασκηθείσα την 17-4-2019 (ά. 122 επ., 144 επ. και 215 ΚΠολΔ), αναγνωριστική αγωγή παραδεκτώς (ά. 237 ΚΠολΔ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (ά. 7, 9, 12-14, 22 και 33 ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικασθεί με την αρμόζουσα τακτική διαδικασία, όπως έχει κατόπιν της ισχύος του Ν. 4335/2015 (βλ. το άρθρο ένατο αυτού). Είναι επιπροσθέτως παραδεκτή και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 158, 240 επ., 287, 288, 340, 341§1, 345εδ.α, 346, 361, 871 ΑΚ, 70, 219 και 176 επ. ΚΠολΔ, οπότε πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

            3. Από τις υπ αριθμόν ./22-7-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων . και της . ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, που νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως ο εναγόμενος, με πρωτοβουλία του οποίου έγιναν ύστερα από τη νομότυπη και εμπρόθεσμη, ήτοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση της αντιδίκου του (ά. 122 επ., 237§1 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν 1.136Δ/17-7-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), απ όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζονται μετ επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 336§3, 339, 340, 390, 395 και 432 επ. ΚΠολΔ), ορισμένα εκ των οποίων εγγράφων μνημονεύονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική κρίση της ένδικης διαφοράς, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Διά της προσκομιζόμενης μετ επικλήσεως έγκυρης συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού, η οποία καταρτίσθηκε εγγράφως στην Πάτρα ανάμεσα στους διαδίκους κατά την 31-7-2008, ρυθμίσθηκαν οι περιουσιακές σχέσεις αυτών μετά την από 13-7-2006 λύση του τελεσθέντος μεταξύ τους κατά την 8-4-1979 νόμιμου πολιτικού γάμου λόγω διαζυγίου, απαγγελθέντος δυνάμει της προσκομιζόμενης μετ επικλήσεως εκδοθείσας με την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών υπ αριθμόν 625/2005 αμετάκλητης αποφάσεως του Εφετείου Πατρών (βλ. συναφώς ΟλΑΠ 6/2019, ΧρΙΔ 2019, 676). Ο σκοπός της προδιαληφθείσας συμβάσεως συνίσταται, σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της τελευταίας, στην απόσβεση των αμοιβαίων αξιώσεων συμμετοχής των διαδίκων στα αποκτήματα αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου τους (ΑΚ 1400) και στην παραίτηση της ενάγουσας από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσκομιζόμενης μετ επικλήσεως από 4-9-2006 και υπ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως 4.076/2006 αγωγής αυτής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με αντικείμενο την προαναφερθείσα απαίτησή της εναντίον του εναγομένου και αίτημα την εντεύθεν καταβολή σ αυτήν του ποσού του 1.219.918,50 ευρώ, άλλως εκείνου των 813.279,03 ευρώ, νομιμοτόκως. Οι διάδικοι συμφώνησαν πιο συγκεκριμένα, με αμοιβαίες υποχωρήσεις τους για την επίλυση της ανωτέρω φιλονικίας αυτών, ότι η προμνημονευθείσα απόσβεση της προειρημένης αξιώσεως της ενάγουσας θα επέλθει αυτοδικαίως και η τελευταία θα παραιτηθεί τότε από το δικόγραφο και το αντίστοιχο δικαίωμα της προδιαληφθείσας εκκρεμούσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών αγωγής της, εφόσον ο εναγόμενος τηρήσει τις αναληφθείσες με την υπό κρίση ενοχική, υποσχετική και αμφοτεροβαρή σύμβαση συμβιβασμού υποχρεώσεις αυτού, οι οποίες έγκεινται στην καταβολή προς την ενάγουσα του ποσού των 8.000 ευρώ κατά τη σύναψη της ένδικης συμβάσεως, στη μεταβίβαση, μέχρι την 31-12-2008, της εκεί περιγραφόμενης, ευρισκόμενης στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο της κείμενης στην Κάτω Αχαΐα, επί της οδού ., πολυώροφης οικοδομής, οριζόντιας ιδιοκτησίας, με εμβαδόν 110 τ.μ., κατά ψιλή συγκυριότητα ως προς το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου σ έκαστο από τα δύο ενήλικα τέκνα των διαδίκων, . και ., και κατ επικαρπία στην ενάγουσα, στη μεταβίβαση και στην παράδοση, έως την 30-6-2013, της αναφερόμενης στην υπό κρίση σύμβαση, μέλλουσας να ανεγερθεί στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί ανήκοντος κατά πλήρη συγκυριότητα στον εναγόμενο ως προς το ποσοστό του 1/3 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, εκτάσεως 213,97 τ.μ., στην Πάτρα, επί της οδού ., οριζόντιας ιδιοκτησίας, με επιφάνεια 60-70 τ.μ. και αποκλειστική χρήση μιας ανοικτής θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου, κατά ψιλή συγκυριότητα ως προς το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου στο καθένα από τα προμνημονευθέντα τέκνα τους και κατ επικαρπία στην ίδια καθώς και να καταβάλλει, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, στην ενάγουσα το ποσό των 400 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από την 31-7-2008 μέχρι την 30-6-2013, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον τρέχοντα επίσημο τιμάριθμο από την 31-7-2010 και εντεύθεν, ενώ, στην περίπτωση που ο εναγόμενος δε θα έχει προβεί στην ανωτέρω μεταβίβαση της δεύτερης εκ των προειρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών έως την 30-6-2013, αυτός υποχρεούτο, μέχρι τότε, είτε να μεταβιβάσει, κατά ψιλή συγκυριότητα ως προς το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου στο καθένα από τα προδιαληφθέντα τέκνα των διαδίκων και κατ επικαρπία στην ενάγουσα, οριζόντια ιδιοκτησία, ίδιας εμπορικής αξίας, που θα αγόραζε ο εναγόμενος είτε να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό της προαναφερθείσας εμπορικής αξίας, υπολογιζόμενης κατά την 30-6-2013. Συνομολογήθηκε επιπροσθέτως στην ένδικη σύμβαση ότι, αν ο εναγόμενος δεν εκπληρώσει τις προπαρατεθείσες υποχρεώσεις του, δε θα επέλθει η προμνημονευθείσα έννομη συνέπεια της αποσβέσεως της προειρημένης αξιώσεως συμμετοχής της ενάγουσας στα αποκτήματα του εναγομένου κατά τη διάρκεια του προδιαληφθέντος γάμου αυτών και η ενάγουσα θα δικαιούται να επαναφέρει προς συζήτηση την προμνημονευθείσα εκκρεμούσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και ματαιωθείσα κατά τη δικάσιμο της 16-9-2008 αγωγή της, ενώ, στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν τηρήσει μόνον τις προειρημένες υποχρεώσεις αυτού αναφορικά με την καταβολή του ως άνω μηνιαίου ποσού των 400 ευρώ, με την προδιαληφθείσα αναπροσαρμογή του, και τη μεταβίβαση και την παράδοση της δεύτερης εκ των προμνημονευθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών, η ενάγουσα θα δικαιούται να επαναφέρει προς συζήτηση την προειρημένη ματαιωθείσα αγωγή αυτής, περιορίζοντας το αίτημά της στο ποσό που αντιστοιχεί αφενός στην ανωτέρω μηνιαία παροχή και αφετέρου στην προδιαληφθείσα εμπορική αξία της δεύτερης από τις προμνημονευθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το προειρημένο δικαίωμα της ενάγουσας να επαναφέρει προς συζήτηση την προδιαληφθείσα ματαιωθείσα αγωγή αυτής δεν αποκλείει ωστόσο το δικαίωμά της να επιδιώξει προηγουμένως την εκπλήρωση των προμνημονευθεισών, πηγαζουσών εκ της υπό κρίση συμβάσεως, υποχρεώσεων του εναγομένου, δηλαδή προτού επαναφέρει προς συζήτηση την προειρημένη ματαιωθείσα αγωγή αυτής, που θα αποκρουσθεί τότε, εν όλω ή εν μέρει αντιστοίχως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα διά της προβολής από τον εναγόμενο της γνήσιας ανατρεπτικής ενστάσεως του εξώδικου συμβιβασμού, εφόσον αυτός έχει εκπληρώσει εν όλω ή εν μέρει τις περί ων ο λόγος συμβατικές του υποχρεώσεις. Στην ένδικη σύμβαση συμβιβασμού δεν ενυπάρχει άλλωστε σκοπός ανανεώσεως της υφιστάμενης μεταξύ των διαδίκων ενοχής με αντικείμενο την αξίωση της ενάγουσας για τη συμμετοχή αυτής στα αποκτήματα του εναγομένου κατά τη διάρκεια του γάμου τους (ΑΚ 438). Μολονότι μάλιστα στην υπό κρίση σύμβαση συμβιβασμού αναφέρεται ότι η απόσβεση της προμνημονευθείσας απαιτήσεως της ενάγουσας από το άρθρο 1400 ΑΚ τελεί υπό την αίρεση της εκπληρώσεως των προειρημένων υποχρεώσεων του εναγομένου και ο προδιαληφθείς συμβιβασμός ανατρέπεται αυτοδικαίως σε περίπτωση μη τηρήσεως των προπαρατεθέντων όρων του, η ένδικη σύμβαση δεν τελεί υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση, αλλά τυγχάνει καθαρή, αφού η ενέργεια αυτής δεν εξαρτήθηκε από γεγονός μελλοντικό και αντικειμενικά αβέβαιο, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται κατ ουσίαν η παραδεκτώς προβληθείσα από τον εναγόμενο οικεία ένσταση (ά. 201 επ. ΑΚ, 237§1 και 262§1 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 248/2019, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ο εναγόμενος έχει λοιπόν τηρήσει εν μέρει μόνον τις προμνημονευθείσες, απορρέουσες εκ της υπό κρίση συμβάσεως, υποχρεώσεις του, καταβάλλοντας εμπροθέσμως στην ενάγουσα το προειρημένο εφάπαξ ποσό των 8.000 ευρώ, μεταβιβάζοντας εκπροθέσμως την ευρισκόμενη στην Κάτω Αχαΐα πρώτη μόνον από τις προδιαληφθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά ψιλή συγκυριότητα ως προς το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο από τα προμνημονευθέντα δύο τέκνα των διαδίκων, δυνάμει του προσκομιζόμενου μετ επικλήσεως νομίμως μεταγεγραμμένου υπ αριθμόν ./25-5-2009 συμβολαιογραφικού εγγράφου του συμβολαιογράφου Δύμης . περί γονικής παροχής, και κατ επικαρπία στην ενάγουσα, μέσω του προσκομιζόμενου μετ επικλήσεως νομίμως μεταγεγραμμένου υπ αριθμόν ./10-6-2009 συμβολαιογραφικού εγγράφου του ίδιου συμβολαιογράφου περί δωρεάς εν ζωή, και καταβάλλοντας σ αυτήν το προειρημένο μηνιαίο ποσό των 400 ευρώ μόνον έως και το Δεκέμβριο του 2011. Έχει επομένως περιέλθει έναντι της ενάγουσας σε υπερημερία οφειλέτη αναφορικά με την καταβολή αφενός του προδιαληφθέντος ληξιπρόθεσμου και απαιτητού μηνιαίου ποσού των 400 ευρώ κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την 1-1-2012 μέχρι και την 30-6-2013, αναπροσαρμοσμένου ετησίως με τον τρέχοντα επίσημο τιμάριθμο, ήτοι του συνολικού για την εν λόγω αιτία ποσού των 7.840,16 {[(400 + 5,5% ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή από την 31-7-2012 = 422 + 2,4% ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή από την 31-7-2011 = 432,13 ) Χ 7 μήνες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2012 = 3.024,91 ] + [(432,13 + 1,3% ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή από την 31-7-2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 = 437,75 ) Χ 11 μήνες = 4.815,25 ]} ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της προμνημονευθείσας αντίστοιχης δήλης ημέρας, κατά την οποία το καθένα εκ των κονδυλίων που απαρτίζουν το προαναφερθέν συνολικό ποσό κατέστη απαιτητό, δηλαδή από την έκτη ημέρα του αντίστοιχου μηνός του ένδικου χρονικού διαστήματος από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, και αφετέρου του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού ποσού των 84.500 (65 τ.μ. Χ 1.300 ανά τ.μ.) ευρώ ως εμπορική αξία, κατά την 30-6-2013, σύμφωνα ιδίως με τα διδάγματα της κοινής πείρας και ενόψει της ελλείψεως αξιοπιστίας των προσκομιζόμενων μετ επικλήσεως από τους διαδίκους ελευθέρως εκτιμώμενων σχετικών τεχνικών εκθέσεων (ΚΠολΔ 390), της προειρημένης μη μεταβιβασθείσας δεύτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, νομιμοτόκως από την επομένη της προδιαληφθείσας δήλης ημέρας, ήτοι από την 1-7-2013. ʼρα, η ενάγουσα δικαιούται να αξιώσει, δυνάμει της υπό κρίση συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού, από τον εναγόμενο την καταβολή του συνολικού ποσού των 92.340,16 (7.840,16 + 84.500 ) ευρώ, με το νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

 

            4. Κατ ακολουθίαν των προπαρατεθέντων, πρέπει, απορριπτομένων ως ουσία αβάσιμων των ισχυρισμών του εναγομένου, η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το προειρημένο ποσό των 92.340,16 ευρώ, νομιμοτόκως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως. Μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας πρέπει εξάλλου να επιβληθεί, όπως προβλέπεται πιο συγκεκριμένα στο διατακτικό, στον εναγόμενο ένεκα της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων και ανάλογα με την έκτασή τους (ά. 178§1, 189, 190, 191 ΚΠολΔ και Ν. 4194/2013).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

            ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

            ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπό κρίση αγωγή.

 

        ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ (92.340,16 ), με το νόμιμο τόκο ως προς τα επιμέρους κονδύλια εκ των απαρτιζόντων το προαναφερθέν ποσό, όπως μνημονεύεται στο σκεπτικό της προκείμενης αποφάσεως, έως και την πλήρη εξόφληση.

 

            ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800 ) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 12-1-2021, δίχως να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ