ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 4913/2019

 

Αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών με αίτημα λήψης στοιχείων λογαριασμών της καθ’ ης οφειλέτιδας εταιρίας σε τράπεζες του κράτους εκτέλεσης. Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ. 655/2014 της 15ης Μαΐου του 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. ’ρθρο 738Α του ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήματος λήψης στοιχείων λογαριασμών τραπέζης: Πιθανολόγηση ύπαρξης λογαριασμών του οφειλέτη σε τράπεζα του κράτους εκτέλεσης και πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών. Δέχεται το αίτημα και διαβιβάζει αυτό αρμοδίως στην αρμόδια αρχή πληροφόρησης. Καλεί τις αρμόδιες αρχές πληροφόρησης του κράτους εκτέλεσης να λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και να διαβιβάσουν αυτές στο Δικαστήριο. Απέχει από την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου)

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 4913/2019

Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

Πρόεδρος Πρωτοδικών Ελένη Κηπουρού,

 

Αφού έλαβε υπόψη της, το άρθρο 738 Α του ΚΠολΔ, και τις διατάξεις 1 έως 8, 14 παρ. 1, 2, 3 και 29 του κανονισμού EE αριθμός 655/2014, την με αριθμό ./2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα .), η οποία κηρύχθηκε εν μέρει προσωρινά εκτελεστή και δη για το ποσό των … ευρώ, το οποίο (ποσό) υποχρεώνει την οφειλέτιδα εταιρεία με την επωνυμία … να καταβάλει στην αιτούσα, …. και πιθανολόγησε την αναγκαιότητα λήψης πληροφοριών για τον προσδιορισμό της τράπεζας ή των τραπεζών και του λογαριασμού ή των λογαριασμό της οφειλέτιδος στην …, χώρα στην οποία ιδρύθηκε και διατηρεί την κύρια έδρα της, δεδομένου ότι η εκτέλεση στην Ελλάδα απέβη άκαρπη.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα λήψης στοιχείων λογαριασμών που υποβλήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας αίτησης διαταγής δέσμευσης που κατατέθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις …/2019 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2019 και διαβιβάζει αρμοδίως το αίτημα αυτό στην αρχή πληροφόρησης της·

 

ΚΑΛΕΙ τις αρμόδιες αρχές πληροφόρησης του κράτους μέλους εκτέλεσης και δη της …. (Κεντρική Τράπεζα, διεύθυνση Λεωφόρος . αρ. … τηλ : … φαξ : .email: …) να λάβουν τις  πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της τράπεζας ή των τραπεζών και του λογαριασμού ή των λογαριασμών της ως άνω οφειλέτιδος εταιρείας με την επωνυμία … στη χώρα τους, τις οποίες αρχές και παρακαλεί να διαβιβάσουν το συντομότερο δυνατόν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην κτίρια Σχολής Ευελπίδων, 11362, Αθήνα, Ελλάδα), protodikeioath@qmail.com. τις πληροφορίες αυτές.

 

ΑΠΕΧΕΙ κατά τα λοιπά να εκδώσει την αιτούμενη ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού μέχρι τη λήψη απαντήσεων από τις ως άνω αρμόδιες αρχές.

 

 

                                                                   Αθήνα, 20.9.2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

                                                               Ελένη Κηπουρού

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)