ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 654/2020

 

Σύγκρουση ΦΔΧ αυτοκινήτου με ΤΑΧΙ - Υλικές ζημίες - Ένσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας από την εξοικονόμηση δαπάνης ΦΠΑ-.

 

Ένσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας από την εξοικονόμηση δαπάνης του αναλογούντος ΦΠΑ επί του ποσού που κατέβαλε ο ενάγων για την αγορά ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής οχήματός του, διότι ως ελεύθερος επαγγελματίας συμψήφισε αυτό με αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο. Η ένσταση αυτή, στηριζόμενη στα άρθρα 3 παρ. 1α, 4 παρ. 1, 30 και 32 παρ. 1 του ν. 2859/2000, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής του ζημιωθέντος οχήματος δεν υπόκειται σε διακανονισμό, και συνεπώς πρέπει ως περιουσιακή ζημία να αποκαθίσταται.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός 654/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

------------------------------------

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Ευδοκία Καρακώστα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Χρήστο Φιλίππου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 4η Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ : ..., κατοίκου Δ.Δ. . του Δήμου Ζηρού Πρεβέζης, με ΑΦΜ . της ΔΟΥ ., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Βασιλείου Γεωργίου,

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ERGO Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού αρ. 173, Νέα Σμύρνη 17121, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Βασιλείου Παπανίκου.

 

Ο ενάγων με την από 29-5-2017 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία τούτου του Δικαστηρίου με ΓΑΚ ./8-10-2018 και ΕΑΚ ./2018, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας, γράφηκε δε στο πινάκιο με αριθμό ΔΗ'-., ζητεί να γίνει αυτή δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σε αυτήν.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναγράφονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Στην υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι την 27η-5-2014 και περί ώρα 10:00' προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του μη διαδίκου ... - οδηγού του ασφαλισμένου στην εναγόμενη εταιρία ΦΔΧ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ - . στην κεντρική Πλατεία Θεσπρωτικού Πρεβέζης αυτοκινητικό ατύχημα κάτω από τις περιγραφόμενες στην αγωγή συνθήκες, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν οι υλικές ζημίες στο ΤΑΖ - . ΔΧΕ αυτοκίνητο ΤΑΧΙ ιδιοκτησίας του, που καταγράφονται στην αγωγή. Για τον λόγο αυτόν ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία με απόφαση τούτου του Δικαστηρίου που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2849,43 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών του οχήματος του, τη μείωση που υπέστη η αξία του, για διαφυγόντα κέρδη του κατά τις 10 ημέρες που αυτό παρέμεινε για την αιτία αυτή στο συνεργείο, και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ίδιος από το ατύχημα, όπως τα επιμέρους κονδύλια αναλύονται στην αγωγή, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και επιδικίας από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, και να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αγωγή, για το παραδεκτό της συζήτησης της οποίας όσον αφορά στο κονδύλι για διαφυγόντα εισοδήματα του ενάγοντα έχει πραγματοποιηθεί την 27-11-2018 κοινοποίηση αυτής στην αρμόδια για αυτόν Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 489/1976, όπως η ως άνω παράγραφος προστέθηκε με τη διάταξη του εδ. η' του άρθρου 10 του Ν. 2741/1999 (βλ. την προσκομιζόμενη με αριθμό . Β/27-11-2018 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ιωαννίνων με έδρα το Πρωτοδικείο Πρέβεζας ...), παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 1 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατ' άρθρο 614 παρ. 6 του ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23-7-2015), που σύμφωνα με το άρθρο 1, άρθρο ένατο παρ. 4 αυτού εφαρμόζεται για τις κατατιθέμενες μετά την 1η-1-2016 αγωγές, όπως είναι και η υπό κρίση αγωγή, είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914 επ., 297 εδ α', 298, 330 εδ. β', 299, 932, 340, 341, 345, 346 του ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του ν. ΓπΝ/1911, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝ ΑΚ, άρθρο 10 του Ν.489/76, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 176, 907, 908 παρ. 1 δ' ΚΠολΔ, συνεπώς πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα με αριθμούς 693268 και 346072 αγωγόσημα σειράς Α' με τα επ' αυτών επικολληθέντα ένσημα υπέρ ΤΑΧΔΙΚ). Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της εναγόμενης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, με προφορική δήλωσή του στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και αναλύεται στις νομοτύπως κατατεθείσες προτάσεις του, αρνήθηκε την αγωγή και το ύψος των αιτουμένων κονδυλίων, και άσκησε ένσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας από την εξοικονόμηση δαπάνης του αναλογούντος ΦΠΑ επί του ποσού που κατέβαλε ο ενάγων για την επισκευή του οχήματος του, διότι ως ελεύθερος επαγγελματίας συμψήφισε αυτό με αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο. Η ένσταση αυτή, στηριζόμενη στα άρθρα 3 παρ. 1α, 4 παρ. 1, 30 και 32 παρ. 1 του ν. 2859/2000, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής του ζημιωθέντος οχήματος δεν υπόκειται σε διακανονισμό, και συνεπώς πρέπει ως περιουσιακή ζημία να αποκαθίσταται (ΠολΠρΑθηνών 2588/2004).

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/τ. Α77-11- 2000), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ 276, τ.Α') και ισχύει «αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα», ενώ το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 2859/2000 απαιτεί επιπλέον την κατοχή των επίσημων πρωτότυπων τιμολογίων, για να τύχει ο ενδιαφερόμενος έκπτωσης από το φόρο. Δεδομένου ότι επαχθής αιτία ενυπάρχει στη σύμβαση και όχι στην αδικοπραξία, εν προκειμένω ο ενάγων και η εναγόμενη δεν συνδέονται με επαχθή αιτία κατά την άσκηση της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, αλλά νόμιμος λόγος ευθύνης είναι η αδικοπραξία, γι' αυτό σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο του ατυχήματος, ο ενάγων υποχρεούνταν να παραδώσει τα τιμολόγια στην εναγόμενη προκειμένου να αποζημιωθεί κατ άρθρο 8 § 6 Ν.1882/1990 (βλ. Αθ. Κρητικού Αποζημίωση από Τροχαία ατυχήματα, έκδοση 2008, παρ. 35 περίπτωση 134, σ. 879 επομ., ΜονΠρΑθ - ως Β' βάθμιο Δικαστήριο - 4335/2017). Την παράδοση των πρωτότυπων παραστατικών από τα ζημιωθέντα πρόσωπα για τη νόμιμη καταβολή σε αυτά αποζημίωσης προέβλεπε και το άρθρο 12 παρ. 3 της υπ' αρ. ΤτΕ/ΑπΕΠΑθ 3/2011 (ΦΕΚ Β' 706/29-4-2011) απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή των ασφαλιστικών εταιριών. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως κατά την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης βάσει των ως άνω τιμολογίων στα οποία περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, ο ενάγων υποχρεούται από τον νόμο 1642/1986 περί φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να εκδώσει τιμολόγιο είσπραξης αποζημίωσης, κατά την έκδοση του οποίου υποχρεούται να αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, ο ενάγων, που έχει καταβάλλει ΦΠΑ τόσο στον πωλητή ανταλλακτικών όσο και στον εργολάβο των πραγματοποιηθεισών εργασιών, θα εισπράξει αυτόν τον ΦΠΑ από την εναγόμενη και θα τον αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο, με συνέπεια να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία. Εάν όμως δεν καταβληθεί ο ΦΠΑ στον ενάγοντα ως αποζημίωση, τότε αυτός και θα έχει καταβάλει ΦΠΑ για την αγορά ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών στο όχημά του και θα υποχρεωθεί να αποδώσει ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να έχει εισπράξει τον ΦΠΑ που θα υποχρεωθεί να καταβάλει, υποκείμενος εν τοις πράγμασιν σε ζημία. Από τη συνεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης της αγωγής, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, των νομίμως και με επίκληση προσκομιζομένων υπό των διαδίκων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων και οι προσκομιζόμενες φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 444 παρ. 1γ', 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), και γενικότερα από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Την 27η-5-2014, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 10:00' το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΖ . ΔΧΕ αυτοκίνητο ΤΑΧΙ μάρκας ΜΕRCEDES, 2148 cc, με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας τη 7η-2-2006 ιδιοκτησίας του ενάγοντα, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας του, βρισκόταν ακινητοποιημένο στο δεξί άκρο της οδού επί της πιάτσας των ταξί στην κεντρική πλατεία του Θεσπρωτικού Πρέβεζας, όταν το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ . Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο απορριμματοφόρο, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσπρωτικού, άλλως του Δήμου Ζηρού, όπως έχει δηλωθεί, οδηγούμενο από τον μη διάδικο ... και κινούμενο με κατεύθυνση από το Δημοτικό Στάδιο Θεσπρωτικού προς την κεντρική πλατεία, επειδή ο οδηγός του προσπάθησε να αποφύγει διερχόμενο από την αριστερή του πλευρά όχημα, καθώς οδηγούσε μην τηρώντας τη δέουσα πλευρική απόσταση ασφαλείας, από έλλειψη προσοχής, την οποία μπορούσε αναλόγως των αντικειμενικών περιστάσεων και των ικανοτήτων του, αλλά και όφειλε βάσει των νομικών κανόνων (12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 2, 17 παρ. 5 του ΚΟΚ) και της κοινής πείρας να καταβάλει, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με το εμπρόσθιο δεξί του μέρος (ρόδα) στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του σταθμευμένου ΤΑΧΙ του ενάγοντα δεξιά του προξενώντας υλικές ζημίες. Τα ανωτέρω δηλώθηκαν και καταγράφηκαν στο προσκομιζόμενο με αριθμό πρωτ. ././27-5-2014 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών, που συνέταξαν οι αστυνομικοί περί ώρα 10:10' στον τόπο του ατυχήματος, και συνυπογράφεται από τους δυο οδηγούς, ενώ οι προκληθείσες ζημίες απεικονίζονται στις προσκομισθείσες φωτογραφίες των δυο οχημάτων. Δεδομένου ότι ούτε στο ακροατήριο με δήλωσή του, ούτε με τις προτάσεις του πληρεξουσίου Δικηγόρου της η εναγόμενη εταιρία αμφισβήτησε ειδικά την αποκλειστική υπαιτιότητα του προστηθέντος οδηγού του ασφαλισμένου σε αυτήν οχήματος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, σε συνδυασμό με τα αμέσως ανωτέρω αποδειχθέντα το δικάζον Δικαστήριο κατ' άρθρο 261 ΚΠολΔ συνάγει ότι, παρά τη γενική άρνηση της αγωγής, που διατυπώθηκε από τον πληρεξούσιο της εναγόμενης, αυτή ομολογεί την αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ασφαλισμένου σε αυτήν Φ.Δ.Χ. απορριμματοφόρου οχήματος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος (ΑΠ 344/92 ΕλΔ 34.1328). Ο ενάγων επισκεύασε το όχημά του καταβάλλοντας για την αγορά των ανταλλακτικών που καταγράφονται αναλυτικά στο υπ' αρ. ./17-6-2014 τιμολόγιο έκδοσης της εταιρίας με την επωνυμία «... & ΣΙΑ Ο.Ε.» το συνολικό ποσό των 282,90 ευρώ μετά ΦΠΑ, και στο με αριθμό ./13-06-14 τιμολόγιο έκδοσης της ατομικής επιχείρησης «...» το συνολικό ποσό των 139,99 ευρώ μετά ΦΠΑ, και για τις εργασίες επισκευής και βαφής που αναγράφονται αναλυτικά στο με αριθμό ./19-6-14 τιμολόγιο έκδοσης της εταιρίας με την επωνυμία «... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέβαλε το συνολικό ποσό των 535,05 ευρώ, μετά ΦΠΑ 23%, για αντικατάσταση ψαλιδιού κατέβαλε συμφώνα με το με αριθμό ./13-06-2014 τιμολόγιο της ατομικής επιχείρησης «...» το συνολικό ποσό των 29,99 ευρώ μετά ΦΠΑ, και για ευθυγράμμιση κατέβαλε συμφώνα με τα με αριθμούς ./12-06-2014 και ./14-06-2014 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών έκδοσης της ατομικής επιχείρησης «...» κατέβαλε τα ποσά των 30,75 ευρώ και 30,75 ευρώ μετά ΦΠΑ αντίστοιχα, ήτοι για την επισκευή των ζημιών του αυτοκινήτου του, που αιτιωδώς προκλήθηκαν κατά το ένδικο ατύχημα, κατέβαλε το συνολικό ποσό των 1049,43 ευρώ. Το ζημιωθέν επαγγελματικό αυτοκίνητο του ενάγοντα επισκευάστηκε κατά τα ανωτέρω επιμελώς με ανταλλακτικά και σε συνεργείο της επιλογής του ιδιοκτήτη του - ενάγοντα, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι έχουν θιγεί ζωτικά για την παθητική και ενεργητική ασφάλεια του οχήματος τμήματά του, ώστε να μην εμφανίζει το αυτοκίνητο αυτό μετά την επισκευή του κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με τη λειτουργία, την ευστάθεια και την εν γένει οδική συμπεριφορά του, συνεπώς εκτιμάται ότι δεν μειώθηκε η πριν από το επίδικο αυτοκινητικό ατύχημα εμπορική του αξία, και το αιτούμενο κονδύλι για μείωση της εμπορικής του αξίας εκ 500 ευρώ πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο κατ' ουσίαν. Βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής κρίνεται ότι το ΤΑΧΙ για την επισκευή των προπεριγραφόμενων ζημιών του ήταν αναγκαίο να μείνει εκτός λειτουργίας επί τρεις ημέρες, ενώ το ημερήσιο καθαρό κέρδος για τον ενάγοντα, που το εκμεταλλεύεται ως επαγγελματίας, δουλεύοντάς το μόνος του κάθε μέρα, υπολογίζεται στο καθαρό ποσό των 30 ευρώ. Πλέον τούτου βάσει σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2014-2015 με διάρκεια έως την 31η-8-2015 ο ενάγων είχε αναλάβει καθημερινά τη μεταφορά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των παραπλήσιων Κοινοτήτων Μελιανών, Παπαδάτων, Γαλατά και Ριζοβουνίου έναντι συμφωνηθέντος κομίστρου εκ 43,28 ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης που προσκομίζεται, το οποίο απώλεσε κατά τις τρεις ημέρες που κρίθηκε ότι διήρκεσε η επισκευή του οχήματος του. Ως εκ τούτου η αποζημίωσή του για διαφυγόντα κέρδη υπολογίζεται σε 90 ευρώ [=3 ημέρες για την θέση εκτός κυκλοφορίας του ΤΑΧΙ του X 30 ευρώ ημερήσιο καθαρό κέρδος από τη μεταφορά τρίτων, επιβατών] πλέον του ποσού των (43,28 ημερησίως για μεταφορά μαθητών X 3 ημέρες =) 129,84 ευρώ, ήτοι σε συνολικά (129,84 + 90 =) 219,84 ευρώ, απορριπτομένου του σχετικώς αιτούμενου κονδυλίου κατά το επιπλέον ως ουσιαστικά αβάσιμου. Τέλος, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων στη θέα των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του από το ατύχημα υπέστη ηθική βλάβη, λόγω της στενοχώριας που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε για να το επισκευάσει, καθώς κάθε αυτοκινητικό ατύχημα ως βιοτικό συμβάν προκαλεί ψυχική ταλαιπωρία, επομένως, δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης, την οποία το Δικαστήριο καθορίζει στο εύλογο, κατά την κρίση του, ποσό των 100 ευρώ, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του: α) τον βαθμό του πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου ΔΧ απορριμματοφόρου, β) την έλλειψη οιουδήποτε πταίσματος του ενάγοντα ως οδηγού του ΤΑΧΙ του, γ) την έκταση των υλικών ζημιών του ζημιωθέντος αυτοκινήτου, και δ) την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η περιουσιακή κατάσταση της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική (βλ. ενδ. ΑΠ 1670/2006 ΕπισκΕΔ 2006.1073, ΕφΑθ 3790/2001 ΧρΙδΔ 2001.502, ΕΑ 1291/1993 ΕΣΔ 21.255, ΕΑ 2119/1970 ΝοΒ 19.186).

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η κρινομένη αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν εν μέρει και να υποχρεωθεί η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (1049,43 + 219,84 + 100 =) 1369,27 ευρώ με τον χαμηλότερο νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, αφού δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση λόγος επιβολής του τόκου επιδικίας, λόγω ιδίως της εύλογης αντιδικίας των διαδίκων σχετικά με την επιδίκαση των αιτουμένων κονδυλίων, γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματος της εναγόμενης. Όσον αφορά στο αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσής της είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα.

 

Γι αυτό το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγόμενης λόγω της εν μέρει ήττας της (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα κατωτέρω στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ αντιμωλίαν των διαδίκων

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή εν μέρει.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη εταιρία να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των χιλίων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών του (1369,27) ευρώ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα, που ορίζει σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την …….., σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ευδοκία Καρακώστα