ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 9/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση Ν. 3869/2010 - Αναστολή πρωτόδικης απόφασης δυνάμει του αρ. 763 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης -.

 

Αναστέλλει την πρωτόδικη απόφαση ως προς την διάταξη της εκποίησης των ακινήτων του αιτούντος μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεώς του. Βλάβη αιτούντος από την εκποίηση των ακινήτων του γιατί πιθανολογείται βάσιμη η εξαίρεση της εκποίησής τους από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.

 

 

 

 

Αριθμός απόφασης 9/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

Συγκροτήθηκε οπό την Ειρηνοδίκη Γεωργία Φούντζουλα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 10.5.2021 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Αγίας Βαρβάρας, επί της οδού ..., με Α.Φ.Μ. ..., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Κωνσταντίνου Νικολαρόπουλου.

 

ΤΩΝ ΚΛΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. ., η οποία παραστάθηκε δια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Ιωάννη Κουκουζή, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Τ. Π. & Δανείων) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του, με ΑΦΜ . - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, το οποίο παραστάθηκε δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αγγελικής Τσέλλου και 4) Της ορισθείσας εκκαθαρίστριας ..., δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός ., με Α.Φ.Μ. ., η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 31-3-2021 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ./31-3-2021 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού έκθεμα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμοί, τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την υπ' αριθμ. ./5-4-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά ..., που προσκομίζει μετ' επικλήσεως ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εντός της προθεσμίας που είχε ορισθεί [δύο ημερών προ της δικασίμου] στη δεύτερη καθ'ης. Ωστόσο, αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και πρέπει να δικασθεί ερήμην. Πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (βλ. άρθρα 691 παρ. 1, 696 παρ. 1 και 699 ΚΠολΔ).

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 763 παρ.1 ΚΠολΔ, η προθεσμία της έφεσης και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την ισχύ και την εκτέλεση της απόφασης. Οι αποφάσεις δηλαδή της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειες τους από τη δημοσίευση τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ. 1986.808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση της έφεσης αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματα τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 1986.819). Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν κηρύσσονται και προσωρινά εκτελεστές. Αναστολή των εννόμων συνεπειών της απόφασης είναι δυνατόν να επέλθει μόνο με δικαστική απόφαση. Κατά τη διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 εδ. α' ΚΠολΔ αν ασκηθεί έφεση το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ή σε πολυμελή δικαστήριο ο πρόεδρος τους, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του, μπορούν κατά την κρίση τους με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεση της μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης (ΠρΕφΑΘ 7210/1998, ΕλλΔνη 1999.442, ΠρΕφΘεσ 8408/1998, ΕλλΔνη 1999.407, ΠρΕφΘεσ 9/1994, Αρμ 1994.1048, ΜΠΘεσ 4728/1999, Αρμ 1999.553). Η απόφαση που διατάζει την αναστολή σημειώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο 776 ΚΠολΔ και στο περιθώριο της απόφασης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς και η εκτέλεση (άρθρο 763 παρ. 3 εδ. β' ΚΠολΔ.). Προϋποθέσεις αναστολής αποτελούν ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης από την άμεση εκδήλωση των εννόμων συνεπειών της απόφασης και η κρίση περί της βασιμότητας της ασκηθείσας έφεσης (ΠρΕφΑθ 8408/1998 ο.π). Σε άσκηση της αίτησης αναστολής νομιμοποιείται κατ’ αρχήν ο εκκαλών αλλά και οποιοσδήποτε άλλος διάδικος της πρωτοβάθμιας δίκης έχει έννομο συμφέρον εφόσον έλαβε μέρος σ' αυτήν. Η αίτηση αναστολής, είτε εισάγεται αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο της κύριας δίκης, δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,  μολονότι έχει το χαρακτήρα ασφαλιστικού μέτρου (βλ. ΕφΑΘ 2296/1998, ΕλλΔνη 1998.625, ΕφΑθ 4185/1994, Δ 1995.79, ΕφΑθ 140/1993, ΕλλΔνη 1994.655]. Τούτο δε καθίσταται σαφές όχι μόνο από την επιβαλλόμενη από το άρθρο 763 παρ. 3 ΚΠολΔ προαναφερόμενη σημείωση της διατάζουσας την αναστολή απόφασης στο κατ' άρθρο 776 ΚΠολΔ βιβλίο, αλλά και από το ότι στην περί αναστολής δίκη κρίνονται όμοια ζητήματα προς τα κριθέντα με την απόφαση της οποίας ζητείται η αναστολή. ʼλλωστε, αν ο νομοθέτης ήθελε να εκδικάζεται η κατ’ άρθρο 763 ΚΠολΔ αίτηση αναστολής κατ’ άλλη διαδικασία, θα το όριζε ρητά, όπως έκανε στην περίπτωση του άρθρου 912 ΚΠολΔ, όπου διέλαβε ότι η αίτηση αναστολής συζητείται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΕφΑΘ 7774/1982, ΜΠρΑΘ 10456/1977 Δ. 949]. Εν περιπτώσει που δεν εκδικαστεί κατά την διαδικασία αυτή, αλλά ως αυτοτελές ασφαλιστικό μέτρο δεν κωλύεται το Δικαστήριο να αποφανθεί δεδομένης της φύσεως του αιτήματος και του κατεπείγοντος. Περαιτέρω, με το άρθρο 8 παρ. 6 εδαφ. α' του Ν. 3869/2010 εισάγεται απόκλιση ως προς τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης επί της αίτησης του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα απαγορεύεται η αναστολή της ισχύος της διάταξης περί μηνιαίων καταβολών και έτσι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποφύγει τις καταβολές αυτές, ακόμα και εάν έχει ασκήσει έφεση. Ρητά ορίζεται ότι «Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της» Ωστόσο, η απαγόρευση αναστολής αφορά μόνο τις μηνιαίες καταβολές της τριετίας έως πενταετίας που όρισε το Δικαστήριο βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Αντίθετα η διαταγή εκποίησης κατά το 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και οι καταβολές διάσωσης της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010) δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση αναστολής του άρθρου 8 παρ. 6 (ΕιρΘεσ 4629/2012). Για αυτά τα τμήματα του διατακτικού της πρωτόδικης απόφασης ισχύουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 763 και 773 ΚΠολΔ περί έφεσης και μεταρρύθμισης και της σχετικής δυνατότητας αναστολής της ισχύος της εκτέλεσης της απόφασης (βλ. I. Βενιέρης/Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του νόμου. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2η έκδοση, σελ. 488).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, ο αιτών με το υπό κρίση δικόγραφο εκθέτει τα εξής: Ότι με την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./2014 αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του N.3869/2010, την οποία κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ζήτησε την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010. Ότι επί της αιτήσεως αυτής, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 6090/2018 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Ότι κατά της ανωτέρω απόφασης, άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 13.9.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ: ./2018 έφεση, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 8.4.2022 και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Βάσει των ανωτέρω και επικαλούμενος κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, ζητεί να διαταχθούν τα παρακάτω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της έφεσης του: α) η αναστολή της διάταξης της εκκαλουμένης περί εκποίησης των ακινήτων του που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή και β) η αποχή της εκκαθαρίστριας από οποιαδήποτε πράξη εκποίησης των ακινήτων του που αναλυτικά περιγράφονται στην εκκαλουμένη.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση, αρμοδίους καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση, προκειμένου να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρα 686 επ. ΚΠολδ) για λόγους ταχύτητας και απλότητας της εκδίκασης της ενόψει της φύσης της υπόθεσης και του κατεπείγοντος (Εφ Πατρών 11/1990, Αρχ Νομ 1991, σελ. 514 επ, Εφετείο Πατρών 132/1997 Αρχ.Νομ1998 σελ 155, Χ. Απαλαγάκη, ΚΠολΔ, Ερμηνεία κατ' άρθρο, άρθρο 763, σελ. 1725). Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να διαταχθεί η αποχή της εκκαθαρίστριας από οποιαδήποτε πράξη εκποίησης των ακινήτων του αιτούντος που αναλυτικά περιγράφονται στην εκκαλουμένη, το οποίο τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι η εκκαθαρίστρια είναι υποχρεωμένη με μόνη την αναστολή της διάταξης της εκκαλουμένης περί εκποίησης των ακινήτων του αιτούντος που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση, να απέχει από κάθε πράξης εκποίησης για όσο χρόνο ορίζει η δικαστική απόφαση.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των 1ης, 3ου και 4ης των καθ' ων, αφού έλαβαν το λόγο, αρνήθηκαν την ένδικη αίτηση. Επιπλέον, η 1η και το 3ου των καθ' ων πρότειναν ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους του αιτούντος, η οποία πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, αφενός διότι η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και όχι από διατάξεις δικονομικές και αφετέρου καθόσον το περιεχόμενο του σχεδίου διευθέτησης οφειλών καθορίζεται ελεύθερα από τον αιτούντα, χωρίς να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, και ως εκ τούτου από μόνη τη δυσαναλογία της προτεινόμενης ρύθμισης σε σχέση με τα συμφέροντα των πιστωτών του, χωρίς τη συνδρομή και άλλων στοιχείων, δεν δύναται να θεμελιωθεί καταχρηστικότητα [βλ. σχετικά ΕιρΑθ 118/2011 ΧρηΔικ 2012.138, Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 3η έκδοση, σελ. 116).

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, ... ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, και από την όλη εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Ο αιτών με την από 7.4.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./2014 αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, την οποία κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ζήτησε την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010. Ότι επί της αιτήσεως αυτής, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 6.12.2017, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6090/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία, δέχθηκε εν μέρει την αίτηση και ρύθμισε τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του συνολικού ποσού διακοσίων ευρώ [200] επί δύο έτη και τρεις μήνες (27 δόσεις], διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της. Επίσης, υποχρέωσε τον αιτούντα να καταβάλλει συμμέτρως στους πιστωτές του το ποσό των 1.650 ευρώ, εντός ενός έτους από τη λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και διέταξε την ελεύθερη εκποίηση από την ορισθείσα εκκαθαρίστρια εντός τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της των αναλυτικώς περιγραφόμενων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, ήτοι του δικαιώματος ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί ενός διαμερίσματος ισογείου ορόφου, επιφάνειας 48,96 τ.μ., έτους κατασκευής του 1958, που βρίσκεται κτισμένο επί οικοδομής στο Αιγάλεω Αττικής, στη συνοικία «.», στο . Οικοδομικό Τετράγωνο και στη διασταύρωση των οδών ..., με ελάχιστο τίμημα ανερχόμενο στο ύψος των 10.000 ευρώ, και του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος (1/2 εξ αδιαιρέτου] επί μίας κάθετης ιδιοκτησίας, επιφανείας 286 τ.μ., μετά της επ' αυτής ισόγειας οικείας επιφανείας 45 τ.μ., έτους κατασκευής του 2004, ευρισκόμενης στη συνοικία «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» του Νομού Χανίων Κρήτης, με ελάχιστο τίμημα ανερχόμενο στο ύψος των 9.000 ευρώ. Ήδη, ο αϊτών άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 13.9.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ: ./2018 έφεση κατά της παραπάνω απόφασης, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 8.4.2022, αιτούμενος την εξαφάνιση της εκκαλουμένης ως προς τα κεφάλαια που προσβάλλονται με την έφεση λόγω κακής εκτίμησης του αποδεικτικού υλικού και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου. Προέβαλε δε ως λόγο έφεσης τον εξής: ότι η εκκαλουμένη, όλως εσφαλμένως διέταξε την εκποίηση αφενός του δικαιώματος ψιλής κυριότητας του επί του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 48,96 τ.μ. στο Αιγάλεω Αττικής, ισχυριζόμενος ότι η ρευστοποίηση της είναι ασύμφορη και απρόσφορη, αφού η προσφορά προς πώληση της ψιλής κυριότητας δεν θα προσελκύσει αγοραστές καθώς η τροπή του εμπράγματου δικαιώματός του σε πλήρη κυριότητα εξαρτάται από το άγνωστο χρονικά γεγονός του θανάτου των επικαρπωτών γονέων του, ενώ επιπλέον πρόκειται για κτίσμα παλαιότητας και μικρής επιφάνειας, με αυθαιρεσίες που χρήζουν τακτοποίησης, γεγονός που το καθιστά μη ελκυστικό και αφετέρου του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος (1/2 εξ αδιαιρέτου) επί της κάθετης ιδιοκτησίας, επιφανείας 286 τ.μ., μετά της επ' αυτής ισόγειας οικείας επιφάνειας 45 τ.μ., ευρισκόμενης στη συνοικία «.» του Νομού Χανίων Κρήτης,  εκθέτοντας  ότι η ρευστοποίηση του είναι ασύμφορη και απρόσφορη, αφού η ρευστοποίηση του ποσοστού συγκυριότητας του (1/2 εξ αδιαιρέτου) δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του δεδομένων και των αυθαιρεσιών που χρήζει τακτοποίησης. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει, αφού το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, στο Αιγάλεω Αττικής δεν αναμένεται να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρεται προς εκποίηση μόνο το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας γεγονός που αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους υποψήφιους αγοραστές, αφού η ηλικία της επικαρπώτριας-μητέρας του αιτούντος (έτος γέννησης 1947) δεν είναι αρκετά προχωρημένη, οπότε δεν αναμένεται η απόσβεση της επικαρπίας εντός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος. Επίσης, το ποσοστό συγκυριότητας του αιτούντος (1/2 εξ αδιαιρέτου) επί της κάθετης ιδιοκτησίας, επιφανείας 286 τ.μ., μετά της επ' αυτής ισόγειας οικείας επιφανείας 45 τ.μ., ευρισκόμενης στη συνοικία «.» του Νομού Χανίων Κρήτης, λόγω της παλαιότητας του κτίσματος (2004) και του γεγονότος ότι ο αιτών δεν είναι αποκλειστικός κύριος δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπ' όψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (έξοδα δημοσιεύσεων, αμοιβή εκκαθαριστή κ.λπ.). Συνεπώς, εφόσον ο λόγος της έφεσης πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει και εν όψει της επικείμενης βλάβης του αιτούντος από την άμεση ισχύ της προσβαλλόμενης απόφασης που συνίσταται στην ενδεχόμενη απώλεια της ως άνω ακίνητης περιουσίας του, η οποία δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, απορριπτόμενου ως ουσιαστικά αβασίμου του περί αντιθέτου ισχυρισμού της 1ης και 3ης των καθ'ων, πρέπει η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ανασταλεί η διάταξη της εκκαλουμένης περί εκποίησης των ακινήτων του αιτούντος που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από  13.9.2018 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσης του αιτούντος, με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ./2018 και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ./2018, κατά της με αριθμό 6090/2018 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας - ν. 3869/2010 του Δικαστηρίου τούτου. Δικαστική δαπάνη δεν θα επιβληθεί, αφού από το όλο πνεύμα του Ν.3869/2010 προκύπτει ότι ο νομοθέτης επιθυμεί να μην τίθεται στην όλη διαδικασία ζήτημα επιδίκασης δικαστικών εξόδων (βλ. Ειρ. Θεσ/νίκης 998/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ].

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης καθ' ης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 6090/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία-Ν.3869/2010] ως προς την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων του αιτούντος: α) του δικαιώματος ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 48,96 τ.μ., έτους κατασκευής του 1958, που βρίσκεται κτισμένο επί οικοδομής στο Αιγάλεω Αττικής, στη συνοικία «.», στο . Οικοδομικό Τετράγωνο και στη διασταύρωση των οδών ... και β] του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος (1/2 εξ αδιαιρέτου] επί της κάθετης ιδιοκτησίας, επιφανείας 286 τ.μ., μετά της επ' αυτής ισόγειας οικείας επιφανείας 45 τ.μ., έτους κατασκευής του 2004, ευρισκόμενης στη συνοικία «.» του Νομού Χανίων Κρήτης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13.9.2018 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσης του αιτούντος, με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ./2018 και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ./2018, κατά της με αριθμό 6090/2018 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας - ν. 3869/2010 του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την σημείωση της παρούσας απόφασης στο βιβλίο που τηρείται κατ’ άρθρο 776 ΚΠολΔ καθώς και στο περιθώριο της υπ' αριθ. 6090/2018 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους την 8.6.2021.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)