ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1695/2020

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εφεση - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ρύθμιση οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

Δεκτή έφεση υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης, η οποία είχε απορρίψει αίτησή του ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεχόμενη δόλο του. Κανένας δόλος στο πρόσωπο του οφειλέτη, ούτε κατά τον χρόνο λήψης των δανείων, αλλά ούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την απόφαση. Ερημοδικία εφεσιβλήτου. Αναγκαία ομοδικία εφεσιβλήτων. Σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, επειδή ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθών η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους. Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντων με μηνιαίες καταβολές. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού που θα καταβληθεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στους πιστωτές σε μηνιαίες καταβολές.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

Αριθμός αποφάσεως 1695/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Κατάθεσης Έφεσης ./2018

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αγγελική Δαμασιώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Διαμάντω Μπίθα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, την 22η Φεβρουαρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Του ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., δημοτικού υπαλλήλου, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, περιοχή Κάτω Φούσα, με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αικατερίνη Τούλια (ΑΜ/ΔΣΑ 014296).

 

Των ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΚΛΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. ., η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την  επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κωνστάντια Τσίτου (ΑΜ/ΔΣΑ 017230), 4) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΔΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αικατερίνη Τζαγκαράκη (ΑΜ/ΔΣΑ 031275).

 

Ο εκκαλών, με την από 07-08-2013 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2013 αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της πρώτης, δεύτερης και τέταρτου των εφεσίβλητων πιστωτριών του, καθώς και κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως προς την οποία όμως έγινε παραίτηση από το δικόγραφο και της πιστώτριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», για την οποία παραστάθηκε η κυρίως παρεμβαίνουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»., ζήτησε ό,τι αναφέρει σε αυτή.

 

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την υπ' αρ. 2867/2017 απόφαση του (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας), δικάζοντας ερήμην της πρώτης, δεύτερης και τρίτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, δέχθηκε την κύρια παρέμβαση και απέρριψε την αίτηση.

 

Ήδη ο εκκαλών, με την από 08-08-2018 έφεση του, που έχει κατατεθεί στη Εραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./09-08-2018, προσβάλλει την ως άνω αναφερόμενη πρωτόδικη απόφαση. Η σχετική έφεση προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Εενικό Αριθμό Κατάθεσης ./10-08-2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ./10.08.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, που παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

(I) Ο εκκαλών, με την από 08-08-2018 έφεση του, που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./09-08-2018, προσβάλλει την υπ' αρ. 2867/2018 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δε ως άνω έφεση προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Αριθμό Κατάθεσης ./10-08-2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ./10.08.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο.

 

(II) 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της § 2 του άρθρου 764 ΚΠολΔ, με το οποίο τίθενται ειδικοί κανόνες στη συζήτηση της έφεσης, κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), όπως είναι η εκκαλουμένη, που εκδόθηκε επί αίτησης του άρθρου 4 Ν. 3869/2010, «αν όταν εκφωνείται η υπόθεση, δεν εμφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους εμφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν». Για την έρευνα, όμως, της υπόθεσης σε περίπτωση απουσίας κάποιου από τους διαδίκους, προέχει η έρευνα της νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του. Έτσι, ερευνάται αν τη συζήτηση επισπεύδει ο διάδικος που απολείπεται ή αν την επισπεύδει ο παριστάμενος, οπότε ερευνάται η κλήτευση αυτού που απουσιάζει (ΕφΑθ 3057/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

2. Εν προκειμένω, από τις υπ' αρ. ./21.12.2018 και ./21-12-2018 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Αλέξανδρου …, που νομίμως επικαλείται και προσκομίζει ο εκκαλών, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση έφεσης, η συζήτηση της οποίας επισπεύδεται με επιμέλεια του εκκαλούντος, με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς παράσταση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη και τη δεύτερη των εφεσίβλητων αντίστοιχα (άρθρα 122 § 1, 123, 126 § 1 στοιχ. γ', 129 και 498 § 2 σε συνδ. με 741 ΚΠολΔ). Επομένως, αυτές που δεν εμφανίσθηκαν και δεν εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά που ήταν γραμμένη στο πινάκιο της παραπάνω δικασίμου, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, παρά το ότι ήταν διάδικοι στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και η έφεση απευθύνεται ευθέως κατ' αυτών, πρέπει να δικαστούν ερήμην (άρθρο 764 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, ενόψει της αναγκαίας ομοδικίας όλων των εφεσίβλητων, καθόσον σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, επειδή ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθ' ων η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους, κατά την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 76 ΚΠολΔ (βλ. ΜΠρΚορ 111/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ~ βλ. σχ. και Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εκδ. 2014, σ. 59, που αναφέρεται σε σχέση «οιονεί» αναγκαστικής ομοδικίας), οι ως άνω πρώτη και δεύτερη των εφεσίβλητων που δεν εμφανίστηκαν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύονται από τις λοιπές εφεσίβλητες που έλαβαν κανονικά μέρος στη συζήτηση (ΚΠολΔ 76 § 1 εδ. τελευταίο).

 

(III) Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ' αριθμόν 2867/2018 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε, ερήμην της πρώτης, δεύτερης και τρίτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την από 07-08-2013 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5541/2013 αίτηση του εκκαλούντος και την κύρια παρέμβαση της τρίτης εφεσίβλητης, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, αφού από τη μελέτη της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης στον εκκαλούντα, ενώ δεν παρήλθε η διετία από τη δημοσίευση της (17-4-2018) μέχρι την άσκηση της κρινόμενης έφεσης, με την κατάθεση του δικογράφου της στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου την 09.08.2018 (αρ. έκθ. καταθ. ./09-08-2018), ενώ κατατέθηκε και το παράβολο που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 495 § 4 ΚΠολΔ (με την προσκόμιση του παραβόλου που περιέχεται κατά τη σχετική σημείωση της αρμόδιας Γραμματέως του παραπάνω πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου). Είναι, επομένως, παραδεκτή (άρθρα 495 § § 1, 2 και 4, 511, 513, 516, 518§1, 741 ΚΠολΔ, 14 Ν. 3869/2010) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από το Δικαστήριο αυτό, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 17Α ΚΠολΔ), κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρα 533§1, 741 ΚΠολΔ).

 

(IV) 1. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών (και ήδη εκκαλών), επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις εφεσίβλητες πιστώτριες Τράπεζες, ζήτησε να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της από το Δικαστήριο, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή, περιουσιακή και εισοδηματική του κατάσταση, με εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ιδανικού μεριδίου του επί του περιγραφόμενου στην αίτηση διαμερίσματος που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, κατά τις διατάξεις του Ν.3 869/2010 και ζήτησε να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί των υπολοίπων χρεών του, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του.

 

2. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου παρέστη η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, την οποία ανέπτυξε εγγράφως με τις προτάσεις που κατέθεσε κατά τη συζήτηση, εξέθεσε ότι κατέστη ειδική διάδοχος της εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου Κυπριακής Δημοσίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», ότι μεταβιβάστηκαν σε αυτή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εργασιών του Υποκαταστήματος της ως άνω τραπεζικής εταιρείας, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα που απορρέουν από την επίδικη σύμβαση δανείου και επικαλούμενη σχετικό έννομο συμφέρον, ζήτησε να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβαση της υπέρ της αρχικής διαδίκου και ως άνω δικαιοπαρόχου στην επίδικη έννομη σχέση και να απορριφθεί η ως άνω αίτηση για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του εδώ εκκαλούντος.

 

3. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την εκκαλούμενη υπ' αρ. 2867/2018 οριστική απόφαση του, δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού έκρινε ότι η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, δέχθηκε την κύρια παρέμβαση και απέρριψε την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεχόμενο την ένσταση δόλου που προέβαλαν οι καθ' ων πιστώτριες του αιτούντος.

 

3. Κατά της απόφασης αυτής, παραπονείται ο ηττηθείς εκκαλών, για λόγους που συντείνουν σε πλημμελή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο δικόγραφο της έφεσης και ζητεί την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης, ώστε να γίνει δεκτή στο σύνολο της η ανωτέρω αίτηση, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην έφεση και να καταδικασθούν οι εφεσίβλητες στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

 

(V) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν. 4161/2013, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο». Η προπαρατεθείσα διάταξη τυγχάνει εφαρμοστέα στην προκείμενη υπόθεση, ως ισχύον κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δίκαιο (βλ. σχετ. σημειώσεις Αθ. Κρητικού στην ΑΠ 236/2015, ΕλλΔικ 2015, 1061), δοθέντος και του ότι, ναι μεν το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α. 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, αλλά η αντικατάσταση αυτή καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δημοσιεύθηκε, δε, αυτός με το ΦΕΚ Α 94/14-8-2015, ενώ και η αντικατάσταση του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (όπως είχε ήδη αντικατασταθεί) εκ νέου με το άρθρο 14 παρ. 7 και 11 Ν. 4346/2015, σύμφωνα με την παρ. 11 του αυτού άρθρου και Νόμου, αρχίζει να ισχύει από 1-1-2016 και επίσης δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015, όπως η ένδικη αίτηση. Η εξαίρεση αυτή της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση εκπορεύεται καταρχάς από την ανάγκη προστασίας του υπερχρεωμένου οφειλέτη, ώστε να αποκατασταθεί γενικά η κοινωνική συνοχή (που αποτελεί πάντοτε σκοπό του θετού δικαίου), η οποία έχει διαρραγεί, λόγω του μεγάλου αριθμού ιδιωτών οφειλετών στο κοινωνικό πεδίο των συμβατικών εννόμων σχέσεων προς πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ειδικά, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε έκαστο υπερχρεωμένο κοινωνό (φυσικό πρόσωπο), να αποτελέσει εκ νέου δυναμικό παράγοντα της οικονομικής-συναλλακτικής κοινωνίας. Δικαιολογείται, όμως, ειδικότερα από την ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας του, η οποία, υπό την έννοια της οικογενειακής στέγης, ως κοινωνικό αγαθό, απολαμβάνει συνταγματικής προστασίας, κατ' άρθρο 21 του Συντάγματος. Από τη γραμματική και μόνο διατύπωση του νόμου συνάγεται ευθέως ότι το ποσό των απαιτήσεων, που μπορεί με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθεί, ως αντάλλαγμα, δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας κατ' ανώτατο ύψος και όχι κατά κατώτατο. Περαιτέρω, ο νόμος δεν παραθέτει κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών για το χρέος αυτό, που επιβάλλεται στον οφειλέτη ως πρόσθετο, ώστε να επωφεληθεί από τη εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας. Γενικά κριτήρια είναι η ηλικία του οφειλέτη, η παρούσα οικονομική του κατάσταση και η προοπτική βελτίωσης της, όπως τα κριτήρια αυτά συνάγονται με συστηματική ερμηνεία από την ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, καθώς εξάλλου η προστασία αυτή δεν παρέχεται σε όλους τους οφειλέτες, αλλά σε αυτούς που η αξία της κατοικίας τους δεν υπερβαίνει ένα όριο. Συνεπώς, όταν το επιτρέπουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως ηλικίας, προβλημάτων υγείας και ανεργίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει και κατώτερο ποσό από το ανώτατο επιτρεπόμενο. Αντίθετη άποψη θα οδηγούσε στο άτοπο, σε περίπτωση που συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ως άνω Νόμου και ο οφειλέτης έχει ανεπαρκές εισόδημα, να ορίζονται μεν μηδενικές καταβολές για την υπαγωγή στη ρύθμιση, πλην όμως να ορίζονται μηνιαίες δόσεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, τη στιγμή μάλιστα που θα έχει ήδη κριθεί ότι ο οφειλέτης αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων και του ανεπαρκούς του εισοδήματος σε οποιαδήποτε καταβολή (ΜΠρΧαν 197/2017, ΜΠρΧαν 236/2017, ΜΠρΘεσ 500/2016, ΜΠρΚορ 187/2014 ΤΝΠ NOMOS, 1. Βενιέρης - Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, παρ. 1427-1435, σελ. 613- 619).

 

(VI) Στην προκείμενη περίπτωση, από την επανεκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου  Αθηνών  πρακτικά  δημόσιας  συνεδρίασης, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο των οποίων προσκομίζεται με επίκληση (σημειώνεται ότι οι καθ' ων πιστώτριες δεν εξέτασαν μάρτυρες), καθώς και από όλα τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα εκ μέρους των παριστάμενων διαδίκων έγγραφα, μερικά από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, αλλά όλα τα έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και ειδικότερα και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους-παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 ΚΠολΔ (Βαθρακοκοίλης «ΕρμΚΠολΔ», υπό το άρθρο 759, αριθμ. 5, ΑΠ 174/1987 ΕλλΔικ 29.129) και εκείνα που παραδεκτώς μετ' επικλήσεως προσκομίζονται από τους παριστάμενους διαδίκους το πρώτον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ' άρθρο 529 παρ. 1 ΚΠολΔ και λαμβάνονται υπόψη, εφόσον κρίνονται αναγκαία και δεν αποδίδεται στους διαδίκους πρόθεση στρεψοδικίας ή βαριά αμέλεια, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρα 261, 352 ΚΠολΔ) και τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών (εφεξής εκκαλών) στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών της λόγω υπερχρέωσης. Ο εκκαλών γεννήθηκε το έτος 1968, είναι ηλικίας 52 ετών, έγγαμος με την ..., έχει δύο τέκνα, τα οποία είναι αμφότερα σπουδαστές και έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης από τον εκκαλούντα και τη σύζυγο του. Ο εκκαλών εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος στη Διεύθυνση Καθαριότητας στο Δήμο Ασπροπύργου, με τακτικές μηνιαίες αποδοχές ύψους 911,24 ευρώ, κατά τον Οκτώβριο του έτους 2017, ενώ επί του παρόντος λαμβάνει μηνιαίο μισθό ύψους 667,25 ευρώ, καθόσον παρακρατείται από το μισθό του το ποσό των 230,080 ευρώ για την κάτωθι αναφερόμενη οφειλή του προς το τέταρτο εφεσίβλητο (βλ. τα σχετικά προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα και το υπ' αρ. πρωτ. ./29-6-2018 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»). Η σύζυγος του εκκαλούντος είναι άνεργη από το έτος 2013 μέχρι σήμερα και δεν έχει εισοδήματα ή ατομική περιουσία, ενώ ο εκκαλών έχει στην ιδιοκτησία του μόνον ένα διαμέρισμα, πρώτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 173,00 τ.μ που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην περιοχή Κ Φ, επί της οδού ., αντικειμενικής αξίας 81.139,77 ευρώ, σύμφωνα με το σημείωμα ΕΝΦΙΑ έτους 2018, που αποτελεί την κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειας του. Επίσης, το έτος 2013, ήτοι κατά το χρόνο καταθέσεως της προκείμενης αιτήσεως, ο εκκαλών κατέθεσε τις πινακίδες του οχήματος του στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. για διάστημα δώδεκα μηνών, ενώ δεν προέκυψε ότι έχει άλλη ατομική περιουσία. Περαιτέρω, όπως προέκυψε από τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως από τον εκκαλούντα σχετικές βεβαιώσεις, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, ο εκκαλών είχε τις ακόλουθες οφειλές, συνολικού ύψους 67.843,07 ευρώ, προς τις καθ' ων πιστώτριες του (εφεξής εφεσίβλητες), οι οποίες προέρχονται από συμβάσεις που συνάφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους, από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ήτοι: 1) Προς την πρώτη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είχε συνολική οφειλή ποσού 2.686,72 ευρώ, που απορρέει από τη με αριθμό λογαριασμού ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας. 2) Προς το τέταρτο εφεσίβλητο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΝΕΙΩΝ» συνολική  οφειλή 16.236,07 ευρώ, που απορρέει από τη με αριθμό λογαριασμού ... σύμβαση δανείου μικροεπισκευών. 3) Προς την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.»,  συνολική  οφειλή 3.207,40 ευρώ, που απορρέει από σύμβαση προ εγκεκριμένου δανείου, ως προς την οποία (οφειλή) ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος και ήδη εκκαλούντος είχε παραιτηθεί του δικογράφου της αιτήσεως λόγω συμβιβασμού, με προφορική δήλωση του που έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λόγω εξόφλησης του μέσω παρακράτησης από  το μισθό του εκκαλούντος. 4) Προς τη δεύτερη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» συνολική οφειλή 18.604,81 ευρώ, που απορρέει από την υπ' αρ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου. 5) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», στη θέση της οποίας είχε υπεισέλθει ως ειδική διάδοχος η κυρίως παρεμβαίνουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», συνολική οφειλή 27.108,07 ευρώ, που απορρέει από την υπ' αρ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Κατά το χρόνο συζήτησης της έφεσης, οι ως άνω οφειλές του εκκαλούντος έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Η οφειλή του προς την πρώτη εφεσίβλητη «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από την ως άνω με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας έχει πλέον εξοφληθεί ολοσχερώς (βλ. σχ. την υπ' αρ. πρωτ. .../18-12-2018 βεβαίωση της πρώτης εφεσίβλητης), καθώς επίσης έχει εξοφληθεί και η οφειλή του προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (βλ. σχ. την από 12-02-2015 βεβαίωση εξόφλησης). Κατόπιν τούτων, απομένουν 1) το συνολικό ποσό των (5.116,01 + 1.193,12 + 12.095,55 =) 18.404,69 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η οφειλή του εκκαλούντος προς το τέταρτο εφεσίβλητο Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» (βλ. σχ. την από 8-2-2019 κατάσταση οφειλών), 2) το ποσό των 18.604,81 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η οφειλή του εκκαλούντος προς τη δεύτερη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» που απορρέει από την υπ' αρ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου και 3) το ποσό των 27.108,07 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η οφειλή του εκκαλούντος προς την κυρίως παρεμβαίνουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.», που  απορρέει από την υπ' αρ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Περαιτέρω, προέκυψε ότι λόγω της σταδιακής διακύμανσης και εντέλει μειώσεως του εισοδήματος του, ο εκκαλών έχει περιέλθει σε ανυπαίτια αδυναμία καταβολής των ως άνω χρεών, τα οποία είχε αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών. Συγκεκριμένα, 1) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2000 (εισοδήματα έτους 1999), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του κατά το έτος αυτό ανερχόταν στο ποσό των 1.163.100 δρχ. και της συζύγου του στο ποσό των 2.786.445 δρχ., 2) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2001 (εισοδήματα έτους 2000), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του κατά το έτος αυτό ανερχόταν στο ποσό των 734.000 δρχ. και της συζύγου του στο ποσό των 1.336.500 δρχ., 3) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2002 (εισοδήματα έτους 2001), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του κατά το έτος αυτό ανερχόταν στο ποσό των 2.436.900 δρχ., 4) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2003 (εισοδήματα έτους 2002), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 2.413,34 ευρώ και της συζύγου του στο ποσό των 1.349,68 ευρώ, 5) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2004 (εισοδήματα έτους 2003), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 2.363,64 ευρώ και της συζύγου του στο ποσό των 7.342,06 ευρώ, 6) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2005 (εισοδήματα έτους 2004), ο εκκαλών είχε μηδενικό ετήσιο εισόδημα για το έτος αυτό, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 8.876,97 ευρώ, 7) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2006 (εισοδήματα έτους 2005), ο εκκαλών είχε μηδενικό ετήσιο εισόδημα για το έτος αυτό, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 4.000,00 ευρώ, 8) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2007 (εισοδήματα έτους 2006), ο εκκαλών είχε μηδενικό ετήσιο εισόδημα για το έτος αυτό, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 9.678,22 ευρώ, 9) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2008 (εισοδήματα έτους 2007), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 6.729,13 ευρώ, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 10.672,85 ευρώ, 10) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2009 (εισοδήματα έτους 2008), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 11.510,69 ευρώ, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 5.082,30 ευρώ, 11) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2010 (εισοδήματα έτους 2009), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 12.703,65 ευρώ, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 5.291,65 ευρώ, 12) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2011 (εισοδήματα έτους 2010), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 11.688,56 ευρώ, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 4.205,26 ευρώ, 13) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2012 (εισοδήματα έτους 2011), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 10.542,61 ευρώ, 14) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 10.248,64 ευρώ, 15) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2016 (εισοδήματα έτους 2015), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 11.215,07 ευρώ, ενώ το καθαρό ετήσιο εισόδημα της συζύγου του ανερχόταν κατά το έτος αυτό στο ποσό των 633,92 ευρώ, 16) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2017 (εισοδήματα έτους 2016), το καθαρό ετήσιο εισόδημα του εκκαλούντος ανερχόταν στο ποσό των 11.426,75 ευρώ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εκκαλών, κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2007-2011, έχοντας οικογενειακό εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των 1.500 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο μηνιαίως, αλλά και οικονομική βοήθεια από τους γονείς του με το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, ήταν σε θέση να καταβάλλει για την αποπληρωμή των παραπάνω δανείων μηνιαίες δόσεις συνολικού ύψους 900 ευρώ. Ωστόσο, από το έτος 2012 και εντεύθεν, το  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εκκαλούντος παρουσίασε σταδιακή μείωση, με συνέπεια να μην δύναται πλέον αυτός να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, καθόσον η αδυναμία πληρωμής των χρεών του έχει καταστεί πια μόνιμη. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν συντρέχει στο πρόσωπο του εκκαλούντος οποιαδήποτε μορφή δόλιας προαίρεσης αναφορικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο δανεισμό του, ούτε κατά το αρχικό στάδιο της λήψης των δανείων, αλλά ούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο, καθόσον αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο λήψης των δανείων, ο εκκαλών και η σύζυγος του είχαν σταθερή, εργασία, έτσι ώστε να μπορεί ο εκκαλών να ανταποκρίνεται στις δανειακές του υποχρεώσεις, δεδομένου ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν οι σημερινές φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών έλαβε το δάνειο από το τέταρτο εφεσίβλητο το έτος 2010 και όχι το έτος 2013 και ότι κατέβαλλε τις σχετικές δόσεις μέχρι το έτος αυτό, οπότε απολύθηκε η σύζυγος του από την εργασία που είχε μέχρι τότε, με συνέπεια να υπάρξει μεγάλη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων από το έτος αυτό και εντεύθεν, λόγω και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Συνεπώς, κατά μερική αποδοχή των λόγων της κρινόμενης έφεσης, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη υπ' αρ. 2867/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία), να κρατήσει το Δικαστήριο την υπόθεση στην ουσία της (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να δικάσει την αίτηση, η οποία είναι παραδεκτή, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9, 11 του ν. 3869/2010, καθόσον τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμείς αιτήσεις (άρθρ.  19 παρ. 3 Ν. 4161/2013), αφού προσκομίζονται η βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων του, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, ενώ δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του  (άρθρο  13 παρ.2 Ν.3869/2010), απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παριστάμενων εφεσίβλητων - καθ' ων η αίτηση. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 στοιχεία και δη την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος, ακριβή περιγραφή της οικογενειακής και περιουσιακής του κατάστασης (το μέσο μηνιαίο εισόδημα του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, καθώς και ορισμένο αίτημα, ήτοι της ρύθμισης των χρεών του με σκοπό την απαλλαγή του και την επιθυμία του να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του τέταρτου εφεσίβλητου (βλ. σχ. Αθ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», 2016, I. Βενιέρη «Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», 2016, σελ. 223). Περαιτέρω, η ως άνω αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως προς την πρώτη πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τις λοιπές κάτωθι αναφερόμενες πιστώτριες και να ρυθμιστούν οι οφειλές του εκκαλούντος προς τους αυτές, κατά το άρθρο 8 του ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το ν. 4336/2015, καθόσον το Εφετείο τόσο για την κρίση περί ορθότητας της εκκαλουμένης στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όσο και μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, εφαρμόζει το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης του, ο δε ν. 4336/2015 καταλαμβάνει αιτήσεις χρεών που υποβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος του στις 14-08-2015 και όχι όσες ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του αιτήσεις, βλ. σχ. ΜΠρΑΘ 8932/2017 - Τμήμα Εφέσεων, αδημοσίευτη, με περαιτέρω παραπομπές στη Θεωρία και τη νομολογία). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένης της πρώτης κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, πρέπει να γίνει ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του (άρθρ. 8§2 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 16 παρ. 2 Ν. 4161/2013). Ειδικότερα, οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης του εκκαλούντος και της οικογένειας του, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, αφού ελήφθησαν υπόψη ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά (I. Βενιέρης Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα 2016, σελ. 498 επ.), οι έρευνες οικονομικών προϋπολογισμών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, οι βασικές βιοτικές ανάγκες τους για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών και συντήρησης), φόρους, ασφάλειες και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, υπηρεσίες τηλεφωνίας, προμήθεια ειδών, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως, το οποίο άλλωστε ανταποκρίνεται στην απαίτηση διατήρησης του ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης τους (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.). Με βάση επομένως τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, συνολικού ύψους 910 ευρώ περίπου, ο εκκαλών μπορεί να καταβάλλει το ποσό των 160 ευρώ μηνιαίως για την εξυπηρέτηση των δανείων του, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών και της μη διαφαινόμενης βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, αλλά και του ότι ο εκκαλών ως οφειλέτης οφείλει να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του και δη μόνο στις απολύτως απαραίτητες (βλ. σχ. 118/2019 δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία για τα κριτήρια προσδιορισμού των βιοτικών αναγκών). Με βάση τα παραπάνω, οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται για χρονικό διάστημα πέντε ετών, ήτοι 60 μηνών και η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 160,00€, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται σύμμετρα προς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα, μετά δε τη λήξη της πενταετίας, ο εκκαλών θα έχει καταβάλλει το ποσό των 9.600,00€ για την ανωτέρω αιτία.

 

Συγκεκριμένα, ο εκκαλών θα πρέπει να καταβάλλει στις κάτωθι εφεσίβλητες τα κάτωθι ποσά, τα οποία βρίσκονται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες του και δη (α) στην πρώτη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias ΑΕ» το ποσό των 46,43 ευρώ μηνιαίως, για την προαναφερόμενη οφειλή ύψους 18.604,81 ευρώ, που αποτελεί το 29,02% του συνόλου της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των 2.785,60 ευρώ, (β) στην τρίτη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το ποσό των 67,65 ευρώ μηνιαίως, για την προαναφερόμενη οφειλή συνολικού ύψους 27.108,07 ευρώ, που αποτελεί το 42,28% της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των 4.058,75 ευρώ, (γ) στο τέταρτο εφεσίβλητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ» το ποσό των 45,98 ευρώ μηνιαίως, για την προαναφερόμενη οφειλή συνολικού ύψους 18.404,69 ευρώ, που αποτελεί το 28,70% του συνόλου της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των 2.755,64 ευρώ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, μετά την αντικατάσταση του από το άρθρ. 17 Ν. 4161/2013, που εξακολουθεί να ισχύει για τις εκκρεμείς πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (14-08-2015) αιτήσεις, κατά τα προαναφερθέντα, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του εκκαλούντος, θα πρέπει να γίνει σχετική ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ως άνω πιστωτριών του, η οποία θα ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος του. Η αντικειμενική αξία αυτού ανέρχεται στο ποσό των 81.139,77€, κατά τα προαναφερθέντα και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση της από την εκποίηση, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη ως άνω παλαιότερη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας του, ο εκκαλών θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος του, δηλαδή ποσό (81.139,77 Χ 80% =) 64.911,816, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας των συμβάσεων των δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε 15 έτη (180 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του εκκαλούντος, της οικονομικής του κατάστασης και των δανειακών υποχρεώσεων του. Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε (64.911,81 : 180 =) 360,62 ευρώ μηνιαίως, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, ώστε να δύναται ο εκκαλών να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο δε επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι μετέχουσες πιστώτριες, ανάλογα με το ύψος των απαιτήσεων τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχ. ΜΠρΗρ 648/2018 και 319/2018, ΜΠρΚορ 648/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Μετά όμως την εξάντληση του ποσού, με το οποίο συμπληρώνεται το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος επί της άνω κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, ο εκκαλών απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να του επιβληθεί άλλη υποχρέωση (άρθρ. 11 §1 του ν. 3869/2010). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 495 § 4 εδ. δ' ΚΠολΔ, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον εκκαλούντα του παραβόλου που αναφέρεται στην έκθεση κατάθεση της έφεσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, ενώ δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 § 6 του ν. 3869/2010, η οποία, κατά την προκρινόμενη από το παρόν Δικαστήριο άποψη, εφαρμόζεται, αναλόγως, και στη δευτεροβάθμια δίκη (Αθ. Κρητικός, ό,π., σ. 429, ΜΠρθεσ 38/2014 ΕλλΔνη 2014.1134).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με τον εκκαλούντα και την τρίτη και το τέταρτο των εφεσίβλητων να λαμβάνουν κανονικά μέρος στη συζήτηση και με τους αμέσως προαναφερόμενους εφεσίβλητους να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν και την πρώτη και τη δεύτερη των εφεσίβλητων που δικάζονται ερήμην.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και στην ουσία της την έφεση.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη υπ' αρ. 2867/2018 απόφαση τον Ειρηνοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία).

 

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την από 07-08-2013 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2013 αίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς τις κάτωθι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες και ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος, κατά τον κάτωθι περιγραφόμενα τρόπο.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μια πενταετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αΡ%ήζ γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα και ειδικότερα, (α) στην πρώτη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias ΑΕ» το ποσό των σαράντα έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών του ευρώ (46,43) ευρώ μηνιαίως, για την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας οφειλή ύψους 18.604,81 ευρώ, που αποτελεί το 29,02% του συνόλου της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (2.785,60) ευρώ, (β) στην τρίτη εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το ποσό των εξήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (67,65 ευρώ) μηνιαίως, για την για την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας οφειλή συνολικού ύψους 27.108,07 ευρώ, που αποτελεί το 42,28% της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (4.058,75) ευρώ, (γ) στο τέταρτο εφεσίβλητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ» το ποσό των σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (45,98 ευρώ) μηνιαίως, για την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας οφειλή συνολικού ύψους 18.404,69 ευρώ, που αποτελεί το 28,70% του συνόλου της οφειλής και συνολικά στην πενταετία θα έχει καταβάλει το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2.755,64 ευρώ).

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης κύρια κατοικία του αιτούντος και ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της το συνολικό ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (64.911,81€), που θα καταβληθεί στους ως άνω αναφερόμενους πιστωτές του, με μηνιαίες καταβολές, ύψους τριακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (360,62 ευρώ) εκάστη, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) μηνών (15 έτη Χ 12 μήνες), εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο δε επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στον εκκαλούντα του παραβόλου που αναφέρεται στην έκθεση κατάθεσης της ασκηθείσας από αυτόν έφεσης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 31 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ