ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 170/2023

 

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης κατάστασης με αίτημα τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης εξαιτίας συσσωρευμένης οφειλής από τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Προϋποθέσεις και κριτήρια διαφάνειας της ρήτρας και της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας -.

 

Ο συγκεκριμένος όρος περί αναπροσαρμογής του τιμήματος, δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 2 παρ. 7 ια' του Ν. 2251/1994, στο οποίο ορίζονται ως καταχρηστικοί οι όροι που χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή. Ειδικότερα αναφορικά με την εγκυρότητα ρητρών αναπροσαρμογής των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, η σύμβαση πρέπει να εκθέτει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο το λόγο και τον τρόπο μεταβολής του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να προβλέψει, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τις ενδεχόμενες μεταβολές του κόστους αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση το επίμαχο άρθρο 6 της ένδικης σύμβασης εξαρτά την αναπροσαρμογή του τιμήματος και το ύψος του από σύνθετους και πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, το τελικό άθροισμα του οποίου διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από την «Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε €/MWh», όρος άγνωστος για το μέσο καταναλωτή. Εξάλλου η παράθεση ενός μαθηματικού τύπου, δίχως εκ των προτέρων γνώση και των λοιπών μεταβλητών από την οποίες εξαρτάται η τιμολόγηση των χρεώσεων δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας, ενώ καθίσταται σαφές ότι οι μαθηματικοί υπολογισμοί είναι ιδιαιτέρως σύνθετοι και πολύπλοκοι που καθιστούν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν από τον μέσο καταναλωτή, αφού ακόμη και η ορολογία της οποίας γίνεται χρήση είναι παντελώς άγνωστη και ιδιαιτέρως εξειδικευμένη, καθώς εν γένει ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων δεν βασίζεται σε σαφή, κατανοητή και διαθέσιμη στο κοινό μέθοδο υπολογισμού. Δεκτή η αίτηση, απαγορεύει στην καθ’ ης τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του αιτούντος, υπό τον όρο αποπληρωμής των χρεώσεων που αντιστοιχούν στις χρεώσεις του τιμολογίου, πλην της ρήτρας αναπροσαρμογής, εφόσον ενδεχόμενη διακοπή θα προκαλέσει στον αιτούντα, που διατηρεί κατάστημα εστίασης, ανεπανόρθωτη βλάβη.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 170/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Βασιλική Αργύρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης (αρθρ. 2 του Ν. 3327/2005), χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στον Πειραιά, στις 5 Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Του αιτούντος: ... κατοίκου Τρικάλων (επί ... με ΑΦΜ: .... ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά (AM ΔΣΠ: 003231).

 

Της καθ' ής η αίτηση: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.", που εδρεύει στο Πειραιά (οδού Σκουζέ αρ. 14), με ΑΦΜ: ...., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ... (AM ΔΣΑ:...).

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-9-2022 αίτηση του, που κατατέθηκε στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2022 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

 

Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών εκθέτει, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, ότι το έτος 2019 καταρτίστηκε σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ίδιου και της καθ' ης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της διανομής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι ο ίδιος υπήρξε συνεπής στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του έως και τον Ιούλιο του έτους 2021, οπότε οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που αφορούσαν στην παροχή του εκτοξεύθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή τους και να κινδυνεύει η επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) που διατηρεί στο ηλεκτροδοτούμενο από την καθ' ης κατάστημα στα Τρίκαλα με κλείσιμο, λόγω επαπειλούμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης κατ' εντολή της καθ' ης. Ότι αιτία της υπερβολικής αύξησης του ύψους των λογαριασμών χρέωσης υπήρξε η εφαρμογή σε μηνιαία βάση της ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος που βασίζεται στην τιμή οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ), η οποία εφαρμόστηκε ήδη από την έναρξη της συμβατικής σχέσης, πλην όμως από τον Ιούλιο του έτους 2021 η εφαρμογή της τριπλασίασε σχεδόν το ύψος των λογαριασμών και τον οδήγηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Ότι, ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως και 31-7-2022 η συνολική του οφειλή του με βάση τους εκδοθέντες λογαριασμούς ανήλθε στο ποσό των 76.646,05 ευρώ, μέρος του οποίου ύψους 48.278,13 ευρώ αφορά σε χρεώσεις από τη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής (ΟΤΣ), τη στιγμή που έχει ήδη καταβάλει τμηματικά το συνολικό ποσό των 52.817,87 ευρώ, το οποίο υπερκαλύπτει τις χρεώσεις της κατανάλωσης και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις αλλά και μέρος της ρήτρας ΟΤΣ. Ότι η επίμαχη ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμήματος για τους αναφερόμενες στο δικόγραφο λόγους πάσχει ακυρότητας. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο από τυχόν διακοπή της ηλεκτροδότησης στην επιχείρηση του, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να απαγορευθεί προσωρινά στην καθ' ής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί ασκηθησομένης τακτικής αγωγής, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή ηλεκτροδότησης της με αριθμό . παροχής του κείμενου στα Τρίκαλα Θεσσαλίας καταστήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει καταβάλει το σύνολο των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, πλην ποσού 23.828,18 ευρώ που αφορά στη ρήτρα ΟΤΣ. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η καθ' ης στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος, καθ' ύλην και κατά τόπον, αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 42, 683, 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 731 και 176 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι καθώς και από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών σύναψε με την καθ' ης προδιατυπωμένη και χωρίς διαπραγμάτευση σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση της επιχείρησης του (ψητοπωλείο) που στεγάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Τρίκαλα και επί της συμβολής των οδών ..., δυνάμει της οποίας η καθ' ης ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύει το ως άνω ακίνητο ηλεκτρικό ρεύμα στην κατηγορία τιμολόγησης «Γ-22 Επαγγελματικός» με συμφωνημένη ισχύ 85 KVA. Το πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε ο αιτών για τον αριθμό παροχής ... τιτλοφορείτο «Volton Unique 22 12 Μ», με πρόβλεψη μείωσης 25% στην χρέωση ενέργειας σε περίπτωση εμπρόθεσμης αποπληρωμής του λογαριασμού του. Στο δε άρθρο 6 της ένδικης σύμβασης ορίστηκαν τα ακόλουθα : «6.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι Χρεώσεις Προμήθειας, προ ΦΠΑ, θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και των διακυμάνσεων στο άθροισμα (i) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («ΛΠ-2), (Hi) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοστών Υπηρεσιών (ΛΠ-3), ) της μοναδιαίας χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΝΚΘΣΣ»), ν) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΜΜΑΕ») και Ιν) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης (ΛΣΤ/ΠΧΕΦΕΛ), των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον συντελεστή προσαύξησης α-1,175. 6.2. Ο υπολογισμού των ανωτέρω 6.1 χρεώσεων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Προμηΰευτή (httpsV/volton.or/onToa -οτσ/). Οι τιμές αναφοράς και λοιπά δεδομένα της αγοράς για τις χρεώσεις της παραγράφου 6.1 δημοσιεύονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.enexgrouD.gr. www.odmie.gr. www.lagie.gr και www.rae.gr. Οι τιμές αναφοράς που λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε Λογαριασμό Κατανάλωσης για τον υπολογισμό των διακυμάνσεων προσδιορίζονται, όπως εκκαθαρίζονται από τους διαχειριστές ως εξής: για την ΟΤΣ λαμβάνεται υπόψιν η μέση τιμή της περιόδου αναφοράς. Για τις λοιπές (υπό (ii) έως και (v) χρεώσεις λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των τελευταίων (12) εκκαθαρισθέντων μηνών πριν το μήνα αναφοράς. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις στην ονομασία ή δομή των εν λόγω χρεώσεων δεν συνιστούν τροποποίηση των παρόντων όρων. Εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης Προμήθειας επιβληθούν τυχόν νέες προσαυξήσεις από τους διαχειριστές, αυτές εντάσσονται αυτομάτως στον υπολογισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 6.1. και αποτυπώνονται στο «Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας», όπως έκαστε ισχύει. 6.3 Οι χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (Ί) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης (ΛΠ-2), (Hi) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών ΛΠ-3), (iv) της μοναδιαίας Χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους θερμίδας Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), (v) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) και (vi) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης (Λ-ΣΤ/ΠΧΕΦΕΛ) των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον συντελεστή προσαύξησης α=1,175 (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα»), υπολογιζόμενο βάσει των τιμών αναφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 6.2 κυμαίνεται εντός των ορίων 30 και 45 euro/MWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα παραμείνουν αμετάβλητες, ως προς τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ. Αν το μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι κάτω του ορίου των 30€/MWh, οι χρεώσεις Προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες, ως προς τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι άνω του ορίου των 45€/MWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο τω 45€/MWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη (έναντι και εκκαθαριστικούς). 6.4 Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων της παρούσης για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ο Προμηθευτής θα ενημερώνει τον Πελάτη με έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος και οι τροποποιήσεις που επιφέρει, και θα παρέχεται στον Πελάτη χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη των νέων όρων, καταγγέλει την παρούσα με έγγραφο κοινοποιούμενο στον Προμηθευτή εντός της ως άνω προθεσμίας. Άπρακτη η παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Πελάτη και την εφαρμογή τους αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας. 6.5. Κατ' εξαίρεση, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των Χρεώσεων Προμήθειας, δύναται να λαμβάνει χώρα με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση βάσει ΚΠΗΕ. 6.6. Οι ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως αυτές ενδεικτικά εκτίθενται στην παρ. 5.3 των παρόντων Γενικών Όρων, και οι πάσης φύσεως λοιπές χρεώσεις υπόκεινται μόνο στις μεταβολές του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και είναι ανεξάρτητες από τον έλεγχο του Προμηθευτή, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας σύμβασης». Ειδικότερα, στο σύνδεσμο https://volton.gr/priTpa-OTo/, προκειμένου ο καταναλωτής να κατανοήσει τον τρόπο υπολογισμού της ανωτέρω τιμής αναφέρεται ότι «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα (ΜΠΑ)» είναι το ακόλουθο: MnA(€/MWh)= (ΟΤΣ (€/MWh) + Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής (€/MWh) Χ (1+ συντελεστής προσαύξησης (%), όπου ΟΤΣ: Η τιμή εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ήμερας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε €/MWh (δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας http://www.enexgroup.gr/), ενώ ως προσαυξήσεις της χρονδρεμπορικής ορίζονται: α) Λογαριασμός προσαυξήσεων απωλειών ΕΣΜΗΕ (ΛΠ-1) σε €/MWh, β) Λογαριασμός Προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης («ΛΠ-2) σε €/MWh, γ) Λογαριασμός προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας (ΛΠ-3) σε €/MWh, δ) Μοναδιαία χρέωση βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) ή Μοναδιαία Χρέωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΗΑ (ΕΛΑΠΕ) σε €/MWh, δ) Μοναδιαία χρέωση Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος ή Ευελιξίας (σε €/MWh). Σημειώνεται ότι οι τιμές ΟΤΣ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ενώ ο μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του λογαριασμού προσαυξήσεων απωλειών ΕΣΜΗΕ (ΛΠ-1) και των λογαριασμών ΛΠ2 και ΛΠ3 αναφέρονται στις σελίδες ΑΔΜΗΕ. Επισημαίνεται ότι στο μαθηματικό τύπο υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος προστίθενται δυο ακόμη μεγέθη, ήτοι η «Μοναδιαία χρέωση βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ)» και «η μοναδιαία Χρέωση του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης». Τόσο στη σύμβαση όσο και στην ηλεκτρονική σελίδα της καθ' ης για την ανεύρεση των τιμών αυτών η καθ' ης παραπέμπει τον καταναλωτή να επισκεφθεί τις διαδικτυακές σελίδες www.enexgroup.gr, www.admie.gr, www.rae.gr, ενώ για τις χρεώσεις ΛΠ-1, ΛΠ-2 ΛΠ-3, ΜΜΚΘΣΣ και ΛΠΙΕ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα εκκαθαρισθέντων μηνών πριν το μήνα αναφοράς.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καθ' ης, ως προμηθεύτρια ηλεκτρικού ρεύματος, κατέστησε μονομερώς κυμαινόμενο, ήτοι εξαρτώμενο από τη τιμή εκκαθάρισης της χρονδρεμπορικής προημερήσιας αγοράς (δηλαδή τη τιμή που αυτή αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για λογαριασμό των πελατών της) το τίμημα που θα κατέβαλε ο καταναλωτής ανά καταλισκόμενη KWh, και επεφύλαξε για τον εαυτό της το δικαίωμα να εντάσσει αυτομάτως στο υπολογισμό των χρεώσεων του αιτούντος που περιγράφεται στην παράγραφο 1, την επιβολή τυχόν νέων προσαυξήσεων από τον διαχειριστή. Η εφαρμογή δε της ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος βάσει την Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ιδίως από τον Ιούλιο του έτους 2021 είχε ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό σχεδόν των χρεώσεων ενέργειας στους λογαριασμούς του αιτούντος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος, ο οποίος ήταν μέχρι τότε συνεπής στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, από τον Ιούλιο του έτους 2021 να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση τους και να κινδυνεύει η  επιχείρηση του  με  οριστικό  κλείσιμο συνεπεία της επαπειλούμενης από μέρους της καθ' ης διακοπής της ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα από τους προσκομιζόμενους εκκαθαριστικούς μηνιαίους λογαριασμούς πιθανολογήθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως 31-7-2022 οι χρεώσεις του λογαριασμού του αιτούντος ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 76.646,05 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 48.278,13 ευρώ αφορούσε σε χρεώσεις κατ' εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής και ποσό 28.367,92 στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πλέον των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Έναντι δε του συνολικού ποσού των 76.646,05 ευρώ ο αιτών πιθανολογήθηκε ότι έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των 52.817,87 ευρώ, ενώ έχει καταστεί υπερήμερος ως προς το ποσό των 23.828,29 ευρώ, με αποτέλεσμα να υποβληθεί από μέρους της καθ' ης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) εντολή διακοπής της παροχής στις 7-9-2022, η οποία δεν υλοποιήθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης της από 14-9-2022 προσωρινής διαταγής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου. Από τα όσα προεκτέθηκαν πιθανολογήθηκε ότι η ενσωμάτωση του ως άνω επίμαχου άρθρου 6 στη ένδικη σύμβαση, με την οποία η καθ' ης μεταξύ άλλων μεταθέτει το κίνδυνο αύξησης της τιμής της ενέργειας στου αιτούντα, είναι άκυρη ως καταχρηστική, καθώς δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 2 παρ. 7 ια' του Ν. 2251/1994, στο οποίο ορίζονται ως καταχρηστικοί οι όροι που χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή. Ειδικότερα αναφορικά με την εγκυρότητα ρητρών αναπροσαρμογής των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, η σύμβαση πρέπει να εκθέτει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο το λόγο και τον τρόπο μεταβολής του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να προβλέψει, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τις ενδεχόμενες μεταβολές του κόστους αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση το επίμαχο άρθρο 6 της ένδικης σύμβασης εξαρτά την αναπροσαρμογή του τιμήματος και το ύψος του από σύνθετους και πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, το τελικό άθροισμα του οποίου διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από την «Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε €/MWh», όρος άγνωστος για το μέσο καταναλωτή. Εξάλλου η παράθεση ενός μαθηματικού τύπου, δίχως εκ των προτέρων γνώση και των λοιπών μεταβλητών από την οποίες εξαρτάται η τιμολόγηση των χρεώσεων δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας, ενώ καθίσταται σαφές ότι οι μαθηματικοί υπολογισμοί είναι ιδιαιτέρως σύνθετοι και πολύπλοκοι που καθιστούν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν από τον μέσο καταναλωτή, αφού ακόμη και η ορολογία της οποίας γίνεται χρήση είναι παντελώς άγνωστη και ιδιαιτέρως εξειδικευμένη, καθώς εν γένει ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων δεν βασίζεται σε σαφή, κατανοητή και διαθέσιμη στο κοινό μέθοδο υπολογισμού. Από τα ανωτέρω πιθανολογήθηκε, επομένως, αφενός η ακυρότητα του όρου περί αναπροσαρμογής του τιμήματος και η αδυναμία του αιτούντος να προβεί στην εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η τιμολόγηση αυτής αναπροσαρμόστηκε από την καθ' ης, αφετέρου η συνδρομή άμεσου κινδύνου διακοπής της ηλεκτροδότησης της επιχείρησης του αιτούντος, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς θα οδηγηθεί σε επαγγελματική καταστροφή και οικονομική εξαθλίωση, τη στιγμή που η καθ' ης δεν θα υποστεί σημαντική ζημία από την εξακολούθηση της ηλεκτροδότησης της επιχείρησης του αιτούντος, σε περίπτωση που ο αιτών συνεχίσει να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στην κατανάλωση του ρεύματος και των λοιπών χρεώσεων, πλην των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ρήτρας ΟΤΣ.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας και περαιτέρω να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, διότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (αρ. 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην καθ' ης προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί αγωγής για την κύρια υπόθεση να προβεί προς τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) σε εντολή διακοπής της παροχής με αριθμό .... και εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών ... στα Τρίκαλα, υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής από μέρους του αιτούντος όλων τρεχουσών χρεώσεων έκαστου λογαριασμού κατανάλωσης, πλην των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής (ΟΤΣ).

 

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά, στις 25-1-2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     (για δημοσίευση)