ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑλεξ (Ασφ. Μ.) 325/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που επίσπευσε τράπεζα σε βάρος δανειολήπτη, δυνάμει τριών διαταγών πληρωμής, έως την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας εφέσεως -.

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι επίκειται κίνδυνος εκποίησης της περιουσίας του δανειολήπτη από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που εκκίνησε η τράπεζα, τούτο δε κρίθηκε ότι θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντά του και θα καταστήσει άνευ αντικειμένου την εκκρεμή έφεσή του για την υπαγωγή στο ν. 3869/2010, καίτοι πιθανολογήθηκε η ευδοκίμησή της προεχόντως για το λόγο ότι ναι μεν η αίτηση του δανειολήπτη για ρύθμιση των οφειλών του απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό λόγω δόλου, αλλά η εν λόγω ένσταση προτάθηκε όλως αορίστως από την τράπεζα, η οποία δεν ανέφερε όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία για τη θεμελίωση του ορισμένου της εν λόγω ενστάσεως.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, με εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση)

 

 

 

Απόφαση 325/2021

(αριθμός κατάθεσης αίτησης ./Α.Μ./2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Θεοδώρα Πολυμενοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε από την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 3η Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την από ...8-2021 και με αριθμό κατάθεσης ...2021 αίτηση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ... του …... κατοίκου ..., με ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη (ΑΜΔΣΑθ 37399) που κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... η οποία εδρεύει στην Αθήνα ... με ΑΦΜ … και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Πέτρου Αλεπάκου (ΑΜΔΣΑλεξ 170) που κατέθεσε σημείωμα.

 

Ο αιτών άσκησε την από … 8-2021 και  με αριθμό κατάθεσης … 2021 αίτηση, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η παραπάνω αναφερόμενη.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση του ο αιτών εκθέτει ότι με τη με αριθμό ...2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης απορρίφθηκε η αίτηση του περί υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, ήδη δε η καθ' ης έχει εκκινήσει σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Ότι σε βάρος της ανωτέρω απόφασης άσκησε εμπρόθεσμα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου έφεση, την οποία ενσωματώνει στο δικόγραφο, με την οποία παραπονείται για την ορθότητα της εφεσιβαλλόμενης απόφασης για τους λόγους που εκεί παραθέτει αναλυτικά. Με βάση τα περιστατικά αυτά, επικαλούμενος αφενός τον επικείμενο κίνδυνο εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του, αφετέρου δε την βεβαιότητα ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση του, ζητεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, ιδίως δε αυτή που επισπεύδεται δυνάμει των με αριθμό 2021 διαταγών πληρωμής της  Δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αριθμό 2021 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, καθώς η ως άνω εκτέλεση θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 763, 686 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί η αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από τη με αριθμό 11-2021 ένορκη βεβαίωση της ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών (που λαμβάνεται υπόψη και χωρίς κλήτευση της αντιδίκου), όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, ορισμένα από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της κρινόμενης αίτησης και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Κατόπιν της από 2015 αίτησης του αιτούντος εκδόθηκε η με αριθμό .../2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του περί υπαγωγής στον Ν. 3869/2010. Κατά της παραπάνω απόφασης (η οποία δεν προκύπτει να επιδόθηκε στον αιτούντα) άσκησε ο ανωτέρω εμπρόθεσμα την 2019 έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την ...2024. Ακολούθως εκδόθηκαν σε βάρος του αιτούντος, κατόπιν αίτησης της καθ' ης, α) η με αριθμό 2021 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο αιτών να της καταβάλει ποσό 21.791,44 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και την ...-5-2021 του επιδόθηκε αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής με την από ...5-2021 επιταγή προς πληρωμή του παραπάνω ποσού, πλέον τόκων και εξόδων, β) η με αριθμό /2021 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία υποχρεώθηκε ο αιτών να της καταβάλει ποσό 25.951,47 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και την 7-2021 του επιδόθηκε αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής με την από ...-6-2021 επιταγή προς πληρωμή του παραπάνω ποσού, πλέον τόκων και εξόδων και γ) η με αριθμό ...2021 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο αιτών να της καταβάλει ποσό 21.766,71 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και την ...-7-2021 του επιδόθηκε αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής. Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής έχει ασκήσει ο αιτών ανακοπή κατ' άρθρο 632 ΚΠολΔ και εκκρεμεί η εκδίκαση τους. Ο αιτών στην από ...12-2019 έφεση του ισχυρίζεται ότι το εκδόσαν την εκκαλούμενη απόφαση δικαστήριο κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή του νόμου έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την ένσταση περί δόλιας περιέλευσής του σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, την οποία έπρεπε να απορρίψει προεχόντως ως αόριστη. Ειδικότερα, ενώ το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ακολούθως, αφού έκρινε ως παραδεκτή και νόμιμη την ένσταση της καθ' ης περί δόλιας περιέλευσής του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, έκανε αυτή δεκτή και απέρριψε στην ουσία την αίτηση του. Ειδικότερα, με τις προτάσεις της η καθ' ης προέβαλε τον ισχυρισμό ότι υπάρχει δόλια συμπεριφορά, καθόσον ο αιτών ανέλαβε δάνεια ύψους περίπου 233.000 ευρώ παρόλο που ο ίδιος ως οικοδόμος και η σύζυγος του ως άνεργη το μεγαλύτερο διάστημα δεν είχαν επαρκές προς κάλυψη των αναληφθεισών δανείων εισόδημα, δηλαδή ο αιτών άρχισε να λαμβάνει δάνεια και να χρεώνεται με τη βεβαιότητα μάλιστα μη αποπληρωμής τους, καθώς γνώριζε πολύ καλά ότι δεν επαρκούσαν τα εισοδήματα του για την κανονική εξυπηρέτηση τους, ενώ δεν απέβλεπε και σε κάποια αύξηση των εσόδων του. Με αυτό το περιεχόμενο ο ισχυρισμός της καθ' ης, με τον οποίο επιχειρεί να θεμελιώσει την ένσταση του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 3869/2010, πιθανολογείται ότι θα κριθεί απαράδεκτος λόγω αοριστίας, καθόσον η ένσταση του πιστωτή ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων των προς αυτόν χρηματικών οφειλών από ενδεχόμενο δόλο, με την έννοια ότι συμφώνησε με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, παρότι πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον.οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) τον χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά τον χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό (ΑΠ 515/2018 Νόμος).

 

Ωστόσο, η καθ' ης δεν επικαλείται τα ως άνω απαιτούμενα περιστατικά και δη τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη και το χρόνο ανάληψης των οφειλών, παρά μόνο το ύψος του τραπεζικού δανεισμού του αιτούντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πιθανολογείται ότι η ασκηθείσα έφεση του αιτούντος κατά της με αριθμό '2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης που βάλλει κατά της αιτιολογίας με την οποία η εκκαλουμένη έκανε δεκτή την, κατά τρόπο αόριστο, υποβληθείσα ένσταση της καθ' ης περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και απέρριψε για τον λόγο αυτό την αίτηση, θα γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και θα υπαχθεί αυτός στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, γενομένης δεκτής της αίτησης του. Μετά ταύτα και δεδομένου ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων λόγω της ήδη αρξαμένης αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, καθώς σε περίπτωση που αυτή προχωρήσει και οδηγήσει σε πλειστηριασμό ακινήτου του αιτούντος θα καταστεί χωρίς αντικείμενο η κρίση του δικάζοντος την έφεση Δικαστηρίου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ' ης, δυνάμει των εκδοθεισών μετά από αίτηση της με αριθμό ...2021 και ...2021 διαταγών πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αριθμό ...2021 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, με τις αντίστοιχες επιταγές προς εκτέλεση, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης κατά της με αριθμό .../2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, που εκκρεμεί στο Δικαστήριο αυτό, αναστολή η οποία συνεπάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σε βάρος της καθ' ης (άρθρο 84 παρ. 2 εδάφ. τελευτ. Ν. 4194/2013).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

-ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ' ης σε βάρος του αιτούντος, δυνάμει των με αριθμό ...2021 και ...2021 διαταγών πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αριθμό ...2021 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης κατά της με αριθμό ...2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, που εκκρεμεί στο Δικαστήριο αυτό.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη, την 3η Δεκεμβρίου 2021, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                              (για τη δημοσίευση)