ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 36/2021

 

Κοινωνία - Δικαστικός καθορισμός του τρόπου διοίκησης κοινού πράγματος - Ένορκη βεβαίωση μάρτυρα - Χρήση ιδιόχειρων σημειωμάτων -.

 

Ο δικαστικός καθορισμός του τρόπου διοίκησης του κοινού πράγματος προϋποθέτει αδυναμία συμφωνίας των κοινωνών έστω κατά πλειοψηφία, ισχύει δε ενόσω υφίσταται η κοινωνία και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία όλων των κοινωνών ή με νέα δικαστική απόφαση επί μεταβολής των συνθηκών. Το δικαστήριο κανονίζει τη διοίκηση ή χρησιμοποίηση του κοινού κατά τον τρόπο που είναι πιο πρόσφορος και συμφέρει όλους τους κοινωνούς, έχοντας τη δυνατότητα να διορίσει διαχειριστή. Περιεχόμενο εξουσιών του διαχειριστή. Η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η οριστική ρύθμιση της διοίκησης του κοινού ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά τη συνήθη τακτική διαδικασία. Ένορκη βεβαίωση μαρτύρων ενώπιον του ειρηνοδίκη. Δεν είναι άκυρη από το γεγονός ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του ειρηνοδίκη κάνοντας χρήση ιδιοχείρων σημειωμάτων τους.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός απόφασης 36/2021

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μάρθα Γαλαριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ειρήνη Σίγουρου, Πρωτοδίκη και Ιωάννα Παπαδάκου, Πρωτοδίκη - εισηγήτρια, που ορίστηκαν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του οικείου Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αγγελική Ρουμελιώτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 7η Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Ρίου Πατρών, ..., που προκατέθεσε προτάσεις, εντός της νόμιμης προθεσμίας, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δάφνης-Νικολίτσας Ιγγλέση και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο παραστάθηκε δια της ιδίας ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ..., κατοίκου Πατρών, οδός ..., που προκατέθεσε προτάσεις, εντός της νόμιμης προθεσμίας, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Παναγιώτη Γκολφινόπουλου και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο παραστάθηκε δια του ιδίου ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου.

 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 14-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης ./15-2-2019 αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, με την υπ' αριθμ. 524/2019 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 787 του ΑΚ, έκαστος των κοινωνών δικαιούται σε χρήση του κοινού αντικειμένου, εφόσον απ' αυτήν δεν παρακωλύεται η σύγχρηση των λοιπών, ενώ κατ' άρθρο 788 του ΑΚ η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους μαζί τους κοινωνούς. Τροποποίηση της ομόφωνης απόφασης των κοινωνών μπορεί να υπάρξει με μεταγενέστερη απόφαση της πλειοψηφίας ή με δικαστική) απόφαση, όταν νεότερα γεγονότα επιβάλλουν την αλλαγή του τρόπου διοίκησης, όταν υφίσταται αντικειμενικός λόγος τροποποίησης, λόγω μεταβολής των συνθηκών. Κατά την 789 του ΑΚ, με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, λαμβανομένη κατά το μέγεθος των Μερίδων, μπορεί να καθορισθεί ο για το κοινό αντικείμενο προσήκων τρόπος τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτού. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 790 του ΑΚ, αν η διοίκηση και η χρησιμοποίηση κοινού πράγματος δεν καθορίσθηκε με κοινή, συμφωνία ή με πλειοψηφία (των κοινωνών), καθένας από τους κοινωνούς έχει δικαίωμα να ζητήσει να την κανονίσει το δικαστήριο με τον τρόπο που είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρει περισσότερο σε όλους τους κοινωνούς. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται με σαφήνεια ότι ο δικαστικός καθορισμός του τρόπου διοίκησης του κοινού πράγματος, ο οποίος δεν τείνει στη διάγνωση ουσιαστικού δικαιώματος, αλλά αποτελεί ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, που αποβλέπει στην εξεύρεση του περισσότερο πρόσφορου και επωφελούς για όλους τους κοινωνούς τρόπου διοίκησης και χρησιμοποίησης του κοινού πράγματος, προϋποθέτει αδυναμία συμφωνίας των κοινωνών έστω κατά πλειοψηφία, ισχύει δε ενόσω υφίσταται η κοινωνία και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία όλων των κοινωνών (και όχι της πλειοψηφίας αυτών) ή με νέα δικαστική απόφαση επί μεταβολής των συνθηκών. Έτσι, το δικαστήριο, στο οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε κοινωνός, επικαλούμενος μεταξύ των άλλων και την έλλειψη απόφασης όλων ή της πλειοψηφίας τους (ΑΠ 1769/1998, ΕλλΔνη τ. 32, σελ. 92), κανονίζει τη διοίκηση ή χρησιμοποίηση του κοινού κατά τον τρόπο που είναι πιο πρόσφορος και συμφέρει όλους τους κοινωνούς, έχοντας και τη δυνατότητα, για την καλύτερη επιτυχία του κοινού σκοπού των κοινωνών, να διορίσει διαχειριστή, η εξουσία του οποίου, καθοριζόμενη στην απόφαση, περιλαμβάνει κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης του κοινού, που τείνει στην προς το συμφέρον των κοινωνών εκμετάλλευση, χρησιμοποίηση, κάρπωση και αύξηση της αξίας αυτού, και επομένως και την εκμίσθωση αυτού, ως και την είσπραξη των μισθωμάτων του κοινού πράγματος που είχε εκμισθωθεί πριν από το διορισμό του διαχειριστή (ΕφΑΘ 9314/1996, ΕλλΔνη 38, σελ. 1654). Κατά την άσκηση της ρυθμιστικής του αυτής παρέμβασης, το δικαστήριο, δεν υπόκειται σε περιορισμούς και ενδεικτικά μόνον καθορίζεται η δυνατότητα διορισμού διαχειριστή, οφείλει όμως να μην παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Αναγκαία προϋπόθεση του διορισμού του είναι η ύπαρξη ανάγκης καθορισμού τρόπου διοίκησης και χρησιμοποίησης του κοινού πράγματος, γι' αυτό πρέπει να περιέχεται σχετικό αίτημα και όχι μόνο περί διορισμού του. Η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η (οριστική) ρύθμιση της διοίκησης του κοινού, ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, επειδή το αντικείμενο της δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα (άρθρο 18§1 του ΚΠολΔ) και εκδικάζεται κατά τη συνήθη τακτική διαδικασία (ΕφΑΘ 4857/99, ΔΕΕ 1999, σελ. 873). Σ' αυτήν δε πρέπει να αναφέρονται: α) η ύπαρξη κοινωνίας μεταξύ των διαδίκων, χωρίς να απαιτείται περιγραφή του ιστορικού της γέννησης της κοινωνίας, β) η έλλειψη απόφασης της παμψηφίας ή πλειοψηφίας, ή ότι η υπάρχουσα απόφαση είναι άκυρη ή δεν είναι πλέον κατάλληλη και πιο συμφέρουσα για τους κοινωνούς. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής και το βάρος της απόδειξης ότι δεν υπάρχει απόφαση των κοινωνών το φέρει ο ενάγων (ΑΠ 1769/88, ΕλλΔνη 1991, σελ. 12,), γ) ισχυρισμός του ενάγοντος ότι βρίσκεται στη σύννομη του κοινού πράγματος και δ) υπόδειξη από τον ενάγοντα του περισσότερου πρόσφορου και συμφέροντος, κατά την κρίση του, τρόπου διοίκησης και διαχείρισης του κοινού, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη. Τότε μόνο είναι δυνατή η δικαστική παρέμβαση, που έχει ως σκοπό την αναπλήρωση της ελλείπουσας απόφασης των κοινωνών, όταν υπάρχει πραγματική ή νομική αδυναμία των κοινωνών να καθορίσουν την τακτική διοίκηση του κοινού (ΑΠ 1084/05, ΕλλΔνη 2007, σελ. 178). Τέλος, η απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο έχει διαπλαστικό χαρακτήρα καθ' ότι διαπλάθεται ομόφωνη απόφαση των κοινωνών και καθορίζεται ευθέως ο πλέον πρόσφορος για όλους τους κοινωνούς τρόπος ή πράξη διοίκησης.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων εκθέτει στην υπό κρίση αγωγή του ότι ο ίδιος και ο εναγόμενος είναι συγκύριοι, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος, του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ ... επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης - ταξί, το οποίο εκμεταλλεύονται από κοινού από το έτος 2007. Ότι κατά την έναρξη της συνεργασίας τους ρύθμισαν με προφορική συμφωνία τον τρόπο διοίκησης και χρήσης του ταξί από τον κάθε κοινωνό, όμως από το έτος 2016 ο εναγόμενος άρχισε να παραβιάζει τους συμφωνηθέντες όρους, καθώς δεν κατέβαλλε το μερίδιο του επί των δαπανών για τη συντήρηση του οχήματος, δεν τηρούσε τον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής του κατά την αλλαγή της βάρδιας μεταξύ των συνιδιοκτητών, ενώ αρνήθηκε την πρόσληψη οδηγού από τον ενάγοντα δημιουργώντας προβλήματα στη συνεργασία τους και εκδηλώνει γενικά αντιεπαγγελματική και εριστική συμπεριφορά, η οποία καθιστά αδύνατη τη συνεννόηση τους στα θέματα που αφορούν στην εκμετάλλευση του επίκοινου. Επικαλούμενος δε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμφωνίας μεταξύ τους ως προς τον τρόπο διοίκησης του κοινού οχήματος, καθώς οι σχέσεις τους έχουν διαρραγεί και ο εναγόμενος αρνείται να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα, ακόμη και μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 1379/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά ο τρόπος διοίκησης του, ζητεί α) να ρυθμισθεί η διοίκηση και διαχείριση του με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΤΑΕ ... επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί), με τον τρόπο που λεπτομερώς αναφέρεται στην αγωγή, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να ανέχεται τη χρήση του επικοίνου από τον οδηγό ... κατά τις ώρες εκμετάλλευσης που θα οριστούν για τον ενάγοντα, γ) να απειληθεί σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή ποσού 2.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους, για κάθε παραβίαση των διατάξεων της εκδοθησόμενης απόφασης και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

 

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 9, 14, 18 και 22 ΚΠολΔ) για να δικάσει κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών του εναγόμενου. Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 785 επ., 790 του ΑΚ, 68, 71, 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα της αγωγής, δεν υπόκειται στην καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

 

Από την υπ' αριθμ. ./23-5-2019 ένορκη βεβαίωση των μαρτύρων ..., που ελήφθη με επιμέλεια του ενάγοντος ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πατρών ..., μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη λήψη της (αρ. 422 ΚΠολΔ) κλήτευση του εναγόμενου (βλ. υπ' αρ. ./20-5-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πατρών ...) η οποία δεν είναι άκυρη από το γεγονός ότι οι ως άνω μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη, κάνοντας χρήση ιδιοχείρων σημειωμάτων τους, καθόσον από καμία διάταξη δεν θεσπίζεται ανάλογη απαγόρευση, αλλ' αντιθέτως, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 409 §1 εδ. β ΚΠολΔ, οι μάρτυρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν γραπτό σημείωμα για να βοηθήσουν τη μνήμη τους (ΕΦ ΔΩΔ 23/2016, ΤΝΠ Νόμος), ενώ από την φράση «έγινε χρήση δακτυλογραφημένου κειμένου» που περιλαμβάνεται στο κείμενο της προαναφερόμενης ένορκης βεβαίωσης δεν προκύπτει ότι ο Ειρηνοδίκης αντέγραψε σε αυτήν το σύνολο του γραπτού σημειώματος των μαρτύρων, απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού περί ακυρότητας που προβλήθηκε από τον εναγόμενο, την υπ' αριθμ. .../23-5-2019 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος ..., που ελήφθη με επιμέλεια του εναγόμενου ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών ..., μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήψη της, κλήτευση του ενάγοντος (βλ. υπ' αρ. .β/20-5-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ...) και από όλα ανεξαιρέτως τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, εξαιρουμένης της από 10-6-2019 υπεύθυνης δήλωσης του ..., η οποία προσκομίστηκε με την προσθήκη και εκτιμάται ότι έγινε για να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη δίκη, συνεπώς συνιστά ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψιν ούτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ 524/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τυγχάνουν συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά ποσοστό 50% ο καθένας ενός επιβατικού, κλειστού, αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ταξί) μάρκας SKODA τύπου OCTAVIA 5, χρώματος βυσσινί, 1.900 κυβικών εκατοστών με άδεια πρώτης κυκλοφορίας την 11-12-2007 και αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ ..., με ταξίμετρο επιβατικού και έδρα τα Αραχωβίτικα Πατρών. Το ανωτέρω ΕΔΧ ταξί οι διάδικοι εκμεταλλεύονται από κοινού, έχοντες προς τούτο τη σχετική άδεια εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ. Κατόπιν προφορικής μεταξύ τους συμφωνίας κατά την έναρξη της συνεργασίας τους ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του επίκοινου, μεταξύ των οποίων οι βάρδιες, η κατανομή των δαπανών, ο τόπος παράδοσης και παραλαβής του και η επιλογή των συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση του και ειδικότερα: α) οι βάρδιες είχαν οριστεί από Δευτέρα έως και Κυριακή από ώρα 15:00 μεσημεριανή έως 3:00 ώρα πρωινή ανά εβδομάδα εναλλάξ, β) ο τόπος παράδοσης και παραλαβής του ταξί είχε οριστεί επί της οδού … στο Προάστειο ... Πατρών και επί της οδού … στο Ρίο Πατρών, ανά εβδομάδα εναλλάξ, γ) οι δαπάνες του επίκοινου (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση, επισκευές κ.λπ.) βάρυναν εξ ημισείας τους συγκυρίους, πλην αυτής της αγοράς πετρελαίου, η οποία βάρυνε τον κάθε συγκύριο ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση που είχε διανύσει, δ) για την καταγραφή των κάθε είδους δαπανών του επίκοινου, τηρείτο καθημερινά ημερολόγιο (ατζέντα), το οποίο βρισκόταν εντός του ταξί και στο οποίο σημειώνονταν αναλυτικά τα ποσά που είχαν δαπανηθεί για αγορά πετρελαίου, επισκευές, ανταλλακτικά, ασφάλεια, και γενικότερα κάθε δαπάνη, ποιος από τους συγκυρίους κατέβαλε τα ποσά αυτά, τα διανυθέντα ανά βάρδια χιλιόμετρα καθώς και το υπόλοιπο της οφειλής που βάρυνε τον κάθε συγκύριο. Ενώ η συνεργασία των διαδίκων εξελισσόταν ομαλά, από τις αρχές του 2018 ξεκίνησαν να εμφανίζονται προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης του επίκοινου και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους που απέρρεαν από τη χρήση του, συνεπεία των οποίων οι διάδικοι επικοινωνούσαν μόνο μέσω της καθημερινής ατζέντας που βρισκόταν εντός του επίκοινου και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ότι οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνταν για επίδειξη αμέλειας ως προς τις απαιτούμενες επισκευές και τη σωστή συντήρηση του οχήματος, ασυνέπεια ως προς τον τόπο και την ακριβή ώρα παράδοσης και παραλαβής του για την αλλαγή της βάρδιας μεταξύ τους, καθώς και τη συμμετοχή καθενός στην κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεταξύ τους συνεννόηση για βασικά ζητήματα, απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκμετάλλευση του ταξί από αμφότερους τους συγκυρίους. Επιπλέον, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2018, ο ενάγων προχώρησε στην πρόσληψη των ... ως οδηγών για την εκμετάλλευση του ταξί κατά τη βάρδια του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εναγόμενου, ο οποίος εναντιώθηκε στην εν λόγω απόφαση με αποτέλεσμα να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις τους. Μάλιστα στις 30-7-2018 δημιουργήθηκε επεισόδιο μεταξύ του εναγόμενου και του προσληφθέντος από τον ενάγοντα οδηγού ..., κατά το οποίο οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα, αρχικά με την εξαπόλυση ύβρεων μεταξύ τους και ακολούθως με χειροδικίες, με αποτέλεσμα να κατατεθούν μηνύσεις εκατέρωθεν για εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Έκτοτε οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων εκτραχύνθηκαν ακόμη περισσότερο, ακολούθησε ανταλλαγή εξώδικων επιστολών, η κατάθεση μήνυσης εκ μέρους του ενάγοντα κατά του εναγόμενου για απειλή που ισχυρίζεται ότι έλαβε χώρα σε βάρος του στις 7-2-2019, καθώς και αγωγής για την καταβολή του μεριδίου του από αμοιβή για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης μαθητών, που ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος παρ' ότι είχε εισπράξει δεν του απέδωσε. Από το περιεχόμενο των ανωτέρω εγγράφων σε συνδυασμό με όσα καταγράφονται στο καθημερινά τηρούμενο από τους κοινωνούς ημερολόγιο, κατά τα προαναφερόμενα, φωτοαντίγραφα του οποίου προσκομίζονται από τον εναγόμενο, προκύπτει η ύπαρξη σοβαρών διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ των διαδίκων - κοινωνών σχετικά με τη διοίκηση και εκμετάλλευση του κοινού επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης-(ταξί), που αφορούν ιδίως στην κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση του και δε διαφαίνεται η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ τους σχετικά με τον πιο πρόσφορο και συμφέροντα για αμφότερους τους κοινωνούς τρόπο διοίκησης και χρήσης του κοινού και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση ρύθμισης των ζητημάτων αυτών από το δικαστήριο, δεδομένου ότι η ανυπαρξία μιας δεσμευτικής ρύθμισης της χρήσης και διοίκησης του επίκοινου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστριβών μεταξύ των διαδίκων. Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραδοχές, πρέπει να ρυθμιστεί η διοίκηση και διαχείριση του κοινού αυτοκινήτου επιβατικού ΔΧΕ (ταξί), λαμβάνοντας υπόψη τους προτεινόμενους από τους διαδίκους τρόπους ως εξής: α) οι ώρες βάρδιας ορίζονται από Δευτέρα έως και Κυριακή από ώρα 15:00 το μεσημέρι έως ώρα 3:00 το πρωί ανά εβδομάδα εναλλάξ, β) ο τόπος παράδοσης και παραλαβής του επίκοινου κατά την αλλαγή βάρδιας ορίζεται ο τόπος κατοικίας των κοινωνών, ως ίσχυε έως τώρα, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει λόγος μεταβολής του και συγκεκριμένα η οδός … στο Προάστειο Πατρών (κατοικία εναγόμενου) και επί της οδού .. στο Ρίο Πατρών (κατοικία ενάγοντα), κατά τρόπο ώστε ο έχων την πρωινή βάρδια να σταθμεύει το επίκοινο στον τόπο κατοικίας του και ο έχων την απογευματινή βάρδια να παραλαμβάνει το επίκοινο από τον τόπο κατοικίας του έχοντος την πρωινή βάρδια, επιστρέφοντας το στον τόπο από όπου το παρέλαβε, με εξαίρεση την ημέρα αλλαγής βάρδιας (Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη μέρα θα ορίζεται από κοινού με βάση τις ανάγκες του κάθε οδηγού), οπότε ο έχων την απογευματινή βάρδια, μετά το τέλος αυτής θα το σταθμεύει στον τόπο κατοικίας του, γ) κάθε συγκύριος δύναται να προσλαμβάνει οδηγούς για την εκμετάλλευση του επικοίνου κατά τη βάρδια του, οι οποίοι θα κατέχουν όλα τα νόμιμα προσόντα και θα έχουν προσληφθεί νομίμως, συμπεριλαμβανομένου και του ήδη προσληφθέντος από τον ενάγοντα ..., δ) οι δαπάνες του επικοίνου (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση, επισκευές) θα βαρύνουν έκαστο των συγκυριών κατ' ισομοιρία, βάσει νόμιμων και αναλυτικών παραστατικών, ο οποίος θα εξοφλεί άμεσα την οφειλή κατά το ποσοστό του, για την καταγραφή των οποίων (δαπανών) θα τηρείται εντός του ταξί επιπλέον ατζέντα στην οποία θα σημειώνονται αναλυτικά τα ποσά που δαπανήθηκαν για τις επισκευές, τα ανταλλακτικά, την ασφάλεια και κάθε είδους άλλη δαπάνη, ποιος από τους συγκυρίους κατέβαλε τα ποσά αυτά και το υπόλοιπο της οφειλής που βαρύνει τον κάθε συγκύριο, ε) ο κάθε συγκύριος θα εφοδιάζει πλήρως με πετρέλαιο το αυτοκίνητο κατά το χρόνο της βάρδιας του και στ) ως συνεργείο για την πάσης φύσεως συντήρηση και επισκευή του επικοίνου ορίζεται το με επωνυμία «.Α.Ε.» επί της οδού ... και ... στην Πάτρα, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο συνεργείο επιλέξουν οι συγκύριοι κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου ο τρόπος αυτός διοίκησης του επιδίκου ακινήτου είναι ο πλέον εξυπηρετικός για τα συμφέροντα όλων των διαδίκων. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, όσον αφορά στη δυνατότητα πρόσληψης οδηγών εκ μέρους των κοινωνών που αναφέρεται ανωτέρω, αυτή δεν μπορεί να απαγορευθεί σε κανέναν από τους διαδίκους, αντιθέτως αποτελεί συνήθη πρακτική των ιδιοκτητών ταξί και εν προκειμένω , εφόσον ο ενάγων τυγχάνει κύριος ενός ακόμη δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου - ταξί, το οποίο εκμεταλλεύεται ο ίδιος και συνεπώς η έλλειψη δυνατότητας πρόσληψης οδηγού στο επίδικο ΕΔΧ αυτοκίνητο προκαλεί σε αυτόν σημαντική οικονομική ζημία. Ο δε αποκλεισμός επιλογής συγκεκριμένου προσώπου και εν προκειμένω του ..., λόγω της τεταμένης μεταξύ αυτού και του εναγόμενου σχέσης θα ήταν καταχρηστική, καθώς αμφότεροι οι κοινωνοί οφείλουν να συμπεριφέρονται επαγγελματικά για την κατά το δυνατόν ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του επίκοινου και να μην εναντιώνονται χωρίς σοβαρό λόγο στις επιλογές του συγκοινωνού.

 

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να απειληθεί σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας. Μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα, πρέπει να επιδικαστεί σε βάρος του εναγόμενου λόγω της εν μέρει ήττας του (άρθ. 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τη διοίκηση και διαχείριση του με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΤΑΕ ... αυτοκινήτου επιβατικού, κοινού, κλειστού, δημοσίας χρήσης (ταξί), μάρκας SKODA τύπου OCTAVIA 5, χρώματος βυσσινί, 1.900 κυβικών εκατοστών με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 11-12-2007 με ταξίμετρο επιβατικού και έδρα τα Αραχωβίτικα Πατρών, ως εξής: α) οι ώρες βάρδιας ορίζονται από Δευτέρα έως και Κυριακή από ώρα 15:00 το μεσημέρι έως ώρα 3:00 το πρωί ανά εβδομάδα εναλλάξ, β) ο τόπος παράδοσης και παραλαβής του επικοίνου κατά την αλλαγή βάρδιας ορίζεται ο τόπος κατοικίας των κοινωνών και συγκεκριμένα η οδός … στο Προάστειο Πατρών (κατοικία εναγόμενου) και επί της οδού … στο Ρίο Πατρών (κατοικία ενάγοντα), κατά τρόπο ώστε ο έχων την πρωινή βάρδια να σταθμεύει, το επίκοινο στον τόπο κατοικίας του και ο έχων την απογευματινή βάρδια να παραλαμβάνει το επίκοινο από τον τόπο κατοικίας του έχοντος την πρωινή βάρδια, επιστρέφοντας το στον τόπο από όπου το παρέλαβε, με εξαίρεση την ημέρα αλλαγής βάρδιας (Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη μέρα θα ορίζεται από κοινού με βάση τις ανάγκες του κάθε οδηγού), οπότε ο έχων την απογευματινή βάρδια, μετά το τέλος αυτής θα το σταθμεύει στον τόπο κατοικίας του, γ) κάθε συγκύριος δύναται να προσλαμβάνει οδηγούς για την εκμετάλλευση του επικοίνου κατά τη βάρδια του, οι οποίοι θα κατέχουν όλα τα νόμιμα προσόντα και θα έχουν προσληφθεί νομίμως, συμπεριλαμβανομένου και του ήδη προσληφθέντος από τον ενάγοντα ..., δ) οι δαπάνες του επικοίνου (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση, επισκευές) θα βαρύνουν έκαστο των συγκυριών κατ' ισομοιρία, βάσει νόμιμων και αναλυτικών παραστατικών, ο οποίος θα εξοφλεί άμεσα την οφειλή κατά το ποσοστό του, για την καταγραφή των οποίων (δαπανών) θα τηρείται εντός του ταξί επιπλέον ατζέντα στην οποία θα σημειώνονται αναλυτικά τα ποσά που δαπανήθηκαν για τις επισκευές, τα ανταλλακτικά, την ασφάλεια και κάθε είδους άλλη δαπάνη, ποιος από τους συγκυρίους κατέβαλε τα ποσά αυτά και το υπόλοιπο της οφειλής που βαρύνει τον κάθε συγκύριο, ε) ο κάθε συγκύριος θα εφοδιάζει πλήρως με πετρέλαιο το αυτοκίνητο κατά το χρόνο της βάρδιας του και στ) ως συνεργείο για την πάσης φύσεως συντήρηση και επισκευή του επικοίνου ορίζεται το με επωνυμία «. Α.Ε.» επί της οδού ... στην Πάτρα, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο συνεργείο επιλέξουν οι συγκύριοι κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους.

 

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα, για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Πάτρα στις 7 Ιανουαρίου 2021.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Πάτρα στις 18 Ιανουαρίου 2021, χωρίς των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ