ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 61/2021

 

Αξίωση αποζημίωσης χρήσης ιδανικού μεριδίου σε κοινό ακίνητο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

Αγωγή ωφελημάτων από κοινωνία. Αδιάλειπτη χρήση οικίας από συγκοινωνό για μεγάλο χρονικό διάστημα και μακροχρόνια αδράνεια του ενάγοντος να ασκήσει εναντίον της εν λόγω συγκοινωνού αξίωση αποζημίωσης χρήσεως του ιδανικού του μεριδίου. Δημιουργία στην εναγομένη της εύλογης πεποιθήσεως ότι ο ενάγων δεν θα ασκούσε την αξίωση αυτή. Η άσκηση αξιώσεως αποζημίωσης χρήσεως του ιδανικού μεριδίου του ενάγοντος στην κοινή οικία των διαδίκων για το αναφερόμενο στην αγωγή χρονικό διάστημα είναι αντιφατική και υπερβαίνουσα τα όρια που επιβάλλουν η αντικειμενική καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ο κοινωνικός και ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Βάσιμη ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αποδυναμωμένης αγωγικής αξιώσεως.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2021

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Κωνσταντίνο Ρήγα, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 3η Μαρτίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

 

Του ενάγοντος: ., κατοίκου Πατρών, επί της οδού ., και με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού, Παναγιώτη Ανδρονόπουλου, ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις και δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο.

 

Της εναγομένης: ., κατοίκου Τσουκαλεΐκων Αχαΐας και με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Φαίδωνος Κουλούρη, ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις και εμφανίσθηκε στο ακροατήριο.

 

Ο ενάγων αιτείται να γίνει δεκτή η από 10-3-2019 αγωγή αυτού, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./12-3-2019, προσδιορίσθηκε μέσω της υπ αριθμόν ./11-7-2019 πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών για τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό ., οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο μη εμφανισθείς στο ακροατήριο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε νομοτύπως, ενώ ο εμφανισθείς στο ακροατήριο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγομένης ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα μνημονεύονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε νομοτύπως.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

            1. Ο ενάγων ιστορεί διά της υπό κρίση αγωγής, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου της, ότι οι διάδικοι έχουν καταστεί, δυνάμει του εκεί παρατιθέμενου παράγωγου τρόπου, πλήρεις και αποκλειστικοί συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι, κατά το ποσοστό του 50/100 εξ αδιαιρέτου εκάστου απ αυτούς, του αναλυτικώς περιγραφόμενου στην αγωγή, ευρισκόμενου στα Τσουκαλέικα Πατρών, οικοπέδου, με έκταση 5.042,94 τ.μ. και 50 ελαιόδενδρα, μετά της ανεγερθείσας επ αυτού κατά το έτος 2004 ισόγειας οικίας, με εμβαδόν 77,59 τ.μ., όπου κατοικεί η εναγόμενη συγκοινωνός. Ότι το προειρημένο κοινό ακίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την τελευταία, με συνέπεια η εναγομένη να έχει αποκομίσει ωφέλεια κατά το προδιαληφθέν ποσοστό συγκυριότητας του ενάγοντος επί του κοινού και αυτός να δικαιούται να αξιώσει από την εναγομένη την καταβολή της μισθωτικής αξίας της προαναφερθείσας ιδανικής του μερίδας κατά το ένδικο χρονικό διάστημα από την 1-1-2014 έως την 31-12-2019. Ότι η προμνημονευθείσα μισθωτική αξία της οικίας ανέρχεται στα μηνιαία ποσά των 400 ευρώ ως προς τα έτη 2014-2017 και των 500 ευρώ για τα έτη 2018-2019, ήτοι στο συνολικό ποσό των 31.200 ευρώ, ενώ η προειρημένη μισθωτική αξία του δενδροπεριβόλου, με επιφάνεια 4.500 τ.μ. και 50 ελαιόδενδρα, του προδιαληφθέντος κοινού ακινήτου συνίσταται στο μηνιαίο ποσό των 150 ευρώ ως προς τα έτη 2014-2019, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 10.800 ευρώ. Ενόψει των προεκτεθέντων, ο ενάγων αιτείται, κατόπιν του νομότυπου, ήτοι μέσω των νομοτύπως και εμπροθέσμως κατατεθεισών ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προτάσεών του (ά. 223, 224, 294, 295§1 και 297 ΚΠολΔ), περιορισμού του κύριου αγωγικού αιτήματος, να υποχρεωθεί, διά της κηρύξεως της εκδοθησόμενης αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής, η εναγομένη να καταβάλει σ αυτόν το ποσό των 21.000 [(31.200 + 10.800 = 42.000 ) Χ 50%] ευρώ ως αποζημίωση χρήσεως του προαναφερθέντος ιδανικού του μεριδίου για το ένδικο χρονικό διάστημα των ετών 2014-2019, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής, όπως επίσης να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος.

 

            2. Με τα ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 12-3-2019 και εμπροθέσμως ασκηθείσα την 21-3-2019 (ά. 122 επ., 144 επ. και 215 ΚΠολΔ), καταψηφιστική αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (βλ. το προσκομιζόμενο εκ μέρους του ενάγοντος υπ αριθμόν X5785077/20-6-2019 διπλότυπο εισπράξεως της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών), παραδεκτώς (ά. 237 ΚΠολΔ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (ά. 7, 9, 12-14 και 22 ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικασθεί με την αρμόζουσα τακτική διαδικασία, όπως έχει μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015 (βλ. το άρθρο ένατο αυτού). Είναι επιπροσθέτως παραδεκτή και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 785, 786, 787, 947§1, 948εδ.α, 962, 1113, 340, 345 εδ.α, 346 ΑΚ, 907, 908 και 176 επ. ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 852/2019, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 767/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1694/2013, ΧρΙΔ 2014, 266, ΑΠ 564/2012, ΝοΒ 2012, 1722, ΕφΠειρ 532/2015, ΕφΠειρ 132/2014, ΠΠρΠατρ 423/2019, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), οπότε πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

            3. Από τις υπ αριθμόν ./6-6-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ... ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ., που νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως, με τις προτάσεις αυτού, ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου έγιναν ύστερα από τη νομότυπη και εμπρόθεσμη, δηλαδή πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση της αντιδίκου του (ά. 122 επ., 237§1 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./21-3-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), τις υπ αριθμόν ./10-6-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ..., ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, που νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως, με τις προτάσεις αυτής, η εναγομένη, με πρωτοβουλία της οποίας πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της νομότυπης και εμπρόθεσμης, ήτοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλητεύσεως του αντιδίκου της (ά. 122 επ., 237§1 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./17-5-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), τις υπ αριθμόν ./3-7-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ... ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ., που νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως, με την προσθήκη-αντίκρουση αυτού, ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου έγιναν ύστερα από τη νομότυπη και εμπρόθεσμη, δηλαδή πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση της αντιδίκου του, εντός της νόμιμης προθεσμίας της καταθέσεως της προσθήκης-αντίκρουσης πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση διαφοράς και προς αντίκρουση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν με τις προτάσεις της εναγομένης (ά. 122 επ., 237§2 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./27-6-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), απορριπτομένου ως νόμω αβάσιμου του παραδεκτώς προταθέντος από την εναγομένη με την προσθήκη-αντίκρουση αυτής αποδεικτικού ισχυρισμού περί απαραδέκτου των τριών τελευταίων ενόρκων βεβαιώσεων, διότι αφενός αρκεί ότι στην προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως από 25-6-2019 κλήση για τη λήψη τους μνημονεύεται, μεταξύ άλλων, ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν στη δίκη επί της υπό κρίση, από 10-3-2019 και υπ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./12-3-2019, αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, χωρίς να απαιτείται να απευθύνεται ρητώς, ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, η εν λόγω κλήση ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου (ά. 118 και 422§1 ΚΠολΔ), και αφετέρου κατά τη λήψη των επίμαχων ενόρκων βεβαιώσεων δεν απαιτούνταν εκ του νόμου η παράσταση του ενάγοντος ή πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού ως αιτούντος τη λήψη τους και η προσκόμιση γραμματίου προεισπράξεως εισφορών του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που δεν είναι μάλιστα αναγκαίο να διαλαμβάνονται στην ίδια την ένορκη βεβαίωση [ά. 422§§1,2 ΚΠολΔ, βλ. Κ. Ρήγα, Ζητήματα του δικαίου της απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ (μετά τον ν. 4335/2015), ΕΠολΔ 2017, σ. 234 επ. (241)], δίχως ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη, ούτε ως δικαστικό τεκμήριο, η υπ αριθμόν ./3-7-2019 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος . ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ., που προσκομίζει μετ επικλήσεως, με την προσθήκη-αντίκρουση αυτού, ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιήθηκε κατόπιν της κλητεύσεως της αντιδίκου του πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εντός της προθεσμίας της καταθέσεως της προσθήκης-αντίκρουσης πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση υποθέσεως και προς αντίκρουση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν με τις προτάσεις της εναγομένης (βλ. την προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./27-6-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), δοθέντος ότι τυγχάνει απαράδεκτη, αφού συνιστά την τέταρτη κατά σειρά επικλήσεως με την προσθήκη-αντίκρουση του ενάγοντος ένορκη βεβαίωση αυτού, ενώ δεν επιτρέπεται η λήψη άνω των τριών ενόρκων βεβαιώσεων για την αντίκρουση (ά. 422§3 και 424 ΚΠολΔ, βλ. Ρήγα, ό.π., σ. 239), από την υπ αριθμόν ./4-7-2019 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος . ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, που νομίμως προσκομίζει μετ επικλήσεως, με την προσθήκη-αντίκρουση αυτής, η εναγομένη, με πρωτοβουλία της οποίας έγινε ύστερα από τη νομότυπη και εμπρόθεσμη, ήτοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση του αντιδίκου της, εντός της νόμιμης προθεσμίας της καταθέσεως της προσθήκης-αντίκρουσης πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση διαφοράς και προς αντίκρουση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν με τις προτάσεις του ενάγοντος (ά. 122 επ., 237§2 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./1-7-2019 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών .), απ όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζονται μετ επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 237§§1,2, 336§3, 339, 340, 395 και 432 επ. ΚΠολΔ), ορισμένα εκ των οποίων εγγράφων αναφέρονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική κρίση της ένδικης υποθέσεως, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τελούσαν μεταξύ τους σε ελεύθερη ένωση από το έτος 1995, κατά τη διάρκεια της οποίας απέκτησαν παραγώγως, δυνάμει του προσκομιζόμενου μετ επικλήσεως υπ αριθμόν ./22-10-2002 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου Πατρών ., που μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο . και με αριθμό ., ένεκα πωλήσεως από τον αληθή κύριο . την πλήρη και αποκλειστική συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, κατά το ποσοστό του 50% εξ αδιαιρέτου του καθενός από τους διαδίκους, ενός ευρισκόμενου στη θέση «Τ» εντός του οικισμού των Τσουκαλεΐκων Πατρών οικοπέδου, με έκταση 5.042,94 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται στο προσαρτώμενο στο προμνημονευθέν συμβολαιογραφικό έγγραφο από τον Ιούνιο του 2002 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού . και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησίες ., κληρονόμων . και ., δημοτική οδό και ιδιοκτησία ., νότια με ιδιοκτησίες ..., ανατολικά με ιδιοκτησίες ... και αγροτική οδό και δυτικά με ιδιοκτησία ... και αγροτική οδό. Επί του προπεριγραφέντος κοινού ακινήτου ανεγέρθηκε, κατά το έτος 2004, από τους διαδίκους ισόγεια και λειτουργικώς ενιαία οικία, με εμβαδόν 77,59 τ.μ., αποτελούμενη από κουζίνα, καθιστικό, δύο υπνοδωμάτια και λουτρό (βλ. ιδίως τις προσκομιζόμενες μετ επικλήσεως εκδοθείσα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας υπ αριθμόν ./14-1-2004 άδεια οικοδομής και από 18-2-2019 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού .), στο δενδροπερίβολο της οποίας υπάρχουν 50 ελαιόδενδρα, ενώ οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν μαζί εκεί από το έτος 2005. Κατά τη διάρκεια της συμβιώσεως αυτών εμφανίσθηκαν εντούτοις σταδιακά από το έτος 2009 έριδες μεταξύ τους, με συνέπεια ο γεννηθείς κατά το έτος 1944 ενάγων να εγκαταλείπει κατά περιόδους την προειρημένη κοινή τους οικία, να επιστρέφει εν συνεχεία σ αυτήν και να επέρχεται τότε η επανασύνδεση των διαδίκων. Η προδιαληφθείσα ελεύθερη ένωσή τους λύθηκε κατά το θέρος του έτους 2017, όταν έπαυσαν να συμβιώνουν εξαιτίας της οριστικής αποχωρήσεως του ενάγοντος από την προαναφερθείσα οικία τους, διότι αυτός συνήψε συναισθηματική σχέση με έτερη σύντροφο. Από το Σεπτέμβριο του 2017, η γεννηθείσα κατά το έτος 1950 εναγομένη προβαίνει λοιπόν στην αποκλειστική χρήση της ανωτέρω οικίας, την οποία συντηρεί. Ουδέποτε υπερέβη όμως τη χρήση του προμνημονευθέντος ιδανικού της μεριδίου στον προειρημένο δενδροπερίβολο, με επιφάνεια 4.500 τ.μ., και στα προδιαληφθέντα ελαιόδενδρα, οι καρποί των οποίων δεν έχουν μάλιστα συλλεγεί από την ελαιοκομική περίοδο του έτους 2017 και εντεύθεν, με αποτέλεσμα ο ενάγων να μην έχει το δικαίωμα να αξιώσει, από την εναγομένη, αποζημίωση χρήσεως ως προς το προμνημονευθέν ιδανικό του μερίδιο σ αυτά για το υπό κρίση χρονικό διάστημα των ετών 2014-2019. Όσον αφορά την προπεριγραφείσα οικία των διαδίκων, η προειρημένη συμβίωσή τους μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 έχει ως συνέπεια ότι προέβαιναν στη σύγχρηση αυτής, οπότε ο ενάγων δε δικαιούται να απαιτήσει, από την εναγομένη, αποζημίωση χρήσεως για την περί ης ο λόγος οικία ως προς το ένδικο χρονικό διάστημα από την 1-1-2014 έως και τον Αύγουστο του 2017. Αναφορικά με το υπόλοιπο υπό κρίση χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και την 31-12-2019, η ένδικη αξίωση του ενάγοντος για την καταβολή από την εναγομένη αποζημιώσεως χρήσεως ως προς την προδιαληφθείσα κοινή τους οικία, η οποία χρησιμοποιείτο τότε αποκλειστικά από την εναγομένη, ασκείται καταχρηστικώς. Τούτο, διότι ο ενάγων δεν είχε ποτέ οχλήσει, προφορικώς ή εγγράφως, εξωδίκως ή δικαστικώς, την εναγομένη για την καταβολή τέτοιας αποζημιώσεως χρήσεως, συνιστάμενης στην απόδοση προς αυτόν της ωφέλειας που η εναγομένη αποκόμιζε από την εκ μέρους της αποκλειστική χρήση και του δικού του ιδανικού μεριδίου στην εν λόγω οικία, έως και την έγερση της υπό κρίση αγωγής κατά την 21-3-2019, δηλαδή όταν είτε εγκατέλειπε την κοινή οικία κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2009 έως και τον Αύγουστο του 2017 είτε απεχώρησε οριστικώς απ αυτήν κατά τον Αύγουστο του 2017 και εντεύθεν, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί, επί τη βάσει των προπαρατεθεισών ειδικών συνθηκών και περιστάσεων, στην εναγομένη η εύλογη πεποίθηση ότι ο ενάγων δεν πρόκειται, ένεκα της υφιστάμενης μεταξύ τους σχέσεως φιλοφροσύνης, να απαιτήσει την καταβολή της προμνημονευθείσας αποζημιώσεως χρήσεως, δοθέντος επίσης ότι η εναγομένη προσδοκούσε, μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής, την επανασύνδεση αυτής με τον ενάγοντα και τον προσκαλεί εκ νέου σε σύγχρηση της ως άνω κοινής τους οικίας. Η προειρημένη αδιάλειπτη χρήση αυτής από την εναγομένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήτοι άνω των 15 ετών με αφετηρία το έτος 2005, και η προδιαληφθείσα εντεύθεν μακροχρόνια αδράνεια του ενάγοντος να ασκήσει εναντίον της εναγόμενης συγκοινωνού αυτού την υπό κρίση αξίωση αποζημιώσεως χρήσεως του προαναφερθέντος ιδανικού του μεριδίου στην προμνημονευθείσα οικία προκάλεσαν επομένως, ενόψει μάλιστα της προειρημένης ελεύθερης ενώσεως των διαδίκων και της προδιαληφθείσας διατηρηθείσας κατόπιν της λύσεως αυτής σχέσεως φιλοφροσύνης μεταξύ τους, στην εναγομένη την εύλογη πεποίθηση ότι ο ενάγων δε θα ασκούσε την προαναφερθείσα αξίωση αυτού, με αποτέλεσμα η ανατροπή της προπεριγραφείσας, διαμορφωθείσας και διατηρηθείσας επί μακρό χρόνο, καταστάσεως, διά της ασκήσεως της εν θέματι απαιτήσεως, να διαψεύδει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη της εναγομένης περί της μη αξιώσεως από τον ενάγοντα, συγκύριο της επίμαχης κοινής οικίας των διαδίκων, του ποσού εκείνου, το οποίο αντιστοιχεί στην ωφέλεια που αυτός θα αποκόμιζε από τη χρήση του προμνημονευθέντος ιδανικού του μεριδίου σ αυτήν, και να επιφέρει επαχθείς συνέπειες εις βάρος της μη διαθέτουσας άλλη οικία εναγομένης, εγκείμενες στην εκ μέρους της καταβολή, στον ενάγοντα συγκοινωνό αυτής, της προειρημένης αποζημιώσεως χρήσεως, ως αποδόσεως της ωφέλειας που η εναγομένη αποκόμισε εκ της προδιαληφθείσας αποκλειστικής και καθολικής χρήσεως της ανωτέρω κοινής οικίας των διαδίκων κατά το υπό κρίση χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 έως την 31-12-2019, δηλαδή της τότε μισθωτικής αξίας του προαναφερθέντος ιδανικού μεριδίου του ενάγοντος, μολονότι ο τελευταίος διαμένει, από το Σεπτέμβριο του 2017, σε έτερη, ευρισκόμενη στην Πάτρα, επί της οδού ., οικία, ιδιοκτησίας του υιού του, .. Η άσκηση της υπό κρίση αξιώσεως αποζημιώσεως χρήσεως του προμνημονευθέντος ιδανικού μεριδίου του ενάγοντος στην προειρημένη κοινή οικία των διαδίκων για το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι την 31-12-2019 είναι συνεπώς αντιφατική (αρχή του non venire contra factum proprium), υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η αντικειμενική καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ο κοινωνικός και ο οικονομικός σκοπός του προειρημένου δικαιώματος, με αποτέλεσμα να γίνεται δεκτή ως ουσία βάσιμη η παραδεκτώς προβληθείσα από την εναγομένη ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως της προδιαληφθείσας αποδυναμωμένης αγωγικής αξιώσεως (ά. 281 ΑΚ, 237§1 και 262§1 ΚΠολΔ, βλ. ΟλΑΠ 6/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΟλΑΠ 16/2006, ΕλλΔνη 47, 1330, ΟλΑΠ 33/2005, ΕλλΔνη 2005, 1033, ΟλΑΠ 7/2002, ΕλλΔνη 43, 681, ΟλΑΠ 8/2001, ΕλλΔνη 42, 382, ΑΠ 654/2013, ΑΠ 9/2010, ΑΠ 2146/2009, ΑΠ 1362/2008, ΑΠ 1246/2008, ΑΠ 630/2008, ΑΠ 556/2008, ΑΠ 523/2008, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1524/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 554/1998, ΕλλΔνη 1998, 1318, ΕφΑθ 4225/2011, ΔΕΕ 2012, 56, ΕφΠειρ 572/2009, ΠειρΝομ 2010, 141, ΕφΑθ 6608/2006, ΕλλΔνη 48, 903).

 

            4. Κατ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει η ένδικη αγωγή να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων να συμψηφισθούν στο σύνολό τους εξαιτίας της ιδιαιτέρως δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοσθέντων παραπάνω κανόνων δικαίου (ά. 106, 179 in fine ΚΠολΔ και Ν. 4194/2013).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

            ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

            ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό κρίση αγωγή.

 

            ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 26-1-2021, δίχως να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ