ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1369/2021

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική ευθύνη εναγομένης - Υλικές ζημίες - Ηθική βλάβη - Έλεγχος ζημίας από ασφαλιστική εταιρία -.

 

Αυτοκινητικό ατύχημα οφειλόμενο σε αποκλειστική ευθύνη της εναγομένης. Πρόκληση υλικών ζημιών σε αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του ενάγοντος δεν συνοδεύονται από έκθεση πραγματογνωμοσύνης φανοποιείου-βαφείου, ούτε αποδείχθηκε ότι οι περιγραφόμενες στην αγωγή ζημίες στο όχημα του ενάγοντος συνδέονται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα, δεδομένου ότι ουδεμία απόδειξη δαπάνης προσκομίζει, εφόσον η προσκομιζόμενη με επίκληση «Προσφορά» του συνεργείου δεν προσδιορίζει επαρκώς τις εργασίες, έστω κι αν οι σχετικές με τις δαπάνες αποδείξεις δεν αποτελούν αμάχητο τεκμήριο, αλλά συνεκτιμώνται προσηκόντως σε συνδυασμό και με τα λοιπά στοιχεία. Η επιμέλεια που θα έπρεπε να δείξει ως προς το ζήτημα αυτό ο ενάγων καθίσταται πιο επιτακτική από τη στιγμή που δεν ζήτησε να ελεγχθεί το όχημά του ως προς την έκταση των ζημιών από πραγματογνώμονα της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας. Ο έλεγχος της ζημίας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της ασφαλιστικής αλλά και δικαίωμά της και οποιοσδήποτε δεν διευκολύνει το έργο αυτό κινδυνεύει να ζημιωθεί εξ οικείου πταίσματος. Επιδίκαση στον ενάγοντα για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που υπέστη το όχημά του ποσοστό 50% επί των αιτούμενων κονδυλίων.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 1369/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Μαρία Πετροπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως του Κατερίνας Μαλινδρέτου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 2 Ιουνίου 2021, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

α' αγωγή (./2020)

 

Του ενάγοντος: ..., κατοίκου Αθηνών, με ΑΦΜ: ., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του ’ννας Βασιλείου [AM ΔΣΑ: 24331].

 

Των εναγομένων: 1.-., κατοίκου Παπάγου Αττικής, ως προς την οποία δηλώθηκε παραίτηση από το δικόγραφο, και 2.-Της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AIG EUROPE S.A», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και λειτουργεί στην Ελλάδα με τη μορφή υποκαταστήματος νόμιμα εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AΙG EUROPE S.A- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Στυλιανού Μπεζαντέ (AM ΔΣΑ: 10510).

 

β' αγωγή (./2020)

 

Της ενάγουσας: 1.-., κατοίκου Παπάγου Αττικής, με ΑΦΜ: ., η οποία παραστάθηκε 6ιά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Μάγκου [AM ΔΣΑ: 28568).

 

Των εναγομένων: 1.- ., κατοίκου Αθηνών, ως προς τον οποίο δηλώθηκε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, και 2.-Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» {κατόπιν της από 20.1.2020 υπ' αριθμ. πρωτ. ./20.1.2020 ανακοίνωσης & καταχώρησης ΓΕΜΗ τροποποίησης της εταιρείας «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού αρ. 173] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: ., όπως μετονομάσθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΩΝ» μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, ως καθολική διάδοχος των εταιρειών: α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ», μετά την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» από την «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» και ήδη «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, όπως η εν λόγω συγχώνευση, καθώς και η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 252/2.1.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρησης ., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θεμιστοκλή Παπασπυρόπουλου (AM ΔΣΑ: 9831).

 

Ο ενάγων της πρώτης (Α') αγωγής ζήτησε να γίνει δεκτή η από 9.10.2020 αγωγή του, που κατατέθηκε με αρ. εκθ. κατάθεσης: ΓΑΚ ./2020 και ΕΑΚ ./2020, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό Δ-6.

 

Η ενάγουσα της δεύτερης (Β') αγωγής ζήτησε να γίνει δεκτή η από 11.5.2020 αγωγή της, που κατατέθηκε με αρ. εκθ. κατάθεσης: ΓΑΚ ./2020 και ΕΑΚ 2613/2020, προσδιορίστηκε αρχικά για να συζητηθεί στη δικάσιμο της 16ης.10.2020 και μετ' αναβολή στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό Δ-..

 

Μετά την εκφώνηση των παραπάνω υποθέσεων από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τον διαδίκων ζήτησαν την συνεκδίκαση αυτών και, κατά τη συζήτηση τους, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με τον Νόμο

 

Με την υπ' αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως ./2020 κρινόμενη αγωγή ο ενάγων, ο οποίος παραδεκτώς παραιτήθηκε του δικογράφου του ως προς την 1η τον εναγομένων .  και επομένως, αυτή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε εναντίον της (άρθρ. 294, 295, 297 και 591 § 1 ΚΠολΔ), επιδιώκει να υποχρεωθεί η εναγομένη, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να του καταβάλει το ποσό των 1.130,12 , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση του, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη από το αυτοκινητικό ατύχημα που αναφέρεται στην αγωγή και οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το οποίο κατά τον χρόνο του επίδικου αυτοκινητικού ατυχήματος ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία. Η αγωγή αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου [άρθρα 9, 14§ 1, 25 § 2, 37 § 1 ΚΠολΔ} το οποίο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητα, που προβλέπουν οι διατάξεις τον άρθρων 591, και 614 παρ. 6 ΚΠολΔ, προσκομίζεται δε και το ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς κατά το άρθρο 3 § 2 Ν.4640/2019 και είναι ορισμένη, διότι περιέχει όλα τα κατά νόμον απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 11 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 215 ΚΠολΔ) και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β', 340, 345, 346, 683, 914, 932, 340, 345 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 2, 4, 6, 10 του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων [προσκομίζεται με κωδικό πληρωμής: ... ηλεκτρονικό Παράβολο).

 

Με την υπ' αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως ./2020 κρινόμενη αγωγή (αντίθετη) η ενάγουσα, η οποία παραδεκτώς παραιτήθηκε του δικογράφου της ως προς τον 1ο των εναγομένων ... και επομένως, αυτή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε εναντίον του (αρθρ. 294, 295, 297 και 591 § 1 ΚΠολΔ), επιδιώκει να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, συνολικά το ποσό των 1.703,52 , ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που αυτή υπέστη από το αυτοκινητικό ατύχημα που αναφέρεται στην αγωγή και οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το οποίο κατά τον χρόνο του επίδικου αυτοκινητικού ατυχήματος ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του στην εναγομένη. Η αγωγή αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 9, 14§ 1, 25 § 2, 37 § 1 ΚΠολΔ) το οποίο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητα, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 591, και 614 παρ. 6 ΚΠολΔ, προσκομίζεται δε και το ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς κατά το άρθρο 3 § 2 Ν.4640/2019 και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β', 340, 345, 346, 683, 914, 932, 340, 345 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 2, 4, 6, 10 του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. τα προσαγόμενα με αριθμ. . και . αγωγόσημα).

 

Οι κρινόμενες αγωγές, που είναι εκκρεμείς στο παρόν Δικαστήριο, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, διότι υπάγονται στην ίδια ειδική διαδικασία του άρθρου 614 παρ. 6 του ΚΠολΔ, είναι συναφείς και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επιπλέον επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

 

Από την ανωμοτί εξέταση του ενάγοντος της α' αγωγής, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης της β' αγωγής, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, τα έγγραφα τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, άλλα των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ανεξάρτητα από τη νόμιμη επισήμανση τους, τις φωτογραφίες που απεικονίζουν τον τόπο του ένδικου ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα σ' αυτό οχήματα, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρ. 444 αρ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως [αρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 7.3.2020 και περί ώρα 12.55, ο ενάγων της α' αγωγής ..., οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΥΕΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην δεύτερη των εναγομένων της β' αγωγής ασφαλιστική εταιρεία ήταν προσωρινά ακινητοποιημένο πίσω από έτερο όχημα, έχοντας σε λειτουργία τα φώτα στάθμευσης (αλάρμ), στο δεξιό άκρο του δακτυλίου της Πλατείας Δημοκρατίας, στην περιοχή του Χολαργού Αττικής, όπου υφίστανται θέσεις στάθμευσης και συγκεκριμένα στο ύψος του οικοδομικού αριθμού . της οδού ., κάθετα στο οδόστρωμα και με μέτωπο προς την τελευταία. Στον αυτό τόπο και χρόνο η ενάγουσα της β' αγωγής ., οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΙΤΜ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας της, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη των εναγομένων της α' αγωγής, εκινείτο επί της οδού Υμηττού με κατεύθυνση από την οδό Ασπασίας προς την οδό Βουτσινά. Όταν έφτασε στον κυκλικό κόμβο της Πλατείας Δημοκρατίας συνέχισε την πορεία της επί της γύρωθεν αυτής οδού που μεσολαβεί μεταξύ των οδών Ασπασίας και Βουτσινά και επιχείρησε να περάσει με όχημα της δίπλα και από την πίσω αριστερή γωνία του προσωρινά ακινητοποιημένου (σταθμευμένου) οχήματος του ενάγοντος της α' αγωγής, με αποτέλεσμα να συρθεί η εμπρόσθια δεξιά γωνία του αυτοκινήτου της στην οπίσθια αριστερή γωνία του αυτοκινήτου του ενάγοντος της α' αγωγής και να του προκαλέσει υλικές ζημίες. Αποκλειστικά υπαίτια του ατυχήματος είναι η ., η οποία οδηγούσε με αμέλεια και επιχείρησε να περάσει δίπλα από το ακινητοποιημένο ΥΕΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει τούτο χωρίς κίνδυνο και παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, λαμβάνοντας υπόψη και την θέση τους (άρθρα 12 § 1, 19 § 1 και 21 § 1 του Κ.Ο.Κ.). Αντίθετα τον ενάγοντα της α' αγωγής δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα, διότι το αυτοκίνητο του ήταν ακινητοποιημένο και δεν είχε και την δυνατότητα να ενεργήσει οποιονδήποτε αποφευκτικό ελιγμό. Έτσι η σχετική περί συνυπαιτιότητάς του ένσταση της εναγομένης πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Από την προαναφερόμενη λοιπόν σύγκρουση, το αυτοκίνητο του ενάγοντος της α' αγωγής υπέστη υλικές ζημίες στην οπίσθια αριστερή γωνία του και συγκεκριμένα στο οπίσθιο φανάρι και προφυλακτήρα του, για την αποκατάσταση των οποίων ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι θα υποχρεωθεί να δαπανήσει για αγορά ανταλλακτικών το ποσό των 175 και για τεχνικές επισκευαστικές εργασίες το ποσό των 605,12 μετά του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι άνω ισχυρισμοί όμως, δεν συνοδεύονται από κάποια έκθεση πραγματογνωμοσύνης φανοποιείου-βαφείου αυτοκινήτων, ούτε αποδείχθηκε ωστόσο ότι οι περιγραφόμενες στην αγωγή ζημιές στο όχημα του ενάγοντος συνδέονται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα, δεδομένου ότι ουδεμία απόδειξη δαπάνης προσκομίζει, εφόσον η προσκομιζόμενη με επίκληση «Προσφορά» του συνεργείου . δεν προσδιορίζει επαρκώς τις εργασίες, έστω κι αν οι σχετικές με τις δαπάνες αποδείξεις δεν αποτελούν αμάχητο τεκμήριο, αλλά συνεκτιμώνται προσηκόντως σε συνδυασμό και με τα λοιπά στοιχεία. Η επιμέλεια που θα έπρεπε να δείξει ως προς το ζήτημα αυτό καθίσταται πιο επιτακτική, από τη στιγμή που δεν ζήτησε να ελεγχθεί το όχημα του ως προς την έκταση των ζημιών από πραγματογνώμονα της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας. Ο έλεγχος της ζημίας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της ασφαλιστικής αλλά και δικαίωμα της και οποιοσδήποτε δεν διευκολύνει το έργο αυτό κινδυνεύει να ζημιωθεί εξ οικείου πταίσματος. Κατόπιν τούτων, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που υπέστη το όχημα του, ποσοστό 50% επί των αιτούμενων κονδυλίων.

Επομένως, η τελούσα σε σχέση αιτιώδους συνάφειας με το ένδικο ατύχημα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 296,45 , χωρίς όμως ΦΠΑ, εφόσον το όχημα ουδέποτε επισκευάστηκε, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση ΦΠΑ αποτελεί η προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου ή αντίστοιχης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΕφΠειρ 615/2011 Nomos, ΕφΛαρ 221/2005 Αρμ. 2005. 1564, ΕφΑΘ 371/1997 ΕλλΔνη 1997.1601, ΠολΠρΑΘ 4348/2012 και 2272/2010 Nomos, ΜΠΑ 2323/2015 ΤΝΠ), απορριπτόμενου του αγωγικού κονδυλίου περί ΦΠΑ ως αβάσιμου.

 

Επίσης, ισχυρίζεται ότι το όχημα του υπέστη μείωση της αξίας του, εξαιτίας της επίδικης σύγκρουσης, όμως για να μειωθεί η αξία ενός πράγματος που έχει ζημιωθεί, θα πρέπει πρώτα η ζημιά που έχει υποστεί να έχει αποκατασταθεί, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν μετά και την αποκατάσταση της ζημιάς, συνεχίζουν να υπάρχουν ελαττώματα, που μειώνουν την αξία του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων ουδέποτε προέβη σε αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο όχημα του, το οποίο έχει από μόνο του ως συνέπεια την απόρριψη του σχετικού  κονδυλίου ως πρόωρα ασκηθέντος, διότι η σχετική αποζημίωση επιδικάζεται μόνο σε περίπτωση αποκατάστασης των ζημιών και όχι σε περίπτωση που δεν έχει επισκευασθεί αυτή (βλ. Εφ. Πατρών 256/1984 ΕλΔνη 25,1211]. Τέλος, όπως αποδείχθηκε από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, ο ενάγων ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, της έκτασης των ζημιών του οχήματος, του βαθμού της υπαιτιότητας της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, πλην της ασφαλιστικής, η οποία έχει εγγυητική ευθύνη, υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να του επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσά των 350 , το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των ανωτέρω κατά νόμο στοιχείων.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει αφού απορριφθεί η ως άνω β' αγωγή, να γίνει εν μέρει δεκτή η ως άνω α' αγωγή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα συνολικά το ποσό των 646,45 [296,45 + 350}, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση, χωρίς τόκους επιδικίας, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της εναγομένης (άρθρο 346 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από 02-4-2012 με τα άρθρα 2 και 113 του Ν. 4055/2012), αφού δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση λόγος επιβολής τόκου επιδικίας, λόγω ιδίως της εύλογης αντιδικίας των διαδίκων σχετικά με το μέτρο ευθύνης προς αποζημίωση και περί το ύψος των απαιτήσεων (ΑΠ 1207/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑΘ 691/2014, ΜΠρθεσ 9528/2015, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Κρίνεται επίσης, ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, γι' αυτό και πρέπει να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή. Τέλος, η εναγομένη πρέπει να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος (άρθρο 190 παρ. 1 ΚΠολΔ) μειωμένα όμως, κατά το ποσοστό της εν μέρει ήττας του στη δίκη (αρθρ. 178 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

Για τους λόγους αυτούς

 

-Καταργεί τη δίκη ως προς την 1η των εναγομένων της α' αγωγής.

 

-Καταργεί τη δίκη ως προς τον 1ο των εναγομένων της β' αγωγής.

 

-Συνεκδικάζει τις από 9.10.2020 με αρ. εκθ. κατάθεσης: ΓΑΚ ./2020 και ΕΑΚ ./2020 (αριθμό πινακίου Δ-6) και από 11.5.2020 με αρ. εκθ. κατάθεσης: ΓΑΚ ./2020 και ΕΑΚ ./2020 (αριθμό πινακίου Δ-.) αγωγές αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

-Δέχεται εν μέρει την α' αγωγή.

 

-Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ σαράντα πέντε λεπτών (646,45 ), με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση του.

 

-Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

-Καταδικάζει την εναγομένη στην εν μέρει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ].

 

-Απορρίπτει την β' αγωγή.

 

-Καταδικάζει την ενάγουσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (250 ).

 

-Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 5 Αυγούστου 2021.

 

                                                           Αθήνα, 5.8.2021

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ                        ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ