ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Πατρών 665/2021

 

Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

Αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής. Δυνατότητα διαταγής αναστολής της ενέργειας της διαταγής πληρωμής ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και δυνατότητα ανάκλησής της, αν πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 665/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Σταύρο Α. Κουκουγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το Ν. 3347/2005 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 23η Αυγούστου 2021 για να δικάσει την αίτηση, μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δ.Δ. . Δήμου Πατρέων και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ . και 2) ., κατοίκου Δ.Δ. . Δήμου Πατρέων, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χαράλαμπο Δρούζα του Αργυρίου, κάτοικο Πατρών (οδός .).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία εδρεύει στΟ Μαρούσι Αττικής (λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 66) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ ., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Θεοφάνη Κατσίνα του Αθανασίου, κάτοικο Πατρών.

 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16.8.2021 αίτηση τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./17.8.2021 και προσδιορίστηκε για την παρούσα δικάσιμο, οπότε και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά και στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

I. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 724 παρ. 1 ΚΠολΔ ο δανειστής μπορεί με Βάση διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί με τη διαταγή πληρωμής. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 631 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η διαταγή πληρωμής δεν είναι μόνο τίτλος εκτελεστός, αλλά είναι ακόμη και μάλιστα αμέσως, μόλις εκδοθεί, δίχως να χρειάζεται η προηγούμενη επίδοση της στον οφειλέτη, τίτλος για την αυτοδύναμη εκ μέρους του δανειστή επιβολή και του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης (Βλ. ΜονΠρωτΡοδ 343/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, σε περίπτωση αυτοδύναμης επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ, το δικαστήριο, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη, εκείνου δηλαδή κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, να διατάξει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής -ολικά ή εν μέρει- ως τίτλου για την παραπάνω αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και την ανάκληση αυτής, αν έχει υλοποιηθεί η αυτοδύναμη επιβολή του εξασφαλιστικού μέτρου, αν πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής (άρθρο 724 παρ. 2 ΚΠολΔ - 10532/2008 ΕλλΔνη 2009.289, ΜονΠρωτΒολ 2544/2001 Αρμ 2002.1596, ΜονΠρωτΚερκ 29/2010 Αρμ  2010.1041). Εξάλλου, με δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά μέτρα αποσκοπούν κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολΔ στην εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης για να αντιμετωπισθεί επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η κατ' άρθρο 724 παρ. 2 ΚΠολΔ αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων, που στηρίζονται σε διαταγή πληρωμής (για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου και η ανάκληση τους), δικαιολογείται όχι μόνον όταν η ασφαλιζόμενη απαίτηση έχει εξοφληθεί ή είναι ανύπαρκτη, αλλά και όταν δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για την επιβολή τους (βλ. Δ. Κράνη, Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ΕλλΔνη 2015.975-986). Δεν μπορεί να θεωρηθεί δε, ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου προσώπου, γιατί με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογούνταν η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα με τη μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης, σε κάθε εκκρεμή αγωγή, ενόψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελάττωσης της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου ενώ ούτε η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης. Απαιτώντας, συνεπώς, ο Νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προφανώς την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου, δικαιολογημένη από τη συνδρομή   παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένα κινδύνου ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης, λόγω πιθανολόγησης αποξένωσης του οφειλέτη από την κατασχετήρια περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη στο μέλλον η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο δανειστής θα αποκτήσει τίτλο εκτελεστό, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής, ως τέτοιας νοούμενης εκείνης, η οποία χρήζει άμεσης ρύθμισης με δικαστική παρέμβαση, λόγω ανάγκης για ταχεία προστασία του ουσιαστικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να ασφαλισθεί από το δικαιούχο, για να μην προξενηθεί, από τη βραδύτητα της επίλυσης της διαφοράς, ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος (ΜονΠρωτΑθ 5673/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

II. Στην προκειμένη περίπτωση, με το κρινόμενο δικόγραφο, το οποίο αποτελεί την κατ' άρθρο 724 § 2 ΚΠολΔ αίτηση ανάκλησης του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η καθ' ης επέβαλε συντηρητική κατάσχεση απαίτησης της στα χέρια οκτώ εταιριών με βάση τη διαταγή πληρωμής με αριθμό 395/23.7.2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δυνάμει των οποίων επιτάσσονται σε καταβολή ποσού 140.000 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. Επικαλούμενοι δε παράνομη και καταχρηστική ενέργεια της καθ' ης αναφορικά με την έκδοση της προρρηθείσας διαταγής πληρωμής, καθώς και τη μη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ζητεί να ανακληθεί η γενομένη από την καθ’ ης στα χέρια των οκτώ πιστωτικών ιδρυμάτων συντηρητική κατάσχεση και να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά τους έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα n κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για να δικαστεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 702, 724 παρ. 2, 683 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 724 παρ. 2 ΚΠολΔ (αναλογικά εφαρμοζόμενη - βλ. ΜΠρΚοζ 497/2011 Αρμ 2011.1662, ΜΠρΚερκ 29/2010 Αρμ 2010.1041, ΜΠρΒολ 2544/2001 Αρμ 2002.1596, Δ. Κράνη, Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ΕλλΔνη 2015.975-986), καθώς και σ' εκείνη του άρθρου 176 του ίδιου Κώδικα αναφορικά μόνο ως προς το υπ' αριθ. 3 στοιχείο της, αφού οι λοιποί λόγοι της [μη νόμιμη η λήψη του επίδικου μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης λόγω ύπαρξης του εκτελεστού τίτλου της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής (υπό στοιχείο 1), μη νόμιμη η λήψη του επίδικου μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης λόγω καταχρηστικότητας (υπό στοιχείο 2), μη επίδοση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής προ της επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης (υπό στοιχείο 4) και μη νόμιμη η λήψη του επίδικου μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης λόγω πλήρους εξασφάλισης της απαίτησης της καθ' ης λόγω εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (υπό στοιχείο 5)] δεν έχουν τον χαρακτήρα αφενός μεν εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού ή εξ υπαρχής ανυπαρξίας της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αφετέρου δε επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης για την επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης. Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική Βασιμότητα της.

 

III. Από την εκτίμηση των εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, καθώς και από αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα έγγραφα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης, με την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων, εντολοδόχου, ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA (ΕΙΜΠΙΕΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΣΕΙ)», δρούσα δια του Τμήματος 1 (Compartment 1) αυτής, με έδρα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα (καταχώριση στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών της σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων - άρθρ. 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003 - Τόμος . και αριθμός .), οι οποίες απαιτήσεις έχουν μεταβιβαστεί στην τελευταία, δυνάμει της από 22.12.2017 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, μεταξύ αυτής και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ομήρου αριθ. 23) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως η σύμβαση αυτή ισχύει σήμερα και έχει καταχωρισθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000, που τηρείται στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (Τόμος ., αριθ. .), ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της διαταγής πληρωμής με αριθμό 395/23.7.2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δυνάμει της οποίας διατάχθηκαν οι αιτούντες να καταβάλουν σ' αυτήν το ποσό των 140.000 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, που αντιστοιχεί στο χρεωστικό υπόλοιπο της σύμβασης δανείου με αριθμό ./18.6.2013, καθώς και του από 18.12.2013 πρόσθετου συμφώνου. Η ως άνω διαταγή πληρωμής, καθώς και το πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής δεν επιδόθηκαν στους αιτούντες με επιταγή προς εκτέλεση. Εν συνεχεία, η καθ' ης με το από 6.8.2021 έγγραφο - που, μεταξύ άλλων, κοινοποίησε στους αιτούντες (βλ. τις εκθέσεις επίδοσης με αριθμούς .Β/11.8.2021 και .Β/11.8.2021 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών, ., αντίστοιχα) - και με βάση την προειρημένη διαταγή πληρωμής προέβη σε συντηρητική κατάσχεση κατά των αιτούντων στα χέρια των εξής εταιριών ως τρίτων, ήτοι: 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αριθ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί των οδών Αιγιαλείας αριθ. 32 και Παραδείσου) και εκπροσωπείται νόμιμα, 6) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA WALLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθ. 18 - 20) και εκπροσωπείται νόμιμα, 7) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου -Χαλανδρίου αριθ. 18 - 20) και εκπροσωπείται νόμιμα και 8) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVAPAYMENTS», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθ. 18-20) και εκπροσωπείται νόμιμα (Βλ. τις εκθέσεις επίδοσης με αριθμούς .../9.8.2021 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., αντίστοιχα) μέχρι του ποσού των 140.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προαναφερόμενη απαίτηση της κατά των αιτούντων, ενώ οι τελευταίοι για τις, κατ' αυτούς, ακυρότητες, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση (υλοποίηση) του ανωτέρω ασφαλιστικού μέτρου δυνάμει της προειρημένης διαταγής πληρωμής, άσκησε την κρινόμενη αίτηση τους, με την οποία, για τον διαλαμβανόμενο σ' αυτήν λόγο, ζητεί την ανάκληση του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Η ένδικη αίτηση, έχουσα το προδιαληφθέν περιεχόμενο και αίτημα, τυγχάνει βάσιμη κατ' ουσίαν, αφού από τα στοιχεία, που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι η ανάκληση της κατά τα άνω συντηρητικής κατάσχεσης είναι δυνατή, εφόσον δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ούτε, άλλωστε, συντρέχει τέτοια περίπτωση για τη διατήρηση του (Δ. Κράνης, Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ΕλλΔνη 2015.985-986 αρ. 17). Τούτο δε, διότι η απαίτηση της καθ' ης κατά των αιτούντων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α' τάξης, που ενεγράφη την 23η.1.2007 στα Βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο 233 και αριθμό 29.504, ποσού ύψους 400.000 ευρώ, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της πρώτης αιτούσας δυνάμει της απόφασης με αριθμό 337/22.1.2007 του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων). Η εμπράγματη δε ως άνω εξασφάλιση δεν πιθανολογήθηκε ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καθ' ης. Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες είναι αφερέγγυοι, καθώς δεν προέκυψε η ύπαρξη οφειλών τους προς τρίτους, τις οποίες οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν. Πέραν δε τούτων, οι αιτούντες είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες είναι ενεργοί επιχειρηματικά, με κύκλο εργασιών άνω των 900.000 ευρώ, διαθέτοντας περιουσία (ακίνητα, οχήματα, εξοπλισμό και μηχανολογικές εγκαταστάσεις) άνω των 2.000.000 ευρώ (βλ. τον ισολογισμό έτους 2019 της πρώτης καθ' ης), ενώ από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες έχουν προβεί σε ενέργειες αποξένωσης από την περιουσία τους προκειμένου να καταστήσουν άνευ αντικειμένου τυχόν αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους, ούτε ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν επιβαρυνθεί με δικαιώματα υπέρ τρίτων. Επομένως, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, δικαιολογούσα την ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε στα χέρια των προαναφερομένων πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των αιτούντων και της καθ' ης πρέπει να συμψηφιστούν, δεδομένου ότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου, που εφαρμόστηκαν, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την ενέργεια της διαταγής πληρωμής με αριθμό ./23.7.2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης.

 

ΑΝΑΚΑΛΕΙ την ήδη επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση που επέβαλε η καθ' ης δυνάμει της διαταγής πληρωμής με αριθμό ./23.7.2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών εις χείρας μιας εκάστης εκ των κατωτέρω εταιρειών, ήτοι: 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αριθ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί των οδών Αιγιαλείας αριθ. 32 και Παραδείσου) και εκπροσωπείται νόμιμα, 6) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA WALLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθ. 18 -20) και εκπροσωπείται νόμιμα, 7) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθ. 18-20) και εκπροσωπείται νόμιμα και 8) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVAPAYMENTS», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθ. 18 -20) και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα μεταξύ των αιτούντων και της καθ’ ης δικαστικών εξόδων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο του συνεδρίαση, με και απόντες τους διαδίκους την 6.9.2021.

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  Για τη δημοσίευση