ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 23/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ζημίες σε σταθμευμένο όχημα - Οδηγός υπό την επήρεια οινοπνεύματος - Απαλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας -.

 

Ζημίες που προκλήθηκαν σε νομίμως σταθμευμένο όχημα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν λόγω οδηγού. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό ην επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Παθητική νομιμοποίηση στην αγωγή του ασφαλιστή. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας ότι δεν έχει υποχρέωση καλύψεως των ζημιών που προκλήθηκαν στον κυρίως ενάγοντα από το ασφαλισμένο σε αυτήν αυτοκίνητο. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός 23/2020

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Ειδική Διαδικασία Αυτοκινήτων)

 

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ʼγγελο Σιμιτζή και τη Γραμματέα Στεφανία Ταμπάκη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 21η Μαρτίου 2019 για να δικάσει τις εξής υποθέσεις :

 

Α) Την υπ αριθ. κατάθ. ./2018 (Α) κύρια αγωγή:

 

Του ενάγοντος: Σ. Κ. του Χ., κατοίκου Πατρών, οδός   αριθ. , ΑΦΜ , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ανδρέα Ζήκου.

 

Των εναγόμενων: 1. Ν. Δ. του Π., κατοίκου Πατρών, οδός αρ. , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σωτηρίου Βαβαρούτα, 2. Ε. Γ. του Π., κατοίκου Πατρών, οδός αριθ. , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωτηρίου Βαβαρούτα και 3. Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Q. I. A.S Q. H. ΕΠΕ», με έδρα το Αττικής, οδός ... αρ. , όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ούσα πλέον υπό καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεράσιμου Μαράτου.

 

 Β) Την υπ αριθ. κατάθ. 246/2018 (Β) παρεμπίπτουσα αγωγή:

 

Της ενάγουσας: αλλοδαπής ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Q. I. A/S», όπως αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Q. H. Ε.Π.Ε.» με έδρα στο Αττικής, οδός αρ. ., με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. , η οποία ούσα πλέον υπό καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεράσιμου Μαράτου.

 

Των εναγόμενων: 1. Ν. Δ. του Π., κατοίκου , οδός αρ. , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σωτηρίου Βαβαρούτα και 2. Ε. Γ. του Π., κατοίκου , οδός Γ αριθ. , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωτηρίου Βαβαρούτα

 

Ο ενάγων με την από 27-2-2018 (Α) κύρια αγωγή του, διαδικασίας αυτοκινήτων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ./2018, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη 17η-1-2019 και μετά από αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Η ενάγουσα με την από 16-4-2019 (Β) παρεμπίπτουσα αγωγή του, διαδικασίας αυτοκινήτων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ./2018, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη 17η-1-2019 και μετά από αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Για την προκείμενη συζήτηση των αγωγών και μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από τη σειρά εγγραφής τους στο οικείο πινάκιο, το Δικαστήριο:

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εκκρεμούν προς εκδίκαση η από 27-2-2018 (αρ. κατάθ. ./2018) αγωγή και η από 16-4-2018 (αρ. κατάθ. ./2018 παρεμπίπτουσα αγωγή, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, καθόσον αφορούν αξιώσεις που απορρέουν από το ίδιο αυτοκινητικό ατύχημα και υπάγονται στην ίδια διαδικασία και από την συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρ. 31, 246, 591 παρ. 1 και 681 Α του ΚΠολΔ).

 

Με τη με αρ. κατάθεσης ./2018 υπό κρίση κύρια (υπό στοιχ. Α) αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι στην Πάτρα στις 20-10-2017 ο πρώτος των εναγομένων οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης των εναγομένων και ασφαλισμένο στην τρίτη των εναγομένων, επί της οδού Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση από τον Κόμβο Κουρτέση προς την οδό Αρέθα, με μεγάλη ταχύτητα ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να επιπέσει στο με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του (του ενάγοντος), το οποίο ήταν σταθμευμένο νόμιμα στην ως άνω οδό και να υποστεί τις υλικές ζημιές που αναφέρει στο δικόγραφο. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητά, όπως τα αιτήματα προκύπτουν από το σύνολο του δικογράφου, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 4.115,96 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, ως αποζημίωση και χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί εις βάρος των εναγομένων η δικαστική του δαπάνη.

 

Η αγωγή αυτή, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 14 παρ. 1, 22, 37 παρ. 1 και 41 του Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 667, 670 έως 676 και 681Α του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων  914,  297, 298, 330, 346, 481, 926, 932 του Αστικού Κώδικα, 2, 4, 9 και 10 του Ν. Γ.Π.Ν/1911, 2, 4, 6, 10 και 11 του Ν. 489/1976, 76, 907, 908 και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι και από ουσιαστική άποψη βάσιμη, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων εισφορές (βλ. το με κωδικό ... ηλεκτρονικό παράβολο και το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησής του).

 

Με την υπ αριθ. κατάθ. 246/2018 παρεμπίπτουσα (Β) αγωγή, που ασκεί η τρίτη εναγομένη της κύριας αγωγής ασφαλιστική εταιρεία κατά των συνεναγομένων της, ήτοι του οδηγού του με αριθμ. κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και της ιδιοκτήτριας αυτού, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας τους να της καταβάλουν αναγωγικώς το αιτούμενο από τον κυρίως ενάγοντα ποσό των 4.115,96 ευρώ άλλως οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, που θα υποχρεωθεί αυτή, σε περίπτωση παραδοχής της κυρίας αγωγής, να καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα,  με  το  νόμιμο  τόκο από  την ημερομηνία καταβολής του ποσού αυτού εκ μέρους της στον κυρίως ενάγοντα, μέχρι την εξόφληση, διότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού ευθύνης της σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 6β παρ. 1 περ. β΄ εδ. α του Ν. 489/1976, αφού ο εναγόμενος - οδηγός του προαναφερόμενου αυτοκινήτου, όταν προκάλεσε το ένδικο ατύχημα οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ τη χρήση του οχήματος του το είχε παραχωρήσει η δεύτερη εναγομένη ιδιοκτήτρια αυτού. Επίσης, ζητεί να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

 

Η αγωγή αυτή (παρεμπίπτουσα) αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 14 παρ. 1α, 31 παρ. 1 και 283 του  ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 667, 670 έως 676 και 681Α του ΚΠολΔ και είναι  επαρκώς ορισμένη (άρθρο 216 §1 σε συνδ. προς το άρθρο 118 του ΚΠολΔ). Είναι δε η υπό κρίση αγωγή και νόμιμη κατά την κύρια βάση της στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6β, 11 παρ. 1 του Ν. 489/1976, 2, 4, 6, 10 του Ν. Γ.Π.Ν./1911, 247, 298, 330, 346, 914, 927 ΑΚ, 69 παρ. 1 εδ. δ, 283, 907, 908 και 176 του ΚΠολΔ. Ύστερα από τα παραπάνω, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι και από ουσιαστική άποψη βάσιμη, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα απαιτούμενα τέλη δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων εισφορές (βλ. το με κωδικό . ηλεκτρονικό παράβολο και το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησής του).

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης της κύριας αγωγής στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά  συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου καθώς και από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται είτε για άμεση είτε για έμμεση απόδειξη, τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα  δεν αμφισβητείται (άρθρο 444 παρ. 3 ΚΠολΔ) και τις ομολογίες τους που περιέχονται στις προτάσεις τους ή συνάγονται από αυτές, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδεικνύονται κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στην Πάτρα στις 20-10-2017 και περί ώρα 20:15 μ.μ. ο ενάγων της κύριας αγωγής είχε σταθμεύσει το με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του επί της οδού Πανεπιστημίου και στο ύψος αυτής που φέρει αριθμό 119, στο αριστερό άκρο του ρεύματος κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Αρέθα προς τον Κόμβο Κουρτέση. Την ίδια χρονική στιγμή, ο πρώτος των εναγομένων οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης των εναγομένων η οποία του είχε παραχωρήσει τη χρήση και ήταν ασφαλισμένο στην τρίτη των εναγομένων της κύριας αγωγής, επί της ίδιας ως άνω οδού, ήτοι της οδού Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση από τον Κόμβο Κουρτέση προς την οδό Αρέθα. Ο πρώτος των εναγομένων, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, προσέγγισε το σημείο που ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του κυρίως ενάγοντος, από αμέλεια, μη επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή και λόγω λανθασμένων χειρισμών του περί την οδήγηση και ευρισκόμενος υπό την  επήρεια μέθης, αφού σε έλεγχο αλκοόλης, κατά την πρώτη μέτρηση βρέθηκε στο αίμα του οινόπνευμα σε ποσοστό 0,71 mg/lt ενώ κατά τη δεύτερη μέτρηση βρέθηκε στο αίμα του οινόπνευμα σε ποσοστό 0,30 mg/lt, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το σταθμευμένο επί της πορείας του όχημα του ενάγοντος και μη τηρώντας την απόσταση που έπρεπε από αυτό επέπεσε με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του στο εμπρόσθιο μέρος του σταθμευμένου οχήματος του κυρίως ενάγοντος. Οι συνθήκες αυτές υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα προκύπτουν από το υπ αριθ. πρωτ. ./20-10-2017 Απόσπασμα του Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών Ζημιών Τ. Τροχαίας Πατρών, το οποίο υπογράφεται από τον πρώτο εναγόμενο οδηγό του υπ αριθ. κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου σε συνδυασμό με την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης.

 

Ενόψει αυτών, το επίδικο ατύχημα και τα εξ αυτού αποτελέσματα οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, οδηγού του με αριθ. κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος από έλλειψη προσοχής την οποία όφειλε και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός κατά τους νομικούς κανόνες της οδικής κυκλοφορίας και εκείνους της κοινής πείρας και της λογικής και μη αποφεύγοντας να οδηγεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος άνω των 0,25 mg/lt δεν προέβλεψε και τελικά δεν απέφυγε το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κινούμενος επί της οδού Πανεπιστημίου με κατεύθυνση από τον Κόμβο Κουρτέση προς την οδό Αρέθα, υπό την επήρεια μέθης η οποία επέδρασε καταλυτικά στην οδηγική του συμπεριφορά και ικανότητα, δεν είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος του, δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του  και κυρίως δεν έλαβε υπόψη του όπως όφειλε και μπορούσε, τη θέση του αυτοκινήτου του κυρίως ενάγοντος, που βρίσκονταν σταθμευμένο στο δεξιό άκρο του ρεύματος πορείας του πρώτου εναγόμενου.  Επομένως, η συμπεριφορά του οδηγού αυτού ήταν αντίθετη με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1, 19 παρ. 1, 2 &  3, 21 παρ. 1 και 42 παρ. 1 του  Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και του άρθρου 330 εδ. β΄ του ΑΚ.

 

Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι το αυτοκίνητο του κυρίως ενάγοντος ήταν σταθμευμένο αντικανονικά, κατά τρόπο που να παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγομένων. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι το ως άνω όχημα ήταν σταθμευμένο νόμιμα, σε σημείο του οδοστρώματος, που επιτρέπεται η στάθμευση και γι αυτό άλλωστε δεν βεβαιώθηκε από τα αρμόδια όργανα σε βάρος του παράβαση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ - και επιπλέον δεν εμπόδιζε τη κίνηση των οχημάτων και συνεπώς καμία απολύτως ευθύνη δε φέρει ο κυρίως ενάγων στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Συνεπώς, θα πρέπει να απορριφθεί, η προτεινόμενη από τους εναγομένους ένσταση περί συνυπαιτιότητάς του ως ουσιαστικά αβάσιμη.

 

Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι από την ως άνω σύγκρουση ο κυρίως  ενάγων ως ιδιοκτήτης του με αριθ. κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. ζημιωθέντος αυτοκινήτου του, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκε σε αυτό, αναγκάστηκε να δαπανήσει: Α) Για την αγορά  ανταλλακτικών, ήτοι: για προφυλακτήρα εμπρός, βάση προφυλακτήρα, φάσες προφυλακτήρα, μεσαία μάσκα προφυλακτήρα, μάσκα προφυλακτήρα δεξιά, μάσκα προβολέα, προβολέα δεξιό, φανάρι εμπρός δεξιά, φανάρι εμπρός αριστερά, φανάρι εμπρός αριστερά, ποδιά προφυλακτήρα το ποσό, μαζί με ΦΠΑ 24%, των 1.523,96 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ αρ. ./16-1-2019 απόδειξη λιανικής πώλησης της εδρεύουσας στην Πάτρα εταιρείας «... Ο.Ε.». Β) Για εργασίες επισκευής, ήτοι : για εξαγωγή τοποθέτηση προφυλακτήρα εμπρός, λύση - συναρμολόγηση προφυλακτήρα εμπρός, εξαγωγή - τοποθέτηση φανών εμπρός αριστερού και δεξί, επισκευή μετόπης εμπρός, επισκευή και ευθυγράμμιση μούρης χιαστί, βαφή προφυλακτήρα εμπρός, βαφή μετόπης εμπρός, επισκευή ψυγείου Α/C, τοποθέτηση φρέον και ευθυγράμμιση εμπρός το ποσό, μαζί με ΦΠΑ 24%, των 992,00 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ αρ. 11678/16-1-2019 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εδρεύουσας στην Πάτρα εταιρείας «... Ο.Ε.».

 

Το παραπάνω συνολικό ποσό των (1.523,96 + 992,00 =) 2.515,96 ευρώ, που ζητεί ο ενάγων-ιδιοκτήτης, για τις προαναφερόμενες αιτίες, δεν κρίνεται υπερβολικό και ανταποκρίνεται στις ζημίες, που πράγματι προήλθαν από την ένδικη πρόσκρουση. Έτσι, τα αντιθέτως ισχυριζόμενα από τους  κυρίως εναγομένους θα πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά  αβάσιμα.

 

Περαιτέρω, αποδείχτηκε, ότι ως άνω όχημα, ιδιοκτησίας του κυρίως ενάγοντος μάρκας Renault, μοντέλο Megane, 1.598 κ.εκ, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 2000 ευρώ, υπέστη μείωση, λόγω του ότι παρά την επιμελημένη επισκευή γίνεται ευχερώς αντιληπτό, ότι το άνω αυτοκίνητο έχει υποστεί σύγκρουση, καθώς και του ότι παρουσιάζεται διστακτικότητα αγοράς συγκρουσθέντων και επισκευασθέντων αυτοκινήτων, διότι υπάρχει υποψία, ότι έχουν παραμείνει κρυμμένα ελαττώματα (βλ. Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδοση 2008, παρ. 22, αρ. 76-77, σελ. 486-487, ΕφΘεσ 1334/96 Επ.Συγκ.Δ. 1996.402, ΕφΑθ 3809/1994, ΕφΑθ 2590/1993 Επ.Συγκ.Δ. 542.496, ΕιρΑθ 3178/2002). Συνεπώς, το αιτούμενο για την εν λόγω αιτία κονδύλιο των 600 ευρώ, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό, ως ουσιαστικά βάσιμο, για το εύλογο ποσό των 150 ευρώ, λαμβάνοντας  υπόψη αφενός την ηλικία του και αφετέρου την επιμελή επισκευή του στο συνεργείο της επιλογής του ενάγοντος και επιπλέον ότι η συνολικά επιδικαζόμενη για την αποκατάσταση των ζημιών του αποζημίωση δεν υπερβαίνει την  κατά  το  χρόνο εκείνο  εμπορική του αξία, η οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχονταν στο ποσό των 2.000 ευρώ.

 

Τέλος, ο κυρίως ενάγων από την σε βάρος του ως άνω αδικοπραξία υπέστη αναμφιβόλως ηθική βλάβη, για την οποία η εύλογη χρηματική ικανοποίηση (άρθρο 932 του ΑΚ) ανέρχεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, λαμβανομένων υπόψη: (α) της αποκλειστικής υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου και της έλλειψης οποιασδήποτε υπαιτιότητας του ενάγοντος, (β) των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα, (γ) της  έκτασης  των  βλαβών  του ζημιωθέντος αυτοκινήτου του ενάγοντος και των συνεπειών που είχε η προσωρινή αποστέρησή του στην ομαλή εξέλιξη του βίου του και (δ) της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων, πλην της τρίτης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας που η ευθύνη της είναι εγγυητική (Αθ. Κρητικού, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 2008, παρ. 20, αριθ. 58, σελ.  415), στο ποσό των 150 ευρώ.

 

Κατόπιν τούτων, η με αριθμό κατάθεσης 141/2018 (Α) κύρια αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στον ενάγοντα (Σ. Κ.) το συνολικό ποσό των (2.515,96 + 150,00 + 150,00 =) 2.815,96 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Το αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό γιατί κρίνεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να επιφέρει  σημαντική ζημία στον ενάγοντα (άρθ. 908 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα  του  ενάγοντος, πρέπει να  επιβληθούν εις βάρος των  εναγομένων, σύμφωνα με το σχετικό αίτημά του, μειωμένα όμως, κατά το μέρος που η αγωγή απορρίφθηκε (άρθρ. 178 παρ. 1 & 191 παρ. 2), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα  το άρθρο 17 του Ν. 3557/2007, που ισχύει από τις 14-5-2007, καταργήθηκε η υπ αριθ. Κ4/585/1978 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 795 ΤΑΕ και ΕΠΕ), ενώ με τη διάταξη του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου (Ν. 3557/2007), μετά το άρθρο 6 του Π.Δ. 237/1986 προστίθενται δύο νέα άρθρα, τα 6α΄ και 6β΄, από τα οποία το δεύτερο αναφέρει: «1. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται: α) β) από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε κατά την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος ..., γ)...". Παθητικά δε υποκείμενα του δικαιώματος της αναγωγής του ασφαλιστή, ασκούμενο και με παρεμπίπτουσα αγωγή, και μάλιστα πριν από την καταβολή στον ζημιωθέντα τρίτο κατ άρθρο 69 παρ. 1 περ. δ, ε ΚΠολΔ, είναι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου, ο αντισυμβαλλόμενος και ο ασφαλισμένος, δεδομένου ότι στο νόμο δεν γίνεται καμία διάκριση, οι οποίοι ευθύνονται όχι από αδικοπραξία, αλλά εκ του νόμου και της συμβάσεως εις ολόκληρον έκαστος έναντι του ασφαλιστή, που δικαιούται να ζητήσει, εκτός του κεφαλαίου και τόκους και τη δικαστική δαπάνη και δη νομιμοτόκως από της καταβολής (βλ. Αθ. Κρητικό, ο.π., παρ. 85 επ., σελ. 653 επ., Εφ.Λαμ. 249/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Εν προκειμένω, αναφορικά με την από 16-4-2019 και με αριθ. κατάθ. ./2018 παρεμπίπτουσα αγωγή της ως άνω τρίτης εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας «Q. I. A/S», όπως αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Q. H. Ε.Π.Ε.» ούσα πλέον υπό καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, αποδείχτηκε ότι η Ε. Γ. ιδιοκτήτρια του υπ αριθ.  κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκινήτου, είχε ασφαλίσει αυτό για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην εν λόγω ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία για το χρονικό διάστημα από 6-10-2017 έως 6-1-2018,  για  το οποίο  είχε εκδοθεί  από την παρεμπιπτόντως ενάγουσα το υπ αριθ. . ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις της ως άνω κείμενης νομοθεσίας που αποτέλεσαν όρους της εν λόγω σύμβασης και τους οποίους αποδείχτηκε ανεπιφύλακτα η λήπτρια της ασφάλισης. Παράλληλα  αποδείχτηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος της υπ αριθ. 246/2018 παρεμπίπτουσας αγωγής (.) και συνάμα πρώτος εναγόμενος της προαναφερόμενης κύριας αγωγής, κατά το επίμαχο διάστημα της συγκρούσεως τυγχάνων οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου ευρίσκετο υπό την επήρεια οινοπνεύματος (βλ. το υπ αριθ. πρωτ. ./20-10-2017 Απόσπασμα του Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών Ζημιών Τ. Τροχαίας Πατρών), συνεπεία του οποίου αυτός είχε περιέλθει σε διανοητική κατάσταση που δεν του επέτρεπε την οδήγηση με αποτέλεσμα να προκληθεί το ένδικο ατύχημα και τα εξ αυτού προαναφερόμενα αποτελέσματα. Περαιτέρω, η δεύτερη εναγόμενη και ιδιοκτήτρια του υπ αριθ.  κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκινήτου δεν απέδειξε τον ισχυρισμός της ότι δεν είχε γνώση ότι ο τότε καθ ομολογία της - σύντροφός της πήρε εν αγνοία της τα κλειδιά του οχήματός της, χωρίς αυτή να του τα παραδώσει διότι βρισκόταν στην εργασία της και ότι  αφότου κατανάλωσε (ο εναγόμενος) αλκοόλ προξένησε το επίδικο ατύχημα, γιατί ουδέν αποδεικτικό μέσο προσκόμισε για την απόδειξη των ισχυρισμών της αυτών, των οποίων είχε η ίδια το βάρος απόδειξής τους. Αντίθετα από την προσαγόμενη από 20-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης ./20-7-2018 ενώπιον της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου έτερη αγωγή της παρεμπιπτόντως ενάγουσας κατά των δύο ίδιων εναγομένων πρόεκυψε ότι ο εναγόμενος είχε εμπλακεί και κατά το παρελθόν σε τροχαίο ατύχημα με το όχημα της εναγομένης, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που ενισχυτικό της κρίσης του Δικαστηρίου ότι η ίδια η εναγόμενη παραχώρησε τη χρήση του επίδικου οχήματός της στον εναγόμενο σύντροφό της.

 

Κατ ακολουθία των ανωτέρω αποδειχθέντων, η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καλύψεως των ζημιών που προκλήθηκαν στον κυρίως ενάγοντα από το ασφαλισμένο σε αυτήν αυτοκίνητο σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη και συνεπώς νόμιμα στρέφεται κατά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και της αντισυμβαλλομένης της στην ως άνω ασφαλιστική σύμβαση και ζητά να της καταβάλουν το πιο πάνω ποσό που υποχρεώνονται να καταβάλουν στον ζημιωθέντα τρίτο (Αθαν. Κρητικού Αποζημίωση από Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα έκδ. 2008 σελ. 643 επ., 652 επ.).

 

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ ουσίαν βάσιμη η υπ αριθ. καταθ. ./2018 παρεμπίπτουσα αγωγή της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας («Q. I. A/S», όπως αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Q. H. Ε.Π.Ε.» ούσα πλέον υπό καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης) και να υποχρεωθούν οι παρεμπιπτόντως εναγόμενοι (Ν. Δ. και Ε. Γ.) να καταβάλουν στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία, οποιοδήποτε ποσό πληρώσει η τελευταία προς τον κυρίως ενάγοντα, με το νόμιμο τόκο από την εκ μέρους της πληρωμή. Η απόφαση και ως προς τη διάταξή της αυτή πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή γιατί η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα. Τα δικαστικά έξοδα της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας πρέπει να  επιβληθούν εις βάρος του εναγομένου λόγω της ήττας του στη δίκη αυτή (άρθρ. 176 και 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Συνεκδικάζοντας  την  υπ αριθ. κατάθεσης ./2018  (Α) κύρια αγωγή, με την υπ αριθ. κατάθεσης  ./2018 (Β) παρεμπίπτουσα αγωγή αντιμωλία των διαδίκων.

 

Α) Όσον αφορά την υπ αριθ. κατάθεσης  ./2018 (Α) κύρια αγωγή:

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.   

 

Υποχρεώνει τους  εναγόμενους να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον ενάγοντα (Σ. Κ.) το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.815,96 ) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

 

Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

Καταδικάζει τους εναγόμενους να πληρώσουν μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Β) Όσον αφορά την υπ αριθ. κατάθ. 246/2018 (Β) παρεμπίπτουσα αγωγή:

 

Δέχεται την  παρεμπίπτουσα αγωγή.

 

Υποχρεώνει τους εναγόμενους (Ν. Δ. και Ε. Γ.) να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία («Q. I. A/S», όπως αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Q. H. Ε.Π.Ε.» ούσα πλέον υπό καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης), οποιοδήποτε ποσό πληρώσει η τελευταία προς τον κυρίως ενάγοντα (Σ. Κ.), με το νόμιμο τόκο από την εκ μέρους της πληρωμή.

 

Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

Καταδικάζει τους εναγόμενους να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα (270) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα στις 14 Ιανουαρίου  2020, σε δημόσια και έκτακτη συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο   Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Η Σ                      Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ