ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΗλείας 228/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων- Αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Εκποίηση κατοικίας, Πλειστηριασμός - Ορισμός εκκαθαριστή - Μηνιαίες καταβολές -.

 

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Μη υπαίτια περιέλευση σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντων με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια καθορισμένου ύψους επί μία τετραετία. Εξαίρεση της εκποίησης ποσοστού αδιαιρέτου αγρού με κτίσμα και αυτοκινήτου του αιτούντος. Εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας των αιτούντων. Επιβολή υποχρέωσης καταβολής για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας καθορισμένου ποσού σε μηνιαίες δόσεις επί τετραετία. Διαταγή εκποίησης ακινήτου. Ορισμός χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Ορισμός εκκαθαριστή.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΦΕΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 228/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από  τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Ελευθερία Αναστασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 27 Νοεμβρίου του 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Των εκκαλούντων - αιτούντων : 1) Ι. Σ. του Σ., κατοίκου … του Δήμου … Νομού …, ΑΦΜ …, και 2) Ε. Σ. του Β., κατοίκου … του Δήμου …, ΑΦΜ …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου τους Θεοδώρας Καλάκου (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ000156), η οποία προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 (υπ’ αριθμ. Η./27.11.2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας) και κατέθεσε προτάσεις.

Της εφεσίβλητης - καθής η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου της Αμαλίας -Σπυριδούλας Αγγελοπούλου (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ000179), η οποία προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 (υπ’ αριθμ. Η./27.11.2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας) και κατέθεσε προτάσεις.

Οι εκκαλούντες άσκησαν κατά της εφεσίβλητης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων τις από 16.01.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./23.01.2013 και ./23.01.2013 αιτήσεις τους, αντίστοιχα, με αντικείμενο την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκε, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντιμωλία των διαδίκων, η υπ’αριθμ.15/2017 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, η οποία τις έκανε εν μέρει δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσίαν. Ήδη οι εκκαλούντες, με την από 18.11.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ./11.12.2018 έφεση, προσβάλλουν την πρωτόδικη απόφαση και ζητούν  την εν μέρει εξαφάνισή της. Η έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΜΕ./13.12.2018 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 10ης.4.2019 και κατόπιν αναβολής στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 

Η υπό κρίση από 18.11.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων 11/11.12.2018 έφεση των αιτούντων στρέφεται κατά της υπ’αριθμ.15/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 εδαφ.β Ν.3869/2010), αντιμωλία των διαδίκων, και με την οποία έγιναν δεκτές οι από 16 Ιανουαρίου 2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2/23 Ιανουαρίου 2013 και 3/23 Ιανουαρίου 2013 αιτήσεις των εκκαλούντων κατά της εφεσίβλητης. Η υπό κρίση έφεση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 17 Α ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί νομότυπα (άρθρα 495, 511, 513, 516, 517, 741, 761 ΚΠολΔ) και είναι εμπρόθεσμη, κατά το άρθρο 518 παρ.2 ΚΠολΔ, καθώς κατατέθηκε εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την δημοσίευση της εκκαλουμένης στις 25 Ιουλίου 2017, δεδομένου του ότι από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει ούτε οι διάδικοι επικαλούνται επίδοση της εκκαλουμένης, από την οποία αρχίζει η γνήσια προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της εφέσεως. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στη συνέχεια ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ), κατά την ίδια διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη (άρθρα 741 επ. ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 εδ.β Ν.3869/2010), μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, δεδομένου ότι  κατά την άσκησή της κατατέθηκε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 495 παρ.3 ΚΠολΔ παράβολο (βλ. την σχετική σημείωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων στην υπ’αριθμ.11/11.12.2018 έκθεση κατάθεσης έφεσης).

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 « Η αίτηση ρύθμισης των οφειλών πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης να αναφέρεται και ο χρόνος ανάληψης του εισαγόμενου προς ρύθμιση χρέους. Από τη γραμματική διατύπωση των άνω διατάξεων δεν προκύπτει ευθέως ότι ο χρόνος ανάληψης του χρέους αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στις ως άνω διατάξεις περί αναφοράς στην αίτηση και του χρόνου γέννησης της απαίτησης. Συνεπώς, ο αποκλεισμός από τη ρύθμιση του νόμου χρέους αναληφθέντος το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν σημαίνει αναγκαίως ότι ο χρόνος ανάληψης του χρέους ανάγεται σε στοιχείο της αίτησης (ΜΠΘεσ/κης 38/2014 ΕλλΔνη 2014.1134, ΜΠΔρ 336/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου βασική προϋπόθεση της υπαγωγής του οφειλέτη στη ρύθμιση του νόμου είναι η αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Η αδυναμία αυτή, για να είναι νομικώς σημαντική, πρέπει να είναι μόνιμη και όχι προσωρινή. Από τις διατάξεις του νόμου δεν καθίσταται αναγκαίο για την πληρότητα της αίτησης του οφειλέτη να αναφέρεται η αιτία της αδυναμίας αυτής (ΜΠΚαστ 187/2014 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΗρ205/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Επίσης, ο οφειλέτης στην αίτηση πρέπει να περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη (ανήλικα παιδιά, γονείς με αναπηρία), ώστε να εκτιμηθεί το ποσό που χρειάζεται για την κάλυψη των οικογενειακών του αναγκών. Η μη αναφορά στην αίτηση άλλων στοιχείων, που προσδιορίζουν τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, πλην των ελάχιστων κατά νόμο απαιτούμενων, δεν προκαλεί αοριστία του δικογράφου, αλλά τα στοιχεία αυτά, που μπορεί να είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό της οικονομικής του κατάστασης, μπορούν να προκύψουν και από τις αποδείξεις και η παράλειψη αναφοράς τους στην αίτηση δεν προκαλεί το απαράδεκτο αυτής (ΜΠΘες 18927/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΧαν 197/2014 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΔρ 336/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕιρΛαμ 1/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 Η εφεσίβλητη με τις προτάσεις της νομίμως επαναφέρει στο παρόν Δικαστήριο τον ισχυρισμό, τον οποίο είχε προβάλει και στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, περί του ότι, η κρινόμενη αίτηση πάσχει αοριστίας, καθώς στο δικόγραφο αυτής δεν αναφέρεται ο χρόνος ανάληψης των δανείων και τα γεγονότα που οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής. Πλην όμως ο σχετικός ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθώς από την επισκόπηση του δικογράφου της αίτησης προκύπτει ότι η τελευταία είναι αρκούντως ορισμένη, διότι σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που διαλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, κατά τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, και ειδικότερα αναφέρεται η προσωπική, επαγγελματική, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, το ύψος των μηνιαίων βιοτικών αναγκών της οικογένειάς τους, καθώς και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, συμπεριλαμβάνεται δε η κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους. Ως εκ τούτου, η αίτηση είναι αρκούντως ορισμένη, αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα κατά νόμον απαιτούμενα στοιχεία, ενώ δεν απαιτείται να περιέχονται και άλλα στοιχεία, όπως ο χρόνος κατάρτισης των δανειακών συμβάσεων, η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων των αιτούντων κατά τον χρόνο δανεισμού τους, όπως και το πώς και πότε περιήλθαν  σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, τα οποία δεν αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης, αλλά ζητήματα κρίσης κατόπιν απόδειξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.4161/2013, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο». Η ρύθμιση αυτή της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.3869/2010, όπως προεκτέθηκε, ισχύει για εκκρεμείς υποθέσεις, όπως η προκείμενη, καθώς ναι μεν το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, αλλά η αντικατάσταση αυτή καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, μόνον τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δημοσιεύθηκε δε αυτός με το ΦΕΚ Α 94/14.8.2015, ενώ και η αντικατάσταση του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (όπως είχε ήδη αντικατασταθεί) εκ νέου με το άρθρο 14 παρ. 7 και 11 του Ν. 4346/2015, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του αυτού άρθρου και νόμου αρχίζει να ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2016 και επίσης δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 (ΜΠΚαλ 27/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΗρ 283/2018 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΧαν 192/2017Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ/κης 500/2016 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Η εξαίρεση αυτή της κύριας κατοικίας του υπερχρεωμένου οφειλέτη από τη ρευστοποίηση εκπορεύεται καταρχάς από την ανάγκη προστασίας του, ώστε να αποκατασταθεί γενικά η κοινωνική συνοχή (που αποτελεί πάντοτε σκοπό του θετού δικαίου), η οποία έχει διαρραγεί, λόγω του μεγάλου αριθμού ιδιωτών οφειλετών στο κοινωνικό πεδίο των συμβατικών εννόμων σχέσεων προς πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ειδικά, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε έκαστο υπερχρεωμένο κοινωνό (φυσικό πρόσωπο), να αποτελέσει εκ νέου δυναμικό παράγοντα της οικονομικής - συναλλακτικής κοινωνίας. Δικαιολογείται, όμως, ειδικότερα από την ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας, η οποία, υπό την έννοια της οικογενειακής στέγης, ως κοινωνικό αγαθό, απολαμβάνει συνταγματικής προστασίας, κατ` άρθρο 21 του Συντάγματος. Από τη γραμματική και μόνο διατύπωση του νόμου συνάγεται ευθέως ότι το ποσό των απαιτήσεων που μπορεί με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθεί, ως αντάλλαγμα, δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας κατά ανώτατο ύψος και όχι κατά κατώτατο. Περαιτέρω, ο νόμος δεν παραθέτει κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών για το χρέος αυτό, που επιβάλλεται στον οφειλέτη ως πρόσθετο, ώστε να επωφεληθεί από την εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας. Γενικά κριτήρια είναι η ηλικία του οφειλέτη, η παρούσα οικονομική του κατάσταση και η προοπτική βελτιώσεώς της, όπως τα κριτήρια αυτά συνάγονται με συστηματική ερμηνεία από την ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.3869/2010, καθώς εξάλλου η προστασία αυτή δεν παρέχεται σε όλους τους οφειλέτες, αλλά σε αυτούς που η αξία της κατοικίας τους δεν υπερβαίνει ένα όριο. Συνεπώς, όταν το επιτρέπουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως ηλικίας, προβλημάτων υγείας και ανεργίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει και κατώτερο ποσό από το ανώτατο επιτρεπόμενο, ακόμη και μηδενικό, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η όποια καταβολή, χωρίς την υποβάθμιση του ανεκτού ορίου της ανθρώπινης διαβίωσης. Τούτο, ότι δηλαδή πρόκειται περί ανωτάτου ορίου ικανοποίησης απαίτησης, συνάγεται από το ότι ο νομοθέτης χρησιμοποίησε τη διατύπωση «μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας», φράση, που σαφώς  σημαίνει ότι το ποσό των απαιτήσεων, που δύναται να ικανοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι και μικρότερο του ανώτατου τεθειμένου ορίου, καθώς αυτή είναι η πρώτη αλλά και η τελική σημασία της φράσης που επέλεξε ο νομοθέτης, χωρίς μάλιστα χρεία ερμηνείας της συγκεκριμένης διατύπωσης. Μάλιστα η εν λόγω ρύθμιση στη διαδρομή της διαρκώς αναφερόταν σε ικανοποίηση μέχρι ενός ορισμένου ποσοστού της απαίτησης, θέτοντας ανώτατο και όχι κατώτατο όριο, καθώς η αρχική διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010  προέβλεπε και πάλι ικανοποίηση «μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας», όταν δε αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4161/2013, ώστε η ικανοποίηση της απαίτησης να ανέρχεται μέχρι και στο 80% της αντικειμενικής πλέον αξίας αυτής, προστέθηκε ο σύνδεσμος «και» μετά την πρόθεση «μέχρι», ώστε να αποδοθεί εναργέστερα η δυνατότητα ικανοποίησης της απαίτησης σε μικρότερο ποσοστό, ήτοι ανέκαθεν από τη θέσπιση του νόμου ετίθετο ανώτατο όριο ρύθμισης και όχι κατώτατο διά της σχετικής διατύπωσης (ΜΠΛαμ32/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ,  ΜΠΚαλαμ 27/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΗρ 283/2018 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΡοδ 5/2018 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ/κης 18926/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΧαν 192/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ/κης 500/2016 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ ).

Οι εκκαλούντες, με τις από 16.01.2013 αιτήσεις τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών τους οφειλών προς τη μοναδική μετέχουσα πιστώτρια τους και ήδη εφεσίβλητη, ζήτησαν να γίνει ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010, με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους, ώστε να απαλλαγούν από αυτά.  Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκε η εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 15/2017 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, η οποία, αφού έκρινε τις αιτήσεις ορισμένες και νόμω βάσιμες (άρθρα 1,4,8,9 και 11 του Ν.3869/2010), έκανε αυτές δεκτές και ως ουσιαστικά βάσιμες, ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων και ήδη εκκαλούντων προς την καθής η αίτηση και ήδη εφεσίβλητη με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία και ακολούθως εξαίρεσε της εκποίησης την κύρια κατοικία τους και επέβαλε για τη διάσωσή της μηνιαίες καταβολές για δεκαπέντε (15) έτη ενώ διέταξε την εκποίηση διαμερίσματος της αιτούσας. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι εκκαλούντες, με την κρινόμενη έφεσή τους, για τους διαλαμβανόμενους σε αυτήν λόγους, οι οποίοι  ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, και ζητούν να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη με σκοπό να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αίτησή τους.

Από την επανεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, που εξετάστηκε επιμελεία των αιτούντων και ήδη εκκαλούντων κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση περιέχεται στα ταυτάριθμα με τις υπ’ αριθμ. 7/2015 και 8/2015 μη οριστικές αποφάσεις πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, και τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που προσκομίζουν παραδεκτά κατ’ άρθρο 765 του ΚΠολΔ, το πρώτον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, ο πρώτος εκ των οποίων κατά τον χρόνο συζήτησης της έφεσης είναι ηλικίας εξήντα εννέα (69) ετών (γεννήθηκε στις 26.02.1950) και η δεύτερη είναι ηλικίας εξήντα έξι (66) ετών (γεννήθηκε στις 04.12.1953). Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα, την … και την …, που γεννήθηκαν στις 23.7.1980 και 16.3.1983, αντίστοιχα. Ο αιτών δεν εργάζεται και δεν έχει κανένα εισόδημα ενώ η αιτούσα λαμβάνει σύνταξη, το ποσό της οποίας κατά τον χρόνο άσκησης και συζήτησης των αιτήσεων ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ανερχόταν στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950,00) ευρώ μηνιαίως, ενώ πλέον ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (733,75 €). Το εισόδημα αυτό από τη σύνταξη της αιτούσας αποτελεί τη μοναδική πηγή των εισοδημάτων της οικογενείας τους. Ο αιτών αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, δεξιά ημιπάρεση, πληγία Δ.Α.Α. και εξαρτάται από ινσουλίνη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα κάτωθι δάνεια, τα οποία, πλην αυτών που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα και τα οποία θεωρούνται ληξιπρόθεσμα μέχρι το χρόνο έκδοσης της οριστικής απόφασης, αφού μέχρι τότε συνεχίζουν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής (άρθρο 6 παρ.3 Ν.3869/2010), θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. Ειδικότερα προς την καθ ής μετέχουσα πιστώτρια (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) οι οφειλές του αιτούντος είναι οι ακόλουθες : α) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 37.213,70 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, β) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης (εγγυητής), το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 12.049,78 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, γ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης, το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 84.798,77 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, δ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης, το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 20.920,11 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας. Ήτοι το σύνολο των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 154.982,36 ευρώ.  Επίσης οι οφειλές της αιτούσας προς την ίδια ως άνω καθής μετέχουσα πιστώτρια (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) είναι οι ακόλουθες : α) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 12.049,78 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, β) από την υπ’ αριθμ. … πιστωτική κάρτα το υπόλοιπο οφειλής στις 06.02.2013, ότε επιδόθηκε η αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 4,40 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, γ) από την υπ’ αριθμ. … πιστωτική κάρτα το υπόλοιπο οφειλής στις 06.02.2013, ότε επιδόθηκε η αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 5,29 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, δ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 37.213,70 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, ε) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 84.798,77 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας,  στ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 22.4.2016 ανερχόταν στο ποσό των 20.920,11 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, ζ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 06.02.2013, ότε επιδόθηκε η αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 183,86 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας, η) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 06.02.2013, ότε επιδόθηκε η αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 295,27 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας,  θ) από την υπ’ αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικής πίστης το υπόλοιπο οφειλής στις 06.02.2013, ότε επιδόθηκε η αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 756,12 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 22.4.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της μετέχουσας τράπεζας. Ήτοι το σύνολο των οφειλών της ανέρχεται στον ποσό των 156.227,3 ευρώ.  Οι ανωτέρω απαιτήσεις από τα δάνεια στεγαστικής πίστης, στα οποία οι αιτούντες είναι συνοφειλέτες εις ολόκληρον, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις υποθηκών, στο ακίνητο που κατωτέρω θα αναφερθεί και το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία των εκκαλούντων. Ειδικότερα υπέρ της μετέχουσας πιστώτριας στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ολυμπίων προς εξασφάλιση της απαίτησής της : α) από το υπ’ αριθμ. … στεγαστικό δάνειο, στις 07.11.2006,  στον τόμο . με αριθμό ., εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6208/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ποσού 44.400,00 ευρώ, β) από το υπ’ αριθμ. … στεγαστικό δάνειο, στις 07.11.2006, στον τόμο . με αριθμό ., εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6208/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ποσού 99.600,00 ευρώ, γ) από το υπ’ αριθμ. … στεγαστικό δάνειο, στις 21.5.2008, στον τόμο . με αριθμό 16, εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2490/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ποσού 24.000,00 ευρώ, δ) από το υπ’ αριθμ. … στεγαστικό δάνειο, στις 21.1.2011, στον τόμο 151 με αριθμό 41, εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’αριθμ.27/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, ποσού 13.162,40 ευρώ. Επίσης αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες έχουν στην πλήρη κυριότητά τους και κατά ποσοστό ένα δεύτερο (½) εξ αδιαιρέτου έκαστος μια ισόγεια κατοικία, επιφανείας  98,37 τ.μ., με υπόγειο, επιφανείας 124,29 τ.μ.,  επί οικοπέδου, επιφανείας 1.157,22 τ.μ., η οποία βρίσκεται εντός της τοπικής κοινότητας Κοσκινά  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ανεγέρθηκε το 1990 (βλ. σχετ. την Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)- Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 για το έτος 2019, που προσκομίζουν οι αιτούντες). Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Επίσης ο αιτών είναι συγκύριος, κατά ποσοστό  1/6 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού, εκτάσεως 7.000 τ.μ. περίπου, με εντός αυτού κτίσμα, επιφανείας 103,80 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ» της τοπικής κοινότητας Πλατάνου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), επιφανείας 24 τ.μ., στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας κείμενης στην οδό … στο Νέο Κόσμο Αττικής, αντικειμενικής αξίας 22.680,00 ευρώ, καθώς και την πλήρη κυριότητα ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI, τύπου Excel, 1510 κ.εκ., με έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας το 1993. Με βάση τα ανωτέρω αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά με την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων κρίθηκε ότι οι αιτούντες είχαν περιέλθει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης. Επιπλέον με την εκκαλουμένη κρίθηκε ότι, η αγοραστική αξία του αυτοκινήτου και του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος επί του ανωτέρω οικοπέδου είναι σχεδόν μηδαμινή και ότι η εκποίησή τους τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν είναι απαραίτητη, λόγω της χαμηλής εμπορικής αξίας και της πρόγνωσης μη αξιόλογου τιμήματος,  συνεπεία της έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. Εν συνεχεία με την εκκαλουμένη κρίθηκε ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, είναι το διαμέρισμα της αιτούσας στο … Αττικής, επί της οδού … με αριθμό …, έτους κατασκευής το 1978, αντικειμενικής αξίας 22.680,00 ευρώ, του οποίου διέταξε την εκποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3839/2010. Για τη διαδικασία της εκποίησης και τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ορίστηκαν εφαρμοστέες, με βάση τα άρθρα 9 παρ.1 και 15 του Ν.3869/2010, οι διατάξεις των άρθρων 147 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής του αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό, κεφάλαιο της εκκαλουμένης το οποίο δεν πλήττεται με τους λόγους της κρινόμενης έφεσης. Ειδικότερα, όπως έκρινε η εκκαλουμένη, η εκποίηση του ακινήτου αυτού θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές (άρθρο 148 ΠτωχΚ) προς τον εκκαθαριστή, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 22.680,00 ευρώ της αντικειμενικής του αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η πρώτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου του έτους 2018, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί για δυο ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλες διατυπώσεις (άρθρο 150 παρ.1 του ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του εκκαθαριστή, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (άρθρο 149 παρ.1ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 148 παρ.3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, μη απαιτούμενης της πρόσθετης κοινοποίησής της στην πιστώτρια, καθόσον έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της, λόγω της συμμετοχής της στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση που διέταξε την εκποίηση. Περίληψη της διακήρυξης και των επαναλήψεων της θα δημοσιευθεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (άρθρο 148 ΠτωχΚ). Επίσης θα πρέπει να δοθεί η άδεια στον εκκαθαριστή για οποιεσδήποτε πρόσθετες δημοσιεύσεις σε εφημερίδες του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, στο διαδίκτυο κ.λπ., ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών. Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας (άρθρο 63 παρ.1 ΠτωχΚ) και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρου 13 του νόμου (άρθρα 9 παρ.1 Ν.3689/2010 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο τελευταίο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό του αιτούντος οφειλέτη, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ άρθρο 153 παρ.1 του ΠτωχΚ, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύργου και θα κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του άρθρου 161 του ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.1 και 3 Ν.3869/2010, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρα 81 και 154 παρ.1 του ΠτωχΚ). Περαιτέρω η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην ανωτέρω μετέχουσα πιστώτρια από τα εισοδήματά τους επί μια τετραετία, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας (άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.4161/2013). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης των χρεών των αιτούντων, όπως προαναφέρθηκε, το μοναδικό μηνιαίο εισόδημα τους ανέρχεται στο ποσό των 733,75 ευρώ, διαμένουν σε ιδιόκτητη οικία, και στις συνήθεις δαπάνες τους περιλαμβάνονται αυτές για την κάλυψη των βασικών τους βιοτικών αναγκών, με βάση τις συνθήκες ζωής και της ηλικίας τους, ήτοι για διατροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, τηλεφωνία, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 900,00 ευρώ μηνιαίως. Ενόψει αυτών το προς διάθεση στη μετέχουσα πιστώτρια ποσό πρέπει να οριστεί για μεν τον αιτούντα σε πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως, για δε την αιτούσα σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές τους δυνατότητες και θα καταβληθεί συμμέτρως. Η εκκαλουμένη, που δέχθηκε ότι οι μηνιαίες καταβολές θα έπρεπε να ανέλθουν για τον αιτούντα στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ και για την αιτούσα στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων . Συνεπώς ο πρώτος λόγος έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος. Ακολούθως η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 πρέπει να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ρύθμιση, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας και έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας των αιτούντων που περιγράφεται ανωτέρω. Η αντικειμενική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού συγκυριότητας κάθε αιτούντα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 25.272,13 ευρώ (βλ. σχετ. προσκομισθέν πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019). Η αντικειμενική αυτή αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμους φορολογούμενους, όπως οι αιτούντες. Συνακόλουθα θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων, για την οποία, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την παρούσα οικονομική τους κατάσταση, η οποία βασίζεται μόνο στο χαμηλό εισόδημα  της αιτούσας και δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λόγω της οικονομικής ύφεσης και του ότι αμφότεροι δεν είναι πλέον σε ηλικία ικανή προς εργασία, και αφετέρου ότι αν επιβληθεί στους αιτούντες μεγαλύτερο ποσό θα οδηγηθούν αντικειμενικά σε αδυναμία καταβολής των επιβληθεισών από το Δικαστήριο δόσεων, με αποτέλεσμα τη ματαίωση του σκοπού του νόμου, θα πρέπει να καταβάλουν ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντικειμενικής αξίας του εξ αδιαιρέτου ποσοστού συγκυριότητάς τους επί του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο ευθύνης τους, επομένως, κατά το μέρος που η απομένουσα οφειλή τους υπερβαίνει το όριο αυτό, οι αιτούντες θα απαλλαγούν. Σύμφωνα δε και με τα όσα ορίζονται στη νομική σκέψη της παρούσας, η αποπληρωμή της μετέχουσας πιστώτριας με ποσό μικρότερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας της προς διάσωση κατοικίας προκύπτει και από την ίδια την διατύπωση του άρθρου 9 παρ.2 του νόμου και συγκεκριμένα από την λέξη «μέχρι», η οποία επιτρέπει την ανωτέρω ερμηνεία, ενώ προκύπτει τελολογικώς και από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.5, με την οποία παρέχεται παρόμοια δυνατότητα για καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Ειδικότερα η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας των αιτούντων ανέρχεται σε 50.544,26 ευρώ και το εξήντα τοις εκατό (60%) της αξίας αυτής σε 30.326,55 ευρώ, λαμβανομένου δε υπόψη του ποσοστού ένα δεύτερου (½) εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας εκάστου των αιτούντων, το ποσό που έκαστος εξ αυτών θα κληθεί να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ανέρχεται σε 15.163,27 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού από έκαστο αιτούντα θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος για την αποπληρωμή του ποσού των 15.163,27 ευρώ από έκαστο των αιτούντων, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους, της οικονομικής κατάστασης και της ηλικίας τους, πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε (15) έτη και σε εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Συνεπώς το ποσό της μηνιαίας δόσης που πρέπει να καταβάλουν ανέρχεται σε (15.163,27:180=) 84,25 ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Η καταβολή των εν λόγω δόσεων θα αρχίσει μετά τη συμπλήρωση της ανωτέρω ορισθείσας τετραετούς προθεσμίας για τις καταβολές εκ του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3869/2010, με παροχή δηλαδή στους αιτούντες περιόδου χάριτος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, και θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κατοικίας των αιτούντων θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της μετέχουσας πιστώτριας, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις υποθηκών στο ανωτέρω ακίνητό τους, κατά τη σειρά εγγραφής τους. Οι απαιτήσεις της δε που δεν θα καλυφθούν, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι αιτούντες απαλλάσσονται από αυτές, διότι δεν μπορεί να επιβληθεί σε αυτούς από το νόμο άλλη υποχρέωση. Η εκκαλουμένη, συνεπώς,  που εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, επιβάλλοντας σε αυτούς την υποχρέωση να καταβάλουν ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της εμπορικής αξίας αυτής, έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων. Συνεπώς ο δεύτερος λόγος έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κατά παραδοχή ως ουσία βάσιμων των λόγων εφέσεως περί εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων, η κρινόμενη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση στο σύνολό της, ήτοι και ως προς τις μη ανατρεπόμενες διατάξεις της, που σχετίζονται με τα κεφάλαια τα οποία δεν πλήττονται με την έφεση, για την ενότητα της εκτέλεσης, και να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου της εφέσεως στους εκκαλούντες. Εν συνεχεία, αφού κρατηθεί και δικαστεί η ένδικη υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο, κατ’ άρθρο 535 παρ.1 του ΚΠολΔ, πρέπει να γίνουν  εν μέρει δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσίαν οι υπό κρίση αιτήσεις και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται κατ’ άρθρο 8 παρ.6 εδ.β του Ν. 3869/2010, το οποίο τυγχάνει εφαρμογής και στην δευτεροβάθμια δίκη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ουσίαν την έφεση

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ’αριθμ.15/2017 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της εφέσεως στους εκκαλούντες.

 

ΚΡΑΤΕΙ και δικάζει την από 16.01.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./23.01.2013 αίτηση και την από 16.01.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./23.01.2013 αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 16.01.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./23.01.2013 στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων αίτηση του αιτούντος, Ι. Σ. του Σ., και την από 16.01.2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./23.01.2013 στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ολυμπίων αίτηση της αιτούσας, Ευσταθίας Σπυροπούλου του Βασιλείου.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος, Ι. Σ. του Σ., με μηνιαίες καταβολές προς την μετέχουσα πιστώτρια ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, και τα χρέη της αιτούσας, Ε. Σ. του Β., με μηνιαίες καταβολές προς την μετέχουσα πιστώτρια ποσού εκατό (100,00) ευρώ , επί μια τετραετία, αρχής γινομένης από τον μεθεπόμενο μήνα  από τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία : α) το 1/6 εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 7.000 τ.μ. περίπου, με κτίσμα 103,80 τ.μ., στη θέση «… τοπικής κοινότητας … του Δήμου …, το οποίο ανήκει στον αιτούντα, β) το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής …, τύπου …, 1510 κυβ.εκ. με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το έτος 1993, το οποίο ανήκει στην αιτούσα.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, ήτοι μια ισόγεια κατοικία, επιφανείας 98,37 τ.μ., με υπόγειο, επιφανείας 124,29 τ.μ.,  επί οικοπέδου, επιφανείας 1.157,22 τ.μ., η οποία βρίσκεται εντός της τοπικής κοινότητας …  του Δήμου …και ανεγέρθηκε το 1990, συνιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν στην μετέχουσα πιστώτρια, για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (15.163,27€) έκαστος εξ αυτών, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε δεκαπέντε (15) έτη, με εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες  δόσεις, ποσού εκάστης ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (84,25€) για έκαστο των αιτούντων. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων  θα ξεκινήσει τέσσερα (4) έτη μετά τον μεθεπόμενο μήνα από την δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Με τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της μετέχουσας πιστώτριας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εκποίηση του διαμερίσματος 24 τ.μ. στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί οικοπέδου, εκτάσεως 150,18 τ.μ., στην οδό … στο … Αττικής, ιδιοκτησίας της αιτούσας.

 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ χρόνος διενέργειας του πλειστηριασμού η πρώτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 και τόπος το κατάστημα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, σχετικά με το ακίνητο, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί χωρίς άλλες διατυπώσεις μετά τριάντα ημέρες από τον προηγούμενο με ελάχιστο τίμημα το ίδιο ποσό. Ο εκκαθαριστής θα συντάξει νέα έκθεση και διακήρυξη, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και η εκποίηση θα γίνει με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της διακήρυξης περί διενέργειας δημόσιου πλειστηριασμού που θα εκδοθεί από τον εκκαθαριστή, θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, επίσης δε θα δημοσιευθεί σε προθεσμία επτά (7) τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα των Αθηνών.

 

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τον …, οδός … Δικηγόρο Πύργου, ο οποίος και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, και η διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 3 Ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο Ηλείας, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 29 Ιουνίου 2020.

 

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ