ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 590/2020

 

Προφορική σύμβαση έργου - ΟΤΑ - Ιδιωτική διαφορά - Αναπόδεικτη αγωγή -.

 

Συμβάσεις έργου με ΟΤΑ. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Ιδιωτική διαφορά. Ανεξαρτήτως αν οι συμβάσεις απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν προκύπτει ότι καταρτίστηκαν με τήρηση οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας, ούτε σε αυτές υπάρχουν ρήτρες αποκλίνουσες από το κοινό δίκαιο παρέχοντας υπερέχουσα θέση στο εναγόμενο νπδδ. Προφορικές συμβάσεις έργου με ΟΤΑ. Αβάσιμη αγωγή που αφορά αξιώσεις από τις εν λόγω συμβάσεις. Ο ενάγων δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει τιμολόγια από τα οποία να προκύπτει η τέλεση των έργων στον συγκεκριμένο χώρο και έναντι του ανταλλάγματος που επικαλείται, ούτε άλλα αποδεικτικά έγγραφα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 590/2020

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευτυχία-Ευαγγελία Σταματέλου, Δικαστική Πάρεδρο, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./28-12-2018 αγωγή, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Πλατανόβρυσης Αχαΐας, με ΑΦΜ ..., η οποία κατέθεσε προτάσεις δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Διομήδη Αποστολόπουλου (ΑΜ/ΔΣΠ 755) και δεν παραστάθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, το οποίο κατέθεσε προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Παναγιώτας Σίδερη (ΑΜ/ΔΣΠ 1214) και δεν παραστάθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-12-2018 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης ./28-12-2018. Εν συνεχεία οι διάδικοι, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατέθεσαν προτάσεις, ζητώντας να γίνουν δεκτοί οι περιεχόμενοι σε αυτές ισχυρισμοί τους και η υπόθεση προσδιορίστηκε για να συζητηθεί αρχικά για τη δικάσιμο της 12-05-2020 οπότε και ματαιώθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω κορωνοϊού, εν συνεχεία επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας δυνάμει της υπ' αρ. ./2020 πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ιστορεί ότι διαθέτει επιχείρηση χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών και δυνάμει διαδοχικών προφορικών συμβάσεων, το αντικείμενο της καθεμιάς δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500, εκτέλεσε κατόπιν ανάθεσης του εναγομένου τα λεπτομερώς περιγραφόμενα έργα αποκατάστασης βλαβών έναντι συμπεφωνημένης κάθε φορά αμοιβής πλέον ΦΠΑ σε τόπο και χρόνο που εξειδικεύει, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 31.310,80 e. Ότι ενώ η ίδια εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η οφειλή του αντιδίκου της για το συμφωνηθέν τίμημα για όλες τις συμβάσεις. Με βάση τα περιστατικά αυτά, ζητά, κατόπιν νομότυπου περιορισμού του αιτήματος της (223, 297 ΚΠολΔ), να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει το ποσό των 31.310,80 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αυτά τα αιτήματα, η αγοιγή παραδεκτά εισάγεται για να δικαστεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, καθώς πρόκειται για ιδιωτική και όχι διοικητική διαφορά, απορριπτόμενου του αντίθετου ισχυρισμού του εναγομένου, αφού ανεξαρτήτως αν οι συμβάσεις αυτές απέβλεπαν στη εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού (εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και αποκατάσταση βλαβών σε δημόσιους χώρους), δεν προκύπτει ότι οι επίδικες συμβάσεις έργου καταρτίστηκαν με τήρηση οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας και ότι στις συμφωνίες αυτές υπάρχουν ρήτρες αποκλίνουσες από το κοινό δίκαιο, παρέχοντας υπερέχουσα θέση στο εναγόμενο (ΟλΑΠ 7/2001, ΑΠ 820/2012 ΝΟΜΟΣ), ενώ το παρόν Δικαστήριο τυγχάνει υλικά και τοπικά αρμόδιο (άρθρο 14§2 και 25§2 ΚΠολΔ). Η αγωγή είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ, 70 και 176 επ. ΚΠολΔ, πλην του παρεπομένου αιτήματος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο μετά την παραδεκτή τροπή του αιτήματος τής αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό στο σύνολο του, δεν είναι πλέον νόμιμο, δεδομένου ότι δεκτικές εκτέλεσης είναι μόνο οι καταψηφιστικές και όχι οι αναγνωριστικές αποφάσεις (ΕφΠειρ 1014/1992 ΝΟΜΟΣ). Πρέπει επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη.

 

Από όλα τα νομίμως και με επίκληση (βλ. τις προτάσεις των διαδίκων) προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα από την υπ' αριθμ. ./2019 ένορκη βεβαίωση που εδόθη ενώπιον της Ειρηνοδίκου Πατρών ..., κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του εναγομένου, ως αποδεικνύεται από την υπ' αριθμ. ./19-03-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πατρών με έδρα την Πάτρα ... και από όλα τα έγγραφα, αποδεικνύονται κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Η ενάγουσα τηρεί ατομική επιχείρηση χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών και πώλησης υλικών οικοδομών με έδρα τη Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητας της, ανέπτυξε συνεργασία με το εναγόμενο ΝΠΔΔ, αναλαμβάνοντας κατά καιρούς διάφορα έργα. Πλην όμως, παρότι η ενάγουσα επικαλείται στην αγωγή της ότι από το έτος 2013 έως και το έτος 2018 εκτέλεσε σωρεία έργων είτε αποκατάστασης βλαβών είτε εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών για λογαριασμό του εναγομένου, πολλά από τα οποία κοστολογεί συμπεριλαμβάνοντας Φ.Π.Α., με τις προτάσεις που κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής και ειδικότερα την 05-04-2019, δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει τιμολόγια από τα οποία να προκύπτει η τέλεση των εν λόγω έργων στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και έναντι του επικαλούμενου ανταλλάγματος, ούτε άλλα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου να αποδείξει τους αγωγικούς ισχυρισμούς της, καθότι φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης. Από την προαναφερθείσα δε ένορκη βεβαίωση των μαρτύρων, που εξετάστηκαν επιμέλεια της ενάγουσας, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η επίδικη οφειλή και ειδικότερα εάν αφορά τα επίδικα έργα. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να απορριφθεί και η επικουρική βάση περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Επομένως, οι αγωγικοί ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχτεί και η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αγωγή να απορριφθεί στο σύνολο της. Τέλος, η ενάγουσα, η οποία ηττάται (176 ΚΠολΔ), πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της απόφασης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στην Πάτρα την 19/10/2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ