ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 898/2021

 

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου - Ρωμαιοκαθολικός γάμος που τελέστηκε στο εξωτερικό -.

 

Διάσπαση έγγαμης συμβίωσης και αποχώρηση του καθ ου πατέρα από την οικογενειακή στέγη. Στενή σύνδεση μεταξύ της αιτούσας μητέρας και του ανήλικου τέκνου, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου στην αιτούσα μητέρα και επιδίκαση προσωρινής διατροφής, ποσού 600,00 ευρώ για το ανήλικο τέκνο, ηλικίας δώδεκα ετών, που πάσχει από αυτισμό και ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη. Ανασφάλιστο ανήλικο τέκνο και ιατρικά - φαρμακευτικά έξοδα. Συνεκτίμηση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του ανήλικου τέκνου στον υπολογισμό της προσωρινής μηνιαίας διατροφής. Δεκτή εν μέρει η αίτηση. Καταδίκη του καθ ου ως προς τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 898/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Τζαμικόσογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 07.2020, για να δικάσει την υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: … κατοίκου Αθήνας Αττικής, οδός … αρ….     ενεργούσας αφενός μεν ατομικά, αφετέρου δε και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας προσωρινά, την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της   … κατοίκου ομοίως ως άνω, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Σωκράτη ΤΣΑΧΙΡΙΔΗ, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: …πρώην κατοίκου Αθήνας Αττικής, οδός … αρ…. και ήδη αγνώστου διαμονής, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσια Δικηγόρο

 

Η αιτούσα ζητά, να γίνει δεκτή η από … 05.2020 (γεν. αρ. κατάθ. ...05.2020, ειδ. αρ.κατάθ. ….05.2020) αίτηση της, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης παραστάθηκε μόνο η αιτούσα, όπως σημειώνεται ανωτέρω και ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτηση και στο σημείωμα του .

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την αιτούσα υπ' αριθμ…..06.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από την αιτούσα, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 226 παρ. 2, 215 παρ. 2, 122 επ., 135, 134 και 136 παρ. 1 του ΚΠολΔ (όπως ισχύουν, μετά την αντικατάσταση τους από το Ν. 4335/2015), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των εφημερίδων και (σχ. φύλλο της με ημερομηνία …06-2020 ημερήσιας εφημερίδας καθώς και το φύλλο της με ημερομηνία …-06-2020 ημερήσιας εφημερίδας …). Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της, από το οικείο έκθεμα, κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ο καθ' ου, ο οποίος κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής, δεν παραστάθηκε.

 

Επομένως, πρέπει ο καθ' ου να δικασθεί ερήμην, σύμφωνα με το άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. α ΚΠολΔ, όπως οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ ΑΛ87/23.7.2015) και εφαρμόζονται από την 1η-1-2016 (σχ. μεταβατική διάταξη άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν.4335/2015) και στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493 Α.Κ., προκύπτει ότι τα ανήλικα τέκνα και αν έχουν περιουσία και εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας τους δεν επαρκούν για τη διατροφή τους, έχουν δικαίωμα διατροφής έναντι των δύο γονέων τους, οι οποίοι υποχρεούνται να τα διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Το μέτρο της διατροφής τους προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για την ανατροφή και την εν γένει εκπαίδευση του. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτήρησης και εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (Α.Π. 1384/2008 Α.Π. 823/2003). Κατέστησε δε ο νομοθέτης υπεύθυνους και τους δύο γονείς, ενόψει της ισότητας των δύο φύλλων και της αμοιβαίας υποχρέωσης τους, προς ανατροφή και εκπαίδευση του τέκνου. Για να καθορισθεί το ποσό της διατροφής, αξιολογούνται, κατ' αρχήν, τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Καθοριστικό δε στοιχείο, είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή, οι όροι διαβίωσης του, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες απαιτήσεις (Α.Π. 416/2007). Η δαπάνη για την εξυπηρέτηση στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων δεν προαφαιρείται από το εισόδημα του υπόχρεου αλλά λαμβάνεται υπόψη ως επί πλέον βιοτική ανάγκη (ΑΠ 120/2013, ΑΠ 837/2009). Στην αγωγή δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά στις οικονομικές δυνάμεις του άλλου γονέα (δηλαδή του μη εναγομένου που συνήθως είναι ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου), ούτε το Δικαστήριο υποχρεούται αυτεπαγγέλτως να ερευνήσει αυτές, προκειμένου να προβεί σε επιμερισμό της υποχρέωσης διατροφής του ανηλίκου μεταξύ των δύο γονέων του. Αυτές ο εναγόμενος δικαιούται να τις επικαλεσθεί κατ' ένσταση, προκειμένου να επιτύχει τον περιορισμό της δικής του υποχρέωσης για τη διατροφή του τέκνου, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα και στη βάση αυτής υποχρέωση συνεισφοράς του άλλου γονέα (Α.Π 2210/2017). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ συνάγονται, πλην άλλων και τα εξής: Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησης, της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικά κάθε είδους συμφέρον, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανήλικου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασης τους. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς του, γιατί η άποψη, ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο, ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανήλικου τέκνου, καθώς και οι αναπτυχθέντες μέχρι τότε, με ανεπηρέαστη επιλογή, δεσμοί του διαθέτοντος ικανότητα διακρίσεως τέκνου με τους γονείς του και τυχόν αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσοοπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων (ΑΠ 952/2007). Επίσης οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στο πλαίσιο της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Τούτο δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, εκτός εάν η συμπεριφορά του υπαίτιου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας -επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της συμπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητας του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς (ΑΠ 1218/2006, ΑΠ 882/2015). Το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του, εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμηση του. την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο, ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητας του, καθώς και οι τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλεια του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει τη στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως. Πρέπει δε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητα του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμηση του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του. Η διάσπαση άλλωστε της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, κλονίζει σοβαρώς την ψυχική ισορροπία του τέκνου, που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγμα. Οι μεταξύ των συζύγων δημιουργούμενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα τέκνα τους, τα οποία, όχι σπανίως, χρησιμοποιούνται ως όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής, ο γονέας που αναλαμβάνει την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια έχει, κατά την επιταγή του νόμου, πρόσθετα καθήκοντα και αυξημένη την ευθύνη της αντιμετώπισης των ως άνω ειδικών περιστάσεων κατά προέχοντα λόγο και τούτο προϋποθέτει την εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλων συνθηκών προσαρμογής (ΑΠ 1910/2005, ΑΠ 357/2012, ΑΠ 317/2015). Το αποτέλεσμα όμως αυτό, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του τέκνου, κάθε άλλο παρά επιτυγχάνεται με την πλήρη αποξένωση του τέκνου από τον άλλο γονέα. Ήδη αυτή καθ’ εαυτή η ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγομένων στο συμφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων στο λειτουργικό τούτο δικαίωμα τους, το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθμιση, παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που στηρίζονται στα πορίσματα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται και η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου, όταν το τέκνο περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των γονέων από πράξεις ή παραλείψεις εκείνου που έχει την επιμέλεια του (ΑΠ 1919/2005). Ωστόσο, επί διαφωνίας ή αντιθέτων αγωγών των διαζευγμένων ή εν διαστάσει τελούντων γονέων, για ανάθεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων τους, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχέσεις και περιστάσεις, μπορεί να κατανείμει μεταξύ τούτων την άσκηση το)ν τριών βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας, καθώς και των διαφόρων υπολειτουργιών - τομέων της επιμέλειας του προσώπου τους, (όπως είναι η μόρφωση, εκπαίδευση, υγεία, περίθαλψη κ.λπ.), με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των τέκνων, προκειμένου να μην αποξενώνονται από τον ένα γονέα τους, ούτε να αποκλείεται αυτός τελείως από την άσκηση των ως άνω σημαντικών λειτουργικών δικαιωμάτων του (ΑΠ 634/1996, ΑΠ 22/1989).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την ένδικη αίτηση της ιστορεί, ότι στις .06.2000 συνήψε με τον καθ' ου η αίτηση, νόμιμο θρησκευτικό γάμο, σύμφωνα με τους κανόνες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο χωριό της Πολωνίας, από τον οποίο αυτοί απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, τη που γεννήθηκε στις …07.2008, πλην, όμως, η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και είναι σε διάσταση από το καλοκαίρι του 2019. Με αυτά τα δεδομένα και επειδή η ως άνω ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων δεν διαθέτει προσωπική περιουσία και αδυνατεί λόγω της ανηλικότητάς της, να διαθρέψει μόνη της τον εαυτό της, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά, να υποχρεωθεί ο καθ' ου να της καταβάλλει, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, το ποσό των 808 ΕΥΡΩ για την ως άνω ανήλικη θυγατέρα τους, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή της, σε περίπτωση δε καθυστέρησης καταβολής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση εκάστης δόσης ως την εξόφληση. Επίσης, ζητά, να της ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της παραπάνω ανήλικης θυγατέρας της, που απέκτησε από το γάμο της με τον καθ' ου, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον της ανήλικης, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αίτηση. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί ο καθ' ου στη δικαστική της δαπάνη. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. 22, 728, 729, 735 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρ. 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493, 1438, 1439 παρ. 1 ΑΚ, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από την ένορκη επ' ακροατηρίω κατάθεση της μάρτυρα της αιτούσας και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που η αιτούσα μετ' επικλήσεως προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 06.2000, σύμφωνα με τους κανόνες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο χωριό … της Πολωνίας, από τον οποίο αυτοί απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, τη … που γεννήθηκε στις ….07.2008. Στην αρχή του γάμου τους η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων εξελίσσονταν ομαλά, όμως από το καλοκαίρι του 2018 ο καθ' ου η αίτηση μετέβη στη Νορβηγία για να εργαστεί, όπου και συνήψε εξωσυζυγική σχέση, την οποία αποκάλυψε στην αιτούσα το καλοκαίρι του 2019. Έκτοτε οι σύζυγοι είναι σε διάσταση. Περαιτέρω), πιθανολογήθηκε ότι ήδη κατά την αποχώρηση του καθ' ου από τη συζυγική οικία για επαγγελματικούς λόγους, το θέρος του 2018 αλλά και μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των ανωτέρω συζύγων, η ανήλικη θυγατέρα τους παρέμεινε με την μητέρα της, από την οποία ουδέποτε αποχωρίστηκε, έχοντας κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό μαζί της. Εξάλλου, η αιτούσα, ενεργώντας με σύνεση, αίσθημα ευθύνης και ωριμότητας, έχει αναπτύξει με την ανήλικη θυγατέρα της, σχέση στοργής και αγάπης, ασχολούμενη ενεργά, ουσιωδώς, συστηματικά και με ιδιαίτερη επιμέλεια και υπευθυνότητα με την καθημερινή φροντίδα της και την εκπαίδευση της και έχει επιτύχει να διαμορφώσει ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για την ανήλικη, παρακολουθώντας την πρόοδο της στο σχολείο, συνειδητοποιώντας την ευθύνη της ως γονέα και αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του γονεϊκού της ρόλου, με υπευθυνότητα, όπως έχουν εμπεδωθεί υπό τις βιοτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τη χωριστή διαβίωση της με τον καθ' ου. Εξαιτίας του ιδιαίτερου δεσμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της αιτούσας με το ανήλικο τέκνο της, εκ του λόγου ότι η ανήλικη ουδέποτε έχει αποχωριστεί την μητέρα της, σε συνδυασμό με το ότι είναι σε μικρή ηλικία και έχει ιδιαίτερη ανάγκη της φροντίδας της μητέρας της, ενόψει και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (αυτισμός, ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης), η οποία ανταποκρίνεται επαρκώς στα γονεϊκά της καθήκοντα, αλλά και του ότι έχει δεθεί ψυχικά με το οικογενειακό της περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία βρίσκεται η οικία που διαμένει με τη μητέρα τους, κρίνεται ότι είναι προς το συμφέρον της, να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της στην αιτούσα μητέρα της. ’λλωστε ο καθ' ου η αίτηση διαμένει πλέον μόνιμα στη Νορβηγία και δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ανήλικη θυγατέρα του, ούτε επικοινωνεί μαζί της. Περαιτέρω, το παραπάνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει με την αιτούσα μητέρα του, δεν έχει περιουσία και εισοδήματα και φυσικά, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορεί να εργαστεί για να εξασφαλίσει μόνο του τη διατροφή του. Έτσι είναι υποχρεωμένοι να τα διατρέφουν οι γονείς του από κοινού, ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας (ΑΚ 1489 παρ. 2). Ο καθ' ου - πατέρας της ως άνω ανήλικης είναι μαραγκός και επειδή από το 2017 δεν μπορούσε να ανεύρει εργασία με επαρκείς αποδοχές στην Ελλάδα, από το θέρος του 2018 έχει μεταναστεύσει και εγκατασταθεί μόνιμα στη Νορβηγία, όπου και εργάζεται με την ως άνω ειδικότητα του (μαραγκός) και παράλληλα και ως οικοδόμος. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα του καθ' ου η αίτηση των φορολογικών ετών 2017 και 2018, προκύπτει ότι το φορολογικό έτος 2017 είχε ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 2.531,05 ευρώ και για το φορολογικό έτος 2018 είχε ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 1107,16 ευρώ. Η αιτούσα δεν προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το μηνιαίο εισόδημα που αποκομίζει ο καθ’ ου από την εργασία του στη Νορβηγία, ισχυριζόμενη ότι αποκερδαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας κρίνεται υπερβολικό το ποσό που ισχυρίζεται η αιτούσα ότι αποκομίζει ο αιτών από την εργασία του ως μαραγκός στη Νορβηγία, από την οποία εκτιμάται ότι αποκερδαίνει το ποσό των 2000 ευρώ μηνιαίως, που αποτελεί το μέσο μηνιαίο εισόδημα απασχολούμενων στο ίδιο επάγγελμα σε χώρες της αλλοδαπής με ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές για απασχολούμενος στον οικείο τομέα επαγγέλματος. Όπως διαλαμβάνει η αιτούσα στην αίτηση της, ο καθ' ου φιλοξενείται στην οικία του αδελφού του, για την οποία δεν καταβάλλει μίσθωμα, βαρύνεται όμως με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας στην οποία διαμένει (για ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνία), που του αναλογούν. Εισοδήματα από άλλες πηγές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ' ου, ούτε πιθανολογήθηκε ότι έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους (οφειλές από δάνεια ή άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους), ούτε βαρύνεται με τη διατροφή τρίτων προσώπων, πλην της ως άνω ανήλικης θυγατέρας του. Κατά τα λοιπά ο καθ' ου βαρύνεται με την κάλυψη των βιοτικών αναγκών που έχουν οι άνδρες της ηλικίας του.   Η αιτούσα, 45 ετών, είναι άνεργη από …06.2016 έως … 09.2020 (βλ. την με αρ. πρωτ. …βεβαίωση του ΟΑΕΔ), απασχολούμενη εντελώς ευκαιριακά με τον καθαρισμό οικιών. Από την εργασία της αυτή η αιτούσα αποκερδαίνει εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα 70 ευρώ, ως επίδομα τέκνου και λαμβάνει και το ποσό των 300 ευρώ, ως επίδομα λόγω της χρόνιας πάθησης της θυγατέρας της. Όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αιτούσας για το φορολογικό έτος 2019, για το έτος αυτό δήλωσε η αιτούσα ετήσιο εισόδημα 72,74 ευρώ. Επίσης από το εκτυπωμένο από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου έγγραφο της ΑΑΔΕ για τα έτη 2020-2021. προκύπτει ότι η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Διαμένει με την ανήλικη θυγατέρα της σε μισθωμένη οικία στην Αθήνα, επί της οδού … αρ. … για την οποία καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ και βαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας της (για ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κοινόχρηστα, τηλεφωνία). Εισοδήματα από άλλες πηγές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει η αιτούσα, ούτε πιθανολογήθηκε ότι έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους (οφειλές από δάνεια ή άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους), ούτε βαρύνεται με τη διατροφή τρίτων προσώπων, πλην του ως άνω ανήλικου τέκνου της. Κατά τα λοιπά η αιτούσα βαρύνεται με την κάλυψη των βιοτικών αναγκών που έχουν οι γυναίκες της ηλικίας της. Η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων είναι ηλικίας 12 ετών, μαθήτρια της έκτης τάξης και φοιτά στο ο δημόσιο δημοτικό σχολείο Αθήνας. Όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. ../06.2017 γνωμάτευση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (Α ΚΕΔΔΥ Αθηνών) παρουσιάζει αυτισμό και διαταραχές ανάπτυξης, ελλειμματική προσοχή, ανωριμότητα στην κινητικότητα-συντονισμό και αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, για το λόγο αυτό φοιτά στο σχολείο με παράλληλη στήριξη εκπαιδευτικού σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση από το διδακτικό έτος 2017-2018 και πραγματοποιεί ειδικές θεραπείες λόγου (λογοθεραπείες), ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχοθεραπείας, για τις οποίες απαιτείται το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον η ανήλικη πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, έχοντας κριθεί λόγω της πάθησης της αυτής, από την πρωτοβάθμια επιτροπή του ΚΕΠΠΑ με αναπηρία σε ποσοστό 84% από 01.2020 έως 01.2026 (βλ. την από 03.07.2020 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του Β περιφερειακού υποκαταστήματος κεντρικού τομέα Αθηνών). Λόγω της ασθένεια της αυτής, η ανήλικη χρειάζεται να πραγματοποιεί θεραπεία με ινσουλίνη σε ενέσιμη μορφή, δυο φορές την ημέρα, επίσης αντιμετωπίζει ορθοδοντικό πρόβλημα για το οποίο υποβάλλεται σε ορθοδοντική θεραπεία (βλ. την απόδειξη του ορθοδοντικού …). Για την ινσουλίνη και την ορθοδοντική θεραπεία της ανήλικης απαιτείται μηνιαίως δαπάνη 200 ευρώ. Επιπλέον η ανήλικη κάνει μαθήματα αγγλικών, για δίδακτρα των οποίων απαιτείται το ποσό των 70 ευρώ μηνιαίως και παρακολουθεί και μαθήματα πολεμικών τεχνών (τζούντο), για τα οποία απαιτείται το ποσό των 35 ευρώ μηνιαίως. Σημειώνεται ότι η ανήλικη δεν είναι ασφαλισμένη σε κάποιον δημόσιο 1 ασφαλιστικό φορέα, διότι η αιτούσα είναι άνεργη και ο καθ' ού δεν είναι ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα ποσά για την προμήθεια της ινσουλίνης που είναι απαραίτητη για την υγεία της ανήλικης, αλλά και οι δαπάνες των λογοθεραπειών και θεραπειών ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχοθεραπείας που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ανήλικη λόγω του αυτισμού και της αναπτυξιακής δαταραχής της, που θα μπορούσαν να καλύπτονται από τον ασφαλιστικό της φορέα, να μην καλύπτονται εν προκειμένω και να αναγκάζεται να καταβάλλει η αιτούσα τις αντίστοιχες δαπάνες, επειδή η ανήλικη δεν είναι ασφαλισμένη σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Κατά τα λοιπά, η ανήλικη έχει τις ανάγκες για ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και διατροφή, που έχουν τα παιδιά της ηλικίας της. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή της, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 838/1995 ΕλλΔικ 38.577), προσδιορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες της παραπάνω ανήλικης, όπως αυτές προκύπτουν από την κοινή πείρα και τις συνθήκες ζωής της και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή, συντήρηση, ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη και εν γένει εκπαίδευση της. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσωπική εργασία που προσφέρει η αιτούσα μητέρα της, για την περιποίηση και φροντίδα αυτής (ανήλικης), η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Η συμβολή του καθ' ου στη διατροφή της παραπάνω ανήλικης θυγατέρας του, πρέπει να καθοριστεί για το επίδικο χρονικό διάστημα στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ το μήνα, ενώ στο υπόλοιπο που απαιτείται για τη διατροφή της ανήλικης, πρέπει να συμμετέχει η αιτούσα μητέρα της, με το εισόδημα της από την εργασία της, με τα επιδόματα που λαμβάνει για την ανήλικη, ήτοι το επίδομα τέκνου και το επίδομα που λαμβάνει λόγω της αναπηρίας της ανήλικης, αλλά και με τις προσωπικές υπηρεσίες της, που είναι αποτιμητές σε χρήμα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει συνεπώς να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικώς βάσιμη, να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα, μητέρα της ως άνω ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της και να υποχρεωθεί ο καθ' ου να προκαταβάλλει εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα στη αιτούσα-μητέρα του ως άνω ανήλικου τέκνου τους, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου αυτού και για λογαριασμό του, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αίτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ το μήνα, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή της, με το νόμιμο τόκο από την έκτη (6η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο καθ' ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, λόγω της ήττας του και τη ερημοδικίας του (άρ. 176, 184 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

-ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ' ου.-

 

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.-

 

-ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα, την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της

 

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου, να προκαταβάλλει εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα στην αιτούσα, ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της που αναφέρεται στην αμέσως παραπάνω διάταξη και για λογαριασμό της, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ το μήνα, με το νόμιμο τόκο από την έκτη (6η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης.-ΚΑΙ

 

-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ' ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.-

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριο του, στις  23.04.2021. 

 

  Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. Τζαμικόσογλου                          (για τη δημοσίευση)