ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΘεσ  13013/2021

 

Δικαστική Συμπαράσταση με αίτηση Εισαγγελέα κατόπιν κίνησης της διαδικασίας υποβολής από την κοινωνική υπηρεσία δημοσίου νοσοκομείου - Έννοια διαδίκου στην δίκη εκουσίας δικαιοδοσίας και τρόποι απόκτησης αυτής -.

 

 Οι λοιποί τρίτοι στους οποίους στρέφεται ή επιδίδεται η αίτηση χωρίς αυτό να επιβάλλεται από το νόμο ή να διατάσσεται από το Δικαστήριο, δεν είναι διάδικοι και μπορούν να παρέμβουν στην δίκη, πλην άλλων, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον. Στην δίκη υποβολής ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση του συμπαραστατέου και του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη. Η πρόσθετη παρέμβαση στην εκουσία δικαιοδοσία ασκείται και προφορικά στο ακροατήριο χωρίς προδικασία υπό την προϋπόθεση ότι ο ασκών αυτήν δεν έχει καταστεί «διάδικος» στην εκκρεμή δίκη, ειδάλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οργανικό ψυχοσύνδρομο συμπαραστέας σε συνδυασμό με χρόνια προβλήματα υγείας και μεγάλη ηλικία. Ορισμός συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου. Ανάθεση και της επιμέλειας της συμπαραστατέας, παρά την έλλειψη σχετικού αιτήματος δεδομένης της αδυναμίας της να αυτοεπιμελείται. Δεκτή η αίτηση. Απορρίπτει την επικουρικά ασκηθείσα προφορική πρόσθετη παρέμβαση καθώς ο παρεμβαίνων κλητεύθηκε υποχρεωτικά στην δίκη ως προσωρινός συμπαραστάτης και κατέστη διάδικος.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία των δικηγόρων Θεσσαλονίκης Αντωνίου Μικροπανδρεμένου και Γεωργίου Κωνσταντινίδη) 

 

 

Αριθμός απόφασης: 130/2021

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ......)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ζήση Χατζηγιαννάκο, Πάρεδρο, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα Ευδοξία Βάσου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριο του στη Θεσσαλονίκη, την 23η Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει τη με αριθ. καταθ. ./19-7-2021 αίτηση με αντικείμενο τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση.

 

ΑΙΤΟΥΣΑ: Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που δεν παραστάθηκε.

 

ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... του κάτοικος Θεσσαλονίκης, προσωρινά διαμένουσα στην ιδιωτική κλινική … (οδός ..., αρ…. ΤΚ: ...), η οποία δεν παραστάθηκε.

 

ΚΛΗΤΕΥΘΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: του κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός αρ. ..., ΑΦΜ: .... ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αντώνιου Μικροπανδρεμένου (ΑΜΔΣΘ: 6216), ο οποίος κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις, προκατέβαλε δε κατ' άρθρ. 61 § 4 ν. 4194/2013 τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των §§ 1 και 2 του ιδίου ως άνω άρθρ. εισφορές (βλ. το με αριθ. Α ./22-9-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης),

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και την εκφώνηση της με τη σειρά από το πινάκιο, ο ανωτέρω διάδικος-κλητευθείς με διαταγή του Δικαστηρίου …., άσκησε, επικουρικώς, προφορικά και με το δικόγραφο των προτάσεων του, κατ' άρθρ. 752 ΚΠολΔ, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας Εισαγγελέα Πρωτοδικών   Θεσσαλονίκης, παραστάθηκε δε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αντώνιου Μικροπανδρεμένου (ΑΜΔΣΘ: 6216), όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο οποίος αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτές και στα πρακτικά της δίκης.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Η με αριθμό κατάθεσης ./19-7-2021 αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθώς και η επικουρικώς ασκηθείσα προφορικά και με το δικόγραφο των προτάσεων πρόσθετη παρέμβαση, του Βασίλειου Βασιλειάδη του Δημητρίου, υπέρ της αιτούσας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και διότι αφενός μεν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρ. 246 σε συνδ. με το άρθρ. 741 ΚΠολΔ).

 

Από το από 9/9/2021 αποδεικτικό επίδοσης της επιμελήτριας δικαστηρίων   της   Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης το οποίο προσκομίζει η αιτούσα Εισαγγελέας, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης (άρθρ. 96 § 6 εδ. β' ν. 2071/1992, 741, 122 § 2, 126 § 1 εδ. α',131 και 136 § 1 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο αυτήν η τελευταία δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά εγγραφής της από το οικείο πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικασθεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 ΚΠολΔ). Σημειώνεται ότι και η αιτούσα Εισαγγελέας δεν εμφανίστηκε στην παραπάνω δικάσιμο, εκείνη όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 748 § 2 και 750 ΚΠολΔ, έχει δικαίωμα και όχι υποχρέωση να παραστεί στη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Με την κρινόμενη αίτηση του η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η καθ' ης η αίτηση για τον λόγο ότι πάσχει από οργανικό ψυχοσύνδρομο, αρνείται να λάβει τα φάρμακα της και είναι κλινήρης, με συνέπεια να αδυνατεί πλήρως να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της, και να διοριστεί αφενός μεν προσωρινός και, μετά την τελεσιδικία της εκδοθησομένης απόφασης οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης αυτής … ο γυιός της καθ’ ης, αφετέρου δε εποπτικό συμβούλιο από τα προτεινόμενα εκ μέρους της κοινωνικής υπηρεσίας του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην αίτηση πρόσωπα. Με το εν λόγω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως, καθ' ύλη και κατά τόπο, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 739 επ., 740 § 1, 801 § 1 ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 1634 § 1, 1666 § 1 αρ. 1, 1667 § 1, 1669, 1672, 1676, 1681, 1682 ΑΚ, 802 και 804 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη κατά τη διάταξη του άρθρ. 748 §§ 3 και 4 ΚΠολΔ προδικασία, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον διορισμένο προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη (βλ. το από 14/9/2021 αποδεικτικό επίδοσης της επιμελήτριας δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 

Περαιτέρω, διάδικοι στην εκούσια δικαιοδοσία νοούνται τα «μετέχοντα πρόσωπα», στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την υπό έκδοση απόφαση, εφόσον όμως αποτελούν υποκείμενα της διεξαγόμενης διαδικασίας («τυπικώς μετέχοντες»). Έτσι, την ιδιότητα του «διαδίκου» την αποκτούν τα ενδιαφερόμενα αυτά πρόσωπα, εφόσον: α) υποβάλουν αίτηση, κατ’ άρθρ. 747 ΚΠολΔ για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) διαταχθεί η κλήτευση τους από το Δικαστήριο, είτε κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου κατ' άρθρ. 748 § 3 ΚΠολΔ είτε μεταγενέστερα, γ) προσεπικαλούνται από τον διάδικο ή αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο κατ' άρθρ. 753 ΚΠολΔ, ακόμη και αν δεν παρέμβουν στη δίκη, δ) ασκούν κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση κατ' άρθρ. 752 ΚΠολΔ, ε) ασκούν τριτανακοπή κατ' άρθρ. 773 ΚΠολΔ, στ) πρόκειται για τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών (άρθρ. 750 ΚΠολΔ), ανεξαρτήτως αν κλητεύθηκε ή όχι στη δίκη. Αντίθετα, δεν είναι διάδικοι, αλλά τρίτοι, εκείνοι κατά των οποίων απευθύνθηκε και επιδόθηκε η αίτηση, χωρίς τούτο να επιβάλλεται από τον νόμο ή να διαταχθεί από το Δικαστήριο, ακόμη και αν παραστούν στη συζήτηση {Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Αρβανιτάκης), ΚΠολΔ II, άρθρ. 748, αρ. 8}. Τα πρόσωπα αυτά, ως τρίτοι, εφόσον δικαιολογούν έννομο συμφέρον, δικαιούνται να παρέμβουν, οπότε καθίστανται διάδικοι (ΕφΠειρ 179/2021, ΜΠΑΘ 1953/2016, ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, κατά το άρθρ. 802 § 2 εδ. α' ΚΠολΔ, στις δίκες για την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, διατάσσεται υποχρεωτικώς η κλήτευση του ίδιου, καθώς και του τυχόν διορισμένου προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη του, ενώ κατά το άρθρ. 748 § 3 εδ. α' ΚΠολΔ, ο δικαστής που είναι αρμόδιος κατά την παράγραφο 1 μπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη. Από δε τις διατάξεις των άρθρ. 80, 752 § 2, 747, 748 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να ασκηθεί είτε με δικόγραφο, είτε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς προδικασία, έχει δε ως προϋπόθεση, πλην άλλων, ότι ο παρεμβαίνων είναι τρίτος και όχι διάδικος στην εκκρεμή δίκη, στην περίπτωση δε που ο προσθέτως παρεμβαίνων έχει αποκτήσει την ιδιότητα του διαδίκου στην εκκρεμή δίκη, η πρόσθετη παρέμβαση αποκρούεται κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα ως απαράδεκτη.

 

Εν προκειμένω με την από 19/7/2021 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ο … του ..., κάτοικος ... Θεσσαλονίκης, οδός   αρ. ΑΦΜ: ΔΟΥ … διορίστηκε προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της καθ' ης, προκειμένου να προβεί στις απολύτως αναγκαίες ενέργειες για τη μόνιμη εγκατάσταση της σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας. ’σκησε δε ο τελευταίος επικουρικώς προφορικά στο ακροατήριο και με τις προτάσεις που κατέθεσε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι από τη στιγμή που ο προσθέτως παρεμβαίνων έχει κλητευθεί να παραστεί στην παρούσα δίκη, καθώς η κλήτευση του είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, έχει απολέσει την ιδιότητα του τρίτου που είναι απαραίτητη για την άσκηση της παρέμβασης και έχει καταστεί διάδικος.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της δικογραφίας, μερικά από τα οποία μνημονεύονται στη συνέχεια ειδικότερα, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ' ης η αίτηση .. του ..., ογδόντα έξι (86) ετών σήμερα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, διαγνώστηκε, κατόπιν επανειλημμένης εξέτασης της στο πλαίσιο διασυνδετικής-συμβουλευτικής ψυχιατρικής του…., ότι πάσχει από οργανικό ψυχοσύνδρομο και βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή. Ανευρέθηκαν δε μέσω της διενεργηθείσας αξονικής τομογραφίας από τους θεράποντες ιατρούς της στοιχεία ατροφίας του εγκεφάλου της, τα οποία σε συνδυασμό με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ήτοι έκπτωση σοβαρού βαθμού οπτικής οξύτητας άμφω σε έδαφος μελαχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας, υποθυροειδισμό, οστεοπόρωση, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, και την προχωρημένη ηλικία της καθιστούν αναγκαία τη συνεχή, επί εικοσιτετράωρου βάσεως, φροντίδα και προστασία της από άλλο άτομο, αφού η ίδια αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της (βλ. την υπ. αριθ. ./20-5-2021 ιατρική γνωμάτευση της ψυχιάτρου-διευθύντριας του ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων του και το υπ. αριθ. ./6-5-2021 ενημερωτικό σημείωμα του ίδιου νοσοκομείου). Σημειώνεται δε ότι η εν λόγω ιατρική γνωμάτευση χορηγήθηκε μετά από αίτημα της κοινωνικής υπηρεσίας του εν λόγω νοσοκομείου προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής της καθ' ης σε δικαστική συμπαράσταση, η οποία και εισήχθη διά της κρινόμενης αίτησης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (βλ. το υπ. αριθ. ./3/22-6-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της προϊσταμένης του τμήματος κοινωνικής εργασίας του ΓΝΘ …). Επομένως, πρέπει αυτή να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί τόσο προσωρινός, για τον χρόνο από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης κατ' αρθρ. 1672 εδ. γ' και 1673 ΑΚ, 805 § 5 ΚΠολΔ, όσο και οριστικός, για το μετέπειτα χρονικό διάστημα, δικαστικός συμπαραστάτης αυτής, χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά ούτε και η προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με την καθ' ης για τον σχηματισμό άμεσης αντίληψης της κατάστασης της τελευταίας, καθόσον αφενός μεν από τα προαναφερθέντα έγγραφα προκύπτει, με σαφήνεια, η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου, από την οποία πάσχει (αρθρ. 804 § 2 ΚΠολΔ), αφετέρου δε λόγω της προεκτεθείσας κατάστασης της καθ' ης, αυτή βρίσκεται σε προφανή αδυναμία επικοινωνίας με το περιβάλλον. Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της συμπαραστατούμενης- κατ' αρθρ. 1684 ΑΚ, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές, και ψυχικές ανάγκες της, ο υιός της του ..., κάτοικος .. Θεσσαλονίκης, οδός .., αρ. ΑΦΜ: ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, στον οποίο πρέπει να ανατεθεί και το σύνολο της επιμέλειας του προσώπου της συμπαραστατούμενης κατ' άρθρ. 1680 ΑΚ, παρά τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος ως προς την ανάθεση της επιμέλειας (ΜΠρΚαλ 117/2016, ΝΟΜΟΣ), δεδομένου ότι η ίδια αδυνατεί να αυτοεπιμελείται. Αυτός παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα που του ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της καθ' ης, καθώς, λόγω της στενής συγγενικής σχέσης που τους συνδέει, θα μεριμνήσει με προσοχή και ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών της και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας αυτής, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγγύτεροι συγγενείς της καθ’ ης. Ο υιός της, εξάλλου, διορίστηκε προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης με την από 19/7/2021 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου. Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 1682 εδ. β' ΑΚ, συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί το έργοτης εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας, αποτελούμενο από τα εξής πρόσωπα: 1) του ... σύζυγο του δικαστικού συμπαραστάτη και νύφη της συμπαραστατέας, ως πρόεδρο, 2) του και 3) του ...., υιούς του δικαστικού συμπαραστάτη και εγγονούς της συμπαραστατέας, ως μέλη. Τα πρόσωπα αυτά, που συνδέονται με την καθ' ης με στενούς συγγενικούς δεσμούς, μπορούν να βοηθήσουν το έργο του ανωτέρω δικαστικού συμπαραστάτη, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης, κρίνονται δε κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του άρθρ. 1674 ΑΚ, καθόσον στο αρθρ. 19 § 4 του ν. 2521/1997 ορίζεται ότι αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη προσαγωγής της να μη δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης (βλ. ΜΠρΑΘ 276/2019, ΜΠΠειρ 2902/2018, ΝΟΜΟΣ).

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ' ουσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ' αρθρ. 1675 ΑΚ, 802 § 4 και 805 § 4 ΚΠολΔ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου, αφενός μεν να καταχωρίσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, αφετέρου δε να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολΔ, εκτός από τη συμπαραστατούμενη, η επίδοση προς την οποία κρίνεται ατελέσφορη, εν όψει της προφανούς αδυναμίας της να επικοινωνεί με το περιβάλλον (αρθρ. 802 § 5 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ' ης   του ... τη με αριθμό κατάθεσης αίτηση και την προφορικά και δια των προτάσεων ασκηθείσα επικουρικώς πρόσθετη παρέμβαση του ..., του … υπέρ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση.

 

ΘΕΤΕΙ τη κάτοικο Θεσσαλονίκης, προσωρινά διαμένουσα στην ιδιωτική κλινική … (οδός … αρ. ..., ΤΚ: ....) σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ  προσωρινό  δικαστικό  συμπαραστάτη  της συμπαραστατούμενης, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας, και οριστικό δικαστικό συμπαραστάτη, τον   του ..., κάτοικο … Θεσσαλονίκης, οδός ... Θεσσαλονίκης.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ εν όλω στον ανωτέρω δικαστικό συμπαραστάτη την επιμέλεια του προσώπου της συμπαραστατούμενης.

 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους: 1) … του ...  ... ΑΔΤ: … σύζυγο του δικαστικού συμπαραστάτη και νύφη της συμπαραστατέας, ως πρόεδρο, 2) … του … ΑΔΤ: …, και 3) … του … ΑΔΤ: … υιούς  του  δικαστικού συμπαραστάτη και εγγονούς της συμπαραστατέας, ως μέλη.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα αυτού του Δικαστηρίου: α) να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου για τον σκοπό αυτό, και β) να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στον ως άνω διορισθέντα δικαστικό συμπαραστάτη και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις  19/10/2021.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στη, Θεσσαλονίκη, στις 19/10/2021.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ      και θεωρήθηκε  αυθημερόν    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ