ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΠατρών 89/2020

 

Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό - Υπερημερία οφειλέτη - Σύμβαση ρύθμισης οφειλής - Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας -.

 

Κατάρτιση σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Υπερημερία οφειλέτη και σύναψη σύμβασης ρύθμισης οφειλής. Μεταβίβαση λόγω δωρεάς σε συγγενικό πρόσωπο περιουσιακών στοιχείων. Αποδείχθηκε ότι η επίδικη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία έγινε με πρόθεση βλάβης της ενάγουσας. Απαγγελία υπέρ της ενάγουσας ολικής διάρρηξης της εν λόγω απαλλοτριωτικής πράξης (δωρεάς εν ζωή).

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός απόφασης 89/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ανδρέα Κακολύρη, Πρόεδρο Εφετών, Σαλώμη Μούζουρα, Εφέτη και Αγγελική Τσώλα, Εφέτη - Εισηγήτρια - και τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9-5-2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της Εκκαλούσας - Ενάγουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Πιτσούνη.

 

Των Εφεσίβλητων - Εναγομένων: 1) …  και 2) …, αμφοτέρων κατοίκων Αμαλιάδας, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Κρινιώς Τσάφα.

 

Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, με την από 28/7/2011 (αρ. εκθ. καταθ. ./2011) αγωγή της προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας (τακτική διαδικασία) που στρέφεται εναντίον των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμ. 35/2015 οριστική απόφαση του, με την οποία απέρριψε την αγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε η ενάγουσα με την από 20/12/2017 (αρ. εκθ. καταθ. ./27-12-2017) έφεση της προς το Δικαστήριο τούτο, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής. Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν έγγραφες προτάσεις.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η υπό κρίση από 20/12/2017 (αρ. εκθ. καταθ. ./27-12-2017) έφεση της ενάγουσας κατά της υπ' αριθμ. 35/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρα 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ. 1 β, 516 παρ. 1, 517 εδ. α', 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ έχει κατατεθεί από την εκκαλούσα το προβλεπόμενο παράβολο ποσού 200,00 € (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Η ενάγουσα άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας την από 28/7/2011 (αρ. εκθ. καταθ. ./2011) αγωγή της εναντίον των εναγομένων, με την οποία ισχυρίστηκε, ότι, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./31-8-2006 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίστηκε μεταξύ αυτής και του πρώτου εναγομένου, χορήγησε στον τελευταίο πίστωση μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, της οποίας αυτός έκανε χρήση. Ότι επειδή οι απορρέουσες από την προαναφερομένη σύμβαση οφειλές (ληξιπρόθεσμες και μη) του πρώτου εναγομένου είχαν συσσωρευθεί και ανήρχοντο την 25η/8/2007 συνολικώς στο ποσό των 29.864,56 ευρώ τα συμβαλλόμενα μέρη προέβησαν στη σύναψη μεταξύ τους της υπ' αριθμ. ./19-8-2008 σύμβασης περί ρύθμισης οφειλής, με την οποία ο πιστούχος-πρώτος εναγόμενος αποδέχτηκε και αναγνώρισε την οφειλή του εκ 29.864,56 ευρώ ενώ συμφώνησαν να ρυθμίσουν την οφειλή και να γίνει η εξόφληση της κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και σύμφωνα με τους αναφερόμενους ειδικότερους όρους της σύμβασης αυτής. Ότι για την παρακολούθηση της ως άνω οφειλής τηρήθηκε στο υποκατάστημα της στην Αμαλιάδα ο υπ' αριθμ. … λογαριασμός ο οποίος, στις 20/1/2011 εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του πρώτου εναγομένου ύψους 29.595 ευρώ. Ότι επειδή ο πρώτος εναγόμενος αθέτησε τους όρους της άνω σύμβασης ρύθμισης οφειλής και κατέστη υπερήμερος, με το από 20/1/2011 έγγραφο υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» που κοινοποίησε σε αυτόν (πρώτο εναγόμενο) στις 25/1/2011, κατήγγειλε την εν λόγω σύμβαση ρύθμισης οφειλής και έκλεισε τον προαναφερόμενο λογαριασμό, ο οποίος κατά την ημεροχρονολογία αυτή εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του ύψους 29.595 ευρώ. Ότι ο πρώτος εναγόμενος, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./1-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας … που μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαλιάδας, μεταβίβασε στη δεύτερη εναγομένη, αδελφή του, λόγω δωρεάς εν ζωή, και κατά πλήρη κυριότητα το  ιδανικό του μερίδιο επί των περιγραφομένων λεπτομερώς κατά θέση, έκταση και όρια οριζόντιων ιδιοκτησιών (δύο τον αριθμό) αγοραίας αξίας 14.000 ευρώ. Ότι η εν λόγω δικαιοπραξία, μετά την οποία ο πρώτος εναγόμενος στερείται παντελώς εμφανούς περιουσίας, έγινε με πρόθεση βλάβης της (ενάγουσας), διότι ο πρώτος εναγόμενος γνώριζε κατά το χρόνο που αυτή έλαβε χώρα, αφενός μεν ότι είναι οφειλέτης της, αφού η απαίτηση του ήταν ήδη γεγενημένη και ανήρχετο κατά το χρόνο της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας στο ποσό των 28.815,61 ευρώ, αφετέρου δε ότι με την απαλλοτρίωση των μοναδικών περιουσιακών του στοιχείων θα περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ικανοποιήσει την άνω απαίτηση της και ότι η δεύτερη εναγομένη γνώριζε το σκοπό του τελευταίου.  Με βάση το ιστορικό αυτό, η ενάγουσα, ζήτησε α) να απαγγελθεί υπέρ αυτής η διάρρηξη της προσβαλλόμενης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας και β) να διαταχθεί η επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, ήτοι αυτή που ήταν πριν από την απαλλοτριωτική δικαιοπραξία και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο δίκασε κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων την αγωγή αυτή κατά την τακτική διαδικασία, με την υπ' αριθμ. 35/2015 οριστική απόφαση του δέχθηκε την αγωγή ως ορισμένη και νόμιμη (εκτός από το αίτημα περί επαναφοράς των πραγμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν από την απαλλοτριωτική δικαιοπραξία, το οποίο απορρίφθηκε ως μη νόμιμο, για τους λόγους που εκτίθενται ειδικότερα στο σκεπτικό της απόφασης εκείνης) και στη συνέχεια απέρριψε  αυτήν ως ουσιαστικά αβάσιμη.   Η ενάγουσα άσκησε στο Δικαστήριο τούτο την από 20/12/2017 (αρ. εκθ. καταθ. ./27-12-2017) έφεση της εναντίον των εναγομένων, με την οποία ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται ειδικότερα σε αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και στη συνέχεια να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολο της. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων (μία από κάθε πλευρά) που δόθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και περιέχονται στα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ.  .31-8-2006 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίστηκε μεταξύ της ενάγουσας και του πρώτου εναγομένου, η πρώτη χορήγησε στον τελευταίο πίστωση μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, της οποίας αυτός έκανε χρήση. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι απορρέουσες από την ως άνω σύμβαση οφειλές (ληξιπρόθεσμες και μη) του πρώτου εναγομένου είχαν συσσωρευθεί και ανήρχοντο στις 25/8/2007 συνολικώς στο ποσό των 29.864,56 ευρώ και για το λόγο αυτό η ενάγουσα και ο πρώτος εναγόμενος προέβησαν στη σύναψη μεταξύ τους της υπ' αριθμ. ./19-8-2008 σύμβασης ρύθμισης οφειλής, με την οποία ο πρώτος εναγόμενος αποδέχτηκε και αναγνώρισε την ως άνω οφειλή του εκ 29.864,56 ευρώ ενώ συμφώνησαν να ρυθμίσουν την εν λόγω οφειλή και να γίνει η εξόφληση της κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας σύμφωνα με τους ειδικότερους αναφερόμενους όρους. Όμως, ο πρώτος εναγόμενος αθέτησε τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και κατέστη υπερήμερος ενώ ο υπ' αριθμ. … λογαριασμός που τηρείτο για την παρακολούθηση της οφειλής στις 20/1/2011 εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του εκ 29.595 ευρώ. Για το λόγο αυτό η ενάγουσα, με το από 20/1/2011 έγγραφο υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», που κοινοποίησε στον πρώτο εναγόμενο στις 25/1/2011 (βλ. την υπ' αριθμ. ./25-1-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας …), κατήγγειλε τη σύμβαση ρύθμισης οφευλής, και κήρυξε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό όλο το ποσό του δανείου εκ 29.595 ευρώ, ενώ έκλεισε τον προαναφερόμενο λογαριασμό ο οποίος κατά την κρίσιμη ημεροχρονολογία (25/1/2001) εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του πρώτου εναγομένου εκ 29.595 ευρώ. Ακόμη αποδείχθηκε ότι, πριν από την καταγγελία της προαναφερόμενης σύμβασης ρύθμισης οφειλής και το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού που τηρείτο για την παρακολούθηση της οφειλής και ενώ είχαν ήδη συντελεστεί τα παραγωγικά περιστατικά της απαίτησης της ενάγουσας σε βάρος του πρώτου εναγομένου και δη η κατάρτιση της σύμβασης πίστωσης και η χορήγηση της πίστωσης, καθώς και η κατάρτιση της σύμβασης ρύθμισης οφειλής, ο πρώτος εναγόμενος, δυνάμει του υπ' αριθμ. ./1-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας … που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαλιάδας, μεταβίβασε, λόγω δωρεάς εν ζωή, στη δεύτερη εναγομένη, αδελφή του, τα κάτωθι περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία ήταν τα μοναδικά εμφανή περιουσιακά στοιχεία που είχε στην κυριότητα του. Ειδικότερα, ο πρώτος εναγόμενος μεταβίβασε στη δεύτερη εναγομένη το ιδανικό μερίδιο των 3/24 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, που είχαν περιέλθει στον δικαιοπάροχο του και πατέρα του, … του ., ως ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία και τις οποίες αυτός (πρώτος εναγόμενος) απέκτησε με την υπ' αριθμ. ./2010 πράξη αποδοχής κληρονομιάς - τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ως άνω Συμβολαιογράφου ως ένα (ενιαίο) ακίνητο χωρίς αλλοίωση του υφισταμένου εμπραγμάτου δικαιώματος, ήτοι: α) του υπό στοιχείο Α-2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 443 τ.μ., που βρίσκεται εντός της Αμαλιάδας, στη συμβολή των οδών …, εμβαδού 40,30 τ.μ., το οποίο αποτελείται από ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτρό και συνορεύει βόρεια με το υπό στοιχεία Α-1 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, νότια με την οδό ., ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο οικοδομής και εν μέρει με το υπό στοιχείο Α-3 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και δυτικά με την οδό . και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 30/1000 εξ αδιαιρέτου και β) του υπό στοιχείο Β-2 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας, το οποίο αποτελείται από κουζίνα, δωμάτιο και λουτρό και συνορεύει βόρεια με το υπό στοιχείο Β-1 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, νότια με τη δημοτική οδό ., ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο οικοδομής και εν μέρει με το υπό στοιχείο Β-3 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και δυτικά με την οδό . εμβαδού 54,70 τ.μ., το οποίο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 41/1000 εξ αδιαιρέτου. Η αξία της πλήρους κυριότητας του ιδανικού μεριδίου των μεταβιβασθέντων ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών κατά το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως εκτιμήθηκε από την αρμόδια οικονομική εφορία και αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη   απαλλοτρίωσης, ανέρχεται στο ποσό των 6.253,51 ευρώ, που ταυτίζεται με την αγοραία αξία του κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και δεν αμφισβητείται ειδικά από τους εναγομένους, η οποία (αξία) υπολείπεται της απαίτησης της ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου. Τούτων δοθέντων, αποδείχθηκε ότι η επίδικη απαλλοτριωτική πράξη (δωρεά εν ζωή) από τον πρώτο εναγόμενο προς τη δεύτερη εναγομένη έγινε με πρόθεση για να βλάψει τα συμφέροντα της ενάγουσας, καθότι ο πρώτος εναγόμενος σαφώς γνώριζε κατά το χρόνο που αυτή έλαβε χώρα, αφενός μεν ότι είναι οφειλέτης της ενάγουσας, αφού υπήρχαν ήδη τα παραγωγικά περιστατικά της απαίτησης της, αφετέρου δε ότι με την απαλλοτρίωση των μοναδικών περιουσιακών του στοιχείων θα καταστεί αφερέγγυος και θα περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και δεν θα έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει την απαίτηση της αυτή, γεγονός το οποίο αποδέχθηκε. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου δεν αναιρείται από τον ισχυρισμό του πρώτου εναγομένου ότι η εν λόγω απαλλοτριωτική πράξη καταρτίστηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης του προς τη δεύτερη εναγομένη, αδελφή του και σε αντάλλαγμα για την πληρωμή από μέρους της τελευταίας των χρεών της κληρονομιάς του αποβιώσαντος πατρός τους κατά το μέρος που βάρυναν το κληρονομικό του μερίδιο, διότι η εκπλήρωση μιας τέτοιας υποχρέωσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε τη βλάβη της δανείστριας τράπεζας ούτε τη μη εκπλήρωση των ενοχικών του υποχρεώσεων προς αυτήν και σε κάθε περίπτωση αυτή έπεται των εν λόγω υποχρεώσεων του. Τέλος, όσον αφορά  την υπ' αριθμ. 170/2017 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας, με την οποία οι εναγόμενοι, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της ενάγουσας σε βάρος τους, απηλλάγησαν των αποδιδόμενων σε αυτούς αξιοποίνων πράξεων α) της καταδολίευσης δανειστών ο πρώτος και β) της άμεσης συνέργειας στην ως άνω πράξη, η δεύτερη  λόγω αμφιβολιών του ποινικού Δικαστηρίου ως προς το δόλο των κατηγορουμένων (σύμφωνα με το σκεπτικό του) ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί στην παρούσα δίκη, προκύπτει το αμετάκλητο της εν λόγω απόφασης. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, εφόσον αποδείχθηκε ότι η επίδικη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία από τον πρώτο εναγόμενο προς τη δεύτερη εναγομένη έγινε με πρόθεση βλάβης της ενάγουσας, καθώς και ότι η αξία του ιδανικού μεριδίου των μεταβιβασθέντων ακινήτων υπολείπεται της απαίτησης της ενάγουσας εναντίον του πρώτου εναγομένου, χωρίς να ερευνάται η γνώση της δεύτερης εναγομένης, αφού η επίδικη απαλλοτριωτική πράξη προς αυτήν έγινε από χαριστική αιτία (λόγω δωρεάς) (άρθρο 942ΑΚ), πρέπει να απαγγελθεί υπέρ της ενάγουσας η ολική διάρρηξη της εν λόγω απαλλοτριωτικής πράξης (δωρεάς εν ζωή). Συνακόλουθα, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ότι ο πρώτος εναγόμενος κατά την επίδικη απαλλοτρίωση δεν ενήργησε με πρόθεση (δόλο) για να βλάψει τα συμφέροντα της ενάγουσας και στη συνέχεια απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων κατά το βάσιμο σχετικό λόγο εφέσεως και πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση στο σύνολο της. Ακολούθως, πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ) να δικαστεί κατ’ ουσίαν η αγωγή και να γίνει δεκτή ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη και να απαγγελθεί υπέρ της ενάγουσας η διάρρηξη της επίδικης απαλλοτριωτκής δικαιοπραξίας (δωρεάς εν ζωή) κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, οι εναγόμενοι λόγω της ήττας τους πρέπει να υποχρεωθούν στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της τελευταίας (άρθρα 176,183,189 παρ. 1 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), ενώ πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου της έφεσης στην εκκαλούσα (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων. Δέχεται τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση.

 

Εξαφανίζει την εκκαλούμενη υπ' αριθμ. 35/2015 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.

 

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει κατ' ουσίαν την από 28/7/2011 (αριθμ.έκθ.καταθ. ./2011) αγωγή.

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Απαγγέλλει υπέρ της ενάγουσας τη διάρρηξη της, διά του υπ' αριθμ. ./1-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας … που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαλιάδας στον τόμο . με αριθμό ., καταρτισθείσας μεταξύ των εναγομένων καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (δωρεάς εν ζωή), δυνάμει της οποίας μεταβιβάστηκε από τον πρώτο εναγόμενο προς τη δεύτερη εναγομένη, αιτία δωρεάς εν ζωή, και κατά πλήρη κυριότητα το ιδανικό μερίδιο του των 3/24 εξ αδιαιρέτου επί των υπό στοιχεία (Α-2) και (Β-2) περιγραφομένων λεπτομερώς στο συμβόλαιο αυτό, κατά θέση, έκταση, όρια και προέλευση οριζοντίων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε 1.100,00 € (χίλια εκατό ευρώ).

 

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης στην καταθέσασα αυτό εκκαλούσα.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Πάτρα στις........2020 με την παραπάνω σύνθεση. Επειδή ένα μέλος της σύνθεσης η Εφέτης Αγγελική Τσώλα μετατέθηκε η παρούσα δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα στις....Ιουνίου 2020 με την παρακάτω σύνθεση αποτελούμενη από τους: Ανδρέα Κακολύρη, Πρόεδρο Εφετών, Σαλώμη Μούζουρα και Γεώργιο Ανδρεάδη, Εφέτες, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ