ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 195/2020

 

Απόφαση αλλαγής φύλου -.

 

Αρμόδιο το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου που συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όμως η δωσιδικία του 782 ΚΠολΔ δεν είναι αποκλειστική. Δεν αποκλείεται η υποβολή της αίτησης και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος ή το δικαστήριο όπου βρίσκονται τα αποδεικτικά μέσα. Δεκτή από το Ειρηνοδικείο Αθηνών αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης του Ληξιαρχείου Αλεξανδρούπολης.

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2020

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Χριστίνα - Αριστέα Μαγκλάρα, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα, Κατερίνα Μαλινδρέτου.

 

Συνεδρίασε μυστικά σε ιδιαίτερο γραφείο του μεγάρου του Δικαστηρίου τούτου, στις 26-11-2019, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Του Καλούντος - Αιτούντος: ... του …, και της ... κατοίκου Αττικής, οδός ... αρ...., με ΑΦΜ: ..., ΔΟΥ ..., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Κωνσταντίνας Πουρνάρα, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ: 34.830) (αρ. γραμμ. προκαταβολής εισφορών & ενσήμων ΔΣΑ: Π./25-11-2019).

 

Ο καλών - αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 18-10-2018 αίτηση του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2018, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 06-06-2019, οπότε και ματαιώθηκε, λόγω των επαναληπτικών δημοτικών-περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019. Κατόπιν, αυτή επαναφέρεται προς συζήτηση, δυνάμει της από 18-06-2019 κλήσης, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης ... /2019, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του οικείου πινακίου και ακολούθως, συζητήθηκε χωρίς δημοσιότητα.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις, μετά σχετικών εγγράφων, που κατέθεσε.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

I. Σύμφωνα με το άρθρο 782 του ΚΠολΔ: «1. Όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με το σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα από το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξιάρχου ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη. 2. Η απόφαση πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η ληξιαρχική πράξη, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η οποία δεν έχει συνταχθεί και για τη βεβαίωση της οποίας ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση ή η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο νια τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο της αίτησης διόρθωσης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση. Η δε διόρθωση επέρχεται με τη συμπλήρωση, αλλαγή ή διαγραφή στοιχείου ή στοιχείων του περιεχομένου της ληξιαρχικής πράξης, εφόσον δεν ανταποκρίνονται προς την πραγματική κατάσταση κατά το χρόνο συντάξεως της ή εφόσον επήλθε μεταγενέστερα οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση. Η διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση των ενδιαφερομένων ή σε σφάλμα του ληξιάρχου. Η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια, είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Στασινόπουλου, Δίκαιον των Διοικητικών πράξεων, § 1311 Α', σ. 136 επ.) και όχι διαταγή στο ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που ενδεχόμενα συντάχθηκε απ' αυτόν ανακριβώς (βλ. ΕφΔωδ 95/2004 ΤΝΠ-Νόμος, Εφθεσ 2571/1996 Αρμ 1996. 1088, ΕφΑθ 2680/1976 ΝοΒ 24. 652).

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 4491/2017, με τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις»: «Αρθρο 1 ΜΕΡΟΣ Α' («Δικαιώματα του προσώπου με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου») 1. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητας του. 2. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητας του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του. Αρθρο 2 («Ορισμοί») 1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννηση του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα. 2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονίδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας. Αρθρο 3 («Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου - Προϋποθέσεις») 1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα. 2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για δύο (2) έτη, στην οποία μετέχουν: α) ένας παιδοψυχίατρος, β) ένας ψυχίατρος, γ) ένας ενδοκρινολόγος, δ) ένας παιδοχειρουρνός, ε) ένας ψυχολόγος, στ) ένας κοινωνικός λειτουργός και ζ) ένας παιδίατρος, ως Πρόεδρος, άπαντες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση  να μην είναι έγγαμο. 4. Για τη  διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία. Αρθρο 4 («Διαδικασία») 1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύρω όνομα που επυλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου. 2. Για τη διόρθωση του  καταχωρισμένου  φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που  διασφαλίζει τη  μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων. 3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα ένγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου. 4. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις. Αρθρο 5 («Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου») 1. Από την καταχώριση της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων.  Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να  υφίστανται.  Διατηρούνται επίσης οι  αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Εντός τριών (3) ημερών από την καταχώριση της μεταβολής στο Ληξιαρχείο σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ Α' 143), ο Ληξίαρχος υποχρεούται να ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του προσώπου ή το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν πρόκειται για πρόσωπο γεννημένο στην αλλοδαπή, για τη μεταβολή των ταυτοποιητικών του στοιχείων, προκειμένου να προβούν σε ενημέρωση τυχόν καταχώρισης στο Ποινικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 35/2015 (ΦΕΚ Α' 56). 2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα. Αρθρο 6 («Μυστικότητα») 1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται επαγγελματικά στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσης της με την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν καθήκον εχεμύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός υποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.[-.]».

 

Κατά τα ανωτέρω στο νόμο προβλεπόμενα, η αλλαγή της νομικής καταχώρησης φύλου δεν προϋποθέτει ιατρικές επεμβάσεις στο σώμα του ενδιαφερομένου ατόμου, γεγονός που ήδη γινόταν δεκτό από τη νομολογία, καθώς πρόκειται για μία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη (σωματικά και ψυχικά), που επιπλέον δεν είναι οικονομικά προσιτή, στο μέτρο που η επέμβαση δεν καλύπτεται από κρατικούς φορείς  ασφάλισης. Κυρίως, όμως, περιλαμβάνει τον ιδιαίτερα προσβλητικό ακρωτηριασμό του προσώπου. Ο ακρωτηριασμός έχει ρητά καταδικαστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος καλεί τα κράτη-μέλη «να διασφαλίσουν ότι η στείρωση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες που οδηγούν σ' αυτήν δεν πρέπει να είναι προαπαιτούμενα για τη νομική αναγνώριση του επιθυμητού φύλου». Επίσης, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «τα κράτη - μέλη πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα», ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στην από 1ης Φεβρουαρίου 2013 Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, επισημαίνει ότι η προϋπόθεση της στείρωσης, ως προαπαιτούμενο για την αναγνώριση των διεμφυλικών ανθρώπων, συνιστά βασανιστήριο. Ακόμη, η διαδικασία της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου με το προαπαιτούμενο της υποχρεωτικής στείρωσης έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1), καθώς και με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης νια τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το οποίο «καθένας έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής». Επιπλέον, έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 2 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, με την έννοια ότι μια κατάσταση, όπως η «δυσφορία γένους», δεν πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να εξασφαλίσει τη μεταχείριση που ζητά από την πολιτεία (στην ίδια κατεύθυνση και οι ΕιρΑΘ 572/2017, ΕιρΑΘ 604/2017, ΕιρΘεσ 281/2017, ELpA9 418/2016, ΕιρΘεσ 1479/2016). Τη νομολογία αυτή επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση «Α.Ρ. Garpon και Nicot κατά Γαλλίας» (αριθμ. προσφυγών 79885/12, 52471/13 καί 52596/13, για το ίδιο θέμα - βλ. επίσης και Λίνα Παπαδοπούλου, Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στην εναρμόνιση ψυχοκοινωνικού και νομικού φύλου, Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενόψει του σχεδίου νόμου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σελ. 37 επ.). Ως βασική ουσιαστική προϋπόθεση της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου, τίθεται (α) η «ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου». Τίθενται, περαιτέρω, δύο (2) θετικές και μία (1) αρνητική προϋποθέσεις: (β) Η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, (γ) η αγαμία και (δ) να μην έχει διορθωθεί το καταχωρισμένο φύλο ήδη δύο (2) φορές. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η πρώτη προϋπόθεση να τεκμηριώνεται - αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν απαιτείται, δηλαδή, το πρόσωπο να επικαλεστεί και να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό μέσο για να αποδείξει την ασυμφωνία ανάμεσα στο καταχωρισμένο φύλο και ταυτότητα του φύλου του, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο προς το γενικό πνεύμα του νομοθετήματος, όσο και στη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου. Για τους ίδιους λόγους, δε θα πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα ενός ενήλικου προσώπου, παρά μόνον αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι προς αυτό. Η δικαιοπρακτική ικανότητα ισχύει κατά τεκμήριο, όπως, δηλαδή, σε όλες τις δικαιοπρακτικές δηλώσεις, ένα ενήλικο πρόσωπο που δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση είναι πλήρως ικανό για δικαιοπραξία (εκτός αν προκύπτει ότι βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της ΑΚ 131) και δεν πρέπει, φυσικά, το στοιχείο αυτό να τίθεται εν αμφιβόλω, για μόνο το λόγο ότι το πρόσωπο ζητεί τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του (βλ. Φουντεδάκη Κ., το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενόψει του σχεδίου νόμου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σελ. 58 επ.). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 782 ΚΠολΔ, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου που θα συντάξει τη σχετική πράξη, όπως, όμως, γίνεται δεκτό, η δωσιδικία του αρθρ. 782 ΚΠολΔ δεν είναι αποκλειστική. Αν το γεγονός σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης συντελέσθηκε στο εξωτερικό, αρμόδιο κατά τόπον είναι, καταρχήν, το Ειρηνοδικείο Αθηνών (βλ. ΜονΠρΦλωρ 32/1969, Αρμ 1968. 313). Σύμφωνα, πάντως, με το μη αποκλειστικό χαρακτήρα της θεσπιζόμενης δωσιδικίας, δεν αποκλείεται η υποβολή της αιτήσεως και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος ή στο δικαστήριο που βρίσκονται τα αποδεικτικά μέσα (κρ. Γν.: ΕιρΘεσ 281/2017, αδημ. ΕφΠατρ 335/1973, ΝοΒ 1974.389, ΜονΠρΦλωρ 32/1969, ανωτ. ΜονΠρΒολ 208/1986, ΕλλΔνη 1986.1500,1501, έτσι και Αρβανιτάκης σε Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό το άρθρο 782, τ.ΙΙ, σελ. 1544)(βλ. σε Ειρφλωρ 3/2018 και σε ΕιρΣερρ 131/2018, σε ΤΝΠ Nomos).

 

II. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, του κυρίου ονόματος και του επωνύμου αυτού, όπως αυτά αναγράφονται στη με αριθμ..../1997 ληξιαρχική πράξη γέννησης του, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Ληξιαρχείου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου αυτού, ώστε αυτό (το φύλο) να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος στην εξωτερική του εικόνα, ως θήλυ πρόσωπο, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση αναφερόμενα, καθώς και να αναγραφεί στην ως άνω ληξιαρχική πράξη γέννησης το γεγονός της αλλαγής του φύλου του, ως θήλυ («κορίτσι»).

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως, καθ' ύλη και κατά τόπο, φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο τούτο, ως δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος, όπου βρίσκεται το κέντρο των βιοτικών δραστηριοτήτων του, ενώ, επίσης, η εκδίκαση της από το παρόν Δικαστήριο διευκολύνει, από άποψη οικονομίας χρόνου και δυνάμεων του αιτούντος, αλλά και απόδειξης των αποδεικτέων πραγματικών περιστατικών, τη διεξαγωγή της παρούσας δίκης, της καθιερούμενης, κατά το νόμο, δωσιδικίας του δικαστηρίου του τόπου σύνταξης της οικείας ληξιαρχικής πράξης ούσας, άλλωστε, μη αποκλειστικής, σύμφωνα και με τα στη μείζονα σκέψη της παρούσας διαλαμβανόμενα και με την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη, κατά τα στην παρούσα προαναφερόμενα, στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος (δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας), αρ. 8 ΕΣΔΑ (αναφαίρετο δικαίωμα επαναπροσδιορισμού ή ορθότερα, νομικής επιβεβαίωσης του φύλου και αλλαγής της νομικής καταχώρισης αυτού), άρθρα 3 και 4 ν. 4491/2017, με τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου κτλ», 13 παρ. 1 και 14 ν. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και 782 παρ. 3 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 748 §2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ' αριθμ…. , και την υπ' αριθμ…. εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς, ..., για την επίδοση της αίτησης και της κλήσης, αντίστοιχα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που προσκομίζει, μετ' επικλήσεως, ο αιτών).

 

III. Από εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της εξετασθείσας, προτεινόμενης από τον αιτούντα, μάρτυρος, της δήλωσης και ανωμοτί εξέτασης, ως διαδίκου, του αιτούντος, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που ο αϊτών, μετ' επικλήσεως, προσκομίζει, χωρίς να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της υπόθεσης, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Ο αιτών γεννήθηκε, στις ...-1997, στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, για δε τη γέννηση του συντάχθηκε από τη ληξίαρχο του Ληξιαρχείου Αλεξανδρούπολης η με αριθμό .../τομ. ... 1997 ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία αναγράφεται, ως κύριο όνομα αυτού, το όνομα «...», ως επώνυμο του, το επώνυμο «...» (βλ. το από … ακριβές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος), ήτοι στοιχεία που προσιδιάζουν σε πρόσωπο με «άρρεν» φύλο και ως φύλο αυτού, το «αγόρι». Αποδείχθηκε, όμως, ότι, από την παιδική του ηλικία, από την οποία ο αιτών διατηρεί αναμνήσεις για τον εαυτό του και την προσωπική αίσθηση του σώματος και της ταυτότητας του φύλου του, ο τελευταίος παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (άρρενος προς θήλυ), δηλαδή, ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο ο ίδιος βιώνει το φύλο του δεν αντιστοιχεί στο φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννηση του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, με συνέπεια να βιώνει «δυσφορία γένους», σύμφωνα με τα στη μείζονα σκέψη της παρούσας αναφερόμενα. Ειδικότερα, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών βίωνε το φύλο του δεν αντιστοιχούσε στα βιολογικά χαρακτηριστικά του, οι δε επιλογές του ως προς ένδυση, την υπόδηση, την επιλογή παιχνιδιών και φίλων κλπ. και η προσωπική αίσθηση του σώματος του προσιδίαζε, κατά σαφή και πρόδηλο τρόπο, σε θήλυ πρόσωπο, τούτο, δε, είχε καταστεί αντιληπτό στους οικείους και στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης - αδελφής του αιτούντος). Επιπλέον, ο αιτών υποβάλλεται, ήδη από το μήνα Αύγουστο του έτους 2018, σε ορμονική αγωγή για την απόκτηση δευτερογενών  γυναικείων χαρακτηριστικών   (μείωση  τριχοφυΐας, αλλαγή τόνου φωνής, ανακατανομή λίπους και μυϊκής μάζας) (βλ. την από 25-09-2018  βεβαίωση της ιατρού ενδοκρινολόγου, ....). Συνολικά, η κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου του προσιδιάζει σε θήλυ άτομο, ζει δε, εντασσόμενος στον κοινωνικό του περίγυρο κατά το ρόλο του επιθυμητού θήλεος φύλου, σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση του και χρησιμοποιώντας, στο κοινωνικό του περιβάλλον και στις διαπροσωπικές του σχέσεις, το κύριο όνομα «...». Αντίθετα, η καταχώρηση του στα διάφορα δημόσια έγγραφα (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα, ληξιαρχική πράξη γέννησης), ως άρρεν  («αγόρι»), με το  όνομα προκαλεί δυσχέρειες ως προς την ταυτοποίηση του και σύγχυση ως προς τα προσωπικά στοιχεία του, λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης και κατά συνέπεια, προκαλεί σοβαρή βλάβη των εννόμων συμφερόντων του, με δυσμενείς επιπτώσεις στις εν γένει συναλλαγές του, ενώ θίγει και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Τέλος, ο αιτών δεν είναι έγγαμος (βλ. την από 26-09-2018 Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του ΥΠΕΣ και την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης) ούτε προκύπτει ζήτημα να τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, αιτείται δε το πρώτον τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου και ονοματεπωνύμου του στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος του αιτούντος, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να αποδοθεί στον αιτούντα το γυναικείο φύλο, ως «θήλυ» ή «κορίτσι», ενώ το κύριο όνομα του, καθώς και το επώνυμο του θα πρέπει να αποδοθούν στο θηλυκό γένος και ειδικότερα, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος, το κύριο όνομα του, από το καταχωρισμένο «...» να διορθωθεί  στο «...» και το  επώνυμο του, από το καταχωρισμένο «...», να διορθωθεί στο «...».

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, με σκοπό τη διόρθωση της με αριθμ. .../1997 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος,  που συντάχθηκε από τη Ληξίαρχο του Ληξιαρχείου Αλεξανδρούπολης, ότι:

 

α) το φύλο του είναι «Θήλυ» ή «Κορίτσι», αντί του αναγραφόμενου «Αγόρι», β) το κύριο όνομα του είναι «...» αντί του αναγραφόμενου «...» και γ) το επώνυμο του είναι «...» αντί του αναγραφόμενου «...».

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 21-01-2020, απόντων του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του και με τη παρουσία της γραμματέας του Δικαστηρίου.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ               ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ