ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 38/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Ακούσια νοσηλεία - Επίδοση σε νοσοκομείο -.

 

Αίτηση με αντικείμενο την ακούσια νοσηλεία προσώπου σε μονάδα ψυχικής υγείας. Μη νόμιμη κλήτευση του καθού. Επίδοση στον διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής νοσοκομείου. Ο καθού η αίτηση κατά τη διενέργεια της επίδοσης δεν νοσηλευόταν στην κλινική.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 38/2020

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευτυχία-Ευαγγελία Σταματέλου, Δικαστική Πάρεδρο, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

ΣYNEΔPIAΣE κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του, την 17η Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 31/08-01-2020 αίτηση, με αντικείμενο την ακούσια νοσηλεία προσώπου σε μονάδα ψυχικής υγείας.

 

ΑΙΤΟΥΣΑ: Η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών Μαρία Ρηγοπούλου, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

ΚΑΘ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Κ. Β. του Β., κάτοικος , , ο οποίος απουσίαζε και δεν παραστάθηκε.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-01-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./08-01-2020 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

 

AΦΟΥ ΜΕΛETHΣE TH ΔIKOΓPAΦIA

ΣKEΦΘHKE ΣYMΦΩNA ME TO NOMO

 

 

Από το φάκελο της δικογραφίας προκύπτει πως δεν έλαβε χώρα νόμιμη κλήτευση του καθ ου η αίτηση, κατά τα άρθρα 96§6 του ν. 2071/1992 και 122 επ. ΚΠολΔ, ενώ αυτή είναι υποχρεωτική (άρθρα 96§6 του ν. 2071/1992 και 754 ΚΠολΔ), διότι, από την από 14-01-2020 βεβαίωση του Επιμελητή των Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών ... προκύπτει ότι αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης επιδόθηκε στο Διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο Πατρών, ενώ δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 131 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το υπαρ. πρωτ. ./14-01-2020 έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών, ο καθ ου η αίτηση, κατά τη διενέργεια της επίδοσης, δε νοσηλευόταν στην ως άνω κλινική, καθώς είχε λάβει εξιτήριο ήδη από την 13-01-2020. Ενόψει τούτου, πρέπει, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, την                   

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ