ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΕφΑθ 514/2020

 

Υπολογισμός προσαύξησης επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Απόσπαση Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ως Αστυνομικού Συνδέσμου στην Ελληνική Πρεσβεία των Τιράνων της Αλβανίας.

 

 

Αριθμός απόφασης: 514/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 1ο Μονομελές

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Ιουλίου 2019, με δικαστή την Αρτεμισία Μπιτσώρη, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Αλίκη Σπήλιου, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την με Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ ./5-3-2019 (αριθμ. καταχ. Α.Β.Ε.Μ. ./9-5-2019) έφεση,

 

του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και παραστάθηκε διά του Δικαστικού Πληρεξούσιου του Ν.Σ.Κ. Νικόλαου Δημητρακόπουλου, σύμφωνα με την κατατεθείσα, στις 25-7-2019, έγγραφη δήλωσή του (άρθρου 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ),

 

κατά του ..., κατοίκου Πάτρας Αχαΐας (οδός ...), ο οποίος παραστάθηκε δια της δικηγόρου Αικατερίνης Κοντογιάννη, σύμφωνα με την κατατεθείσα, στις 24-7-2019, έγγραφη δήλωσή της (άρθρου 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ).

 

Αφού   μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφτηκε κατά το νόμο.

 

1. Με την κρινόμενη έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία δεν απαιτείται κατά νόμο η καταβολή παραβόλου, ζητείται, παραδεκτώς, η εξαφάνιση της 20697/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, κατά το μέρος που με αυτήν έγινε δεκτή αγωγή του ήδη εφεσίβλητου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του εκκαλούντος να του καταβάλει, νομιμοτόκως, το ποσό των 24.151,73 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, που δεν του καταβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 25-1-2014, κατά το οποίο είχε αποσπασθεί ως Αστυνομικός Σύνδεσμος στην Ελληνική Πρεσβεία των Τιράνων της Αλβανίας.

 

2. Στο άρθρο 50 παρ. 4 του ν. 1481/1984 (Α' 152), ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να αποσπάται προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε υπηρεσίες διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα. Προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συμμετέχει σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 419/1976 (ΦΕΚ Α' 221). Τα ειδικότερα καθήκοντα, η διοικητική υπαγωγή, οι αποδοχές, το ωράριο εργασίας, η διάρκεια απόσπασης στο εξωτερικό, οι σχέσεις με τους λοιπούς Έλληνες υπαλλήλους και όλα τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης». Κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκαν αρχικά η 4804/2/114046/21.9.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Β'629) και, ακολούθως, η 1027/4/3/24.7.2002 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Β'967), με το άρθρο 9 της οποίας καταργήθηκε η ανωτέρω 4804/2/1-14046/21.9.1990 Κ.Υ.Α., με εξαίρεση το άρθρο 4 αυτής, που αφορά τις αποδοχές του αποσπώμενου στο εξωτερικό αστυνομικού προσωπικού. Στο δε άρθρο 1 της 1027/4/3/24.7.2002 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 1027/4/18-α'/2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Β'1232), ορίστηκαν τα εξής: «Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό, καθορίζονται για κάθε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, ως ακολούθως: α. Απόσπαση για εκτέλεση καθηκόντων προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό... β. Αποσπάσεις αστυνομικών συνδέσμων: Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αποσπώνται σε υπηρεσίες του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό ως αστυνομικοί σύνδεσμοι (ΑΣ.ΣΥΝ.) αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Υπαστυνόμου ΑΝ έως Αστυνομικού Υποδιευθυντή. γ. Αποσπάσεις προσωπικού σε Διεθνείς Οργανισμούς: Σε Υπηρεσίες Διεθνών Οργανισμών στο εξωτερικό στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές των οργανισμών αυτών, αποσπάται αστυνομικό προσωπικό με βαθμό Αστυφύλακα έως Αστυνομικού Υποδιευθυντή, εφόσον διατυπωθεί αίτημα από τον ενδιαφερόμενο Διεθνή Οργανισμό είτε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε απευθείας προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. δ. Ειδικές αποστολές.». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 2 της ως άνω 4804/2/1-14046/1990 Κ.Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 της 1027/4/2-ε/1992 όμοιας απόφασης (Β' 35), ορίζονται τα εξής: «Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1 χορηγείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.083-58 από 11.3.88 (Β' 177/31.3.1988) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών, σε ποσοστό επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της χώρας στην οποία αποσπάται. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με βάση την αντιστοιχία των βαθμών των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους βαθμούς των διπλωματικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». Ακολούθως, στο άρθρο 1 της 8002/35/16-ιδ/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξης (Β' 1058), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του προαναφερθέντος άρθρου 50 παρ. 4 του ν. 1481/1984, με τον τίτλο «Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής», ορίσθηκαν τα εξής: «Το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 4804/2/1-14046/1990 (Β' 629) κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που χορηγείται επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του πρέσβη της χώρας στην οποία αποσπάται αστυνομικός καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό που κατέχει ως ακολούθως: α. Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι σε 50%. β. Κατώτεροι αξιωματικοί σε 60%. γ. Αστυνόμοι Α' σε 65%. δ. Αστυν. Υποδ/ντές και άνω σε 75%».

 

3. Εξάλλου, με τα άρθρα 135 παρ.4 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ Α'62) και 155 παρ.4 του ν.3566/2007 (ΦΕΚ Α'117), με τα οποία κυρώθηκαν οι Οργανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών, που ίσχυσαν από 24.3.1998 και 5.6.2007, αντίστοιχα, θεσπίστηκε για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, καθοριζόμενο ανάλογα με τον κλάδο και το βαθμό του υπαλλήλου και προσαυξανόμενο κατά τα ποσοστά που ορίζονται από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση, χωρίς να θεσπιστεί και ιδιαίτερο επίδομα στέγασης ή οικογενειακών βαρών (πρβλ. ΣτΕ 92, 2295/2011, 3833/2010 κ.ά.). Κατ' εξουσιοδότηση δε του άρθρου 135 του ν. 2594/1998 εκδόθηκε η 2/19609/0022/2006 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 553), με την οποία καθορίστηκε από 1.1.2006 το μηνιαίο ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για τον Προϊστάμενο/Πρέσβη και ορίστηκε στην παρ. Γ αυτής ότι: «Γ. Στους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο, το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά 20% επί του επιδόματος του Προϊσταμένου/Πρέσβεως, εκτός του αρχαιοτέρου εκ των Συμβούλων Πρεσβείας ή του μοναδικού που υπηρετεί σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία, ως και του Προϊσταμένου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. ή Συμβούλου Ο.Ε.Υ., των οποίων το ποσοστό αυξάνεται κατά 30%, αποκλειομένων από τη ρύθμιση αυτή των τυχόν λαμβανόντων επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής ανωτέρας βαθμίδας. Στους μόνιμους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο, το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά 10% επί του επιδόματος του Προϊσταμένου/Πρέσβεως». Ακολούθως, κατ' επίκληση του ανωτέρω άρθρου 155 του ν. 3566/2007 εκδόθηκε η 2/56884/0022/25.7.2008 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Εξωτερικών (Β' 1471), με την οποία το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίσθηκε, από 1.1.2008, για τον Προϊστάμενο/Πρέσβη στην Αλβανία σε 6.700 ευρώ μηνιαίως και, περαιτέρω, ορίσθηκε ότι, κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η ως άνω 2/19609/0022/14.4.2006 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί. Στη συνέχεια, εκδόθηκε, αρχικά, ο ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40), στο άρθρο 1 παρ.2 και 3 του οποίου (με έναρξη ισχύος από 1.1.2010 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του ίδιου νόμου) ορίστηκε ότι: «2. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%)... » και, μετέπειτα, ο ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65), στο άρθρο τρίτο παρ. 1 και 2 του οποίου (με έναρξη ισχύος από 1.6.2010 σύμφωνα με το άρθρο έβδομο παρ.1), ορίστηκε ότι: «1. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), καθώς και τα έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, μειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)».

 

4. Περαιτέρω, στο άρθρο 1 του ν. 2685/1999, με τίτλο «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας κ.λπ.» ( ΦΕΚ Α' 35), ορίζεται ότι «1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου,...στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και οι τοποθετούμενοι, μετατιθέμενοι και αποσπώμενοι. ...», ενώ στο άρθρο 17 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «1. Στα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου πρόσωπα, που μεταβαίνουν με εντολή του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό, μέχρι τριάντα (30) ημέρες καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης. 2. Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται στους ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, για τους πολιτικούς υπαλλήλους και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής ’μυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών για τους στρατιωτικούς, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 3. Τα έξοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλονται και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από τη μόνιμη έδρα στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού ...». Εξάλλου, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. Α'23), ορίστηκε ότι: «Το επίδομα αλλοδαπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2685/1999 και χορηγείται στο προσωπικό της Αστυνομίας που τοποθετείται στο εξωτερικό ή μεταβαίνει εκεί με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης».

 

5. Από την έναρξη ισχύος του ν. 2685/1999, δηλαδή από 1.6.1999, και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α' 23) (περί καθορισμού του ύψους του επιδόματος αλλοδαπής του αστυνομικού προσωπικού), το υπηρετούν στο εξωτερικό, για  χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών, αστυνομικό προσωπικό δικαιούται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, κατ' ευθεία εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2685/1999, με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, στα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 4804/2/114046/1990, σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 8002/35/16-ιδ/1996, με τις προβλεπόμενες (κατά τη χρονική περίοδο μέχρι την έκδοση της παραπάνω κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3103/2003 υπουργικής απόφασης), από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις, προσαυξήσεις, συνεπώς και με την προσαύξηση όταν δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία (ΣτΕ 4864/2014, 1767/2013). Τούτο, άλλωστε, προκύπτει και από τη μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003, η οποία θεσπίσθηκε, σύμφωνα με την οικεία εισηγητική έκθεση, για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει στο άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2685/1999, όσον αφορά στην παροχή εξουσιοδότησης στους αρμόδιους υπουργούς για έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος αλλοδαπής του αστυνομικού προσωπικού (ΣτΕ 4401/2015, 440/2015, 4864/2014, 4139-4140/2014, 3880/2014, 2490-2492/2013, 17661767/2013, 4974/2012).

 

6. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής : Δυνάμει της ./16.05.2011 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο εφεσίβλητος, φέρων το βαθμό του Αστυνόμου Α', αποσπάσθηκε σε θέση Αστυνομικού Συνδέσμου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Αλβανίας, στην οποία υπηρέτησε κατά το χρονικό διάστημα από 26.01.2012 έως και 25.01.2014 [σχετ. το από 24.012012 φύλλο πορείας του Διευθυντή της Διεύθυνσης (Δ/νσης) Εσωτερικών Λειτουργιών (1ο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.]. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της απόσπασής του υπηρετούσε ως αρχαιότερος και ανώτερος βαθμολογικά επικεφαλής των αποσπασμένων αξιωματικών στο Γραφείο Αστυνομικών Συνδέσμων της ως άνω Πρεσβευτικής Αρχής (σχετ. η Φ../27.01.2014 βεβαίωση του Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα), λαμβάνοντας μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, ανερχόμενο σε ποσοστό 65% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της Ελλάδας στη χώρα υπηρεσίας του, χωρίς να του παρέχεται κατάλυμα και χωρίς να λαμβάνει προσαύξηση στέγασης επί του ως άνω καταβαλλόμενου επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής (σχετ. η ./27.01.2014 βεβαίωση του προαναφερόμενου Πρέσβη σε συνδυασμό με το ./28.09.2017 έγγραφο του Διευθυντή της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.). Με την με ημερομηνία κατάθεσης 27-1-2014 αγωγή του ο ήδη εφεσίβλητος ζήτησε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να του καταβάλει εντόκως, το συνολικό ποσό των 25.421,21 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί, στην, μη καταβληθείσα σε αυτόν για το ένδικο χρονικό διάστημα (26.01.2012 έως και 25.01.2014), προσαύξηση για την αντιμετώπιση δαπανών στέγασης, ανερχόμενη σε ποσοστό 30% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της Ελλάδας στη χώρα υπηρεσίας του, ενόψει του ότι καθ' όλο το προρρηθέν χρονικό διάστημα υπηρετούσε ως επικεφαλής του Γραφείου Αστυνομικών Συνδέσμων της ρηθείσας Πρεσβευτικής Αρχής, αναλυόμενο σε : 5.424,32 ευρώ (επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία) Χ 65% (ποσοστό επιδόματος αλλοδαπής βάσει του βαθμού του ενάγοντος) Χ 30% (ποσοστό προσαύξησης στέγης λόγω αρχαιότητας) Χ (6/30 μηνός +23 μήνες + 25/30 μηνός). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφαση, αφού έλαβε υπόψη ότι ο εφεσίβλητος δικαιούνταν της προσαύξησης του επιδόματος αλλοδαπής λόγω στεγαστικών αναγκών, δεδομένου ότι δεν του παρέχονταν δωρεάν στέγη κατά την διάρκεια της απόσπασής του στην αλλοδαπή, ότι ως βάση υπολογισμού της επίδικης προσαύξησης λαμβάνεται όχι ολόκληρο το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής που δικαιούται ο οικείος Πρέσβης, αλλά το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, το οποίο δικαιούται έκαστος αστυνομικός, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του οργανικού βαθμού του και όχι του μισθολογικού βαθμού του, όπως βασίμως ζήτησε και ο εφεσίβλητος, καθώς και ότι ο εφεσίβλητος ήταν ο αρχαιότερος και ανώτερος βαθμολογικά των αποσπασμένων στο οικείο Γραφείο Αστυνομικών Συνδέσμων αξιωματικών και συνεπώς, δικαιούταν προσαύξησης σε ποσοστό 30% επί του ληφθέντος επιδόματος υπηρεσίας του στην αλλοδαπή, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλλει στον εφεσίβλητο για το χρονικό διάστημα από 01.03.2012 έως και 25.01.2014 (δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του για το χρονικό διάστημα από 26.01.2012 έως και 29.02.2012 είχαν παραγραφεί) το ποσό των 24.151,73 ευρώ [5.424,32 ευρώ ( επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία, κατόπιν των μειώσεων των ν.3833/2010 και ν.3845/2010) Χ 65% (ποσοστό επιδόματος επ' αυτού που δικαιούται ο εφεσίβλητος εκ του οργανικού βαθμού του ως Αστυνόμου Α') Χ 30% ( ποσοστό προσαύξησης λόγω αρχαιότητας μεταξύ των αποσπασμένων αξιωματικών) = 1.057,74 ευρώ μηνιαίως Χ 22 μήνες και 25 ημέρες = (1.057,74 ευρώ Χ 22) + (1.057,74 ευρώ/30 Χ 25) = 23.270,28 ευρώ + ( 35,25 Χ 25 =) 881,45 ευρώ], με το νόμιμο τόκο (6%) από την επίδοση της αγωγής) και μέχρι την εξόφληση.

 

7. Ήδη, το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, με την κρινόμενη έφεση, ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης κατά το μέρος αυτό, ως εσφαλμένης. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το ύψος του επιδόματος αλλοδαπής καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό που κατέχει ο αστυνομικός που αποσπάται στο εξωτερικό, ως τέτοιος δε νοείται ο πραγματικά κατεχόμενος (οργανικός) βαθμός και όχι ο βαθμός της τυχόν χορηγηθείσας μισθολογικής προαγωγής, δεδομένου, άλλωστε, ότι ο πραγματικά κατεχόμενος βαθμός λαμβάνεται υπόψη και κατά την επιλογή του προσωπικού που θα αποσταλεί με απόσπαση στο εξωτερικό και ως εκ τούτου, εσφαλμένα κρίθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση το αντίθετο. Ο λόγος αυτός της έφεσης στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προηγούμενη σκέψη, με την εκκαλούμενη απόφαση, κατά τον υπολογισμό της προσαύξησης του επιδόματος αλλοδαπής λόγω στεγαστικών αναγκών που δικαιούνταν ο εφεσίβλητος, ελήφθη υπόψη το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής που ελάμβανε ο ίδιος, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, με βάση τον οργανικό βαθμό του (Αστυνόμου Α') και όχι τον μισθολογικό βαθμό του, όπως, εξάλλου, είχε ζητηθεί και με την αγωγή.

 

8. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος έφεσης, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί και να απαλλαγεί το εκκαλούν, μετ' εκτίμηση των περιστάσεων, από τη δικαστική δαπάνη του εφεσίβλητου (άρθρο 275 του Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Απορρίπτει την έφεση.

 

Απαλλάσσει το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο της καταβολής της δικαστικής δαπάνης του εφεσίβλητου.

 

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 18 Φεβρουαρίου 2020

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΠΙΤΣΩΡΗ       ΑΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΥ