ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΗλείας 294/2022

 

Αλλαγή τόπου διαμονής τέκνου του οποίου την επιμέλεια έχει η ενάγουσα μητέρα του. Δεκτή η αγωγή. Αυτεπάγγελτος εκ νέου καθορισμός επικοινωνίας με πατέρα.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 294/2022

[αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής Μει ./25.10.2021]

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Σοφία Καφήρα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 11 Μάϊου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Της ενάγουσας : ., κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Κολιρίου Δήμου Πύργου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Πύργου, ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της ., γεννηθέντος στις 20.3.2013, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Μεσσαλά [Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ 000119, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η. /11.5.2022] και κατέθεσε προτάσεις.

 

Του εναγομένου : ., κατοίκου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Ιωάννη Δήμου Πύργου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Πύργου, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Ηλία Σταθά [ Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ 000147, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η./25.10.2022] και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22.10.2021 αγωγή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Μει./25.10.2021 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 09ης.3.2022. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας [11.5.2022] και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότε η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

[Ι] Κατά τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1519 ΑΚ «Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο γονέας που επιθυμεί να προβεί σε σημαντική μετακίνηση μαζί με το παιδί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να μη δρα μονομερώς αλλά να προσφεύγει προληπτικά στις αρμόδιες αρχές. Η διαμονή του παιδιού ανήκει στον πυρήνα της γονικής μέριμνας, όπως περιλαμβάνονται η ονοματοδοσία, ο καθορισμός θρησκεύματος και οι σοβαρές ιατρικές επεμβάσεις. Ο γονέας διατηρεί την ελευθερία να αλλάξει τον τόπο διαμονής του αλλά όχι να μεταβάλλει μονομερώς τον τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου, κατά τρόπο ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα. H AK 1519 παρ.2 επιβάλει ένα ανεκτό περιορισμό της ελευθερίας κίνησης και επιλογής της διαμονής του γονέα που έχει την επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το τέκνο. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) σημαντική μετακίνηση που επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας, ήτοι να συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διαμονής σε σημαντική [χιλιομετρική] απόσταση από την προηγούμενη κατοικία, όπως σε διαφορετική χώρα ή πόλη και β) αδυναμία ή δυσχέρεια ασκήσεως του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο [Ι. Βαλμαντώνης, Συνεπιμέλεια και βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, Υπό το φως του Ν.4800/2021, εκδ.2022, σελ. 98-99 βλ. και Κ. Παντελίδου, Το διαζύγιο και οι συνέπειες του, έκδοση 2022, σελ. 385-389].

 

[ΙΙ] Κατά τη διάταξη του άρθρου 950 § 2 εδ.α ΚΠολΔ « Αν παρεμποδίζεται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, το δικαστήριο, που ρυθμίζει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, καθορίζει τα χρονικά διαστήματα αυτής και απειλεί, και αυτεπάγγελτα, σε βάρος εκείνου που εμποδίζει κάθε φορά την επικοινωνία, για κάθε παράβαση, χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) και προσωρινή κράτηση έως ένα (1) έτος».  Επίσης κατά το εδάφιο β της ίδιας ως άνω διάταξης «Η παρεμπόδιση του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο διαπιστώνεται με έκθεση δικαστικού επιμελητή, ο οποίος  παρευρίσκεται κατά τον ορισθέντα χρόνο έναρξης της επικοινωνίας». Κατά την § 2 το δικαστήριο απειλεί χρηματική ποινή και δεν βεβαιώνει την παράβαση, η δε παράλειψη παραπομπής στην ΚΠολΔ 947 δηλώνει ακριβώς ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα αυτή του δικαστηρίου. Πλην, όμως, η αφαίρεση αυτή προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 20 § 1(δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας) και 87 §§ 1,2 (απονομή της δικαιοσύνης  από πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία) του Συντάγματος και γι’ αυτό γίνεται δεκτό ότι οι παραβάσεις εξακολουθούν να βεβαιώνονται από το δικαστήριο. Ο δε δικαστικός επιμελητής συντάσσει διαπιστωτική έκθεση, η οποία συνιστά δημόσιο έγγραφο, έχοντας την αποδεικτική δύναμη αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 438 και 439 ΚΠολΔ [Κ.Παντελίδου ό.π. σελ. 397-399].

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι είναι μητέρα τριών ανήλικων τέκνων, του ., της . και του ., τα δύο πρώτα εκ των οποίων έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον ., που τελέστηκε το 2007 και λύθηκε το 2011, και το τρίτο  από τον γάμο της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε το 2011 και λύθηκε το 2016. Ότι στις 04.5.2021 με τον νυν σύζυγό της, ., συνήψε το υπ’αριθμ../04.5.2021 σύμφωνο συμβίωσης της Συμβολαιογράφου Πύργου ., με τον οποίο δεν έχει έτι αποκτήσει τέκνα. Ότι με την υπ’ αριθμ.222/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, όπως διορθώθηκε με την υπ’αριθμ.21/2017 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου, επικυρώθηκε η από 22 Ιουνίου 2016 έγγραφη συμφωνία των διαδίκων, με την οποία ανατέθηκε η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους στην ενάγουσα. Ότι τυγχάνει άνεργη λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας ενώ στο παρελθόν συμμετείχε ως ομόρρυθμο μέλος στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «. και Σία ΟΕ», που εκμεταλλευόταν επιχείρηση αρτοποιείου, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εκκαθάρισης, ενώ από τη συμμετοχή της αυτή σε βάρος της υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει δε κατασχεθεί η ακίνητη περιουσία της, της οποίας η εκμετάλλευση με εκμίσθωση είναι δυσχερής. Ότι ο νέος σύζυγός της, ., εργάζεται στην Αθήνα με υψηλές αποδοχές και γι’ αυτό συμφώνησαν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί μαζί με τα ανήλικα τέκνα της. Ότι με την από 15.7.2019 έγγραφη συμφωνία μεταξύ της ίδιας και του πρώην συζύγου της ., ο τελευταίος συμφώνησε να μεταβληθεί ο τόπος κατοικίας των τέκνων της. Ότι ομοίως προφορικά με τον εναγόμενο είχαν συμφωνήσει να αλλάξει τόπο διαμονής το τέκνο τους, πλην όμως εν συνεχεία αυτός καταχρηστικά μετέβαλε άποψη. Ότι η ίδια, κατόπιν άκαρπων προσπαθειών ανεύρεσης εργασίας στη πόλη του Πύργου, βρήκε εργασία σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αιγάλεω Αττικής. Ότι και τα τρία τέκνα της, όντας σε ηλικία να αντιλαμβάνονται καταστάσεις, επιθυμούν τη μετεγκατάστασή τους στην Αθήνα. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενη υφιστάμενη διαφωνία μεταξύ της ίδιας και του εναγομένου για την αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου τους, ζητά με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου να οριστεί ως τόπος διαμονής του ανήλικου τέκνου της το Νέο Ηράκλειο Αττικής και υπό τα νέα αυτά δεδομένα να καθοριστεί νέος τρόπος επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο τους με τον τρόπο που η ίδια προτείνει. Τέλος ζητά να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα.

 

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή της ενάγουσας, ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμόδιου Δικαστηρίου [άρθρα 591 παρ.1, 17 αρ.2, 22 ΚΠολΔ], που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 592 παρ.3 β, 593 – 602, 610 έως 613 ΚΠολΔ], εκτός από το αίτημα να ρυθμιστεί εκ νέου η επικοινωνία του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο τους, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, καθώς ο γονέας, που είτε ζητά να του ανατεθεί είτε ασκεί ήδη την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να ζητήσει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Ωστόσο το Δικαστήριο, εάν γίνει δεκτό το αίτημα να οριστεί νέος τόπος διαμονής του τέκνου το Νέο Ηράκλειο Αττικής, θα ρυθμίσει αυτεπαγγέλτως εκ νέου το δικαίωμα της επικοινωνίας, διότι τούτο ανάγεται στο συμφέρον του τέκνου. Το αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, όσον αφορά τη διάταξη περί διαμονής είναι μη νόμιμο, διότι η απόφαση που ορίζει νέο τόπο διαμονής του τέκνου είναι διαπλαστική και όχι καταψηφιστική, καθώς διαπλάσσει μια νέα κατάσταση, και συνεπώς δεν συνιστά τίτλο εκτελεστό [ΕφΑθ 628/2003, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ]. Ωστόσο το παρεπόμενο αυτό αίτημα τυγχάνει νόμιμο ως προς τη διάταξη της απόφασης, με την οποία αυτεπαγγέλτως απειλείται, κατά το άρθρο 950 παρ.2 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4842/2021, σε περίπτωση παρεμπόδισης του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο, προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή. Σημειωτέον ότι για το παραδεκτό συζήτησης της αγωγής προσκομίζεται με επίκληση από την ενάγουσα η από 20.10.2021 έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης  της διαφοράς με διαμεσολάβηση [άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019, βλ. και προσκομιζόμενο με επίκληση πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας κατά το άρθρο 7 παρ.4 Ν.4640/2019]. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τις ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα απόδειξης και της μάρτυρος ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου επιμελεία των διαδίκων [ενάγουσας - εναγομένου, αντίστοιχα] και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, και από τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα με επίκληση προσκομίζουν είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων [άρθρα 336§ 3, 339, 591 § 1 εδ.α ΚΠολΔ], χωρίς η ειδικότερη αναφορά σε ορισμένα εξ αυτών να προσδίδει σε αυτά αυξημένη αποδεικτική δύναμη σε σχέση με τα λοιπά με επίκληση προσκομιζόμενα έγγραφα, για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία [ΑΠ 1268/2003, ΕλλΔνη 2004.723], καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο [άρθρο 336 § 4 ΚΠολΔ], αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι στις 21 Δεκεμβρίου 2012 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πύργου Ηλείας τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, ο οποίος στις 08 Ιουνίου 2014 ιερολογήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Πύργου. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, τον ., που γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 2013, ηλικίας εννέα [9] ετών κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. Με την υπ’ αριθμ.222/2016 ήδη αμετάκλητη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ.222/2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, επικυρώθηκε η από 22 Ιουνίου 2016 έγγραφη συμφωνία των διαδίκων, απαγγέλθηκε η λύση του μεταξύ τους γάμου και ανατέθηκε η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους στην ενάγουσα ενώ καθορίστηκε η επικοινωνία του εναγομένου με αυτό. Η ενάγουσα έχει επίσης δύο μεγαλύτερα τέκνα, τον . και την ., που γεννήθηκαν στις 09 Μαρτίου 2008 και 05 Ιουνίου 2009, αντίστοιχα, τα οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον ., που τελέστηκε στις 09 Σεπτεμβρίου 2007 στον Πύργο Ηλείας και λύθηκε, με την υπ’ αριθμ.193/2011 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την τελευταία αυτή απόφαση [193/2011] επικυρώθηκε το από 08 Οκτωβρίου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας  του προσώπου των ανήλικων τέκνων τους, . και ., ανατέθηκε αποκλειστικά στην ενάγουσα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει μόνιμα με την ενάγουσα και τα αδέρφια του στη Τοπική Κοινότητα Κολιρίου του Δήμου Πύργου, όπου η πατρική οικία της ενάγουσας. Στις 24 Μάϊου 2021 η ενάγουσα συνήψε το υπ’αριθμ../2021 σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πύργου Ηλείας . με τον σύντροφό της . [.], έχουν δε συναποφασίσει να συμβιώσουν ως οικογένεια μαζί με τα ανήλικα τέκνα της ενάγουσας στην ίδια οικία. Ο σύζυγος της ενάγουσας . γεννήθηκε το 1991 στο Φίερ της Αλβανίας και κατά τον χρόνο σύναψης του ανωτέρω συμφωνητικού συμβίωσης ζούσε στον Πύργο Ηλείας, επί της οδού ., και είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Από τον Νοέμβριο του 2020 εργάζεται ως ηλεκτρολόγος και μουσικός [κιθαρίστας] στην Αθήνα [βλ. σχετ. προσκομιζόμενο με επίκληση από την ενάγουσα ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «. ΙΚΕ», με έδρα το Κορωπί Αττικής, με αντικείμενο κύριας δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού και δευτερεύουσα δραστηριότητα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με ημερομηνία πρόσληψης την 20η.11.2020, και κατάθεση μάρτυρα απόδειξης]. Κατόπιν της σύναψης του συμφώνου συμβίωσης και της κοινής απόφασής τους να συμβιώσουν με τα τρία ανήλικα τέκνα της ενάγουσας, η τελευταία και ο σύζυγός της αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, ενόψει του ότι  ο σύζυγος εργάζεται στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό ο σύζυγος της ενάγουσας, ., από τις 02 Αυγούστου 2021 έχει μισθώσει διαμέρισμα, επιφανείας 140 τετραγωνικών μέτρων, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού . [βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση από την ενάγουσα από 02.8.2021 μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας και από 03.8.2021 αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην Α.Α.Δ.Ε.]. Η ενάγουσα είναι άνεργη εγγεγραμμένη στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τις 25 Αυγούστου 2021 [βλ. προσκομιζόμενο αποδεικτικό ηλεκτρονικής έκδοσης δελτίου ανεργίας]. Στο παρελθόν εργάστηκε ως πωλήτρια στην εταιρεία με την επωνυμία «. Ι.Κ.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον . με έδρα τον Πύργο, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκμετάλλευση επιχείρησης αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, με ημερομηνία πρόσληψης την 06η.9.2017 [βλ. σχετ. προσκομιζόμενη με επίκληση από την ενάγουσα υπ’ αριθμ. 296/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας]. Σημειωτέον ότι στο παρελθόν υπήρξε μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «. και Σία Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «. Ο.Ε.», η οποία επρόκειτο για οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο την λειτουργία και εκμετάλλευση προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία αυτή έχοντας δημιουργήσει υπέρογκα χρέη έχει ήδη λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση [βλ.σχετ. υπ’αριθμ.296/2019 απόφαση]. Επίσης η ενάγουσα έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, καθώς επί οικοδομής επί της οδού . στον Πύργο Ηλείας έχει την πλήρη κυριότητα τεσσάρων οριζοντίων ιδιοκτησιών, έτους κατασκευής το 1977, και την ψιλή κυριότητα πέντε οριζοντίων ιδιοκτησιών, έτους κατασκευής το 1976 [βλ. σχετ. υπ’αριθμ. 296/2019 απόφαση]. Τα εν λόγω ακίνητα είναι κατασχεμένα, πλην όμως η ενάγουσα, τουλάχιστον ως προς αυτά των οποίων έχει την πλήρη κυριότητα, μπορεί να τα εκμισθώσει, γεγονός το οποίο θα της απέφερε ένα σημαντικό εισόδημα. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να ανεύρει εργασία στον Πύργο και ότι κατόπιν αναζητήσεων εν τέλει βρήκε εργασία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αιγάλεω Αττικής, ως υπάλληλος με την ειδικότητα της σερβιτόρας, πλήρους απασχόλησης, προς απόδειξη δε του ισχυρισμού της αυτού προσκομίζει την από 13 Οκτωβρίου 2021 βεβαίωση της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης ., στην οποία η τελευταία αναφέρει ότι προτίθεται να προσλάβει την ενάγουσα όταν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αττική. Ο ισχυρισμός της ενάγουσας περί αδυναμίας ανεύρεσης εργασίας στην πόλη του Πύργου και στην ευρύτερη περιοχή δεν αποδείχθηκε. Ωστόσο, κατά τη κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, βαρύνουσα σημασία στην επιλογή της ενάγουσας να μετοικήσει στην Αθήνα έχει η επιθυμία της να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της ., με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, και να δημιουργήσει μαζί του οικογένεια. Για την μετεγκατάσταση στο Νέο Ηράκλειο Αττικής των δύο ανήλικων τέκνων, που έχει αποκτήσει η ενάγουσα με το ., υπεγράφη το από 15 Ιουλίου 2021 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στις 15 Ιουλίου 2021 από το ΚΕΠ . Δήμου Πύργου [βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση από την ενάγουσα ιδιωτικό συμφωνητικό]. Πλην, όμως, ως προς το τρίτο ανήλικο τέκνο της ενάγουσας, ., ο πατέρας του και ήδη εναγόμενος διαφωνεί να μεταβληθεί ο τόπος διαμονής του από τον Πύργο Ηλείας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, λόγος για τον οποίο η ενάγουσα άσκησε την κρινόμενη αγωγή. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του διαμένει με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 φοιτά στη Γ’ Τάξη του Δημοτικού και είναι άριστος μαθητής σε όλα τα μαθήματα, όπως τούτο προκύπτει από τον προσκομιζόμενο με επίκληση από τον εναγόμενο  έλεγχο προόδου. Παράλληλα παρακολουθεί μάθημα κρουστών [ντραμς] στο Ωδείο «.» στη πόλη του Πύργου επί της οδού . [βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση από 04.5.2022 πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ανήλικος είναι συνεπής, επιμελής και άριστος ως προς την εκπαίδευση και την πρόοδό του] και μαθήματα αθλητικής αναρρίχησης στην Ορειβατική και Αναρριχητική Λέσχη Πύργου [βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από τον εναγόμενο βεβαίωση παρακολούθησης και προόδου, στην οποία αναφέρεται ότι ο ανήλικος παρουσιάζει πρόοδο στις επιδόσεις και εξέλιξη στις δεξιότητές του]. Η αλλαγή του τόπου διαμονής του ανήλικου δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές του αυτές, τις οποίες μπορεί να συνεχίσει στην Αθήνα. Από το ότι είναι άριστος μαθητής, με σχεδόν μηδενικές απουσίες στο σχολείο (δύο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022), με κλίση στη μουσική και ενασχόληση με τον αθλητισμό και δη με το δύσκολο άθλημα της αναρρίχησης, φανερώνει άτομο κοινωνικό και δραστήριο με ευρύτερα ενδιαφέροντα, τα οποία συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας και μαρτυρούν καλή διαπαιδαγώγηση από τους γονείς του. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται με τις προτάσεις του ότι έχει πληροφορηθεί ότι ο σύντροφος της μητέρας . έχει εμπλακεί σε αξιόποινη πράξη ιδιαίτερης απαξίας, γεγονός που του δημιουργεί έντονη ανησυχία για το περιβάλλον στο οποίο θα διαβιώνει το ανήλικο τέκνο του. Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου είναι αόριστος και δεν προέκυψε ούτε με την έννοια των ενδείξεων από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ώστε το Δικαστήριο να προβεί αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο εναγόμενος θεωρεί ότι το περιβάλλον της ενάγουσας ενέχει επικινδυνότητα για το ανήλικο τέκνο του, μπορεί να ζητήσει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του με σχετική αγωγή, το οποίο δεν συνιστά αντικείμενο της παρούσας δίκης. Κατά την προσωπική επικοινωνία που είχε η Δικαστής, που συγκρότησε το παρόν Δικαστήριο, στις 26 Οκτωβρίου 2021 στο κατάστημα του παρόντος Πρωτοδικείου (γραφείο Προέδρου Υπηρεσίας) με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, το τελευταίο δεν εξέφρασε κάποιο παράπονο σε βάρος της μητέρας του και του συζύγου της ., είπε ότι η συμβίωσή τους είναι αρμονική και εξέφρασε την επιθυμία να διαμένει στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Η επιθυμία του αυτή πηγάζει από την πραγματική του βούληση και δεν συνιστά προϊόν πιέσεων από την ενάγουσα καθότι πρόκειται για άτομο που το διακρίνει η ωριμότητα που συνάδει με την ηλικία του. Συγχρόνως εξέφρασε την επιθυμία να μεταβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον Πύργο, όπου  διαμένει ο πατέρας του, ο παππούς και η γιαγιά του, τους οποίους υπεραγαπά. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους διέμενε με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του έχοντας αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους, και το γεγονός ότι στο νέο τόπο διαμονής του θα μπορέσει να συνεχίσει τις εξωσχολικές δραστηριότητές του και εφόσον το επιθυμεί να ασχοληθεί και με νέες, χωρίς να εκτιμάται ότι η διακοπή από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον θα δυσχεράνει αυτό, καθώς όπως διαπίστωσε από την προσωπική επικοινωνία πρόκειται για ιδιαιτέρως έξυπνο και κοινωνικό παιδί, κρίνει την αλλαγή του τόπου διαμονής επωφελή γι’ αυτό. Στοιχείο δε που δευτερευόντως έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για τη διαμόρφωση της κρίσης του συνιστά το γεγονός ότι το να συνεχίσει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να διαμένει μόνιμα στον Πύργο θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό της ενάγουσας να διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να συντρέχει βάσιμος προς τούτο λόγος. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτεπαγγέλτως εκ νέου το δικαίωμα της επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του, καθότι αυτό πλέον θα διαμένει μόνιμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, κατά τις ώρες και χρονικές περιόδους που αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Ο εναγόμενος εργάζεται ως υπάλληλος, με την ειδικότητα του βοηθού, στην επιχείρηση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «.» στη πόλη του Πύργου, επί της οδού . στον Πύργο Ηλείας. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του από την εργασία του αυτή ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών [717,73 €] περίπου, [βλ. προσκομιζόμενες με επίκληση από τον εναγόμενο αποδείξεις πληρωμής αποδοχών για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2022]. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα έξοδα μετάβασης από τον Πύργο Ηλείας μετ’ επιστροφής ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων ευρώ [200,00 €] κατά μέσο όρο και ότι οι μηνιαίες αποδοχές του ενάγοντος είναι χαμηλές,  σε συνδυασμό με το ότι υποχρεούται βάσει δικαστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου [υπ’ αριθμ. 269/2019] να καταβάλει το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) μηνιαίως για διατροφή του ανήλικου τέκνου του για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής (αριθμ.εκθ.καταθ. Μει./06.02.2018), το Δικαστήριο κρίνει ότι τις δαπάνες μετάβασης του ανήλικου τέκνου από την Αθήνα στον Πύργο μετ’ επιστροφής πρέπει να επωμιστεί εξ ολοκλήρου η ενάγουσα, η οποία ναι μεν είναι άνεργη, πλην όμως διαθέτει ικανή ακίνητη περιουσία, την οποία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα δια συμβάσεων μίσθωσης. Άλλωστε από την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος είναι πατέρας της ενάγουσας και έχει ιδία αντίληψη περί των οικονομικών της δυνατοτήτων, προκύπτει με σαφήνεια ότι η ενάγουσα προτίθεται και είναι σε θέση να αναλάβει τις δαπάνες μετάβασης του ανήλικου τέκνου στον Πύργο Ηλείας και της επιστροφής του στην Αθήνα. Αντιθέτως, η επιβάρυνση του εναγομένου με τις δαπάνες μετακίνησης θα δυσχέρανε υπέρμετρα την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του και στην ουσία θα αναιρούσε αυτό. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει είναι καθοριστικής σημασίας για την θεμελίωση ισχυρών ψυχικών και συναισθηματικών δεσμών του τέκνου με τον γονέα αυτόν, λόγος για τον οποίο ο έτερος γονέας πρέπει να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να προσδιοριστεί ως τόπος κατοικίας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων η κατοικία της ενάγουσας μητέρας του στο Νέο Ηράκλειο Αττικής ή οποιοσδήποτε Δήμος του Νομού Αττικής στον οποίο αυτή επιλέξει να έχει κατοικία στο μέλλον και να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του, το οποίο η ενάγουσα πρέπει να παραδίδει η ίδια στην οικία του εναγομένου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Πύργου κατά την έναρξη του χρόνου επικοινωνίας και να παραλαμβάνει αυτό η ίδια από την ανωτέρω οικία κατά τον χρόνο λήξης του δικαιώματος επικοινωνίας, καθώς και να απειληθεί αυτεπαγγέλτως, κατά τη διάταξη του άρθρου 950 παρ.2 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4842/2021, σε βάρος της ενάγουσας, σε περίπτωση που παρεμποδίσει το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγόμενου με το τέκνο τους, για εκάστη παράβαση, προσωπική κράτηση διάρκειας δύο [2] μηνών και χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ [400,00 €], κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Η απόφαση ως προς τη καταψηφιστική διάταξή της πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτής και ανάλογα με την έκταση αυτής [ΚΠολΔ 178, 191 παρ.2 ΚΠολΔ], όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ως τόπο κατοικίας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων την κατοικία της ενάγουσας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής ή σε οποιονδήποτε δήμο του Νομού Αττικής αυτή επιλέξει στο μέλλον να έχει κατοικία.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του, ., ως ακολούθως : α) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 20.00 της Παρασκευής έως ώρα 15.00 της Κυριακής,  β) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από ώρα 20.00 της 22ης Δεκεμβρίου έως ώρα 15.00 της 29ης Δεκεμβρίου τα μονά έτη και από ώρα 20.00 της 29ης Δεκεμβρίου έως ώρα 15.00 της 6ης Ιανουαρίου τα μονά έτη, γ) κατά τις εορτές του Πάσχα, από ώρα 20.00 της Παρασκευής προ της Κυριακής των Βαΐων έως ώρα 12.00 του Μεγάλου Σαββάτου τα μονά έτη και από ώρα 20.00 της Μεγάλης Παρασκευής έως ώρα 15.00 του Σαββάτου της Διακαινησίμου  τα ζυγά έτη, δ) κατά την περίοδο του θέρους από ώρα 20.00 01ης Ιουλίου έως ώρα 15.00 1ης Αυγούστου τα μονά έτη και από ώρα 20.00 01ης Αυγούστου έως ώρα  15.00 01ης Σεπτεμβρίου τα ζυγά έτη,  ε) ο εναγόμενος δικαιούται να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του καθημερινά από τις 18.00 έως τις 19.00  τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου (skype, viber, zoom). Η ενάγουσα θα παραδίδει η ίδια το ανήλικο τέκνο της στην οικία του εναγομένου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Πύργου κατά την έναρξη του χρόνου επικοινωνίας, από όπου θα παραλαμβάνει η ίδια το ανήλικο κατά τον χρόνο λήξης του δικαιώματος επικοινωνίας. Οι δαπάνες μετάβασης του ανήλικου τέκνου στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Πύργου και επιστροφής του στην κατοικία του στο Νομό Αττικής θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την ενάγουσα.

 

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας, για την περίπτωση παρεμπόδισης του δικαιώματος επικοινωνίας του εναγόμενου με το τέκνο τους, προσωπική κράτηση διάρκειας δύο [2] μηνών και χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ  [400,00 €], για εκάστη παράβαση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη αυτής προσωρινά εκτελεστή.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ [350,00€].

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πύργο Ηλείας, στις 31  Οκτωβρίου 2022.

 

 Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ