ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Πατρών 367/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - ’δεια ανάληψης ποσού που έχει κατατεθεί στα χέρια τρίτου -.

 

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου εναντίον ΟΤΑ. Δεκτή αίτηση για να χορήγηση άδειας ανάληψης από την καθ’ ής τράπεζα ποσού που έχει κατατεθεί στα χέρια της ως τρίτης από τον λογαριασμό που τηρεί σε αυτήν ο οφειλέτης, εναντίον του οποίου επισπεύθηκε αναγκαστική εκτέλεση. Ερημοδικία καθ’ ής.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 367/2020

ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ: ./2020

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το δικαστή Μηνά Γ. Τζωρακάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το Ν. 3327/2005 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 3 Ιουνίου 2020, για να δικάσει την επόμενη υπόθεση, μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) … και 2) …, που παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Στυλιανού Λαμπρόπουλου.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ .), η οποία απουσίαζε και δεν παραστάθηκε.

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ άσκησαν εναντίον της καθ’ ης την από 18.5.2020 (αρ. εκθ. κατ. ./2020) αίτηση, που απευθύνεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και ζήτησαν όσα αναφέρονται σε αυτήν, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος προς συζήτηση αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως μετά την εκφώνηση τής αιτήσεως από τη σειρά που ήταν γραμμένη στο έκθεμα οι αιτούντες παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Οι αιτούντες με την υπό κρίση αίτηση, μετά από νομότυπο περιορισμό του αιτήματος, ζητούν ως ασφαλιστικό μέτρο να τους χορηγηθεί η άδεια να αναλάβουν από την καθ’ ης το ποσό των 21.438,33 ευρώ, που έχει κατασχεθεί στα χέρια αυτής ως τρίτης από το λογαριασμό, που τηρεί σε αυτήν ο αναφερόμενος οφειλέτης της, εναντίον του οποίου επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 87 - 94 ν.δ. της 17-7/13-8-1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 52 αρ. 3 Εισ.ΝΚ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 982 επ. Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν ερήμην, όμως, της καθ’ ης, η οποία αν και κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της αιτήσεως από τη σειρά του εκθέματος (βλ. την αρ. .Γ/25.5. 2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών …). Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 696 παρ. 1 και 2, 699 ΚΠολΔ).

 

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 25.2.2020 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας», που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο του, ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Φολόης Ηλείας, ο οποίος καταργήθηκε δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 2 15Α5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το οποίο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρθρο 983 παρ. 2 ΚΠολΔ) στον άνω οφειλέτη των αιτούντων και στην καθ'ής (βλ. τις αρ. .Δ/26.2.2020 και .Γ/3.3.2020 εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στο Εφετείο Πατρών …) επιτάχθηκε η τελευταία (καθ’ ης) να καταβάλει ως τρίτη κάθε απαίτηση του παραπάνω οφειλέτη τους, απορρέουσα από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης διατηρείται σε αυτή επ' ονόματι του και δη κάθε χρηματικό ποσό, το οποίο τυγχάνει κατατεθειμένο σε τηρούμενους λογαριασμούς μέχρι του ποσού των 21.438,33 ευρώ, ήτοι μέχρι του ποσού των 15.700,58 ευρώ για τον πρώτο αιτούντα και του ποσού των 5.737,75 ευρώ για το δεύτερο αιτούντα. Η κατάσχεση αυτή επιβλήθηκε κατά του άνω οφειλέτη εις χείρας της καθ’ ης δυνάμει α) της αρ. ΔΔΠ./2018 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και της κάτωθι του από 13.2. 2018 αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής από 12.2.2020 επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάχθηκε ο άνω οφειλέτης να καταβάλει στον … α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 15.091,72 ευρώ. β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσό 331,88 ευρώ, γ) για έξοδα σύνταξης της επιταγής και παραγγελία προς επίδοση ποσό 72,65 ευρώ και δ) για έξοδα επίδοσης της επιταγής ποσό 49,95 ευρώ, ήτοι και συνολικά 15.700,58 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσού 154,38 ευρώ για έξοδα σύνταξης και επίδοσης του άνω κατασχετηρίου και στον … α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 5.515,25 ευρώ, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσό 121,28 ευρώ, γ) για έξοδα σύνταξης της επιταγής και παραγγελία προς επίδοση ποσό 26,55 ευρώ και δ) για έξοδα επίδοσης της επιταγής ποσό 18,25 ευρώ, ήτοι συνολικά 5.737,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσού 154,38 ευρώ για έξοδα σύνταξης και επίδοσης του κατασχετηρίου. Κατόπιν αυτών την 3.3.2020, ήτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου 985 παρ. 1 ΚΠολΔ, η καθ’ ης προέβη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών στην με αριθμό 385/2020 (θετική) Δήλωση Τρίτου βεβαιώνοντας ότι έχει στα χέρια της το χρηματικό ποσό των 21.438,33 ευρώ κατατεθειμένο σε λογαριασμό καταθέσεως (ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) του άνω οφειλέτη στο υποκατάστημα (438) της καθ’ ης και δέσμευσε το ως άνω ποσό υπέρ των επισπευδόντων αιτούντων. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι δεν έχει ασκηθεί ανακοπή ούτε έχει χωρήσει καθοιονδήποτε τρόπο αναστολή της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως ούτε επίσης η επιβολή στα χέρια της καθ’ ης ως τρίτης άλλων κατασχέσεων από τρίτους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους σε βάρος του ως άνω καθ1 ου η εκτέλεση οφειλέτη πέραν της αναφερόμενης στο περιεχόμενο της άνω δήλωσης της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών (βλ. και το αρ. πρωτ. ΓΠ ./10.3.2020 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών). Ενόψει των ανωτέρω η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε δυνάμει του ανωτέρω κατασχετηρίου και δεν έχει ανασταλεί μπορεί να συνεχισθεί κανονικά από τους αιτούντες, οι οποίοι δικαιούνται τα ως άνω ποσά ώστε η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν θα οριστεί διότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατ' άρθρο 699 ΚΠολΔ (βλ. σχ. ΕφΑθ 2286/2016 ΕΦΑΔ 2017.675), ενώ διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν θα περιληφθεί ελλείψει σχετικού αιτήματος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της καθ’ ης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους αιτούντες να προβούν στην ανάληψη του συνολικού ποσού των είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (21.438,33), το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό (ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) με δικαιούχο τον οφειλέτη Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στο υποκατάστημα (438) της καθ’ ής τράπεζας, που δέσμευσε αυτή με την υπ' αριθμ. ./2020 καταφατική δήλωση της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών και συγκεκριμένα α) ο πρώτος αιτών … να αναλάβει το ποσό των 15.700,58 ευρώ και β) ο … να αναλάβει το ποσό των 5.737,75 ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Πάτρα σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 4 Ιουνίου 2020 απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου των αιτούντων με την παρουσία της γραμματέως Γεωργίας Κωνστανταροπούλου.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ