ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφΠειρ 1006/2021

 

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου κατηγορίας 10-20 κλινών. Ορθώς ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ, καθώς ο ν.3050/2002 και οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρ. 9 αυτού τυγχάνουν ειδικότερες των διατάξεων του ν.3655/2008 και επομένως δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του τότε ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Α1006/2021

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμημα Θ' ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., με δικαστές τους Δέσποινα Τζαφά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διαμάντω Γεωργούλη και Γεώργιο Ζουρνατζίδη (Εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα τη Γεωργία Ιατρού, δικαστική υπάλληλο,

 

Για να δικάσει την έφεση με αριθμό καταχώρησης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ΕΦ.4/04.09.2019 και αριθμό καταχώρησης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ΕΦ./30.09.2019,

 

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e - Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Φθιώτιδας, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δικ., της πληρεξούσιας δικηγόρου του.

 

Κατά της κατοίκου Λουτών Υπάτης Φθιώτιδας, η οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δικ., της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Κονομόδη.

 

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης έφεσης δεν απαιτείται κατά νόμο η καταβολή παραβόλου [άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 2579/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 31), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 285 παρ. 2 περ. ζ' του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δικ.)].

 

2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της με αρ. Α391/2019 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Α' Τμήμα), με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή της εφεσίβλητης κατά της με αρ. ./.° Συν./29.09.2015 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στον εκκαλούντα Οργανισμό προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσης της εφεσίβλητης, κατ' άρθρο 9 του ν. 3050/2002, από την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί η με αρ. πρωτ. ./22.10.2014 ένσταση της εφεσίβλητης κατά της με αρ. ./24.09.2014 απόφασης του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. Λαμίας περί υποχρεωτικής υπαγωγής της στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τον 872008, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3655/2008, ως ασκούσα επιχείρηση ξενοδοχείου στα Λουτρά Υπάτης.

 

3. Επειδή, νομίμως παρίσταται και συνεχίζει τη δίκη ως εκκαλών διάδικος ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e -Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μετονομάστηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) από 1.3.2020 με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. Α' 43), στον οποίο είχε ενταχθεί αυτοδικαίως, από 1.1.2017, ο Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 51 παρ. 1, 53 παρ. 1 περ. Α' και 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 85) (πρβλ. ΣτΕ 210/2018, 33/2018).

 

4. Επειδή, με το άρθρο 1 του ν. 2676/1999 (Α' 1/5.1.1999), συστήθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Στο δε άρθρο 3 του νόμου αυτού ορίστηκε ότι: «1. Στην ασφάλιση του ανωτέρω Οργανισμού υπάγονται υποχρεωτικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.), ..., καθώς και οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Προαιρετικά υπάγονται στην ασφάλιση του Ο,Α.Ε.Ε. οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού» και στο άρθρο 13 ότι: «1... 2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ακολούθως, με το άρθρο 8 του ν. 3655/2008 (Α' 58/3.4.2008) ορίστηκε ότι: «1. Το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, που αποτελεί Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 688/1948 (ΦΕΚ 133 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. 2. Από την ίδια ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Ε., θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης.λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. 3. ... 4. Από την ημερομηνία ένταξης, ο Ο.Α.Ε.Ε. συνεχίζει να καταβάλει τις συντάξεις που κατέβαλε το εντασσόμενο Ταμείο στους συνταξιούχους του, οι οποίοι θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, συνεχίζονται από τον Ο.Α.Ε.Ε.   χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ. 12. ...» και με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου ότι: «1. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών για παροχές ασθένειας υπάγονται στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 2. ...».

 

5. Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: Με το ν. 2676/1999 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), στον οποίο συγχωνεύτηκαν τα πρώην Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α. Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 1 του νόμου αυτού οι ξενοδόχοι, των. οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχίζει μετά την 1.3.1999, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ενώ οι παλαιοί ξενοδόχοι δύνανται να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Ε. προαιρετικά. Έτσι, οι ξενοδόχοι οι οποίοι ξεκίνησαν την επαγγελματική δραστηριότητα πριν την 1 η.3.1999, οι οποίοι ήταν ασφαλιστέοι υποχρεωτικά στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου (ν.δ. 688/1948), και μετά την εφαρμογή του ν. 2676/1999 δεν υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά μόνο προαιρετικά. Ακολούθως, όμως, με το ν. 3655/2008 ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενοποιήσεων-εντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης και στον Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε, μεταξύ άλλων, και το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων (από 1.8.2008) στην ασφάλιση του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονταν υποχρεωτικά όλοι οι νομίμως ασκούντες το ξενοδοχειακό επάγγελμα. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3655/2008, από την 1.8.2008 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Ε., θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου και τη νομοθεσία του Οργανισμού.

 

6. Επειδή, εξάλλου, στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (Α' 214), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003 (Α' 111), οριζόταν ότι: «α) ... β) ... γ) ... δ) ... ε) ... Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, υπάγονται-από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, στ) ...». Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησηςρ<χυ Κοινωνικής Προστασίας» (Α' 272) ορίζεται ότι: «α. Από 1.1.2007, ο αριθμός των δωματίων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, ορίζεται σε ένδεκα, β. Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς, γ. ...». Εξάλλου, στο άρθρο 25 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66/11.5.2010) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, καθώς και η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ. 1 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3232/2004, την παρ. 3 του άρθρου 47 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «... .5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. ...». Περαιτέρω, στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α' 89) ορίζεται ότι: «2.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α' 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α' 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118) και του π.δ. 33/1979 (Α' 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT: α) ... β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής. ... Αν οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος τους από την επαγγελματική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ,  δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του  ημερομισθίου του ανειδίκευτου  εργάτη,  όπως ίσχυε την 31.12.2011,  ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. ...» β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 1.7.2012. γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον Ο.Α.Ε.Ε παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.». Τέλος, το άρθρο 58 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας  του  Υπουργείου   Εργασίας,   Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Πρόνοιας» (Α' 88/18.4.2013), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 82 του ιδίου νόμου ισχύει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ότι: «1. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α' 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α' 66) και περαιτέρω με το άρθρο 32 του ν. 4075/2012 (Α' 89), αντικαθίσταται ως εξής: ... 2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118) και του π.δ. 33/1979 (Α* 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α' 316). Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.». Τέλος, στην παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 58 του ν. 4144/ 2013 ορίζεται ότι: «Με τις ως άνω διατάξεις κρίνονται οι ήδη ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων στον ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού».

 

7. Επειδή, η πιο πάνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 που εντάσσεται στη νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Ε. καταλαμβάνει τους επαγγελματίες, βιοτέχνες ή εμπόρους που κατά την έναρξη της ισχύος της (13.9.2002) πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια και εντάχθηκαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι μετά τις 13.9.2002 και εκείνους τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3655/2008 μεταφέρθηκαν, από την 1.8.2008, στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω ένταξης σε αυτόν του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3655/2008 οι ασφαλισμένοι αυτοί διέπονται, μετά την ένταξη του ασφαλιστικού τους φορέα στον Ο.Α.Ε.Ε., από τη νομοθεσία του Οργανισμού, ήτοι, του νόμου μη διακρίνοντος, τόσο από τις γενικές όσο και από τις ειδικές διατάξεις αυτής, εφαρμοζομένων αναλόγως και στην περίπτωση άλλων ασφαλισμένων εντασσόμενων στον Ο.Α.Ε.Ε. μεταγενέστερα. Επομένως, και η κατηγορία αυτή ασφαλισμένων μπορεί να εξαιρεθεί της υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. και να υπαχθεί υποχρεωτικώς μόνο στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3050/2002.

 

8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από την επανεκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την ./24.9.2014 απόφαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. Λαμίας η εφεσίβλητη υπήχθη στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τον 8ο/2008, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3655/2008, ως ασκούσα επιχείρηση ξενοδοχείου στα Λουτρά Υπάτης. Ακολούθως, με την ./26.1.2015 απόφαση του Τμήματος Λαμίας του Ο.Α.Ε.Ε. η εφεσίβλητη διαγράφηκε από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.2.2015, διότι διέκοψε την άσκηση  του ως άνω  επαγγέλματος που  ασκούσε  μέχρι  19.1.2015 (σχ. η ./21.1.2015 βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία). Κατά της ανωτέρω απόφασης περί υπαγωγής της στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τον 8ο/2008 η εφεσίβλητη άσκησε την ./22.10.2014 ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε., με την οποία ζήτησε την ακύρωση της, προβάλλοντας ότι είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλισμένη στον Ο.Γ.Α. και, ήδη, συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. λόγω γήρατος, καθώς και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (Λουτρά Υπάτης) και επομένως, πρέπει, να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικώς ζήτησε να απαλλαγεί από τις εισφορές που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διότι για την ίδια αιτία καταβάλλει εισφορές στον Ο.Γ.Α. Η ένσταση της εφεσίβλητης απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, με την 175/Συν.44η/29.9.2015 απόφαση της Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε., με την αιτιολογία ότι στον Ο.Α.Ε.Ε. μεταφέρονται και ασφαλίζονται όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, ανεξαρτήτως αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3655/2008. Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης,  η εφεσίβλητη άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, επαναλαμβάνοντας όσα και με την ένσταση της είχε υποστηρίξει, προσκομίζοντας πρωτοδίκως 1) την ./11.9.2014 αίτηση-ένσταση της προς τον Ο.Α.Ε.Ε. περί μη υπαγωγής της στην ασφάλιση αυτού, 2) την ./27.5.2010 απόφαση του Ε.Ο.Τ. περί χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας στην επιχείρηση της, από την οποία προκύπτει ότι αυτή αποτελεί ξενοδοχείο κλασικού τύπου, δυναμικότητας 10 δωματίων, με αρχική λειτουργία το έτος 1976, 3) την Δ Υ/6.10.2014 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (Τμήμα 11 Μητρώου Συνταξιούχων) περί συνταξιοδότησης της λόγω γήρατος από τον 7ο/2000, 4) αντίγραφο αποσπάσματος βιβλιαρίου υγείας Ο.Γ.Α., 5) αντίγραφο εγγράφου σχετικά με τον πληθυσμό της Τοπικής Κοινότητας Λουτρών Υπάτης, 6) την ./21.7.1999 βεβαίωση του Τ.Ε.Β.Ε. περί μη υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτού της εφεσίβλητης για τη δραστηριότητα ξενοδοχείου στα Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας, 7) την ./27.6.2016 βεβαίωση (για ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων έως και 10 ή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων έως και 10) του Ο.Α.Ε.Ε. περί απαλλαγής της από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτού από 1.5.2010 έως 1.7.2012, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, χορηγηθείσα για την έναρξη ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. με τη σημείωση ότι μετά τη συμπλήρωση τριετούς άσκησης δραστηριότητας υποχρεούται να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των τριών πρώτων ετών, τη βεβαίωση υπαγωγής.στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., 8) την ./27.6.2016 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί απαλλαγής της από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτού από 1.4.2013, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4144/2013, 9) την ./9.9.2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Λαμίας περί εγγραφής της στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης, για το έτος 2014, 10) αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. έτους 2013 του συζύγου της, 11) το από 1.6.2011 ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Ο.Γ.Α., από το οποίο προκύπτει ότι η εφεσίβλητη τυγχάνει συνταξιούχος του ως άνω Οργανισμού λόγω γήρατος από τον 7ο/2000, 12) το από 2.1.2018 αντίγραφο ασφαλιστικής ικανότητας του Ο.Γ.Α., σύμφωνα με το οποίο τυγχάνει συνταξιούχος από 1/7/2000 και εφόρου ζωής, 13) εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των ετών 2008-2015 και 14) αντίγραφα των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των ετών 2008 και 2009, καθώς και των ετών 2010, 2011 και 2012. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη (α) ότι συνέτρεχαν καταρχήν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 3655/2008 για τη μεταφορά της εφεσίβλητης, ως ασφαλισμένης του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, από τον 8ο/2008, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και την υπαγωγή της εφεξής στη νομοθεσία του Οργανισμού αυτού και (β) ότι αυτή, ως ασφαλισμένη στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων και μεταφερθείσα εκ του νόμου στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., μπορεί να εξαιρεθεί της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Ο.Α.Ε.Ε. και να υπαχθεί μόνο στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, έκρινε, με την εκκαλούμενη απόφαση του, ότι η υπαγωγή της εφεσίβλητης στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τον 8ο/2008 έπρεπε να εξετασθεί σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, καθότι οι ειδικές αυτές απαλλακτικές διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού εφαρμόζονται και στην περίπτωση της. Έκρινε έτσι, ότι η περί του αντιθέτου κρίση της Τ.Δ.Ε. είναι νομικά πλημμελής και για το λόγο αυτό, ακύρωσε την ./Συν..η/29.9.2015 απόφαση της. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο εκκαλών Οργανισμός δεν είχε αποφανθεί για το αν συνέτρεχαν στην περίπτωση της εφεσίβλητης οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, και το Δικαστήριο δεν είχε εξουσία να εξετάσει το πρώτον τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ή μη από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. της εφεσίβλητης έκρινε ότι η υπόθεση έπρεπε να αναπεμφθεί στον εκκαλούντα Οργανισμό, κατ1 άρθρο 79 παρ. 3 περ. γ' του Κ.Δ.Δικ., προκειμένου ο τελευταίος να κρίνει εάν συντρέχουν στην περίπτωση της εφεσίβλητης οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002.

 

9. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, ο εκκαλών ασφαλιστικός Οργανισμός αμφισβητεί την ορθότητα της εκκαλούμενης απόφασης και ζητά την εξαφάνιση της, προβάλλοντας ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα ερμήνευσε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 63 του ν. 3655/2008. Ειδικότερα, το εκκαλούν νομικό πρόσωπο ισχυρίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3655/2008 και τη μεταφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων στον Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3050/2002, καθότι στον Ο.Α.Ε.Ε. μεταφέρονται και ασφαλίζονται όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, ανεξάρτητα αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Αντίθετα, κατά τους ισχυρισμούς του, οι διατάξεις του ν. 3050/2002 ισχύουν για όσους ξενοδόχους αρχίσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητα τους μετά την ¦01.08.2008. Σύμφωνα όμως, με τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύτηκαν στη μείζονα σκέψη, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που πληρούν τις τασσόμενες από αυτή προϋποθέσεις, είτε αυτοί υπάγονταν στην ασφάλιση του Οργανισμού αυτού ήδη κατά την έναρξη της ισχύος της (13.09.2002) είτε υπήχθησαν σε αυτόν μεταγενέστερα, όπως ορθά κρίθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση, κατ' απόρριψη του μοναδικού λόγου έφεσης.

 

10. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί, εκτιμώμενων όμως, των περιστάσεων, να απαλλαγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του Κ.Δ.Δικ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Απορρίπτει την έφεση.

 

Απαλλάσσει τον εκκαλούντα ασφαλιστικό Οργανισμό από τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης.

 

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πειραιά, στις 21 Ιουλίου 2021 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ