ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 481/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 αιτούντος, πρώην εμπόρου, ο οποίος περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας (Έτσι και η ΑΠ 327/2019).

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών, Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Πάντειου Πανεπιστημίου, υποτρόφου Νομικής Βιβλιοθήκης)

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 481/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Γλυκερία Γκουτίδου, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18.9.2019 για να δικάσει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ... του ... και της ... κατοίκου επί της οδού ... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη.

 

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας τράπεζας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2) και παρίσταται ως εξής: Εταιρία με την επωνυμία « ... ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙ .» , η οποία εδρεύει στη ... νομίμως αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ως διάδικος μη δικαιούχος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία ενεργεί δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία ... που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .. αρ...., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάμπρου Κουρκούλη.

 

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από ...2014 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό .../2015 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στη δικάσιμο της ....2021 και με την .../2018 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου στη δικάσιμο της ...9.1.2019 και μετά από αναβολή στην ανωτέρω δικάσιμο.

 

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτώς διορβώθηκε στο ακροατήριο, ισχυριζόμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια του - καθ' ης, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι της πιστώτριας, που αναφέρονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

 

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4 παρ.3 και 5 παρ. 1 του ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού.

 

Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίσθηκε δικάσιμος αρχικά η ....2015 για τη  συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία λόγω αποτυχίας του συμβιβασμού συζητήθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής και διετάχθη αναστολή των ατομικών διώξεων και απαγόρευση διάθεσης της περιουσίας του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, με μηνιαίες καταβολές ποσού 100€ και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή. Η από ...2015 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, όπως νομίμως επικαιροποιήθηκε, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 3869/10 και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία συνοδεύει την κρινόμενη αίτηση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο του παραδεκτού.

 

Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών του (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη, αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον αιτούντα οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης αντίγραφο της κρινόμενης επιδόθηκε στην εγγυήτρια, όπως προκύπτει από την με αρ. .../8.1.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών ...

 

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και την εν γένει διαδικασία, αποδείχτηκαν τα εξής: Ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1943, τέλεσε γάμο το έτος 1978. Από το γάμο του απέκτησε δύο τέκνα, γεννηθέντα κατά τα έτη 1980 και 1984 αντίστοιχα. Από το έτος 2016 τελεί σε διάσταση με το σύζυγο του και ήδη κατέθεσε αγωγή διαζυγίου. Ο αιτών κατά το χρόνο λήψης των δανείων του διατηρούσε εμπορική επιχείρηση με τη σύζυγο του (είδη ρουχισμού) μέχρι και το έτος 2010. Έλαβε δάνειο για τη λειτουργία της επιχείρησης του ενώ εγγυήθηκε και για λήψη δανείων υπέρ τρίτων, τα οποία εξυπηρετούσε με συνέπεια μέχρι και το έτος 2014. Ο αιτών μετά την παύση της εμπορικής του δραστηριότητας, συνταξιοδοτήθηκε αλλά συνέχισε να εξυπηρετεί τις αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2018 το μηνιαίο εισόδημα του από τη σύνταξη που λαμβάνει ανέρχεται στο ποσό των 587€ μηνιαίως. Μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης του, ζει μόνος του σε μισθωμένη οικία, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 225€ Ε.

 

Ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της αίτησης, είχε καταρτίσει με την πιστώτρια συμβάσεις, οι οφειλές από τις οποίες μέχρι με την κοινοποίηση της αιτήσεως έχουν ως εξής: α) από τη με αρ. ... σύμβαση δανείου το ποσό των 26209,79€Ε β) από τη με αρ. ... σύμβαση δανείου, το ποσό των 472,41Ε€, γ) από τη με αρ. ... σύμβαση δανείου το ποσό των 15660,74€Ε. Έτσι οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς την καθής- πιστώτρια του ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 42342,94Ε€.

 

Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του λόγω της σημαντικής αλλαγής της εισοδηματικής του κατάστασης μετά την ανάληψη των δανειακών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του και το οποίο καλύπτει με δικές του δυνάμεις, ανέρχεται στο ποσό των 580€ περίπου, στερούμενος λοιπών εισοδημάτων.

 

Επειδή ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη ή κινητή περιουσία για την ικανοποίηση των πιστωτών του μετά από εκποίηση τους, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση, που θα έχει τη μορφή μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα 3 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Πλην όμως το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος δεν επαρκεί κατά την κρίση του δικαστηρίου για την διαβίωση του και την καταβολή μηνιαίων χρηματικών καταβολών προς την πιστώτρια του και ως εκ τούτου ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 3 ετών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Καθορίζει μηδενικές, επί μια τριετία, καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτρια του, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 2020, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΟΥΤΙΔΟΥ