ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΚομοτηνής 324/2020

 

Eκμετάλλευση πλοίου (αλιευτικού πλοιαρίου) που συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος την οποίαν αυτός αποκτά από την διάθεση του αλιεύματος από τη χρήση 1.1.2014 και έκτοτε (μετά την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε.) φορολογείται μόνο βάσει των ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων του ν. 27/1975, που έχουν υπερνομοθετική ισχύ, δυνάμει του αρθρ. 107 παρ.1 Σ. και δεν φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 παρ.1 εδ. γ’ , 45 και 47 του ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.). Γίνεται ολικώς δεκτή η προσφυγή και διατάσσεται η νέα εκκαθάριση φόρου με βάση το σκεπτικό.

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 324/2020

 

ΑΚ: ΠΡ…/2017

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ Α' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή το Νικόλαο Τζάννο, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Σωφρονία Κανακίδου, δικαστική υπάλληλο,

 

για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 4.10.2017,

 

των: 1) …. 2) …., αμφοτέρων κατοίκων Μαρώνειας Ροδόπης, οι οποίες παραστάθηκαν αμφότερες διά του πληρεξούσιου δικηγόρου Νικολάου Σπύρου, σύμφωνα με τη με ημερομηνία κατάθεσης 19.11.2019 δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97).

 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (βλ. άρθρα 1 παρ. 1, 36 παρ. 1, 41 παρ. 4 και 43 του ν. 4389/2016, Α' 94), ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τη δικογραφία,

 

 

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

 

1.. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με αριθμό ./2.10.2017 Σειράς Θ' διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' της Δ. Ο.Υ. Κομοτηνής), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της με αριθμό ./1.9.2017 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμό πρωτ. ./6,4.2017 ενδικοφανής προσφυγή που άσκησαν οι προσφεύγουσες κατά της με αριθμό ./23.2.2017 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ. Ο.Υ. Κομοτηνής. Με την τελευταία αυτή πράξη είχε απορριφθεί η επιφύλαξη που διατύπωσαν, κατ' άρθρο 20 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70), οι προσφεύγουσες, συμπλοιοκτήτριες αλιευτικού σκάφους, με τη με αριθμό καταχώρισης ./2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 που υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, με την οποία ζητούσαν να φορολογηθεί το εισόδημα τους από το ως άνω αλιευτικό σκάφος κατά το έτος αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975 (Α' 77) περί φορολογίας πλοίων και όχι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, ζητείται να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 και να επιστραφεί εντόκως το ποσό φόρου που καταβλήθηκε και παρακρατήθηκε αχρεωστήτως.

 

2. Επειδή, νομίμως εχώρησε η συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του καθ' ου η προσφυγή, το οποίο κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα προκειμένου να παρασταθεί σ' αυτήν (βλ. το από 18.9.2019 αποδεικτικό επίδοσης του επιμελητή δικαστηρίων Σωκράτη Παντελίδη με σύντμηση 15 ημερών).

 

3. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρμόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής. Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Δ' του τμήματος Α' του νόμου 27/1975 "περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"». Εξάλλου, ο ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 77), ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων. 2. Διά τους σκοπούς του παρόντος νόμου τα πλοία λογίζονται υπό ελληνικήν σημαίαν, από της νηολογήσεως των εις ελληνικόν λιμένα ή της εγγραφής των εις Προξενικά Λιμεναρχεία τηρούμενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητος αυτών, μέχρι του χρόνου καθ1 ον λαμβάνει χώραν το επιβάλλον την διαγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός. 3. Ο όρος πλοίον περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως», στο άρθρο 2 ότι: «1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ...» στο άρθρο 3 ότι: «1 Διά την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις τούτον πλοία κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: Α. Πρώτη κατηγορία: α) ... Β. Δευτέρα κατηγορία: Λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς», στο άρθρο 4 ότι: «1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει: Τους πλοιοκτήτας ή πλοιοκτήτριας εταιρείας, τους εγγεγραμμένους εις το οικείον νηολόγιον κατά την πρώτην ημέραν εκάστου ημερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως της κατοικίας ή της διαμονής ή της έδρας αυτών εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή ...», στο άρθρο 12 ότι: «1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Κλίμακα σε κόρους: 20 | φορολογικός συντελεστής κλίμακας σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας: 0,90 | φόρος κλίμακας (σε ευρώ): 18,00 .... Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την παραπάνω κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία ... που υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή. 2... Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου: α...θ. Για αλιευτικά πλοία, με συντελεστή 0» και στο άρθρο 17 ότι: «1. ... Για πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι και είκοσι (20) κόρων, με εξαίρεση εκείνων που υπάγονται στο ν.438/1976 (ΦΕΚ 256 Α), ο οφειλόμενος φόρος αμελείται και δεν ενεργείται βεβαίωση του φόρου αυτού ...».

 

4. Επειδή, περαιτέρω, ο ισχύων κατά την ένδικη χρήση (2015) Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 4172/2013, Α' 167), ορίζει στο άρθρο 7 ότι: «1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα. 2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων   εισοδημάτων:    ...    β)   εισόδημα   από   επιχειρηματική δραστηριότητα ...», στο άρθρο 21 ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές  μετά  την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών,  των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ... Ειδικά, για τον   προσδιορισμό   του   εισοδήματος   από   αγροτική   επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων...», στο άρθρο 45 ότι: «Σε  φόρο  εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών  οντοτήτων υπόκεινται: ... ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ...» και στο άρθρο 47 ότι: «1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ, του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο ... 2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα...».

 

5. Επειδή από τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 27/1975, οι οποίες έχουν υπερνομοθετική ισχύ, συνάγεται ότι η πρόσοδος που αποκτά ο πλοιοκτήτης από τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του πλοίου του φορολογείται μόνον βάσει των διατάξεων αυτών, εξαντλούμενης, με την φορολογία αυτή, κάθε υποχρέωσης του από το σχετικό φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα, όταν η εκμετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος την οποίαν αυτός αποκτά από την διάθεση του αλιεύματος φορολογείται μόνο βάσει των εν λόγω ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων και όχι ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση κατά το προαναφερθέν άρθρο 22 του Κ. Φ. Ε. (πρβλ. ΣτΕ 2989-2992/1997, ΔΠΗρ 176/2006).

 

6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι προσφεύγουσες έχουν από το έτος 2005 την συγκυριότητα (συμπλοιοκτησία) σε ποσοστό 50% έκαστη ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με την ονομασία …, ολικής χωρητικότητας 3,6 κόρων και μήκους 8,9 μέτρων, με Αριθμό Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών (Α. Μ.Α. Σ) … εγγεγραμμένου στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) του Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας με αριθμό μητρώου … έγγραφο του Λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, σε συνδυασμό με την από 10.8.2005 άδεια εκτέλεσης πλοών επαγγελματικού σκάφους με συνημμένο το από 15.4.2005 πιστοποιητικό καταμέτρησης του Λιμενάρχη Ιερισσού). Στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 που υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (στο όνομα της συμπλοιοκτησίας) δήλωσαν έσοδα από άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικότερα ακαθάριστα έσοδα ποσού … και καθαρά ποσού  …  ευρώ. Ακολούθως, υπέβαλαν στην ίδια ως άνω Δ.Ο.Υ. τη με αριθμό ./2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας για το ίδιο φορολογικό έτος, στην οποία συμπεριέλαβαν δήλωση επιφύλαξης, κατ' άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράκτιοι αλιείς και, ως εκ τούτου, το εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2015 που προέρχεται από την εκμετάλλευση του ανωτέρω αλιευτικού τους σκάφους πρέπει να φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων και όχι με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολόγηση εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα και ζητώντας πλήρη απαλλαγή του εν λόγω εισοδήματος από το φόρο εισοδήματος. Η ανωτέρω επιφύλαξη απορρίφθηκε με τη με αριθμό ./23.2.2017 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.ΟΎ. Κομοτηνής, ο οποίος προέβη σε εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους θεωρώντας το ανωτέρω εισόδημα ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από την οποία προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο φόρου εισοδήματος ποσού … ευρώ αναλογών φόρος, μείον το ποσό προκαταβολής ποσού ευρώ).

 

Στη συνέχεια, οι προσφεύγουσες συμπλοιοκτήτριες άσκησαν τη με αριθμ. πρωτ. ./6.4.2017 ενδικοφανή προσφυγή κατά της ανωτέρω αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη με αριθμό ./1.9.2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κρίθηκε ότι τα έσοδα από πώληση αλιευμάτων φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

7. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα τους, οι προσφεύγουσες αμφισβητούν τη νομιμότητα της με αριθμό ./1.9.2017 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. και ζητούν την ακύρωση της, να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος τους για το φορολογικό έτος 2015 με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975, καθώς και να τους επιστραφεί εντόκως το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε αχρεωστήτως. Ειδικότερα, προβάλλουν κατ' αρχάς, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων του ν. 27/1975, σύμφωνα με τις οποίες κάθε πρόσοδος που αποκτά ο πλοιοκτήτης από την εκμετάλλευση του πλοίου, που μπορεί να συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα, φορολογείται μόνο βάσει των διατάξεων αυτών, καθώς επίσης και κατ' ανεπίτρεπτη διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., ο οποίος αναφέρεται σε «παραγωγή» και όχι «αλιευση» αλιευτικών προϊόντων, ενώ, τέλος, προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη παραβιάζει το δικαίωμα στην περιουσία των προσφευγουσών, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προς απόδειξη των ισχυρισμών τους προσκομίζουν, μεταξύ άλλων, τη με αριθμό … βεβαίωση του Λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης, σχετικά με την ιδιοκτησία, τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εγγραφής του εν λόγω αλιευτικού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ., όπως ακριβώς αναφέρθηκαν στο ιστορικό της παρούσας και στο τέλος της αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β' 231/2000) επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρων θεωρείται "μικρό σκάφος" και εγγράφεται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) το οποίο αποτελεί δημόσιο βιβλίο αστυνομικής φύσεως στο οποίο εγγράφονται τα μικρά σκάφη».

 

8. Επειδή, το καθ’ ου η προσφυγή με την έκθεση απόψεων του ζητεί την απόρριψη της προσφυγής, προβάλλοντας ότι στην φορολογία του ν. 27/1975 υπάγονται μόνο τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ίδιου του πλοίου και όχι από άλλες πηγές, όπως εν προκειμένω.

 

9. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατάθηκαν και ερμηνεύθηκαν στις σκέψεις 3 έως 5 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) οι προσφεύγουσες είναι από το έτος 2005 συμπλοιοκτήτριες σε ποσοστό 50% έκαστη του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με την ονομασία … ολικής χωρητικότητας 3,6 κόρων και μήκους 8,9, εγγεγραμμένου στο Λιμενικό Σταθμό Μαρώνειας από το έτος 2005, β) οι προσφεύγουσες δήλωσαν ότι απέκτησαν το ένδικο εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2015 από την αλιευτική εκμετάλλευση του ανωτέρω σκάφους και συγκεκριμένα από την άσκηση παράκτιας αλιείας, γεγονός που δεν αμφισβητείται από το καθ' ου, γ) η εκμετάλλευση αυτή εμπίπτει στις ειδικές διατάξεις του ν.δ. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων, οι οποίες λόγω της υπερνομοθετικής ισχύος τους και της ειδικότητας τους κατισχύουν, βάσει και των οριζόμενων στο άρθρο 2 αυτού, των γενικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. στις οποίες ρυθμίζεται η φορολογία του εισοδήματος από αγροτική - αλιευτική επιχείρηση και δ) ειδικότερα, το εισόδημα των προσφευγουσών από την αλιευτική εκμετάλλευση του πλοίου υπάγεται λόγω του μεγέθους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του νομοθετικό αυτού διατάγματος, σε μηδενικό συντελεστή φορολόγησης, μετά την εφαρμογή του οποίου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από την ανωτέρω αιτία, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι προσφεύγουσες δεν υπείχαν φορολογική υποχρέωση για το δηλωθέν ως φορολογούμενο από αλιευτική δραστηριότητα ποσό των … ευρώ, όπως βασίμως προέβαλαν με τη δήλωση επιφύλαξης που συμπεριέλαβαν στην υποβληθείσα με αριθμό ./2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση. Επομένως, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ο οποίος με τη με αριθμό ./23.2.2017 πράξη του απέρριψε την ανωτέρω δήλωση επιφύλαξης, αλλά και στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Δ., που με την προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή των προσφευγουσών κατά της ανωτέρω πράξης, έσφαλαν και πρέπει, επομένως, οι πράξεις αυτές να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου της προσφυγής ως βάσιμου.

 

Περαιτέρω, όσον αφορά το αίτημα της προσφυγής περί επιστροφής του ποσού του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε αχρεωστήτως, αυτό είναι απορριπτέο ως αβάσιμο, διότι, ανεξαρτήτως του ότι προβάλλεται αορίστως δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται το συγκεκριμένο ποσό που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε αχρεωστήτως, σε κάθε περίπτωση οι προσφεύγουσες δεν αποδεικνύουν με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτή πράγματι κατέβαλαν τον καταλογισθέντα σ' αυτές φόρο εισοδήματος για το έτος 2015 ή μέρος αυτού.

 

10. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η με αριθμό ./1.9.2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ., με την οποία απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή που άσκησαν οι προσφεύγουσες κατά της πράξης απόρριψης της δήλωσης επιφύλαξης που είχαν διατυπώσει κατά την υποβολή της με αριθμό ./2017 πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους για το φορολογικό έτος 2015, καθώς και την πράξη αυτή, η οποία ενσωματώθηκε στην ανωτέρω απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. και να διαταχθεί η νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος για το εν λόγω φορολογικό έτος, κατά τα κριθέντα στο αιτιολογικό της παρούσας απόφασης Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στις προσφεύγουσες του καταβληθέντος παραβόλου, κατά το άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' του κυρωθέντος με τον ν. 2717/1999 (Α' 97), Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και να επιβληθούν σε βάρος του καθ' ου η προσφυγή Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα των προσφευγουσών, τα οποία ορίζονται στο ποσό των 149 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α', 4 και 6 του ίδιου Κώδικα, σε συνδυασμό με το Παράρτημα I του ν. 4194/2013 (Α' 208).

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την προσφυγή.

 

Ακυρώνει τη με αριθμό ./1.9.2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή των προσφευγουσών, συμπλοιοκτητριών του αλιευτικού σκάφους … κατά της με αριθμό ./23.2.2017 πράξης απόρριψης της δήλωσης επιφύλαξης που περιέλαβαν στη με αριθμό ./2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, καθώς και την πράξη αυτή.

 

Δέχεται την περιεχόμενη στη με αριθμό ./2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 δήλωση επιφύλαξης των προσφευγουσών.

 

Αποφαίνεται ότι το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων της συμπλοιοκτησίας από την αλιευτική εκμετάλλευση του ανωτέρω σκάφους κατά το φορολογικό έτος 2015 (… ευρώ) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

 

Διατάσσει τη διενέργεια νέας, σύμφωνα με το αιτιολογικό, εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος των προσφευγουσών για το φορολογικό έτος 2015.

 

Διατάσσει την απόδοση στις προσφεύγουσες του καταβληθέντος παραβόλου.

 

Επιβάλλει σε βάρος του καθ' ου η προσφυγή Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα των προσφευγουσών ποσού εκατόν σαράντα εννέα (149) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Κομοτηνή, όπου και δημοσιεύθηκε η απόφαση στις 29 Μαΐου 2020 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΝΟΣ              ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ