ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΑθ 5293/2020

 

ΕΦΚΑ - Τομέας Νομικών - Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής - Ασφαλιστικές εισφορές - Πράξη βεβαίωσης οφειλής -.

 

Απαράδεκτη προσφυγή για την ακύρωση «ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του ΕΦΚΑ. Η προσβαλλόμενη ειδοποίηση δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Η διαδικασία βεβαίωσης-είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται πλέον ενιαία για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν κατά των εκτελεστών πράξεων βεβαίωσης της οφειλής τους που εκδίδονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ένδικα βοηθήματα.

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 5293/2020

Αρ.Εισ.: ΠΡ./10.4.2017

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 20ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 17 Ιανουαρίου 2020, με δικαστή τη Μαρία Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Αναστασία Μάρη, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 10.4.2017,

 

της …, κατοίκου Αθηνών (…), η οποία παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 13.1.2020 δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της ιδίας, με την ιδιότητα της ως δικηγόρου,

 

κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ "(Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 16.1.2020 δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της πληρεξούσιας του δικηγόρου Χριστιάνας Βουζούνη.

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

 

Σκέφθηκε κατά τον νόμο.

 

 

1.. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ'αριθμ. …/10.4.2017 ειδικά έντυπα παραβόλου Σειράς Α'), ζητείται η ακύρωση της από 14.2.2017 «ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών-του Ε.Φ.Κ.Α, η οποία εκδόθηκε στο όνομα της προσφεύγουσας, κατά το μέρος που με αυτή προσδιορίστηκαν οι πληρωτέες, από την ίδια, εισφορές μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 στο ποσό των 38,35 ευρώ.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 63 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α'97), Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή. 2...» και στο άρθρο 35 ότι: «Το δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων.».

 

3. Επειδή, στο άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12.5.2016) ορίζεται ότι: «1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία "Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης", αποκαλούμενο στο εξής "Ε.Φ.Κ.Α.", το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα. Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. ...2...», στο άρθρο 53, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο, ότι: «1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους...ως εξής: Α.... Β.... Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης, αα.,.γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών...», στο άρθρο 54 ότι : «1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. μεταφέρεται και υπάγεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με την ίδια οργανωτική δομή και προσωπικό. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής. 2. Το Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που το διέπει και λειτουργεί, σύμφωνα με αυτή. 3...», στο άρθρο 67 Α, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α' 236/19.12.2016), ότι : «1. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής: Α. Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: αα. ... ββ. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών γγ. Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών ... 2 ... 3 ... 4...5... 6. Η Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών συγκροτείται από τα Τμήματα : α. Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών β. Υπολογισμού Εισφορών Μη Μισθωτών γ. Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών 7. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών αα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη βάση υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών και στον εν γένει υπολογισμό αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ββ.....β. Τμήμα Υπολογισμού Εισφορών Μη Μισθωτών αα.  Η επιμέλεια  και  διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων από εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, ββ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων και η πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, γγ.,.γ. Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών αα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη βεβαίωση και στην είσπραξη των καθυστερούμενων εσόδων από εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και η υποβολή προτάσεων για τα θέματα αυτά. ββ. Ο χειρισμός θεμάτων...που αφορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των βεβαιωθεισών οφειλών μη μισθωτών ασφαλισμένων, γγ. Η ενημέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία  των τηρουμένων  στοιχείων  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  μη μισθωτών ασφαλισμένων, δδ....» και στο άρθρο 69Θ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4445/2016, ότι : «Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.ΤΑ.Α. 1. Αποτελούν περιφερειακές οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., με την ίδια οργανωτική δομή και αρμοδιότητες οι ακόλουθες οργανικές μονάδες του Ε.Τ.Α.Α.: α...β...γ. Διεύθυνση Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (TAN). 2. Οι οργανικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου μετονομάζονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως:  α...β....γ.   Περιφερειακή  Διεύθυνση  Παροχών  του  Τομέα Ασφάλισης Νομικών. 3. Στις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις εντάσσονται ως Τμήματα οι Διευθύνσεις Οικονομικού ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ.». Στο, δε, άρθρο 53 του πιο πάνω ν. 4445/2016 ορίζεται ότι τα άρθρα 69Α και 69Θ του ν. 4387/2016 ισχύουν από 1.1.2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.ΚΑ, [ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 88 του π.δ/τοζ 8/2019 (ΦΕΚ Α' 8/23.1.2019), άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως].

 

4. Επειδή, επιπλέον, στο άρθρο 101 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013) ορίζονται τα εξής: «1. Στο Ι.Κ.Α.- Ε.ΤΑΜ. ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. To Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών, την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων γ) ....3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται: Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία εμπροθέσμου καταβολής τους. Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους. Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής. Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. 4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός από τη σύνταξη της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού  τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπρόθεσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ε) ... 5...9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1,7,2013 οι. ληξιπρόθεσμες οφειλές του I.ΚΑ --Ε.ΤΑΜ. και του Ο.Α.Ε.Ε. και από 1.1.2014 του Ο.ΓΑ και του Ε.ΤΑ.Α... 10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των οικείων Οργανισμών ρυθμίζονται: το περιεχόμενο (τα στοιχεία) της βεβαίωσης οφειλής (όπως: AM.ΚΑ., ΑΦ.Μ., η αιτία και το ύψος της οφειλής, ο χρόνος στον οποίο ανάγεται), ο τρόπος και η διαδικασία επίδοσης  στους οφειλέτες,  η  διαδικασία  είσπραξης  και  ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο., τα κριτήρια και στοιχεία δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσων εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,..., η αναδιάρθρωση ή κατάργηση υφιστάμενων οργανικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους σκοπούς του Κ.ΕΑ.Ο. και η μεταφορά στο Κ.Ε.Α.Ο. των αρμοδιοτήτων αυτών,.... Με όμοια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Κ.Ε.Α.Ο., ... 11...». Για το ως άνω άρθρο 101, που αφορά το Κ.Ε.Α.Ο., στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας ..., και ειδικότερα αυτών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει προβλεφθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα σχέδιο δράσης ν|α ΤΙΊν ενοποίηση  των διαδικασιών είσπραξης φόρων . και ασφαλιστικών εισφορών. Η εν λόγω υποχρέωση συνιστά υψηλής προτεραιότητας δράση και συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό στόχο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής....Το σχέδιο δράσης για την παρούσα μεταρρύθμιση περιλαμβάνει πέντε επιμέρους στάδια: Α. την προετοιμασία των υπηρεσιών για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Β. την άμεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών ί.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε.,  Ο.ΓΑ.  και Ε.ΤΑΑ.  Γ...Με την προτεινόμενη ρύθμιση υλοποιείται το δεύτερο στάδιο της μεταρρύθμισης, δηλαδή   η   ενοποίηση   της   διαδικασίας   είσπραξης   ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών Ι.ΚΑ.-Ε.ΤΑ.Μ., 0:Α:Ε.Ε.- Ο.ΓΑ. και Ε.ΤΑΑ., με τη δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το οποίο θα αναλάβει άμεσα την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισμών, και με τη θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών. Συγχρόνως, με τη θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης επιλύονται μία σειρά σοβαρών ζητημάτων που μέχρι σήμερα καθιστούσαν την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς εξαιρετικά σύνθετη, και πολλές φορές ανεφάρμοστη. Τα κύρια προβλήματα  στη  διαδικασία  είσπραξης  των ασφαλιστικών οφειλών εντοπίζονται στην ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών στη διαδικασία είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, με ορισμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς να ακολουθούν σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ σε άλλους να μην υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.... Για τους Τομείς του Ε.ΤΑΑ. προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις η διαδικασία είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 7, παρ. 4, ν. 2326/1940, όπως ισχύει, Υ.Α. Γ/Φ269/11914/2534/2007), όπου, αντίθετα με το Ι.ΚΑ.-Ε.ΤΑ.Μ. και τον OA.Ε.Ε., δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ βεβαίωσης σε ευρεία και σε στενή έννοια. Στην περίπτωση του Ε.ΤΑΑ. οι πράξεις που εκδίδονται αποτελούν συγχρόνως και τους εκτελεστούς τίτλους για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών κατά Κ.Ε.Δ.Ε. Στην πράξη όμως οι Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, με αποτέλεσμα στην πράξη να μην εφαρμόζουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Με τη δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) επιδιώκεται η οριστική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες στο σύνολο των ασφαλιστικών οργανισμών για την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αναγκαστικής είσπραξης κατά Κ.Ε.Δ.Ε., απλοποιώντας τη διαδικασία είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών. Συνεπώς, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα των οφειλών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τους, προχωρούν στη σύνταξη Πράξης βεβαίωσης Οφειλής, την οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν στο Κ.Ε.Α.Ο., προκειμένου να της αποδοθεί μοναδικός αριθμός, καθιστώντας την εκτελεστό τίτλο αναγκαστικής είσπραξης.  Μετά από  αυτό  το  σημείο,  οι  υπηρεσίες  του  Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής και να προβούν στη λήψη εκείνων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που θα κριθούν αποτελεσματικότερα, βάσει του οικονομικού προφίλ του οφειλέτη. ...».

 

5. Επειδή, κατ' εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 101 του ανωτέρω ν. 4172/2013, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 2124/28.8.2013), με το άρθρο μόνο της οποίας ορίστηκε ότι : «Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Α. Στοιχεία Οφειλής 1. Την αιτία της οφειλής 2. Τον ασφαλιστικό οργανισμό, τον Τομέα ή την Υπηρεσία ή το Υποκατάστημα του ασφαλιστικού οργανισμού που εκδίδει την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής...3. Ο αριθμός αναφοράς της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. 4. Η ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. 5. Οι υπογραφές των αρμοδίων οργάνων και η υπηρεσιακή σφραγίδα των ασφαλιστικών οργανισμών. Β. Στοιχεία Περιόδου Οφειλής 1. Το έτος και το μήνα ή το χρονικό διάστημα που αφορά η οφειλή. 2. Το ποσό της οφειλής. 3. Το ποσό των επιβαρύνσεων. 4. Το συνολικό ποσό της οφειλής (το άθροισμα των στοιχείων 2 και 3). 5. Στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής μπορεί να επισυνάπτονται    καταστάσεις    εισφορών    ή    αντίγραφο    εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού, ανάλογα με την αιτία της οφειλής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Γ. Στοιχεία Οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα ...... Εξάλλου, κατ' επίκληση των ίδιων ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων εκδόθηκε και η υπ'αριθ.Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 2699/23.10.2013), στο άρθρο μόνο της οποίας ορίζεται ότι : «Α. Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν στο ΚΕΑΟ, εντός μηνός από τη σύνταξη της. 2... Β. Εγγραφή Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, αποδίδεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, μοναδικός αριθμός ΚΕΑΟ. Η απόδοση του μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ γίνεται με σειριακό τρόπο ανά ημερολογιακό έτος. 2.....3. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αυτή καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος, και εγγράφεται ηλεκτρονικά στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ....4... Γ. Διαχωρισμός Οφειλών σε άμεσα και μη εισπράξιμες - Ενημέρωση Οφειλέτη - Είσπραξη Οφειλής 1. Μετά την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, οι οφειλές διαχωρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ σε άμεσα εισπράξιμες και μη, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ. 2...3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: ι) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center), ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms). iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ίν) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης, ν) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του, Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974). 4. ... Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων, του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο   στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης της Ατομικής Ειδοποίησης. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά... Ε. Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών που τίθεται στην Ατομική Ειδοποίηση και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ, προβαίνουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974)....».

 

6. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις (σε συνδυασμό με όσα αναλυτικώς αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 ως προς τις επιμέρους ρυθμίσεις του άρθρου 101 του νόμου αυτού) συνάγονται τα εξής: Η ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο. αποσκοπεί στην κατά ενιαίο τρόπο είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή στην ενοποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλους τους κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς, προς επιτάχυνση της είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών. Ειδικότερα, η διαδικασία βεβαίωσης της οφειλής χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια. Το πρώτο !στάδιο είναι αυτό της εν ευρεία εννοία βεβαίωσης της οφειλής, κατά το οποίο ο οικείος ασφαλιστικός φορέας εντοπίζει τις καθυστερούμενες οφειλές και συντάσσει γι' αυτές, εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, Πράξη -Βεβαίωσης Οφειλής, η οποία είναι «ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών». Η διοικητική αυτή πράξη, η οποία εκδίδεται, για τους ασφαλισμένους των πρώην Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (βλ. ανωτέρω τα άρθρα 51, 53 και 67 Α του ν. 4387/2016, καθώς και το άρθρο 69Θ του για τις λειτουργούσες, ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και μέχρι και τη δημοσίευση του Οργανισμού του, υπηρεσίες του πρώην Ε.ΤΑ.Α-ΤΑΝ.), έχει εκτελεστό χαρακτήρα και συνιστά την καταλογιστική πράξη και τον νόμιμο τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (πρβλ. ΣτΕ 2658-2659/2019 επταμ., 2617-2618/2018 επταμ.). Από την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής -η οποία εκδίδεται σύμφωνα με νέα κοινή διαδικασία [η μορφή, το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης είναι κοινά για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς]- η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και διαβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο., προκειμένου να λάβει (με ηλεκτρονικό τρόπο) μοναδικό αριθμό και να εγγραφεί στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο.. Κατά το χρονικό, δε, αυτό σημείο της εν λόγω αρίθμησης ολοκληρώνεται η εν στενή εννοία βεβαίωση (ταμειακή βεβαίωση) της οφειλής και η πράξη βεβαίωσης οφειλής αποτελεί πλέον τον εκτελεστό τίτλο για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατόπιν αυτού εκκινεί το επόμενο στάδιο, αυτό της είσπραξης της οφειλής (βλ. ΣτΕ 2658-2659/2019 επταμ., 2617-2618/2018 επταμ.). Αντιθέτως, τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών των περιφερειακών υπηρεσιών του /ΕΦ.ΚΑ, μέσω των οποίων ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του ως προς το -ύψος των τρεχουσών εισφορών τους και την κατά νόμο προθεσμία εξόφλησης τους, αποσκοπούν, αποκλειστικώς και μόνο, να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους προκειμένου να προβούν στην εμπρόθεσμη καταβολή του αναλογούντος ποσού εισφορών και δεν επιφέρουν καμία έννομη συνέπεια, δεδομένου ότι περιορίζονται στη γνωστοποίηση υποχρεώσεων τους που ερείδονται σε διατάξεις νόμου και δεν αποτελούν καταλογιστικές πράξεις (πρβλ. ΣτΕ 2658-2659/2019 επταμ.).

 

7. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 39 του ανωτέρω ν. 4387/2016, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών», όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο, οριζόταν ότι ; «1. α....β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ε.ΤΑ.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης  εκπαίδευσης, που είναι  εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. 2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου  εισοδήματος,  όπως  αυτό  καθορίζεται  με  βάση το  καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητα τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος...Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο είσπραξης. 3......». Κατ' εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, των ανωτέρω διατάξεων, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β' 4330/30.12.2016), στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι : «Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται: α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, β. ...» και στο άρθρο 2, με τον τίτλο «Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών», ότι : «1. Από 1 Ιανουαρίου 2017 και για κάθε επόμενο έτος, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 2. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το ποσό όπως αυτό κατ' έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. 3. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. 4... 13. Βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. 14. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. 15....».

 

8. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η προσφεύγουσα ήταν ασφαλισμένη από 28.9.2016, ως δικηγόρος, στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ, ενώ, από 1.1.2017, είναι ασφαλισμένη, με την ως άνω ιδιότητα, στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. Με την προσβαλλόμενη από 14.2.2017 «ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του Ε.Φ.Κ.Α., προσδιορίστηκαν, μεταξύ άλλων, βάσει του μηναίου φορολογητέου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ύψους 410,26 ευρώ, οι πληρωτέες από την προσφεύγουσα εισφορές για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017 στο ποσό των 38,35 ευρώ (σύνολο μηνιαίας εισφοράς 95,95 ευρώ - 57,60 ευρώ που καταβλήθηκε με γραμμάτια προείσπραξης) και τέθηκε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους η 28η.2.2017. Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομοτύπως κατατεθέν στις 22.1.2020 υπόμνημα, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της ως άνω ειδοποίησης, κατά το μέρος που με αυτή καταλογίσθηκαν σε βάρος της, όπως υποστηρίζει, εισφορές ύψους 38,35 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2017, προβάλλοντας, καταρχάς, ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 13 της υπ' αριθμ. 61502/3399/2016 υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίζεται ότι η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 39 παρ. 2 του ν.4387/2016 και, επομένως, η προσβαλλόμενη ειδοποίηση στο μέτρο που έχει χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών της εισφορών το ατομικό της εισόδημα φορολογικού έτους 2015 πρέπει να ακυρωθεί ως ερειδόμενη επί κανονιστικής απόφασης εκδοθείσας κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι ο ν.4387/2016 δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη και ότι οι διατάξεις των άρθρων 39, 41 και 98 του ν.4387/2016 και των, εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτών, υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων καθορίστηκε το ύψος των ασφαλιστικών της εισφορών, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 22 παρ. 5, 17 και 78 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α..

 

9. Επειδή, αντιθέτως, ο καθού Φορέας, με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/./24.12.2019 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών του Ε.Φ.ΚΑ., τη με αριθμ. πρωτ. ./10.1.2020 έκθεση απόψεων της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Φ.ΚΑ. και το νομοτύπως κατατεθέν στις 21.1.2020 υπόμνημα του, ζητεί την απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο καθού προβάλλει ότι στο προσβαλλόμενο ειδοποιητήριο οι εισφορές υπολογίστηκαν με βάση του καθαρό φορολογητέο εισόδημα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους, που, στην προκείμενη περίπτωση, ήταν το 2015, ενώ σύμφωνα .με τις διατάξεις του άρθρου 39 του v. 4387/2016, ο υπολογισμός τους έπρεπε να γίνει με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 2016. Ως εκ τούτου, το προσβαλλόμενο ειδοποιητήριο είχε προσωρινό χαρακτήρα, καθώς τελούσε υπό την αίρεση της εκκαθάρισης του έτους 2017, η οποία διενεργήθηκε, τελικώς, στις 2.5.2018 και μετά την οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα ειδοποιητήριο εκκαθάρισης έτους 2017 με διαφορετικό ποσό οφειλόμενων εισφορών. Κατά τα προβαλλόμενα, δε, από τον καθού, μετά την εκκαθάριση αναρτάται, στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου, ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο εκκαθάρισης εκάστου έτους, με το οποίο οριστικοποιείται το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών και εκκαθαρίζεται η απαίτηση του Ε.Φ. ΚΑ. και, μόνο σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων της εκκαθάρισης, εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη και διαβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. κατ' άρθρο 101 του ν. 4172/2013.

 

10. Επειδή, η προσβαλλόμενη από 14.2.2017 «ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του Ε.Φ.Κ.Α δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης ούτε υπογραφή και περιγραφή του διοικητικού οργάνου που την εξέδωσε, ενώ, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, με αυτή επιχειρείται η ενημέρωση - υπενθύμιση της προσφεύγουσας δικηγόρου σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος των εισφορών της, μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, προκειμένου να προβεί στην καταβολή τους. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη ειδοποίηση, η οποία δεν φέρει τα στοιχεία της, προβλεπόμενης από το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 και της, κατ' εξουσιοδότησης αυτού εκδοθείσας υπ'αριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 υπουργικής απόφασης, «Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής» (βλ. ανωτέρω σκ. 4 και 5), δεν επέχει θέση πράξης καταλογισμού των οφειλόμενων από την προσφεύγουσα εισφορών, δηλαδή επακριβούς προσδιορισμού της γεννηθείσας έναντι του καθού οικονομικής της υποχρέωσης, η έκταση της οποίας, άλλωστε, δεν ήταν σαφής κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω ειδοποίησης, ενόψει της έλλειψης, κατά τα προαναφερθέντα, στοιχείων σχετικά με το εισόδημα της προσφεύγουσας  κατά το προηγούμενο. φορολογικό έτος 2016. Επομένως, ενόψει των όσων έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην 6η σκέψη της παρούσας, η προσβαλλόμενη ειδοποίηση δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια και, ως εκ τούτου, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 2658-2659/2019 επταμ., ΣτΕ 293/2019). Εξάλλου, η διαδικασία  της  βεβαίωσης - είσπραξης των  ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται, πλέον, ενιαία για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, οι, δε, ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν κατά των εκτελεστών πράξεων βεβαίωσης της οφειλής τους, που εκδίδονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ένδικα βοηθήματα. Συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή, με την οποία ζητείται η ακύρωση της από 14.2.2017 «ατομικής ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του Ε.Φ.Κ.Α., κατά το μέρος που με αυτή ενημερώθηκε η προσφεύγουσα ως προς το ύψος των εισφορών της, μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά μη εκτελεστής πράξης, όπως βασίμως προβάλλεται από τον καθού και εξετάζεται, άλλωστε, αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο.

 

11. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ. και, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί η προσφεύγουσα από τα δικαστικά έξοδα του καθού, κατ' άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ..

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Απορρίπτει την προσφυγή.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Απαλλάσσει την προσφεύγουσα από τα δικαστικά έξοδα του καθού.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 6.4.2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ