ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 3192/2021

 

Δεκτή η ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, εφόσον το βάθρο της εκτέλεσης, δηλαδή η κατάσχεση, έχει ανατραπεί με απόφαση Ειρηνοδικείου (1019 ΚΠολΔ) -.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1019 & 1 ΚΠολΔ, εάν παρέλθει ένα έτος από την επιβολή της κατασχέσεως χωρίς να γίνει πλειστηριασμός, η κατάσχεση μπορεί να ανατραπεί με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του τόπου επιβολής της κατασχέσεως, κατά τη  διαδικασία των  άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, με αίτηση οποιουδήποτε έχοντος  έννομο συμφέρον. Η ανατροπή λογίζεται ότι επέρχεται  έναντι όλων από τη δημοσίευση. Σε περίπτωση όμως, που ακολουθήσει ανατροπή της κατασχέσεως με τη δημοσίευση  δικαστικής αποφάσεως μεταγενέστερα της δηλώσεως υποκαταστάσεως και επισπεύσεως, τότε εκλείπει πλέον  το  νόμιμο βάθρο της εκτελεστικής διαδικασίας, που είναι η κατάσχεση, ως εκ τούτου, με την ανατροπή της κατασχέσεως συμπαρασύρεται σε  εξαφάνιση  και η  προγενέστερη δήλωση συνεχίσεως ή υποκαταστάσεως και επισπεύσεως του πλειστηριασμού. Έτσι, η νομική ισχύς της δηλώσεως  συνεχίσεως εκμηδενίζεται από την τυχόν μεταγενέστερη  ανατροπή της κατασχέσεως με δικαστική απόφαση, διότι, η υποκατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επέχει θέση  αυτοτελούς κατασχέσεως, που να στηρίζει αυτοτελώς την εκτελεστική διαδικασία, όπως η αναγγελία, υπό  συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις αναπόφευκτα συμπαρασύρεται σε κατάρρευση όλη η εκτελεστική διαδικασία. Συνεπώς, η συνέχιση ή η υποκατάσταση καθίστανται δικονομικά άκυρες και μπορεί να προσβληθούν με ανακοπή του αρ. 933 ΚΠολΔ ή όπως εν προκειμένω με το ειδικό ένδικο βοήθημα του αρ. 973 παρ. 6 ΚΠολΔ ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συμπερασματικά, η εκτέλεση που συνεχίζεται με βάση  την εκ των υστέρων ακυρωθείσα κατάσχεση, παραμένει μετέωρη, διότι με την  ακύρωση της κατασχέσεως εκμηδενίζεται η ισχύς  και των  μετέπειτα πράξεων. Δεκτή η ανακοπή.

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 3192/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτούμενο από το Δικαστή Στέργιο Ράπτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 08-07-2021, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …... ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Γεωργίου Καλτσά).

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» που εδρεύει στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενης, ..., αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της ... ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκους διαχειρίστριας των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία … όροφος ...) όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα ... δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποιήσεως απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 η   οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου εταιρείας με την επωνυμία . . · που εδρεύει στην Αθήνα ...  νομίμως  εκπροσωπούμενης  η  οποία  δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση που κατατέθηκε στη Γραμματεία

του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου και προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των παρόντων διαδίκων, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την υπ' αριθμ. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιώς ... που προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην 2η καθ'ης. Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο έκθεμα, συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

 

Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ακυρωθεί άλλως εξαφανισθεί η από 31-05-2021 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της 1ης των καθ' ων και η συνταχθείσα επ' αυτής ./31-05-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών στις 02-06-2021 δυνάμει της οποίας δήλωσε ότι στις 0209-2021 και ώρα 10:00 έως 14:00 θα διενεργηθεί ενώπιον της ως άνω συμβολαιογράφου   αναγκαστικός  πλειστηριασμός για είσπραξη ποσού 200.000 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης και να καταδικασθούν οι καθ' ων στη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ως προς μεν το αίτημα ακύρωσης της δήλωσης συνέχισης δυνάμει του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ ως σήμερα ισχύει ως προς δε τη σύνταξη της ./31-05-2021  πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών δυνάμει του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Ενώ ως προς την ακύρωση της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού παραδεκτά φέρεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (βλ. αρθ. 973 παρ.6 ΚΠολΔ), αντίθετα ως προς την ./31-05-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών . απαραδέκτως φέρεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και έπρεπε να φέρεται με τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και κατά συνέπεια το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Εξάλλου καθ' ο μέρος στρέφεται κατά της 2ης των καθ' ων πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης καθώς, όπως προκύπτει από το ίδιο δικόγραφο της αίτησης ήδη από 20-09-2019 νομιμοποιείται η 1η καθ'ης ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία με έδρα το ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της 2ης καθ' ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.» η παραπάνω δε διαδοχή είχε ήδη συντελεσθεί κατά την άσκηση της αίτησης. Κατόπιν τούτων και κατά το μέρος που η αίτηση κρίθηκε παραδεκτή πρέπει να ερευνηθεί το παραδεκτό, ορισμένο, νόμιμο και ουσία βάσιμο ενός εκάστου λόγου της αίτησης. Προϋπόθεση για το κύρος της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού είναι μεταξύ άλλων και η ύπαρξη υποστατής και τυπικά έγκυρης κατάσχεσης. Αν η κατάσχεση έχει ακυρωθεί, διαγραφεί ή ανατραπεί ή ο επισπεύδων παραιτήθηκε από αυτήν δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί από τον αρχικό επισπεύδοντα η διαδικασία του πλειστηριασμού (βλ. Βαφειάδου εις Απαλαγάκη ΚΠολΔ εκδ. 2010 [Νομική Βιβλιοθήκη] υπό άρθρο 973 αριθ. 1 σελ. 1943)

 

Εν προκειμένω, με τον 1° λόγο της αιτήσεως ο αιτών εκθέτει ότι στις 02-09-2021 εκτίθενται σε πλειστηριασμό οι αναλυτικά στην αίτηση οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Ειδικότερα ότι η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύσθηκε με βάση το ./2018 α' απόγραφο εκτελεστό της ./2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της δικαιοπαρόχου της 1ης  καθ' ης ..., με την οποία διαταγή πληρωμής διατάχθηκε να καταβάλει στην αιτούσα τη διαταγή πληρωμής ποσό 222.139,38 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ενώ δυνάμει της ./06-03-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών επιβλήθηκε κατάσχεση από τη 2η καθ' ης σε βάρος των αναλυτικά στην αίτηση περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών προγραμματίσθηκε δε αρχικώς να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον της αρμοδίας Συμβολαιογράφου Αθηνών στις 09-10-2019 ώστε να πληρωθεί ποσό 200.000,00 ευρώ μέρος δηλαδή της επιταχθείσης οφειλής, ημερομηνία κατά την οποία ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε. Ότι στη συνέχεια επιδόθηκε στον αιτούντα αντίγραφο εκ του 1ου απογράφου εκτελεστού της ιδίας διαταγής πληρωμής από την 1η καθ' ης, αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της 326/2/17-09-2019 απόφασης της ΕΠΑΘ ενεργούσας ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκους διαχειρίστριας των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία με έδρα το ... οπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ...) δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποιήσεως απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με επιταγή προς εκτέλεση με τη ρητή μνεία στην επιταγή ότι, επί μη καταβολής του σχετικού ποσού, η εκτελεστική διαδικασία θα συνεχισθεί εδραζόμενη στην ./06-03-2019 έκθεση κατάσχεσης. Ότι στη συνέχεια ο αιτών άσκησε την από 24-05-2021 αίτηση ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και ενώ ορίσθηκε ως δικάσιμος η 07-06-2021 η 1η καθ' ης δυνάμει της 78205/31-05-2021 πράξης της αρμόδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών την 02-06-2021 προέβη σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού καθόσον δήλωσε ότι στις 2-9-2021 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός παρά το γεγονός ότι την 17-06-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 6/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία το εν λόγω Δικαστήριο διέταξε την ανατροπή της προαναφερθείσας κατάσχεσης και επομένως ακύρως έγινε δήλωση συνέχισης επί πλειστηριασμού ο οποίος ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι ορισμένος και νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 973 παρ.6 και 1019 ΚΠολΔ, πρέπει δε να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι παρόντες διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα εξής: Στις 02-09-2021 εκτίθενται σε πλειστηριασμό οι αναλυτικά στην αίτηση περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες κυριότητας του αιτούντος. Ειδικότερα η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύσθηκε με βάση το ./2018 α' απόγραφο εκτελεστό της 10240/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της, δικαιοπαρόχου της 1ης καθ' ης, 2ης καθ' ης με την οποία διαταγή πληρωμής διατάχθηκε να καταβάλει στην αιτούσα τη διαταγή πληρωμής ποσό 222.139,38 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ενώ δυνάμει της ./06-03-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών . επιβλήθηκε κατάσχεση από τη 2η καθ' ης σε βάρος των αναλυτικά στην αίτηση περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών προγραμματίσθηκε δε αρχικώς να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον της αρμοδίας Συμβολαιογράφου Αθηνών . στις 09-10-2019 ώστε να πληρωθεί ποσό 200.000,00 ευρώ μέρος δηλαδή της επιταχθείσης οφειλής, ημερομηνία κατά την οποία ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε . Στη συνέχεια επιδόθηκε στον αιτούντα αντίγραφο εκ του 1ου απογράφου εκτελεστού της ιδίας διαταγής πληρωμής από την 1Π καθ' ης, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της 326/2/17-09-2019 απόφασης της ΕΠΑΘ ενεργούσας ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκους διαχειρίστριας των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία_... που εδρεύει στην Αθήνα (οδός .) δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποιήσεως απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με επιταγή προς εκτέλεση με τη ρητή μνεία στην επιταγή ότι, επί μη καταβολής του σχετικού ποσού, η εκτελεστική διαδικασία θα συνεχισθεί εδραζόμενη στην ./06-03-2019 έκθεση κατάσχεσης. Στη συνέχεια ο αιτών άσκησε την από 24-05-2021 αίτηση ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και, ενώ ορίσθηκε ως δικάσιμος για τη συζήτηση της ανατροπής κατάσχεσης η 07-06-2021, η 1η καθ' ης δυνάμει της ./31-05-2021 πράξης της αρμόδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών την 02-06-2021 προέβη σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού καθόσον δήλωσε ότι στις 2-9-2021 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός. Ωστόσο η εν λόγω δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού πάσχει ακυρότητα καθώς, σύμφωνα και με τα προδιαληφθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, την 17-06-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 6/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία το εν λόγω Δικαστήριο διέταξε την ανατροπή της προαναφερθείσας κατάσχεσης και επομένως ακύρως έγινε δήλωση συνέχισης επί πλειστηριασμού ο οποίος ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης. Κατόπιν τούτων η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσία βάσιμη και να ακυρωθεί η από 31-05-2021 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της 1ης καθ' ης με την οποία η τελευταία δήλωσε ότι στις 2-9-2021 και ώρα 10:00 έως 14:00 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ή του νομίμου αναπληρωτή της για είσπραξη ποσού 200.000,00 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των παρόντων διαδίκων κατ' άρθρο179 ΚΠολΔ (ιδιαίτερη δυσχέρεια στην ερμηνεία του κανόνα που εφαρμόσθηκε).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης καθ'ης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την 2η καθ'ης

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς την 1η καθ' ης

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 31-05-2021 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της 1ης καθ' ης με την οποία η τελευταία δήλωσε ότι στις 2-9-2021 και ώρα 10:00 έως 14:00 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ... ή του νομίμου αναπληρωτή της για είσπραξη ποσού 200.000,00 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των παρόντων διαδίικων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 27-08-2021

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)