ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ (Ασφ.Μ.)Αθ 90/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενδεχόμενος δόλος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

Κρίθηκε, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης επί πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει την αίτηση υπαγωγής οφειλέτριας στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, λόγω ενδεχόμενου δόλου. Διατάσσει παράλληλα την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούσης εφέσεως. Συντάσσεται πλήρως με το ελάχιστο περιεχόμενο της ένστασης δόλου, όπως αυτό καθορίστηκε με τις πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου (59/2021, 1174/2019, 515/2018, 156/2018).

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη).

 

 

 

Αριθμός απόφασης 90/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Γεωργία Φούντζουλα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 15-11-2021 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  …. Aττικής, οδός αρ.     με ΑΦΜ: …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχαήλ Κούβαρη.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», (πρώην «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Financial Planning Services»), με Α.Φ.Μ. …. - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. …, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου 27 και Αρχιμήδου, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αριθμ 220/1/13.3.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO No. 1 Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών …., νομίμως εκπροσωπούμενης, και της τελευταίας («CAIRO No. 1 Finance Designated Activity Company»] ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUR0BANK ERGASIAS», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 'Οθωνος, αρ. 8, με ΑΦΜ …, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και κατά αυτής της ίδιας της ως άνω ειδικής διαδόχου της, της οποίας (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUR0BANK ERGASIAS») καθολική διάδοχος τυγχάνει η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 'Οθωνος αριθ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. …. - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό ….], η οποία [«doValue Greece Ανώνυμη Εταρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»] παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. …, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. …., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ…., κατόπιν διάσπασης της τελευταίας (διασπώμενης) δι' απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα (επωφελούμενη), εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. ./16-04-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ'αριθμ. πρωτ. ./16-4-2021 και ./16-4-2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, η οποία ενεργεί ατομικώς αλλά και ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», η οποία δεν παραστάθηκε, 4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αριθ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. …. - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό …..), ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ' αριθμ. …. και …./20-3-2020), η οποία δεν παραστάθηκε και 5) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, με Α.Φ.Μ….., η οποία ενεργεί ατομικώς αλλά και ως ειδική διάδοχος της κυπριακής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", .η οποία ήταν καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-10-2021 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ : …/106/20-10-2021 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν στη δίκη ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, και κατέθεσαν έγγραφα σημειώματα εντός προθεσμίας χορηγηθείσας από το Δικαστήριο και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενες υπ' αριθμ. ./22-10-2021, ./22-10-2021, ./22-10-2021 και ./22-10-2021 αντίστοιχα εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με την κάτω από αυτήν πράξη κατάθεσης και πράξη ορισμού δικασίμου, καθώς και κλήση για εμφάνιση στη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εντός της προθεσμίας που είχε ορισθεί (τριών -3- ημερών προ της δικασίμου) στις 2η, 3η, 4η και 5η των καθ' ων. Ωστόσο, κατά την εν λόγω δικάσιμο αυτές δεν εμφανίσθηκαν και πρέπει να δικασθούν ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (βλ άρθρα 691 παρ. 1,696 παρ. 1 και 699 ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 Ν.4161/2013, «αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη». Όπως γίνεται αντιληπτό το άρθρο 6 παρ. 5 επιτρέπει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της κύριας αίτησης και ανάγκης προστασίας του οφειλέτη μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 5 είναι οι εξής: α) εμπρόθεσμη άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απορριπτικής αποφάσεως επί της αιτήσεως υπαγωγής στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, β) έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας, καθόσον το άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρεται σε αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι εν γένει των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, συνεπώς προϋποθέτει έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 924 επ. ΚΠολΔ. Η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, την έκδοση απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Το επικείμενο της εκτέλεσης δεν αρκεί. Επομένως η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής και η έκδοση αυτής δεν αρκούν για την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 5 Ν.3869/2010, γ) πιθανολόγηση ευδοκίμησης της έφεσης, δ) πιθανολόγηση ότι θα προκληθεί ουσιώδης (και όχι ανεπανόρθωτης) βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος από την επίσπευση σε βάρος του αναγκαστικής εκτέλεσης. II αίτηση του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 στρέφεται μόνο κατά των πιστωτών, που έχουν ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, συνεπώς δεν νομιμοποιούνται παθητικά άλλοι πιστωτές, που δεν έχουν θέσει σε κίνηση την αναγκαστική εκτέλεση. Ωστόσο, η απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 σε περίπτωση χορήγησης αναστολής, ισχύει erga omnes. Κάθε διάθεση μετά την απόφαση αναστολής είναι άκυρη κατά το άρθρο 175 ΑΚ. Η ακυρότητα αυτή είναι απόλυτη, ακόμη και κατά του καλόπιστου τρίτου, καθότι επέρχεται ex lege, ακόμη και αν δεν αναφέρει κάτι σχετικό η απόφαση. Συνεπώς, δεν επιβάλλεται η υποβολή του οφειλέτη σε συνεχείς διαδικασίες αναστολής αναγκαστικών εκτελέσεων μετά την έκδοση μίας θετικής απόφασης κατά το άρθρο 6 παρ. 5 (ΕιρΑΘ, 3/2015, ΤΝΠ ΔΣΑ , Βενιέρης-Κατσάς, Εφαρμογή του Ν.3869/2010, Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 286 επ. και Γ 'έκδοση, 2015 σελ 409 επ.).

 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 156/2018 και 515/2018 Α.Π. έχει νομολογηθεί : «Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη και επομένως παραδεκτή, κατά το άρθρο 262: ΚΠολΔ η ένσταση της πιστώτριας Τράπεζας ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων των προς αυτήν χρηματικών οφειλών από ενδεχόμενο δόλο, με την έννοια ότι συμφώνησε με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, παρότι πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, καθώς και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό».

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 763 παρ. 3 εδ. 1 που έχει εφαρμογή στις περί εκούσιας δικαιοδοσίας διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ισχύει δυνάμει των άρθρων 17 παρ. 11, 110 παρ. 21 Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51) και 1 περ. α' Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ Α 168) «Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεση της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση». Περαιτέρω, ως προεκτέθηκε, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013) προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 6 Ν. 3869/2010 σύμφωνα με την οποία «Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.». Είναι προφανές ότι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 ν. 3869/2010 αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη όχι με βάση την ίδια την απόφαση περί ρύθμισης των οφειλών του κατά το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, καθόσον με την παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου, η οποία παραμένει σε ισχύ παρά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4161/2013, εξακολουθεί να υφίσταται η απαγόρευση δικαστικής αναστολής της απόφασης που ορίζει μηνιαίες καταβολές. Επομένως, το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010, έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από άλλη αιτία, όπως λχ. από την ύπαρξη άλλου εκτελεστού τίτλου (904 ΚΠολΔ), ο οποίος παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο να επιτύχει δια των μέσων της αναγκαστικής εκτέλεσης τη συμμόρφωση του υπόχρεου συνιστάμενη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή του και τη συνακόλουθη ικανοποίηση του δικαιώματος του. Ως προς το δικαστήριο δε που είναι αρμόδιο να δικάσει την άνω αναστολή, ο νόμος δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση, γι' αυτό θα πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει σήμερα, που ορίζει ότι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του είναι αρμόδια να αποφασίσουν για τη τύχη της άνω αιτήσεως αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει εις βάρος του οφειλέτη.

 

Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση εκθέτει τα εξής: Ότι με την από 13-06-2012 και με αρ. κατάθεσης 2012 αίτηση που κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ζήτησε την υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010. Ότι επί της αίτησης αυτής, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2018 απορριπτική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία δέχθηκε την προταθείσα από μέρους των καθ' ων ένσταση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών. Ότι κατά της ανωτέρω απόφασης, άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 13.5.2019 με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ: /2019 και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ: /2019 έφεση, η οποία θα συζητηθεί στις 01-04-2022 και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Βάσει των ανωτέρω και επικαλούμενη άμεσο κίνδυνο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της, δεδομένου ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της από την πρώτη καθ' ης, αφού σε αυτήν έχει κοινοποιηθεί ήδη από την 13-10-2021 ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από α' απόγραφο εκτελεστό της υπ' αρ. …. 2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την παρά πόδας αυτού από 05-10-2021 επιταγή προς εκτέλεση, ζητεί να διαταχθεί: α) η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδει σε βάρος της η πρώτη των καθ' ων, β) η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, γ) η απαγόρευση αλλοίωσης ή μείωσης της πραγματικής κατάστασης της περιουσία της, απαγορευόμενης κάθε πράξεως εκτελέσεως κατ' αυτής, καθώς επίσης και η επιβάρυνση της περιουσίας της με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και δ) η καταδίκη της πρώτης των καθ' ων στη δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 763 παρ. 3 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Πλην όμως, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της 2η, 3η, 4η και 5η των καθ' ων, τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, ελλείψει παθητικής νομιμοποίησής τους, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς, κατά τα αναφερόμενα στην ένδικη αίτηση, όπως εκτιμάται το περιεχόμενο της στο σύνολο του, η αιτούσα δεν επικαλείται την από μέρους τους επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατά δε το μέρος που η ένδικη αίτηση στρέφεται κατά της πρώτης καθ' ης, η ένδικη αίτηση είναι παραδεκτή, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 ν. 3869/2010, δεδομένου ότι κατά της αιτούσας έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού σε αυτήν έχει ήδη επιδοθεί από την πρώτη καθ' ης την 13-10-2021 κεκυρωμένο αντίγραφο από α' απόγραφο εκτελεστό της υπ' αρ. /2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την από 5-10-2021 επιταγή προς πληρωμή, όπως και η ίδια η αιτούσα αναφέρει στην υπό κρίση αίτηση της, πλην των υπό στοιχ. β' και γ' αιτημάτων, τα οποία τυγχάνουν μη νόμιμα και εξ αυτού του λόγου απορριπτέα, αφού αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.3869/2010 είναι η αναστολή της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της αιτούσας μετά την έκδοση οριστικής απορριπτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και όχι η πρόληψη των ατομικών διωκτικών μέτρων εν γένει, ενώ σε κάθε περίπτωση η απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών της στοιχείων θα επέλθει αυτοδικαίως σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση και ανασταλεί η σε βάρος της επισπευδόμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του γ' εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010. Επίσης, μη νόμιμο και απορριπτέο τυγχάνει το υπό στοιχ. δ' αίτημα περί καταδίκης της πρώτης των καθ' ων στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, αφού από όλο το πνεύμα του νόμου 3869/2010 προκύπτει ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμεί να τίθεται στην όλη διαδικασία ζήτημα επιδίκασης δικαστικών εξόδων (Ειρ Θεσ 998/2014, ΤΝΠ Νόμος). Πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώτης των καθ' ων που παραστάθηκε στη δίκη αρνήθηκε αιτιολογημένα την αίτηση.

 

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, και από όλη την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Με την από 13-06-2012 και με αρ. κατάθεσης .2012 αίτηση της του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, η οποία συζητήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου την 12-02-2018, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και χωρίς δόλο από μέρους της μόνιμη περιέλευσή της σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, ζητούσε την ρύθμιση των οφειλών της προς τις καθ' ων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, με την εξαίρεση του ακινήτου της που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της από την εκποίηση, κατ' άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω αίτηση της. Επί της παραπάνω αιτήσεως της αιτούσας εξεδόθη η υπ' αρ. ..2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου με την οποία απορρίφθηκε αυτή ως κατ' ουσίαν αβάσιμη, δεχόμενη την προβληθείσα από μέρους των καθ' ων πιστωτών της ένσταση περί δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμών. Κατά της απόφασης αυτής, η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον τούτο δεν αμφισβητήθηκε, την από 13-05-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ: ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με υπ' αρ. ΓΑΚ/ΕΑΚ: πράξη κατάθεσης δικογράφου και ταυτάριθμη πράξη ορισμού συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση της, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 01-04-2022, επικαλούμενη ως λόγο έφεσης εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση αποδεικτικού υλικού ως προς το ζήτημα της ύπαρξης του δόλου στο πρόσωπο της. Ακολούθως δε, άσκησε και την κρινομένη αίτηση της με το περιεχόμενο και αιτήματα που εκτέθηκαν ανωτέρω, δεδομένου ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της από την πρώτη καθ' ης, αφού όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σε αυτήν έχει κοινοποιηθεί ήδη από την 13-10-2021 ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από α' απόγραφο εκτελεστό της υπ' αρ. 2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την παρά πόδας αυτού από 05-10-2021 επιταγή προς εκτέλεση. Με το πρώτο σκέλος του λόγου της ως άνω έφεσης η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη έσφαλε και πρέπει να εξαφανιστεί, διότι έλαβε υπ' όψιν της και δέχτηκε ένσταση αόριστη. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η υποβληθείσα από τις καθ' ων πιστώτριες της ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών είναι αόριστη, καθώς δεν επικαλέστηκαν οι τελευταίες συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να τεκμηριώνουν το ουσιαστικό περιεχόμενο της ένστασης τους. Από την επισκόπηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, πιθανολογείται ότι η προσβαλλόμενη εσφαλμένως και μη ορθώς δεν απέρριψε την ένσταση δόλου των καθ' ων πιστωτριών της ως αόριστη, καθώς δεν εξειδικεύονται τα πραγματικά περιστατικά που την θεμελιώνουν, από τα οποία να διαφανεί ότι η αιτούσα γνώριζε ότι θα αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τα δάνεια της ή προέβλεψε το ενδεχόμενο να μην τα εξυπηρετήσει ως πιθανό και το αποδέχθηκε [δεδομένης της έννοιας του δόλου ως εσωτερικής κατάστασης, η οποία ωστόσο εξωτερικεύεται με σειρά ενεργειών και σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες) και, ειδικότερα, όπως προβλήθηκε από τις καθ' ων πιστώτριες της, δεν μνημονεύεται ο χρόνος λήψης των φερόμενων προς ρύθμιση δανείων και το ύψος των μηνιαίων εισοδημάτων της αιτούσας, ούτε το ύψος της μηνιαίας δόσης των δανείων, ώστε να φανεί ότι η αιτούσα αδυνατούσε εξ αρχής να ανταποκριθεί στις αναληφθείσες δανειακές της υποχρεώσεις ή προέβλεψε την περιέλευσή της σε αδυναμία πληρωμών ως πιθανή και την αποδέχθηκε. Περαιτέρω από την εξέταση της δικογραφίας πιθανολογήθηκε ότι η οικονομική κατάσταση της αιτούσας, η οποία είναι συνταξιούχος, λαμβάνουσα μηνιαία σύνταξη ανερχόμενη στο καθαρό ποσό των 691,63 ευρώ, δεν παρουσιάζει καμία προοπτική βελτίωσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών της στο άμεσο μέλλον, ενώ έχει υποστεί μεγάλη μείωση των εισοδημάτων της από τον χρόνο λήψης των δανείων της κατά τα έτη 2002 - 2007 έως σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημα της αιτούσας κατά το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) ανήλθε σε € 23.750,63, έναντι € 14.676,61 κατά το φορολογικό έτος 2016, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων ετών, ενώ κατά τη συζήτηση της αίτησης ρύθμισης των οφειλών της η μηνιαία σύνταξη της ανερχόταν στο ποσό των 1.200 ευρώ περίπου. Ως εκ τούτων, πιθανολογήθηκε ότι η ασκηθείσα έφεση θα ευδοκιμήσει κατ' ουσία. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 ν.3869/2010 σκοπούς, διότι αν αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της, ήτοι το υπό στοιχεία διαμέρισμα του α' ορόφου, επιφανείας κύριων χώρων 101,30 τ.μ. και βοηθητικών χώρων (ήτοι της υπ' αριθμ. ΑΠ. αποθήκης του υπογείου ορόφου επιφανείας 8,11 τ.μ. και της υπ' αριθμ. Ρ. . θέσης στάθμευσης επιφανείας 10,15 τ.μ.) 18,26 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Αττικής επί της οδού αρ… και της ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στην παραπάνω αίτηση της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη από την αιτούσα, εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου της κύριας κατοικίας της, ενώ, περαιτέρω, η αιτούσα στερούμενη επαρκούς εισοδήματος, θα αδυνατεί να μισθώσει άλλη κατοικία, δεδομένου ότι το έτερο ακίνητο που διαθέτει και βρίσκεται στους είναι μη κατοικήσιμο. Περαιτέρω η πρώτη καθ' ης δεν θα υποστεί καμία ζημία από την υπό κρίση αναστολή δοθέντος ότι η χορήγηση της επιφέρει την αυτοδίκαιη απαγόρευση εκποίησης και μεταβολής της περιουσιακής της κατάστασης και συνεπώς μπορεί στην περίπτωση της απόρριψης της έφεσης της να εκτελέσει σε βάρος της περιουσίας της ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον η κύρια κατοικία της είναι ήδη προσημειωμένη, και ως εκ τούτου δεν κινδυνεύουν με ενδεχόμενη μεταβίβαση της από την πλευρά της. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι η ως άνω έφεση της αιτούσας θα ευδοκιμήσει αφού συντρέχουν στο πρόσωπο της οι οριζόμενες στις διατάξεις του ν. 3869/2010 προϋποθέσεις, καθώς πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες της, ενώ η παραπάνω κατοικία αποτελεί την κύρια κατοικία της (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010). Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 13-05-2019 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσης, με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ: …. και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ: ….. η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 01-04-2022, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης, 3ης, 4ης και 5ης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς τις 2η, 3η, 4η και 5η των καθ' ων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς την πρώτη καθ' ης.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολής εναντίον της περιουσίας της αιτούσας μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13-05-2019 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσής της, με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ: …. και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ΓΑΚ/ΕΑΚ:         κατά της με αριθμό ….. 2018 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας - ν. 3869/2010 του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία διαδίκων και Πληρεξούσιων Δικηγόρων την 13/12/2021.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)

                                         ΟΛΓΑ ΜΠΕΚΡΑΚΗ