ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ) 656/2020

 

Απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας -.

 

Παράνομη κήρυξη αναδασώσεως ακινήτου εντός προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού. Δεκτή αίτηση ακύρωσης απόφασης του ΓΓΠ Αττικής με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση, κατά το μέρος που με αυτήν κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση ιδιοκτησίας της αιτούσας. Κρίθηκε ότι η επίδικη έκταση εμπίπτει εντός της κηρυχθείσας αναδασωτέας με την προσβαλλόμενη απόφαση μείζονος εκτάσεως μη νομίμως. Δεν έχουν κατ’ αρχήν τον χαρακτήρα δάσους και δασικής έκτασης, μεταξύ άλλων, εκτάσεις συμπεριλαμβανόμενες εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923. Ως οικισμοί δε προϋφιστάμενοι του έτους 1923 νοούνται όχι μόνον εκείνοι που έχουν νομίμως οριοθετηθεί, αλλά και εκείνοι, για τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι προϋπήρχαν του έτους 1923, έστω και αν δεν έχουν νομίμως οριοθετηθεί.

 

 

Αριθμός απόφασης 656/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

Με μέλη τους: Μαρία Τσιρακάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη Γεωργίου και Ιουλία Γεωργούλια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

 

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, με γραμματέα την Καλλιόπη Κοκκίνη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 6 Απριλίου 2010 αίτηση ακύρωσης (αριθμ. κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Ε ./14-4-2010 και αριθμ. καταχώρισης, κατόπιν περιέλευσης στο Δικαστήριο τούτο, ΑΚ ./19-12-2011),

 

τ η ς ..., κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής (..), η οποία δεν παρέστη, πλην νομιμοποίησε τον υπογράφοντα το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης

 

κ α τ ά : 1) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλματικής Αλλαγής, ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 2) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ήδη, Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που παραστάθηκαν με τον Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Αλέξιο Ζαχείλα.

 

Ο αντιπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που παρέστησαν, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του π.δ/τος 18/1989, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α 112/10.7.2009) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α 213/17-12-2010) ότι δεν θα προβεί σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.

 

Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε με ανάγνωση της έκθεσης από την εισηγήτρια Ειρήνη Γεωργίου, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού

 

Μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,

 

αποφασίζει τα εξής:

 

1. Επειδή, για την υπό κρίση αίτηση έχει κατατεθεί το νόμιμο, κατά τον κρίσιμο χρόνο, παράβολο (σχετ. το υπ αριθμ. ./14-4-2010, Σειράς Α, ειδικά έντυπο παραβόλου).

 

2. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, που παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών από το Συμβούλιο της Επικρατείας ,κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3900/2010, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της 880/2019 προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

 

3. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ αρ../25-1-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 35/3-2-2010), με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα, έκταση, συνολικού εμβαδού 4.917.252 στρεμμάτων, που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας των Δήμων Μαραθώνα, Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης, Δροσιάς, Νέας Μάκρης, Πικερμίου, Παλλήνης, Ανθούσας, Διονύσου, Κηφισιάς, Γέρακα, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης του Ν. Αττικής και κάηκε από την πυρκαγιά της 21ης-24ης Αυγούστου 2009, κατά το μέρος που με αυτήν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσας, κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση, φερομένης ιδιοκτησίας της, εμβαδού 2.186,30 τ.μ., στη θέση «Σπάτα» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Διονύσου).

 

4. Επειδή, νομίμως συζητήθηκε η υπόθεση χωρίς την παρουσία της αιτούσας, καθόσον, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό, που υπάρχει στο φάκελο, επιδόθηκε νομίμως στον πληρεξούσιο δικηγόρο της αντίγραφο της μνησθείσας προδικαστικής απόφασης.

 

5. Επειδή, η αιτούσα με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινομένη αίτηση, δεδομένου ότι επικαλείται δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου επί της επίδικης εκτάσεως, που εμπίπτει εντός της ευρύτερης έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα με την επίμαχη πράξη. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση, ασκηθείσα εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς είναι περαιτέρω εξεταστέα, κατά το μέρος που πλήττει την προσβαλλόμενη πράξη ως προς την κήρυξη αναδασωτέας της προαναφερθείσας έκτασης, επιφανείας 2.186,30 τ.μ..

 

6. Επειδή, το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι «δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». Εξάλλου, κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, «κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ήν ευρίσκονται, εφ όσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών. », ενώ, κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόμου, «η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι αποφάσεως του οικείου νομάρχου (ήδη δε, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ν. 2503/1997 ΦΕΚ Α΄ 1070), καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 998/1979 «ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων, η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις εκδίδεται μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών (ήδη, δύο μηνών, άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2040/1992, ΦΕΚ Α΄ 70) από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής ». Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η ως άνω συνταγματική διάταξη, η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτήρα της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης, η αιτιολογία, όμως, αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (βλ. ΣτΕ 4553/2015, 3168/2015, 2728/2013, 3428/2011, 4659/2011, κ.ά.).

 

7. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης, ορίζεται ότι: «Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου: α) ... β) ... γ) ... δ) ... ε) Αι περιοχαί, δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομησίμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν. 947/1979....». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής δεν έχουν, καταρχήν, το χαρακτήρα δάσους και δασικής έκτασης, μεταξύ άλλων, εκτάσεις συμπεριλαμβανόμενες εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923. Ως οικισμοί δε προϋφιστάμενοι του έτους 1923 νοούνται όχι μόνον εκείνοι που έχουν νομίμως οριοθετηθεί, αλλά και εκείνοι, για τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι προϋπήρχαν του έτους 1923, έστω και αν δεν έχουν νομίμως οριοθετηθεί. Στην τελευταία, όμως, περίπτωση, η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική αρχή, σε συνεργασία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με την πολεοδομική αρχή, οφείλει να εκφέρει δική της αιτιολογημένη κρίση, αφενός μεν ως προς το ζήτημα αν υφίσταται πράγματι στην περιοχή οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 και αφετέρου αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού (πρβλ. ΣτΕ 4457/2005, 4454/2005, 282/2005, 1578/2003). Περαιτέρω, δεν αποκλείεται μεν να περιλαμβάνονται εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα στα όρια οικισμού προϋφισταμένου του 1923, η κρίση όμως των δασικών οργάνων ότι η έκταση, για την οποία πρόκειται, αν και εμπίπτει στα όρια οικισμού, έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, έχει, παρά ταύτα, χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης, και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση καταστροφής της δασικής βλάστησης είναι αναδασωτέα, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς (πρβλ. ΣτΕ 3351/2014, 4989/2013, 4254/2009, 4457/2005).

 

8. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η υπ αρ. πρωτ. ./17-8-2015 έκθεση απόψεων (άρθρου 23 παρ.1 του π.δ. 18/1989, ΦΕΚ Α 8) του Δασάρχη Πεντέλης, προκύπτουν τα ακόλουθα : Με την προσβαλλόμενη απόφαση από τη συνολικά καείσα, κατά την πυρκαγιά της 21ης 24ης Αυγούστου 2009, έκταση (εμβαδού 85.001,747 στρεμμάτων), που εμπίπτει στα όρια ευθύνης του Δασαρχείου Πεντέλης, όπως αυτή απεικονίζεται με μπλε οριογραμμή στα επισυναπτόμενα αποσπάσματα χαρτών Γ.Υ.Σ. (...), που συνοδεύουν αυτήν, κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, αλλά και λόγω παράνομης εκχέρσωσης: Α) δημόσιες, ιδιωτικές, δημόσιες διακατεχόμενες, δάση και δασικές εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 4.477,429 στρ., που βρίσκονται εντός των ορίων των προαναφερθεισών στη σκέψη 3 της παρούσας απόφασης περιοχών, οι οποίες απεικονίζονται με πράσινο χρώμα (δάση και δασικές εκτάσεις κατά την ημέρα της πυρκαϊάς), πράσινο με μαύρη διαγράμμιση (εποικιστικές εκτάσεις που έφεραν δασική βλάστηση την ημέρα της πυρκαγιάς), καφέ (δασωθέντες αγροί) και πράσινο με μπλε διαγράμμιση (άλση πάρκα) και Β) εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 439,823 στρ., που απεικονίζονται στα ως άνω διαγράμματα των χαρτών με κόκκινο χρώμα, κόκκινο με μαύρη διαγράμμιση, καφέ με μαύρη διαγράμμιση οι οποίες δεν έφεραν μεν δασική βλάστηση κατά την ημέρα της πυρκαϊάς, αλλά άλλαξαν παράνομα χρήση (εκχερσώθηκαν) ,εκτός από έκταση, εμβαδού 29,502 στρ., η οποία σκιαγραφείται με κόκκινο χρώμα και διαγράμμιση συνεχούς και στικτής μαύρης γραμμής, εναλλάξ, απεικονίζεται στο συμπληρωματικό απόσπασμα Γ.Υ.Σ 6436/8 και δεν προσμετράται στην κηρυχθείσα αναδασωτέα έκταση. Εξάλλου, με την παράγραφο Γ (περίπτ. 2) της προσβαλλόμενης απόφασης εξαιρέθηκαν από την αναδάσωση, μεταξύ άλλων, εκτάσεις ευρισκόμενες εντός της οριογραμμής της καείσας έκτασης, που απεικονίζονται με μπλε χρώμα στα ως άνω διαγράμματα και αποτελούν εκτάσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ρυμοτομικό σχέδιο, συνολικού εμβαδού 180,079 στρ.. Η προσβαλλόμενη απόφαση αναδάσωσης ερείδεται στην υπ αριθμ. ./16-11-2009 πρόταση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Δασάρχη Πεντέλης, καθώς και στην από 16-11-2009 εισηγητική έκθεση Δασολόγων του ίδιου Δασαρχείου. Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση των δασολόγων του Δασαρχείου Πεντέλης ..., κατόπιν φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών των ετών 1937, 1938, 1945, 1960, 1967, 1978, 1988, 1993 και 2001 και ορθοφωτοχαρτών των ετών 2004, 2008 και 2009, τα τμήματα, που απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ήσαν κατά τα έτη 1937-1939 και παρέμειναν μέχρι την ημερομηνία της πυρκαγιάς δάσος χαλεπίου πεύκης με υπόροφο αειφύλλων πλατυφύλλων (μέσο ποσοστό εδαφοκάλυψης άνω του 25%, ποσοστό ανωρόφου άνω του 20%), τα δε τμήματα, που απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, ήσαν δασικά (δάσος πεύκης με υπόροφο αειφύλλων πλατυφύλλων) κατά το παρελθόν (κατά τα έτη 1937 -1938) και κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς ήταν εκχερσωμένα, ενώ με το ίδιο χρώμα (κόκκινο) απεικονίζονται εκτάσεις, που είχαν δασική μορφή έως το 1978, ακολούθως δε, εκχερσώθηκαν, μεταξύ των ετών 1978 και 2008. Σύμφωνα με την από 17-8-2015 (υπ αριθμ. πρωτ. ./17-8-2015) έκθεση απόψεων του Δασάρχη Πεντέλης (άρθρου 23 παρ.1 του π.δ/τος 18/1989 ,ΦΕΚ Α 8), για τον προσδιορισμό της επίδικης έκτασης, εμβαδού 2.186,30 τ.μ. (ή 2.179,68 τ.μ., σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. ../17-8-2015 έγγραφο του Δασάρχη Πεντέλης), προσκομίστηκε στο Δασάρχη Πεντέλης απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου με ΚΑΕΚ ... και, αφού λήφθηκαν υπόψη οι πίνακες συντεταγμένων του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), η εν λόγω έκταση τοποθετήθηκε στον υπ αριθμ. .. (κλ. 1:5000) χάρτη Γ.Υ.Σ., απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην προσβαλλόμενη απόφαση καθώς και στην ως άνω έκθεση απόψεων. Σε αυτό η ένδικη έκταση, που κηρύσσεται αναδασωτέα το πρώτον με την προσβαλλόμενη απόφαση, απεικονίζεται με πράσινο χρωματισμό (ως δασική έκταση κατά την ημέρα της πυρκαϊάς). Όπως αναφέρεται στην μνησθείσα έκθεση ελέγχου : α) ο δασικός χαρακτήρας της επίμαχης εκτάσεως προκύπτει από τον Προσωρινό Κτηματικό Χάρτη (Π.Κ.Χ.) και τον Προσωρινό Κτηματικό Πίνακα (Π.Κ.Π.) της περιοχής της Κοινότητας Σταμάτας (νυν Δήμου Διονύσου), βάσει των οποίων εμπίπτει εντός του ευρύτερου κωδικού ... και χαρακτηρίζεται ως δημόσια δασική έκταση, σύμφωνα με την υπ αριθμ..../23-2-79 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, β) όταν αναρτήθηκε ο Π.Κ.Χ. (το έτος 1985) δεν υποβλήθηκε υπόμνημα για την επίμαχη έκταση από την αιτούσα (ή από τρίτο), γ) η έκταση αυτή έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του ν. 2308/1995 (τα στοιχεία της οποίας βασίζονται στους Δασικούς Χάρτες) στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου για δασικές εκτάσεις περιοχής του Ο.Τ.Α. Σταμάτας (ήδη, Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου), επί των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας. Εξάλλου, σκοπός της κήρυξης των ως άνω αναφερομένων εκτάσεων ως αναδασωτέων με την προσβαλλόμενη απόφαση είναι «η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτών, ο αποκλεισμός της διάθεσής τους για άλλη χρήση και η αποκατάσταση της καταστραφείσας από την πυρκαγιά της 21ης - 24ης Αυγούστου 2009 δασικής βλάστησης και των εν μέρει παρανόμων εκχερσώσεων αυτής, αποτελούμενης από δάσος χαλεπίου πεύκης και υπόροφο βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων (πρίνους, σχίνους και αγριελιές) καθώς και νεαρής ηλικίας πευκοδάσος, η βλάστηση του οποίου, μετά από τις πυρκαγιές παρελθόντων ετών, είχε αρχίσει να αποκαθίσταται με φυσική αναγέννηση, όπως και η εξασφάλιση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της υφιστάμενης πανίδας που απαντάται στις περιοχές αυτές και των βιοτόπων αυτής».

 

9. Επειδή, η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση και το νομίμως κατατεθέν επ αυτής υπόμνημα, κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, προβάλλει, κατ αρχάς, ότι η επίδικη έκταση βρίσκεται στη θέση «Σπάτα» της προαναφερόμενης κτηματικής περιφέρειας και εντός του προϋφιστάμενου του έτους 1923 (σύμφωνα με την υπ αριθμ. ./24.11.1997 διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) οικισμού «Σταμάτα Σπάτα», και ως εκ τούτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6 περ. ε του ν.998/1979, δεν εφαρμόζεται, εν προκειμένω, η δασική νομοθεσία. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της επικαλείται και προσκομίζει παραδεκτώς τα ακόλουθα έγγραφα: α) την με χρονολογία Ιανουάριος 2017 τεχνική έκθεση του τοπογράφου μηχανικού ..., στην οποία αναφέρεται ότι η υπό ΚΑΕΚ ... ιδιοκτησία της, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Σταμάτας Αττικής εμπίπτει εντός του υποβάθρου οικιστικών πυκνώσεων του Δήμου Διονύσου Αττικής και φαίνεται με πορτοκαλί διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα του υπ αριθμ. 2007-9 ορθοφωτοχάρτη της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. («ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»), που υποβλήθηκε στις 22.12.2016, β) το υπ αριθμ. πρωτ. ./20.5.2015 απαντητικό προς την αιτούσα έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, στο οποίο αναφέρεται ότι η επίδικη έκταση, που αποτυπώνεται στο με χρονολογία Οκτώβριος 2013 διάγραμμα των προτεινόμενων ορίων οικισμού «Σταμάτα - Σπάτα - Παλαιά Σταμάτα» του τοπογράφου μηχανικού ... βρίσκεται εντός των προτεινόμενων, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου, ορίων του ως άνω οικισμού, γ) το από Οκτώβριος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησιών πολλών ιδιοκτητών στην θέση «Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα» εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Σταμάτας, στο οποίο η επίμαχη ιδιοκτησία αποτυπώνεται εντός του προτεινόμενου ορίου οικισμού, με βάση το από Οκτώβριος 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού ..., το οποίο συνοδεύει το υπ αριθμ. πρωτ. ./27-4-2015 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, που εγκρίθηκε με την ./2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, δ) την υπ αριθμ. πρωτ. ./17-1-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Διονύσου, σύμφωνα με την οποία στις 22-12-2016 απεστάλησαν για ανάρτηση στην «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» τα περιγράμματα των οικιστικών περιοχών του Δήμου, με πορτοκαλί χρώμα, όπως προκύπτει από το συνημμένο σε αυτήν σχεδιάγραμμα και ε) την υπ αριθμ. πρωτ. ./2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίνεται η παρέμβαση του Δήμου Διονύσου στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» και στην οποία αναφέρεται ότι ο οικισμός «Σταμάτα-Σπάτα» αποτελεί νομίμως προϋφιστάμενο του έτους 1923 οικισμό, για τον οποίο δεν έχει καθορισθεί περίγραμμα, είτε βάσει π.δ/τος, είτε βάσει νομαρχιακής πράξης.

 

10. Επειδή, ακολούθως, εν όψει του ως άνω ισχυρισμού καθώς και των προσκομισθέντων από την αιτούσα στοιχείων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επίδικες εκτάσεις περιλαμβάνονται στον προσωρινό κτηματικό πίνακα, που αφορά στην κτηματική μονάδα της Κοινότητας Σταμάτας, το Δικαστήριο με τη 880/2019 προδικαστική απόφαση αυτού έκρινε αναγκαίο να αναβάλλει την οριστική κρίση του και να ζητήσει από τη Διοίκηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δασαρχείο Πεντέλης) : α) να προσδιορισθεί η θέση του οικισμού «Σταμάτα Σπάτα», που χαρακτηρίσθηκε οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 με την υπ αριθμ. ./24.11.1997 πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, να καθορισθούν τα όρια αυτού, σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμη καθορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ/μα της 2/13.3.1981, καθώς και η σχέση του οικισμού αυτού προς την έκταση, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που αφορά, ειδικότερα, στα διοικητικά όρια της περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας (ήδη, Δήμου Διονύσου) και β) να αποτυπωθούν σε σχετικά διαγράμματα τα όρια του οικισμού καθώς και η θέση της επίδικης έκτασης, φερομένης ιδιοκτησίας της αιτούσας, σε σχέση με τα όρια αυτά. Επίσης, με την ως άνω απόφαση ζητήθηκε από την αιτούσα να υποβάλει στη Διοίκηση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα μνημονευόμενα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία.

 

11. Επειδή, σε εκτέλεση της ως άνω προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου προσκομίσθηκε από το Δασαρχείο Πεντέλης το υπ αριθμ. πρωτ. ./7-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, κατά το οποίο «........ σύμφωνα με την με αριθμό 16545 απόφαση Νομάρχη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1109/Α/1997 διαπιστώθηκε ότι "Υφίστανται οι προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό του οικισμού «Σταμάτα -Σπάτα» του Ν. Αττικής ως νομίμου προϋφιστάμενου του έτους 1923». Σε προγενέστερα έγγραφά μας σας έχει διαβιβαστεί πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών των προτεινόμενων ορίων του οικισμού "Σταμάτα -Σπάτα -Παλαιοσταμάτα" σύμφωνα με την με αριθμό ./2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το συνοδεύον αυτήν από Δεκεμβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού ... Για τα ανωτέρω όρια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισή(ς) τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η επίδικη έκταση με ΚΑΕΚ ... ευρίσκεται στην ανωτέρω περιοχή».

 

12. Επειδή, στο προαναφερθέν υπ αριθμ. πρωτ. .../7-11-2019 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διονύσου προς διευκρίνιση των τεθέντων με 880/2019 προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ζητημάτων, βεβαιώνεται ότι η επίδικη έκταση εμπίπτει εντός του περιγράμματος του πράγματι προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού «Σταμάτα Σπάτα», έστω και μη νομίμως οριοθετηθέντος, ενώ όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. πρωτ. ./17-1-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Διονύσου, στις 22-12-2016,κατ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3889/2010, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 153 περ. ΙΑ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 16/27.5.2016), το εν λόγω περίγραμμα έχει διαβιβασθεί για ανάρτηση στην «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.». Εξ άλλου, με την περ. β της εν λόγω διάταξης ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα τα περιγράμματα οικισμών, νομίμως προϋφισταμένων του έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθορισθεί όριο καθ οιονδήποτε τρόπο, αλλά είναι νομίμως συγκροτημένοι και ότι τα ως άνω περιγράμματα θεωρημένα από την Υπηρεσία Δόμησης διαβιβάζονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει, περαιτέρω, στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 153 περ.ΙΒ του ως άνω ν. 4389/2016, με το οποίο προβλέπεται δυνατότητα αμφισβήτησης από τη δασική υπηρεσία με την επισήμανση δασικών εκτάσεων εντός των περιγραμμάτων αυτών και, ακολούθως, δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων από τους ενδιαφερομένους.

 

13. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η επίδικη έκταση (εμβαδού 2.186,30 τ.μ.), βρίσκεται εντός του περιγράμματος του πράγματι προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού «Σταμάτα Σπάτα», έστω και μη νομίμως αυτού οριοθετηθέντος, ότι, περαιτέρω,όπως προκύπτει από το . απόσπασμα του χάρτη της Γ.Υ.Σ., που συνοδεύει την υπ αριθμ. πρωτ. ./17-8-2015 προαναφερθείσα έκθεση απόψεων της ως άνω υπηρεσίας, η επίδικη έκταση εμπίπτει εντός της κηρυχθείσας αναδασωτέας με την προσβαλλόμενη απόφαση μείζονος εκτάσεως, μη νομίμως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν.998/1979, σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 7 της παρούσας, κηρύχθηκε αυτή αναδασωτέα. Εξάλλου, μετά την έκδοση του ως άνω εγγράφου της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διονύσου, το Δασαρχείο Πεντέλης δεν εκφέρει ειδικώς αιτιολογημένη κρίση σχετικώς με το δασικό χαρακτήρα της επίδικης έκτασης, όπως απαιτείται, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, και ειδικότερα, δεν επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω έκταση, αν και εμπίπτει στο περίγραμμα του ως άνω οικισμού, παρά ταύτα, έχει δασική μορφή και λόγω καταστροφής της, συντρέχει κατά το νόμο λόγος για την κήρυξη αυτής ως αναδασωτέας. Τέλος, δεν προβάλλεται, ούτε, άλλωστε, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι, έστω, έχει κινηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών η εφαρμογή της διαγραφόμενης στο άρθρο 24 του ν. 3889/2010 διοικητικής διαδικασίας.

 

14. Επειδή, κατ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την περιγραφόμενη ανωτέρω ιδιοκτησία της αιτούσας.

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

 

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

 

Ακυρώνει την υπ αριθμ. πρωτ. ./25.1.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την ιδιοκτησία της αιτούσας, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα έξι (576) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 2 Απριλίου 2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΑΚΑΚΗ           ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ