ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 809/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής -.

 

Ορθή κρίση του δικαστηρίου ότι ο οφειλέτης σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε ήδη περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών συνήψε με πιστωτή δανειακή σύμβαση, την οποία ουδέποτε εξυπηρέτησε. Για την κατάγνωση του δόλου του δανειολήπτη αρκεί το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου του οφειλέτη χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, όπως είναι η παράλειψη των πιστωτριών να ελέγξουν την δανειοληπτική του ικανότητα.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 809/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ι

(Εκουσία διαδικασία Ρύθμισης χρεών ν. 3869/2010)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Δαλακλή και τη γραμματέα Παναγιώτα Τζουβέκα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 21-02-2020 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΑΙΤΩΝ: …, κάτοικος ’νω Οβρυάς Πατρών, …, ΑΦΜ …, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Χαλκιόπουλου.

 

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, νομίμως εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε, 2) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενο, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαγδαληνής Δεμαρτίνου.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, η οποία ενεργεί ως μη δικαιούχος και διαχειρίστρια της εταιρείας με την επωνυμία «Pkaeus Snf Designated Activity Company», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Κωνσταντίνας Καλαπόδη.

 

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 15-11-2019 και υπ' αρ. κατάθεσης ./19-11-2019 αίτηση, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 24-01-2020 και κατόπιν αναβολής αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία αφού εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος συζητήθηκε. Κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των παρόντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί και όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την έκθεση επίδοσης υπ' αρ ./06-12-2019 της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών … προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης και κλήσης για την ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον α' καθ' ου, που δεν παραστάθηκε. Η δε αναγραφή της αναβολής στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθ. 226 παρ. 4 εδ. γ', δ' ΚΠολΔ). Κατά τη δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση συζητήθηκε δεν εμφανίστηκε ο ανωτέρω και πρέπει να δικαστεί ερήμην, το Δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι ol διάδικοι (άρθ. 754 ΚΠολΔ).

 

Με την υπό κρίσιν αίτηση και κατ’ ορθή εκτίμηση αυτής ο αιτών εκθέτει ότι άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 15-07-2019 και υπ' αρ. κατάθεσης ./2019 έφεση εναντίον της υπ' αρ. 34/2019 αποφάσεως του παρόντος δικαστηρίου. Ότι του έχει επιδοθεί από πιστωτή η υπ' αρ. ./2019 διαταγή πληρωμής του παρόντος Δικαστηρίου με παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή. Ζητά να διαταχθεί η αναστολή οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εφέσεως του και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική του δαπάνη.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 741 επ. ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη (άρθ. 6 παρ. 5 ν. 3869/2010). Πρέπει συνεπώς να εξεταστεί ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης των λόγων εφέσεως.

 

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος, όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο της υπόθεσης και αυτά που παραδεκτά και' νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι παρόντες διάδικοι, μερικά από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, τα διδάγματα της κοινής πείρας τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη και όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, αλλά και κατ' εφαρμογή της αυτεπάγγελτης έρευνας των γεγονότων από το Δικαστήριο κατ' άρθ. 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Ο αιτών άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 15-07-2019 και υπ' αρ. κατάθεσης ./2019 έφεση: εναντίον της υπ' αρ. 34/2019 αποφάσεως του παρόντος δικαστηρίου, ενώ του του έχει επιδοθεί από τον 1ο πιστωτή η υπ' αρ. ./2019 διαταγή πληρωμής του παρόντος Δικαστηρίου με παρά πόδας αυτής της από 18-10-2019 επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει το ποσό των 19.143,42 € εντόκως από 16-10-2018 €, πλέον δικαστικής δαπάνης και εξόδων εκτέλεσης.

 

Με τους λόγους εφέσεως, ο αιτών επικαλείται ότι η υπ' αρ. 34/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου έκρινε εσφαλμένα ότι περιήλθε με δόλο σε αδυναμία πληρωμής, καθώς αυτός κατά το χρόνο, λήψης των δανείων του είχε επαρκή εισοδήματα και εξυπηρετούσε τις οφειλές του από το έτος 2001 έως το 2011, ενώ σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές γνώριζαν την οικονομική του κατάσταση και προχώρησαν στη σύναψη των δανειακών συμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα βασίμως δέχτηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (βλ. και την από 14-01-2020 βεβαίωση οφειλών που προσκομίζει ο 2ος πιστωτής), ο αιτών την 06-09-2011, σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήδη είχε περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών όπως εκθέτει, συνήψε με το 2ο πιστωτή την υπ' αρ. λογαριασμού … δανειακή σύμβαση ποσού 20.000,00 € με μηνιαία δόση 239,79 €, την οποία ουδέποτε εξυπηρέτησε. Ο δε αιτών δεν προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό μέσο περί του αντιθέτου. Επομένως, η κρίση της προσβαλλομένη απόφασης είναι ορθή, ως προς τη στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου του αιτούντος. Περαιτέρω, για την κατάγνωση του δόλου του δανειολήπτη αρκεί το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου του οφειλέτη, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, όπως είναι η παράλειψη των πιστωτριών να ελέγξουν την δανειοληπτική του ικανότητα (ΑΠ 551/2019).

 

Εφόσον δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση κανενός λόγου έφεσης, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσία αβάσιμη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθ. 8 παρ. 6 Ν. 3869/2010), διάταξη που λόγω της γενικότητας της στη σχετική διατύπωση εφαρμόζεται και στη δίκη που δικάζεται αίτηση αναστολής εκτελέσεως (Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 4η εκδ. 2016 σελ 375).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του α' καθ' ου.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα την 27-7-2020 σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ