ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΙλίου 18/2020

 

Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση -.

 

Δεν απαιτείται αποδοχή της κληρονομίας και σχετική μεταγραφή της για την επιδίωξη των δικαιωμάτων των κληρονόμων έναντι του δύστροπου μισθωτή. Απόρριψη σχετικής ενστάσεως αοριστίας. Εξάλλου, η έκδοση κληρονομητηρίου α) υποδηλώνει την πρόθεση των κληρονόμων να αναμειχθούν στην κληρονομιά του θανόντος εκμισθωτή και β) πιστοποιεί την ιδιότητα των εναγόντων ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του θανόντος εκμισθωτή. Μη νόμιμο το προφορικό αίτημα των εναγόντων για επιδίκαση νέων ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων, λόγω α) έλλειψης προδικασίας και β) ανεπίτρεπτου μεταβολής του αιτήματος της αγωγής. Δεκτή εν μέρει η αγωγή.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου)

 

 

Αριθμός 18/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη, Ελευθερία Μπουτοπούλου και τη Γραμματέα

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... χήρα ... κατοίκου Αθηνών, επί της οδού ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ..., 2) ... κατοίκου ... επί της οδού ... αρ. ... με Α.Φ.Μ. ... 3) ... κατοίκου ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., με Α.Φ.Μ. ... και 4) ... του ... κατοίκου ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ... με Α.Φ.Μ.... που παραστάθηκαν στο Δικαστήριο η πρώτη, ο δεύτερος και ο τρίτος των εναγόντων δια και ο τέταρτος των εναγόντων μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Μαλλιαρή που κατέθεσε έγγραφες Προτάσεις

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ... κατοίκου Αττικής, επί της οδού ... αρ. ... που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αριστοτέλη Τάλιου που κατέθεσε έγγραφες Προτάσεις

 

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από ... 2019 αγωγή τους, ειδικής

διαδικασίας περιουσιακών διαφορών (μισθωτικών διαφορών), που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με ΕΑΚ ... 2019 και ΓΑΚ ... 2019 και προσδιορίστηκε για συζήτηση για τη δικάσιμο της ... 2019 με πινάκιο ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ και αρ. πινακίου ... και κατόπιν αναβολής για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά.

 

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 574, 612 παρ. 1 και  1710 Α.Κ. προκύπτει ότι η μισθωτική σχέση είναι κληρονομητή και συνεπώς σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά χωρίς να απαιτείται και προηγούμενη μεταγραφή της περί αποδοχής της δήλωσης, καθόσον πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας. Ο κληρονόμος του εκμισθωτή μπορεί λόγω της άνω ιδιότητας του να ασκήσει την αγωγή απόδοσης του μισθίου, χωρίς την ανάγκη αναφοράς στο δικόγραφο της ότι εχώρησε μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής της κληρονομιάς, απλά αρκεί η αναφορά ότι υπεισήλθε στην επίδικη έννομη σχέση ως κληρονόμος του εκμισθωτή (ΑΠ 1868/2007, ΝΟΜΟΣ).

 

Με την υπό κρίση αγωγή τους και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της οι ενάγοντες εκθέτουν ότι δυνάμει της υπ' αρ. ... δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκε την ...09-2017 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ο ... του ... εκμίσθωσε και  παραχώρησε κατ' ακώλυτη χρήση στον εναγόμενο ένα διαμέρισμα, εμβαδού τ.μ., του δεύτερου υπέρ του ισογείου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού ... αρ. ... στο Ίλιον Αττικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του εναγόμενου και της συζύγου του, με συμφωνημένη διάρκεια μίσθωσης από την ...-08-2017 έως και την ...-07-2020 αντί συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος ύψους 300 ευρώ. Ότι ο ανωτέρω εκμισθωτής απεβίωσε την …-07-2018 και κατέλειπε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τους ενάγοντες, ως πλησιέστερους συγγενείς κατά τον χρόνο θανάτου του και ειδικότερα την σύζυγο αυτού - πρώτη των εναγόντων σε ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς, τον πρώτο του εξάδελφο - δεύτερο των εναγόντων σε ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς, τον πρώτο του εξάδελφο -τρίτο των εναγόντων σε ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς και τον πρώτο του εξάδελφο - τέταρτο των εναγόντων σε ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς. Ότι το κληρονομικό δικαίωμα των εναγόντων αποδεικνύεται παραχρήμα από την υπ' αρ. ... 2018 διάταξη κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη όπως αποδεικνύεται από το υπ' αρ. ... 2019 νομιμοποιητικό έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ότι οι ενάγοντες έχουν υπεισέλθει στην μισθωτική σχέση ως συγκληρονόμοι του αποβιώσαντος εκμισθωτή. Ότι τα ανωτέρω οι ενάγοντες τα κατέστησαν γνωστά στον εναγόμενο με την από 2019 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία τους προς τον εναγόμενο, η οποία του επεδόθη την ...2019 δυνάμει της υπ' αρ. ... 2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ... και τον κάλεσαν να τους γνωστοποιήσει  προφορικά τα οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα. Ότι καίτοι ο τελευταίος χρησιμοποιεί ανενόχλητα το μίσθιο από την έναρξη της μισθώσεως δεν έχει καταβάλει καθυστερώντας από δυστροπία και εξακολουθεί να οφείλει παρά τις οχλήσεις των εναγόντων τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Αυγούστου 2018 έως και Ιουλίου 2019, ποσού 300 ευρώ έκαστο μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι το συνολικό ποσό των (12 μήνες Χ 300 ευρώ μηνιαίως = 3.600 ευρώ) 3.600 ευρώ. Ότι από το συνολικώς οφειλόμενο ποσό των 3.600 ευρώ α) η πρώτη των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.600 ευρώ Χ 4/8 = 1.800 ευρώ) 1.800 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική της μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (4/8 εξ αδιαιρέτου), β) ο δεύτερος των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.600 ευρώ Χ 2/8 = 900 ευρώ) 900 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική του μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (2/8 εξ αδιαιρέτου) και γ) έκαστος εκ των τρίτου και τέταρτου των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.600 ευρώ Χ 1/8 = 450 ευρώ) 450 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική του μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (1/8 εξ αδιαιρέτου).

 

Κατ' ακολουθία του ιστορικού αυτού οι ενάγοντες ζητούν α) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν να αποδώσει στους ενάγοντες την χρήση του μισθίου ακινήτου - διαμερίσματος, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για την ανωτέρω αιτία στην πρώτη των εναγόντων το ποσό των 1.800 ευρώ, στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των 900 ευρώ, στον τρίτο των εναγόντων το ποσό των 450 ευρώ και στον τέταρτο των εναγόντων το ποσό των 450 ευρώ, νομιμοτόκως για όλα τα ανωτέρω ποσά από την επομένη της επίδοσης στον εναγόμενο της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης, ήτοι νομιμοτόκως από την 17-05-2019, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και δ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων.

 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει (άρθρο 14 παρ. 1 περ. β' και 29 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών (μισθωτικών) διαφορών του ΚΠολΔ, περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που την καθιστούν ορισμένη, απορριπτόμενης ως νόμω αβάσιμης της προβαλλόμενης από τον εναγόμενο ενστάσεως αοριστίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 574, 595, 341, 345, 346 ΑΚ, 66 ΕισΝΚΠολΔ, 907, 910 περ. 1 και 2, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, η ένδικη αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, καθόσον για το αντικείμενο της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το προσκομιζόμενο ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ... και το προσκομιζόμενο Γραμμάτιο Είσπραξης - On Line Εντολή Πληρωμής του ανωτέρω e-Παραβόλου). Σημειωτέον ότι το μεταγενέστερο της άσκησης της αγωγής υποβληθέν με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου των εναγόντων που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση Πρακτικά και με τις έγγραφες Προτάσεις τους αίτημα των εναγόντων περί καταβολής από τον οναγόμενο των μισθωμάτων των μισθωτικών μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019 που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της άσκησης της ένδικης αγωγής και προγενέστερο της συζήτησης αυτής είναι απαράδεκτο και εξ αυτού του λόγου απορριπτέο, αφενός ελλείψει τηρήσεως της απαιτούμενης έγγραφης προδικασίας για την υποβολή του κατ' άρθρο 111 ΚΠολΔ και αφετέρου καθόσον με την υποβολή του επέρχεται απαράδεκτη μεταβολή του αιτήματος και της ιστορικής βάσεως της ένδικης αγωγής (ιδέτε άρθρα 223 και 224 ΚΠολΔ).

 

Ο εναγόμενος, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση Πρακτικά και με τις έγγραφες Προτάσεις του αρνείται την ένδικη αγωγή ως νόμω και ουσία αβάσιμη και περαιτέρω προβάλλει ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης των εναγόντων (στην ουσία άρνηση ως αμφισβήτηση διαδικαστικής προϋπόθεσης της δίκης) καθόσον δεν αναφέρεται στο δικόγραφο της ένδικης αγωγής ότι έλαβε χώρα αποδοχή από τους ενάγοντες της επαχθείσας σε αυτούς κληρονομιάς του αποβιώσαντος με συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής και κατ' επέκταση δεν έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση της ένδικης αγωγής αφού δεν επήλθε η μεταβίβαση της κυριότητας του μισθίου στους ενάγοντες. Ο εν λόγω ισχυρισμός ωστόσο πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, καθόσον σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του από διαθήκη ή ε§ αδιαθέτου μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά, χωρίς να απαιτείται και προηγούμενη μεταγραφή της περί αποδοχής της δήλωσης, καθόσον πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας, ο δε κληρονόμος του εκμισθωτή μπορεί λόγω της άνω ιδιότητας του να ασκήσει την αγωγή απόδοσης του μισθίου, χωρίς την ανάγκη αναφοράς στο  δικόγραφο της ότι εχώρησε μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής της κληρονομιάς, απλά αρκεί η αναφορά ότι υπεισήλθε στην επίδικη έννομη σχέση ως κληρονόμος του εκμισθωτή (ιδέτε ΑΠ 1868/2007, ΝΟΜΟΣ) και εν προκειμένω αναφέρεται στο δικόγραφο της ένδικης αγωγής αφενός ότι οι ενάγοντες υπεισήλθαν στην μισθωτική σχέση ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος κατά τα ανωτέρω ποσοστά εξ αδιαιρέτου για έκαστο εξ αυτών (4/8, 2/8, 1/8 και 1/8 αντίστοιχα) και αφετέρου ότι ο θανών απεβίωσε την ... 07-2018, επομένως παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών για την αποποίηση της κληρονομιάς, που θεωρείται αμαχήτως από το νόμο ως αποδοχή (πλασματική αποδοχή) προ της άσκησης της  ένδικης  αγωγής,  ενώ  σε κάθε περίπτωση  αναφέρεται  στο δικόγραφο της ένδικης αγωγής ότι εξεδόθη η υπ' αρ. ... 2018 διάταξη κληρονομητήρίου από Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα των εναγόντων ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος κατά τα ανωτέρω ποσοστά εξ αδιαιρέτου, η δε υποβολή της αιτήσεως για την έκδοση κληρονομητηρίου ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή της κληρονομιάς (Μπαλής Κληρ. Δίκαιο παρ. 173, ΜΠρΘεσ 146/1994, ΜΠρΑθ 449/1995, ΝΟΜΟΣ).

 

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, από την ανωμοτί κατάθεση του τέταρτου των εναγόντων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση Πρακτικά, από όσα οι διάδικοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν και από την διαδικασία γενικότερα αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Δυνάμει προφορικής σύμβασης μίσθωσης καταρτισθείσας μεταξύ αφενός του και αφετέρου του εναγόμενου, ο πρώτος εκμίσθωσε και παραχώρησε κατ' ακώλυτη χρήση στον δεύτερο ένα διαμέρισμα, εμβαδού τ.μ., του δεύτερου υπέρ του ισογείου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού ... αρ. ... στο Ίλιον Αττικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του εναγόμενου και της συζύγου του, με συμφωνημένη διάρκεια μίσθωσης από την ...-08-2017 έως και την ...-07-2020, αντί συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος ύψους 300 ευρώ, της εν λόγω μίσθωσης δηλωθείσας από τον ανωτέρω εκμισθωτή ενώπιον της ΑΑΔΕ δυνάμει της υπ' αρ. ...-09-2017 δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με ημερομηνία δημιουργίας της απόδειξης ... 07-2018. Ο ανωτέρω εκμισθωτής, κάτοικος εν ζωή ... απεβίωσε την ... 07-2018 στο Νοσοκομειακό Ίδρυμα «Ευαγγελισμός» και κατέλειπε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τους ενάγοντες, οι οποίοι ήταν οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτού κατά τον χρόνο θανάτου του και ειδικότερα την σύζυγο αυτού - πρώτη των εναγόντων σε ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς, τον πρώτο του εξάδελφο από την πατρική γραμμή - δεύτερο των εναγόντων σε ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς, τον πρώτο του εξάδελφο από την μητρική γραμμή - τρίτο των εναγόντων σε ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς και τον πρώτο του εξάδελφο από την μητρική γραμμή - τέταρτο των εναγόντων σε ποσοστό 1 /8 εξ αδιαιρέτου της κληρονομιάς. Περαιτέρω με την υπ' αρ. ... 2018 διάταξη (κοινού) κληρονομητηρίου της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Αθηνών Ρήγα - Κορνιαχτού Αννας (εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως της πρώτης και του δεύτερου των εναγόντων) πιστοποιήθηκε ότι μόνοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αποβιώσαντος είναι οι ενάγοντες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών (4/8, 2/8, 1/8 και 1/8 αντίστοιχα). Όπως αποδεικνύεται περαιτέρω από το υπ' αρ. ...2019 ειδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το εν λόγω κληρονομητήριο δεν έχει αφαιρεθεί ή κηρυχθεί ανίσχυρο ή ανακληθεί. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι ενάγοντες, οι οποίοι δεν έχουν αποποιηθεί την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά του αποβιώσαντος εκμισθωτή, υπεισήλθαν στην ανωτέρω μισθωτική σχέση ως συγκληρονόμοι του αποβιώσαντος εκμισθωτή κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών, καθόσον αναφορικά με τον τρίτο και τον τέταρτο των εναγόντων παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών από τον θάνατο του αποβιώσαντος (την ...07-2018) για την αποποίηση της επαχθείσας σε αυτούς κληρονομιάς που θεωρείται αμαχήτως από το νόμο ως αποδοχή (πλασματική αποδοχή), ενώ αναφορικά με την πρώτη και τον δεύτερο των εναγόντων η υποβολή εκ μέρους τους της αιτήσεως για την έκδοση κοινού κληρονομητηρίου ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή εκ μέρους τους της επαχθείσας σε αυτούς κληρονομιάς. Σύμφωνα δε αι με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η μισθωτική σχέση είναι κληρονομητή και συνεπώς σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά χωρίς να απαιτείται και προηγούμενη μεταγραφή της περί αποδοχής της δήλωσης, καθόσον πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας.

 

Περαιτέρω οι ενάγοντες, με την από ...-05-2019 έγγραφη εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία τους προς τον εναγόμενο, η οποία του επεδόθη την ...05-2019 δυνάμει της υπ' αρ. ...-05-2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ... κάτωθι της οποίας βρίσκεται η από ...05-2019 έκθεση παράδοσης αντιγράφου θυροκολληθέντος εγγράφου και η από ...05-2019 βεβαίωση ταχυδρόμησης ειδοποίησης με συστημένη επιστολή κατ' άρθρο 128 παρ. 4 ΚΠολΔ, συγκοινοποιούμενης με την ανωτέρω εξώδικη δήλωση και της ανωτέρω αναφερόμενης διάταξης (κοινού) κληρονομητήρίου, γνωστοποίησαν στον εναγόμενο την ιδιότητα τους ως πλησιέστερων συγγενών και εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος και τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών επί της κληρονομιάς (4/8, 2/8, 1/8 και 1/8 αντίστοιχα), συγκοινοποίησαν στον εναγόμενο την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη (κοινού) κληρονομητηρίου και τον κάλεσαν να εξοφλήσει εντός δεκαπενθημέρου από την λήψη από αυτόν της εν λόγω εξώδικης δήλωσης όλα τα οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα και να καταβάλει εφεξής το μηνιαίο μίσθωμα για το εν λόγω μίσθιο στην υπογράφουσα την εν λόγω εξώδικη δήλωση πληρεξούσια δυκηγόρο τους ως αντίκλητο και δεκτική καταβολής, άλλως του γνώρισαν ότι θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του από το μίσθιο και την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων. Ωστόσο καίτοι ο εναγόμενος χρησιμοποιεί ανενόχλητα το μίσθιο από την έναρξη της μισθώσεως, καθυστέρησε από δυστροπία και εξακολουθεί να οφείλει το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιουνίου του 2019, ποσού 300 ευρώ, ήτοι το μίσθωμα που αφορά χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της επίδοσης σε αυτόν της εν λόγω εξώδικης όχλησης με την οποία του γνωστοποιήθηκαν τα ανωτέρω και ιδίως η υπεισέλευση των εναγόντων ως συνεκμισθωτών στην μισθωτική σχέση και τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών επί της κληρονομιάς, αλλά περαιτέρω μετά την επίδοση σε αυτόν της ανωτέρω εξώδικης όχλησης και την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω 15νθήμερης προθεσμίας καθυστέρησε από δυστροπία και εξακολουθεί να οφείλει και τα  μισθώματα των μισθωτικών μηνών Αυγούστου 2018 έως και Μαΐου 2019, ποσού 300 ευρώ έκαστο μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι συνολικού ποσού (10 μήνες Χ 300 ευρώ  μηνιαίο μίσθωμα = 3.000 ευρώ) 3.000 ευρώ. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω ο εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες για την ανωτέρω αιτία το συνολικό ποσό των (11 μήνες Χ 300 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα = 3.300 ευρώ) 3.300 ευρώ, το  οποίο  αντιστοιχεί  στα  οφειλόμενα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Αυγούστου 2018 έως και Ιουνίου 2019, νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 2.700 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Αυγούστου 2018 έως και Απριλίου 2019, από την επομένη της επίδοσης στον εναγόμενο της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης, ήτοι νομιμοτόκως από την ...05-2019 και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 600 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Μαΐου 2019 και Ιουνίου 2019, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, απορριπτόμενου του προβαλλόμενου αιτήματος να καταβληθεί το εν λόγω ποσό (των 600 ευρώ) νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης (ήτοι νομιμοτόκως από την ...05-2019), καθόσον την ...-05-2019 δεν είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη η απαίτηση των εναγόντων περί καταβολής των εν λόγω μισθωμάτων των μισθωτικών μηνών Μαΐου 2019 και Ιουνίου 2019 κατ' άρθρο 595 ΑΚ και απορριπτόμενου ως ουσία αβάσιμου του αιτήματος καταβολής του μισθώματος του μισθωτικού μηνός Ιουλίου 2019, καθόσον από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχτηκε ότι το εν λόγω μίσθωμα ήτο προκαταβλητέο και οφείλονταν κατά την άσκηση της ένδικης αγωγής (την 23-07-2019). Από το συνολικώς οφειλόμενο ποσό των 3.300 ευρώ για την ανωτέρω αιτία α) η πρώτη των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.300 ευρώ Χ 4/8 = 1.650 ευρώ) 1.650 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική της μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (4/8 εξ αδιαιρέτου), β) ο δεύτερος των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.300 ευρώ Χ 2/8 = 825 ευρώ) 825 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική του μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (2/8 εξ αδιαιρέτου) και γ) έκαστος εκ των τρίτου και τέταρτου των εναγόντων δικαιούται να λάβει το ποσό των (3.300 ευρώ Χ 1/8 = 412,50 ευρώ) 412,50 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κληρονομική του μερίδα επί της κληρονομιάς του αποβιώσαντος (1/8 εξ αδιαιρέτου).

 

Πρέπει, κατά συνέπεια, η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσία, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και κάθε τρίτος που έλκει βιώματα από αυτόν να αποδώσει στους ενάγοντες την χρήση του μισθίου ακινήτου, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για την ανωτέρω αιτία α) στην πρώτη των εναγόντων το ποσό των 1.650 ευρώ, νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των (2.700 Χ % = 1.350 ευρώ) 1.350 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 300 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των 825 ευρώ, νομιμοτόκως ί) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των (2.700 Χ % = 675 ευρώ) 675 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 150 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) στον τρίτο των εναγόντων το ποσό των 412,50 ευρώ, νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των (2.700 Χ 1/8 = 337,50 ευρώ) 337,50 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 75 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και δ) στον τέταρτο των εναγόντων το ποσό των 412,50 ευρώ, νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των (2.700 Χ 1/8 = 337,50 ευρώ) 337,50 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 75 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή (άρθρα 907 και 910 περ. 1 και 2 ΚΠολΔ) και να επιβληθεί εις βάρος του εναγόμενου μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων (άρθρα 178 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν να αποδώσει στους ενάγοντες την χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι ενός διαμερίσματος του δεύτερου υπέρ του ισογείου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού ... αρ. ... στο Ίλιον Αττικής, εμβαδού (του διαμερίσματος)... τ.μ.

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει α) στην πρώτη των εναγόντων το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650 ευρώ), νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 1.350 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 300 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 675 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 150 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) στον τρίτο των εναγόντων το ποσό των τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (412,50 ευρώ), νομιμοτόκως ΐ) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 337,50 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 75 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και δ) στον τέταρτο των εναγόντων το ποσό των τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (412,50 ευρώ), νομιμοτόκως ί) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 337,50 ευρώ από την 17-05-2019 και ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 75 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

 

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

 

Επιβάλλει εις βάρος του εναγόμενου μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, το οποίο ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ίλιον, την 18-06-2020, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ