ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 991/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατά Πράξης μεσης Απομάκρυνσης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης -.

 

Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση Πράξης μεσης Απομάκρυνσης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού, με την οποία διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετηθέντων αντικειμένων/πραγμάτων (ομπρελών) που έχουν αναπτυχθεί από τον ανακόπτοντα από χώρο αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής που διατηρεί. Υπάγεται στο κατά τόπον αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο. Συζήτηση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης στη διοικητική διαδικασία. Η πράξη άμεσης απομάκρυνσης δεν αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, αλλά πράξη διαχείρισης του Δημοσίου σχετική με την περιουσία του κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και για το λόγο αυτό το άρθρο 20 παρ. 2 Συντ. και τα άρθρα 6 και 17 παρ. 1 ΚΔΔιαδ που επιβάλλουν την προηγούμενη κλήση και ακρόαση του διοικουμένου και την αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. Απόρριψη ανακοπής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός αποφάσεως 991/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Θεοδώρα Βρετού, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Οκτωβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ : ..., κατοίκου ... Ρίου Αχαΐας (.),ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Χαλκιόπουλο.

 

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας που εδρεύει στην Πάτρα, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διευθυντή της Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντας στην Αθήνα, την οποία εκπροσώπησε η Δικαστική Αντιπρόσωπος ΝΣΚ Βασιλική Μητροπούλου.

 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-7-2020 (αρ.εκθ.κατ../2020) αίτηση του, η οποία προσδιορίστηκε για την παραπάνω δτκάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνηση της από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα τους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 2971/2001 [όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο της έκδοσης της επίδικου πράξεως (κατόπιν της τροποποίησης της με το ν. 4467/2017 και εν συνεχεία με το ν. 4607/2019], προβλέπονται τα εξής: «3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της στον καθ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α βαθμού. Κατά της Πράξης Αμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτηση της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης ’μεσης Απομάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνση τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α βαθμού υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το οποίο επιβάλλεται αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζόμενων σύμφωνα με την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγος του, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ανακοπής είτε με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα. Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί μία τέτοια Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως.».

 

Με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί να ακυρωθεί άλλως να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμ. ./22-7-2020 Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Αχαΐας, με την οποία διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετηθέντων αντικειμένων / πραγμάτων (ομπρελών)που έχουν αναπτυχθεί -σύμφωνα με την Πράξη αυτή- από τον ανακόπτοντα από χώρο αιγιαλού παραλίας (ελεύθερη ζώνη 3μ από την ακτή) έμπροσθεν της επιχείρησης που διατηρεί στον . Αχαΐας και να καταδικαστεί το καθ' ού Ελληνικό Δημόσιο στη δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο η ανακοπή αυτή, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα εντός της πενθήμερης προθεσμίας που τάσσει ο νόμος, καθόσον η ανακοπτόμενη πράξη επιδόθηκε στον ανακόπτοντα την 23η Ιουλίου 2020 (βλ. την σχετική επισημείωση κάτωθι του εν λόγω εγγράφου) και η ένδικη ανακοπή ασκήθηκε την 27η Ιουλίου 2020 με ταυτόχρονη επίδοση επίσημου αντιγράφου αυτής με πράξη καταθέσεως, ορισμού  δικασίμου και κλήση  προς συζήτηση  στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας (βλ. την με αριθμό ./27-7-2020 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ...). Συνεπώς, η ένδικη ανακοπή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης στη διοικητική διαδικασία, περί του οποίου όρισε ειδικότερα το άρθρο 6 του ΚΔΔιαδ. (Ν. 2690/1999), συνίσταται στη δυνατότητα του διοικούμενου, πριν από την έκδοση δυσμενούς - γι' αυτόν ατομικής διοικητικής πράξης, να διατυπώσει τις απόψεις του ύστερα από σχετική κλήση του από το διοικητικό όργανο. Με τη Νομολογία του ΣΤΕ, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ως άνω συνταγματικής διάταξης, έχει διαμορφωθεί ο κανόνας ότι η προηγούμενη ακρόαση είναι αναγκαία στην περίπτωση των ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται αυτεπαγγέλτως και περιέχουν ρύθμιση, που συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και επιφέρει θετική βλάβη στα δικαιώματα ή στα έννομα συμφέροντα του. Εξάλλου, για την επιβολή με πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος εκείνων που χωρίς συμβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δημοσίων κτημάτων, πρέπει να συντρέχουν, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 115 παρ. 1 και 2 του από 11/12.11.1929 Δ/τος «περί διοικήσεων δημοσίων κτημάτων», όπως ισχύει, οι εξής προϋποθέσεις: α) η κυριότητα του Δημοσίου επί των κτημάτων ή η νομή ή η χρήση αυτών με σύμβαση εκ μέρους του Δημοσίου και β) ή αυθαίρετη χρήση ή κατά οιονδήποτε τρόπο κάρπωση εκ μέρους του καθ' ου το πρωτόκολλο χωρίς καμία συμβατική ή άλλου είδους σχέση. Περαιτέρω ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) προβλέπει στο άρθρο 17 παρ. 1 ότι όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις (επωφελείς ή δυσμενείς) πρέπει να έχουν αιτιολογία. Αν δε η αιτιολογία επιβάλλεται από τις σχετικές με την έκδοση της πράξης ειδικές διατάξεις, πρέπει να υπάρχει έστω και συνοπτικά στο έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται η πράξη. Η έλλειψη της αιτιολογίας συνεπάγεται το ακυρώσιμο της πράξης ατιό τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Όμως δεν αποτελούν ατομικές πράξεις οι νομικές πράξεις των οργάνων του κράτους και των λοιπών ΝΠΔΔ, οι οποίες εκδίδονται (ή συντελούνται) στο πλαίσιο συμβατικών ή άλλων σχέσεων που ρυθμίζονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο, οι πράξεις αυτές δημιουργούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων. Σε αυτές εντάσσονται και οι πράξεις διαχείρισης, οι μονομερείς δηλαδή πράξεις που είναι σχετικές με τη διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου ή των άλλων ΝΠΔΔ, κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση δημόσιου σκοπού ή τη θεμελίωση δημόσιου συμφέροντος, αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια. Τέτοια πράξη είναι και το πρωτόκολλο αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος. Συνεπώς, για την έκδοση τέτοιου πρωτοκόλλου δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη κλήση και ακρόαση εκείνου κατά του οποίου εκδίδεται, ούτε επίσης είναι αναγκαία η ύπαρξη αιτιολογίας στην ίδια πράξη ή στο φάκελο, διότι το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, ειδικότερη έκφραση του οποίου αποτελεί το άρθρο 6 του ΚΔΔιαδ, καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του Ιδίου Κώδικα- ισχύουν μόνο για τις ατομικές διοικητικές πράξεις, που όπως προαναφέρθηκε, τέτοιο χαρακτήρα δεν έχουν τα πρωτόκολλα αυτού του είδους (ΑΠ 1.626/2010 ΕλλΔνη 53.982, ΑΠ 1002/2010 ΕλλΔνη 52.410-412, ΕφΔωδ 16/2019 αδημ).

 

Ο ανακόπτων με τους δύο πρώτους λόγους της ανακοπής του ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι άκυρη, διότι 1) πάσχει αοριστία αφού δεν μνημονεύεται σε αυτήν ακριβώς ποια αντικείμενα υποχρεώνεται να απομακρύνει και ποια στοιχεία ελήφθησαν υπόψη προκειμένου να καταλήξει η διοίκηση σε αυτή την κρίση και 2) δεν προηγήθηκε της έκδοσης της κλήση και ακρόαση του. Σύμφωνα όμως και με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες που ισχύουν κατ' αναλογία και στην υπό κρίση περίπτωση, οι αιτιάσεις αυτές του ανακόπτοντος κρίνονται απορριπτέες . Και τούτο διότι η ως άνω Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης δεν αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, αλλά πράξη διαχείρισης του Δημοσίου σχετική με την περιουσία του κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και γι' αυτό το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και τα άρθρα 6 και 17 παρ. 1 του ΚΔΔιαδ, που επιβάλλουν την προηγούμενη κλήση και ακρόαση του διοικούμενου κατά την αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. Παρ' όλα αυτά, από τον φάκελο της δικογραφίας προκύπτει ότι ο ανακόπτων -καίτοι δεν απαιτείτο- κλήθηκε σε ακρόαση του άρθρου 6 του ν.2690/1999 προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας στις 17-7-2020 (βλ. την από 10-7-2020 έκθεση επίδοσης του υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας ...).

 

Κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Β' 1636/12-05-2017) με τίτλο «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1970/07-06-2017), όπου ορίζονται τα εξής: ...ʼρθρο 12 Περιορισμοί - υποχρεώσεις - απαγορεύσεις υπέρ ων. Οι υπέρ ων η παραχώρηση στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς - υποχρεώσεις - απαγορεύσεις: (α) ...(β) Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να μην εμποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας,... Επίσης, ο υπέρ ου η παραχώρηση οφείλει να τηρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της ως άνω ΚΥΑ.

 

Από την ανώμοτη εξέταση του ανακόπτοντος, από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος του καθ’ ού στο ακροατήριο και όλων ανεξαιρέτως των εκατέρωθεν επικαλούμενων και προσκομιζόμενων εγγράφων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ανακόπτων διατηρεί επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι καφετέρια εστιατόριο, στον . του Δήμου Πατρέων επί της οδού ... με το διακριτικό τίτλο «...». Δυνάμει της υπ' αριθμ ./2-6-2020 σύμβασης απευθείας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας έναντι ανταλλάγματος που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα η άδεια απλής χρήσεως τμήματος αιγιαλού - παραλίας για το έτος 2020 προς το σκοπό ανάπτυξης ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, στον έμπροσθεν του καταστήματος του χώρο. Παρ' όλα αυτά όπως διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια αυτοψίας από αρμόδιους υπαλλήλους της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας στην επιχείρηση του ανακόπτοντος στις 19-6-2020 και στις 3-7-2020 ο ανακόπτων είχε προβεί στην ανάπτυξη ομπρελών σε επιφάνεια (8,7μ Χ 3,5μ) 30,45 τ.μ., ενώ στη μισή επιφάνεια από αυτήν περίπου είχε προβεί στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Διαπιστώθηκε περαιτέρω η στερέωση των ιστών των ομπρελών εντός της υποχρεωτικώς ελεύθερης για την ακώλυτη και ασφαλή κίνηση των πεζών ζώνης των 3μ από την ακτή, η οποία εξαιρείται από την παραχώρηση. Μετά την τελευταία αυτή διαπίστωση, της κατάληψης δηλαδή της υποχρεωτικώς ελεύθερης ζώνης των 3μ από την ακτή ο καθ' ού συνέταξε την επίδικη με αρ. ./22-7-2020 Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης, με την οποία διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετηθέντων αντικειμένων / πραγμάτων (ομπρελών) που αναπτύχθηκαν εντός της ελεύθερης ζώνης 3μ από την ακτή. Τα αυτά διαπιστώθηκαν σε ανάλογους ελέγχους που διεξήγαγαν οι υπάλληλοι της καθ' ης Υπηρεσίας σε χρόνο μεταγενέστερο της εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης. Τα παραπάνω συνομολογούνται, εξάλλου, από τον ανακόπτοντα, ο οποίος -έχοντας και το βάρος απόδειξης -ισχυρίζεται ότι δεν τον βαρύνει καμία υπαιτιότητα καθόσον εν αγνοία του οι λουόμενοι μετακινούν τις ομπρέλες καταλαμβάνοντας χώρο που εξαιρείται από την παραχώρηση. Ο ισχυρισμός αυτός όμως -και αληθής υποτιθέμενος- ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί στο κύρος της προσβαλλόμενης πράξης. ’λλωστε, ο ίδιος ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι επιφορτισμένος με την τήρηση των όρων της σύμβασης παραχώρησης που του επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την άφεση στην κοινή χρήση ζώνης ελεύθερης πρόσβασης των λουσμένων 3μ από την ακτή.

 

Συνακόλουθα, πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή στο σύνολο της και να επικυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου η ανακοπή, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ανακόπτοντος, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 183, 191 παρ. 2του ΚΠολΔ), μειωμένα, όμως, κατά το άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 3693/1957 και την Υ.Α. 134423/1992) που δρα αμφιμερώς, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Απορρίπτει την ανακοπή.

 

Επικυρώνει την υπ' αριθμ. ./22-7-2020 Πράξη ’μεσης Απομάκρυνσης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Αχαΐας.

 

Επιβάλλει σε βάρος του ανακόπτοντος τη δικαστική δαπάνη του καθ' ου η ανακοπή, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

 

Κρίθηκε ,αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα στις 18-11-2020.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)