ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 83413 / ΦΕΚ Β 4930 / 21.9.2022

Yπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΜΝΑΕ/111415/Δ4 / ΦΕΚ Β 4917 / 16.09.2022

Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19697 / ΦΕΚ Β 4911 / 16/09/2022

Ηλεκτρονική Επιτήρηση Κρατουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 108990/Ζ1 / ΦΕΚ Β 4899 / 16/09/2022

Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270999/Δ5 / ΦΕΚ Β 4663 / 05.09.2022

Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές  και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 / ΦΕΚ Β 4658 / 05.09./2022

Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 671/2022 / ΦΕΚ Β 4657 / 05.09.2022

Έγκριση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2019/941  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 106646/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 4644 / 02/09/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ Β 4634 / 02/09/2022 K5/104224

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 80016 / ΦΕΚ Β 4629 / 01/09/2022

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και  υγείας και ασφάλειας στην εργασία .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655 / ΦΕΚ Β 4604 / 31/08/2022

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή  9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 82759 / ΦΕΚ Β 4581 / 30/08/2022

Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και  Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233 / ΦΕΚ Β 4575 / 30/08/2022

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 09.08.2022 / ΦΕΚ Α 152 / 09/08.2022

Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β. Προτερ. 99286/Ζ1 / ΦΕΚ Β 4211 / 09.08.2022

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 79187 / ΦΕΚ Β 4210 / 09.08.2022

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1105 / ΦΕΚ Β 4190 / 08.08.2022

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επί θεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους, καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (A’ 126).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  73135 / ΦΕΚ Β 4135 / 03.08.2022

Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77094 / ΦΕΚ Β  4094 / 01.08.2022

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της  Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

 

NOMOΣ 4964 / ΦΕΚ Α 150 / 30.07.2022

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την  ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ 4963 / ΦΕΚ Α 149/ 30.07.2022

Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

NOMOΣ 4962/ ΦΕΚ Α 148 / 28.07.2022

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 70982 /  ΦΕΚ Β 4089 / 30.07.2022

Χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της  ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 / ΦΕΚ Β 4088 / 30.07.2022

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1100 / ΦΕΚ Β 4008 / 29.07.2022

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013  από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.

 

NOMOΣ 4961 / ΦΕΚ Α 146 / 27.07.2022

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4082 / ΦΕΚ Β 3982 / 27.07.2022

Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238 / ΦΕΚ Β 3981 / 27.07.2022

Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32144 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3974 / 26.07.2022

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32127 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3974 / 26.07.2022

Παροχή Υπηρεσιών Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 και oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων στα Πληροφοριακά Συστήματα «Εκλογικό Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών – Σύστημα Διαχείρισης Εκλογικών Τμημάτων» και «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32141 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3973 / 26.07.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32146 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3973 / 26.07.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο  Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  32139 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3973 / 26.07.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου, στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Δημόσια Περιουσία» του  Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32150 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3973 / 26.07.2022

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47847 / ΦΕΚ Β 3961 / 26.07.2022

Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 105894 ΕΞ 2022/ ΦΕΚ Β 3952 / 26.07.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που  αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και  της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996  (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

 

NOMOΣ 4960 / ΦΕΚ Α 145 / 22.07.2022

Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 69943 / ΦΕΚ Β 3943 / 25.07.2022

Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1098 / ΦΕΚ Β 3940 / 25.07.2022

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας -υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/76149/2579 / ΦΕΚ Β 3921 / 25.07.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής απόφασης “Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)” (Β’ 3152).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 105027 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3888 / 22.07.2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών  και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 54 / ΦΕΚ Β 3880 / 21.07.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο  ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13387 / ΦΕΚ Β 3737 / 15.07.2022

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής  τουριστικής υποδομής.

 

NOMOΣ 4955 / ΦΕΚ Α 139 / 14/07/2022

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές  και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628 / ΦΕΚ Β 3734 / 14/07/2022

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα  06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765 / ΦΕΚ Β 3733 / 14/07/2022

Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  94 / ΦΕΚ Β 3614 / 11.07.2022

Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση  ροκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 60304 / ΦΕΚ Β 3555 / 08.07.2022

Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

NOMOΣ 4954 / ΦΕΚ Α 136 / 09.07.2022

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ  4953 / ΦΕΚ Α 135 / 09.07.2022

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1089 / ΦΕΚ Β 3594 / 08.07.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου  5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου  φορολόγησης  εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην  Ελλάδα» (Β’ 1691).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40891 οικ. Φ.109.1 / ΦΕΚ Β 3533 / 08.07.2022

Εισαγωγή και φοίτηση στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70104/4791 / ΦΕΚ Β 3524 / 07.07.2022

Αμοιβές Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/49/οικ. 10705 / ΦΕΚ Β 3510 / 06/07/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 1692/27.6.2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/67296/1849 / ΦΕΚ Β 3491 / 05/07/2022

Τέταρτη τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Α.1085 / ΦΕΚ Β 3491 / 05/07/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 112040ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β’ 3398) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

 

ΝΟΜΟΣ 4951 / ΦΕΚ Α  129 / 04.07.2022

Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/67877/3205 / ΦΕΚ Β 3476 / 05.07.2022

Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.H.Θ.Y.Α., κατ’ εξουσιοδότηση του εξηκοστού πρώτου άρθρου, παρ. 2 του ν. 4839/2021 .

 

NOMOΣ 4950 / ΦΕΚ  Α 128/ 02.07.2022

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

NOMOΣ  4949 / ΦΕΚ Α 126 / 30.06.2022

Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία,για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 36 / ΦΕΚ Β 3423 / 01/07/2022

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β’ 1540).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77231/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 3323 / 28.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Α.1081 / ΦΕΚ Β 3340 / 28.06.2022

Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ6α/Γ.Π.οικ. 36622 / ΦΕΚ Β 3289 / 28.06.2022

Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους.

 

NOMOΣ 4948 / ΦΕΚ Α 125 / 27.06.2022

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032/6 / ΦΕΚ Β 3242 / 24.06.2022

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1083 / ΦΕΚ Β 3272 / 24.06.2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2878 / ΦΕΚ Β 3236 / 24.06.2022

Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

ΝΟΜΟΣ 4947 / ΦΕΚ Α 124 / 23.06.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  51 / ΦΕΚ Α 123 / 23.06.2022

Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  289936  / ΦΕΚ Β 3225 / 23.06.2022

Εισαγωγικές Εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού έτους 2022 - 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85262 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3219 / 23.06.2022

Ειδικότεροι όροι εκτέλεσης Επιχειρησιακών Συμφωνιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61746 / ΦΕΚ Β 3188 / 22.06.2022

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και  4608/2019, την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  48 / ΦΕΚ Α 120 / 22.06.2022

Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ5/76494 / ΦΕΚ Β 3199 / 22.06.2022

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62120 / ΦΕΚ Β 3142 / 22.06.2022

Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας στις διατάξεις του ν. 4864/2021, του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής τους και του τρόπου καταβολής των ενισχύσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 191290 / ΦΕΚ Β 3136 / 21.06.2022

Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 47 / ΦΕΚ  Α 114 / 17.06.2022

Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

NOMOΣ 4941 / ΦΕΚ Α 113 / 16.06.2022

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74889/A7 / ΦΕΚ Β 3101 / 17.06.2022

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και ρησκευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 / ΦΕΚ Β 3099 / 17.06.2022

Προκήρυξη του προγράμματος «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161 / ΦΕΚ  Β 3020 / 16.06.2022

Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160 / ΦΕΚ Β 3020 / 16.06.2022

Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

 

ΝΟΜΟΣ 4940 / ΦΕΚ  Α 112 / 14.06.2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 /ΦΕΚ Β 3004 / 14.06.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/123680/ΔΛΓΚ ΦΕΚ Β 2953 / 10.06.2022

Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις».

 

NOMOΣ 4939 / ΦΕΚ Α 111 / 10.06.2022

Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή,τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55349 / ΦΕΚ Β 2993 / 10.06.2022

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022-2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ / ΦΕΚ Δ 398 / 10.06.2022

Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων  Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου, αντίστοιχα, καθορισμός ζωνών βιώσιμης πολεοδόμησης  και ζωνών εκτός πολεοδόμησης, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ε.Π.Σ. και επικύρωση καθορισμού

οριογραμμών ρεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 79628 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2928 / 08.06.2022

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426 / ΦΕΚ Β 2898 / 08.06.2022

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21540 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2877 / 07.06.2022

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).

 

NOMOΣ 4938 / ΦΕΚ Α 109 / 06.06.2022                 

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/1559  / ΦΕΚ Β 2789 / 03.06.2022

Τρίτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 21145 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2764 / 03.06.2022

Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75244 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2760 / 02.06.2022

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55625/1962 / ΦΕΚ Β 2759 / 02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12468/ 434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55616/1961 / ΦΕΚ Β 2759 / 02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12477/ 435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1920 / ΦΕΚ Β 2731 / 02.06.2022

Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

 

NOMOΣ 4937 / ΦΕΚ Α 106 / 02.06.2022

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/16 /ΦΕΚ Β 2660 / 30.05.2022

Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (υπ’αρ. 177/11/17.03.2022, Β’ 1550, απόφαση του Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί, Β΄1602 και Β΄2127).

 

ΝΟΜΟΣ 4936 / ΦΕΚ Α 105 / 27.05.2022

Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 23 ΦΕΚ Β 2614 / 27.05.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δια