ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55738 ΦΕΚ Β 4200/ 18.07.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.6.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/13337/266 ΦΕΚ Β 4196/17.07.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13443/210/7.2.2023 υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2023» (Β’ 603).

 

ΝΟΜΟΣ 5121 ΦΕΚ Α 106/ 15.07.2024

Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39686 ΦΕΚ Β 4099/12-7-2024

Ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας για όλες τις μισθωτές του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα ασφάλισης ασθένειας μισθωτών.

 

NOMOΣ 5119 ΦΕΚ Α 103 / 05.07.2024

Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) - Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23327 ΕΞ 2024 / ΦΕΚ Β 3802 / 01.07.2024

Προσθήκη στοιχείων ασφαλιστικής ικανότητας που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, άλλες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α)/33959 / ΦΕΚ Β 3800 / 01.07.2024

Εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) σε πολίτες τρίτων χωρών και Ευρωπαίους πολίτες.

 

NOMOΣ 5116 / ΦΕΚ Α 100 / 03.07.2024

Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ 5115 / ΦΕΚ Α 98 / 01.07.2024

Κύρωση της έβδομης τροποποίησης της από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβασης περί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL AND GAS- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ».

 

NOMOΣ 5114 ΦΕΚ Α 97 / 01.07.2027

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια

 

NOMOΣ 5113 / ΦΕΚ Α 96 / 21.06.2024

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46959 / ΦΕΚ Β 3421 / 13.0.6.2024

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 820 / ΦΕΚ Β 3410 / 13.06.2024

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46106 / ΦΕΚ Β 3214 / 05.06.2024

Ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 21 του ν. 5083/2024

«Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12), περί καταλόγων εκλογέων των οποίων οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου δεν παρελήφθησαν από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2515/1/41-α’ / ΦΕΚ Β 3198 / 05.06.2024

Ψηφιοποίηση Πράξης Βεβαίωσης Τροχονομικών Παραβάσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/59055/1063 / ΦΕΚ Β 3167 / 04.06.2024

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/59869/1004 / ΦΕΚ Β 3162 / 04.06.2024

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 814 / ΦΕΚ Β 3161 / 04.06.2024

Ηλεκτρονική Έκδοση Αντιγράφου Πράξης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

 

NOMOΣ 5111 / ΦΕΚ Α 76 / 24.05.2024

Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ  5110  / ΦΕΚ Α 75 / 24.05.2024

Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.435.6/1/960966 Σ.178 / ΦΕΚ Β 2960 / 24.05.2024

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 33195 / ΦΕΚ Β 2947 / 24.05.2024

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42510 / ΦΕΚ Β 2874 / 21.05.2024

Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16000 ΕΞ 2024 / ΦΕΚ Β 2739 / 13.05.2024

Επιβεβαίωση και Διόρθωση Στοιχείων Φυσικών Προσώπων σε Μητρώα του Δημοσίου Τομέα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡ 1187/2427324 / ΦΕΚ Β 2738 / 13.05.2024

Καθορισμός ημερομηνίας για την ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21837 οικ. Φ.700.20/2024 / ΦΕΚ Β 2695 / 09.05.2024

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  33305 / ΦΕΚ Β 2706 / 09.05.2024

Καθορισμός των προϋποθέσεων εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, της παρ. 1 του άρθρου 787 και της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του ύψους της αποζημίωσης των δικηγόρων στις ως άνω περιπτώσεις, του τρόπου, του χρόνου και των λοιπών όρων καταβολής της, και κάθε άλλης λεπτομέρειας.

 

NOMOΣ 5108 / ΦΕΚ Α 65 / 02.05.2024

Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ 5107 / ΦΕΚ Α 64 / 01.05.2024

Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις

 

NOMOΣ 5106 / ΦΕΚ Α 63 / 01.05.2024

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ 5105 / ΦΕΚ Α 61 / 29.04.2024

Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις για τον σύγχρονο πολιτισμό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/1985 / ΦΕΚ Β 2596 / 01.05.2024

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΣ 281/11 / ΦΕΚ Β 2561 / 01.05.2024

Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39143 / ΦΕΚ Β 2552 / 01.05.2024

Σύσταση εκλογικών τμημάτων διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου, κατανομή των εκλογέων, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου - Σύσταση επιτροπών συλλογής επιστολικής ψήφου – Ορισμός οργάνων ευθύνης καταγραφής, μεταφοράς και διατήρησης του υλικού παρακολούθησης των χώρων όπου βρίσκονται οι ειδικές κάλπες φύλαξης φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου και οι κάλπες ψηφοφορίας, καθώς και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23921 / ΦΕΚ 2545 / 30.04.2024

Κατάλογος χωρών στις οποίες δεν αποστέλλονται ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38848 / ΦΕΚ Β 2544 / 30.04.2024

Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Γενικό Έφορο παρακολούθησης διαδικασίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο, στον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, στους Προέδρους των Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου, στους αναπληρωτές αυτών, στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου καθώς και στους δικαστικούς υπαλλήλους που συνεπικουρούν στο έργο του Γενικού Εφόρου και μπορεί να υποβοηθούν το έργο των Επιτροπών για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Α.1068 / ΦΕΚ Β 2534 / 29.04.2024

Καθορισμός των τρόπων κοινοποίησης των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτών με ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58), της έκτασης εφαρμογής εκάστου τρόπου, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44879/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 2531 / 26.04.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  60314 ΕΞ 2024 / ΦΕΚ Β 2516 / 26.04.2024

Εξειδίκευση του μαθηματικού τύπου, των συντελεστών βαρύτητας αιγιαλού και των συντελεστών βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36615 / ΦΕΚ Β 2513 / 26.04.2024

Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Έργων Πυροπροστασίας των Δήμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41207/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 2404 / 22.04.2024

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13864 /ΦΕΚ Β 2403 / 22.04.2024

Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

 

NOMOΣ 5104 / ΦΕΚ  Α 58 / 19.04.2024

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ 5103 / ΦΕΚ Α 57 / 19.04.2024

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ / ΦΕΚ Α 56 / 16.04.2024

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 100/2003 (Α’ 94) και 211/2005 (Α’ 254).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ / ΦΕΚ Α 56 / 16.04.2024

Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1060 / ΦΕΚ Β 2372 / 19.04.2024

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646 / ΦΕΚ Β 2364 / 19.04.2024

Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28843 / ΦΕΚ Β 2293 / 18.04.2024

Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του άρθρου 151 του ν. 5078/2023 (Α’ 211).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31615 / ΦΕΚ Β 2292 / 18.04.2024

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

 

NOMOΣ 5102 / ΦΕΚ Α 55 / 13.04.2024

Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 34773 /ΦΕΚ Β 2218 / 11.04.2024

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1β/ΓΠοικ. 9476 / ΦΕΚ Β 2180 / 09.04.2024

Όροι και διαδικασία υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Πρωτογενής Πρόληψη» του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» ως προς τα έργα «Σύμβουλος Υγείας» και «Healthflix».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35692/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 2176 / 08.04.2024

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49853 ΕΞ 2024  / ΦΕΚ Β 2172 / 08.04.2024

Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27176 / ΦΕΚ Β 2161 / 08.04.2024

Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία και την υλοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/40443/ΔΛΓΚ / ΦΕΚ Β 2136 / 07.04.2024

Λογιστικές Πολιτικές για τα «Μη – Κυκλοφοροντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» και για τα «Αποθέματα».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 684 / ΦΕΚ Β 2117 / 07.04.2024

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση απώλειας ελληνικού διαβατηρίου».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 18 / ΦΕΚ Α 50 / 06.04.2024

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

 

NOMOΣ 5100 / ΦΕΚ Α 49 / 05.04.2024

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ 5099 / ΦΕΚ Α 48 / 05.04.2024

Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17 ΦΕΚ Α 47 / 04.04.2024

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . 33210 / ΦΕΚ Β 2057 / 06.04.2024

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν σε ελληνικά λιμάνια κατά την ημέρα της ψηφοφορίας της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1052 / ΦΕΚ Β 2056 / 05.04.2024

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2024 και επομένων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1053 / ΦΕΚ Β 2055 / 05.04.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’ 3007 και Β’3129).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31486 / ΦΕΚ Β 2040 / 03.04.2024

Καθορισμός της λειτουργίας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24544 / ΦΕΚ Β 1963 / 28.03.2024

Ειδικά μέτρα για ανέργους πρώην εργαζόμενους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γένει για όσους συμπεριλαμβάνονται στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) Α. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Β. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 824/25 / ΦΕΚ Β 1961 / 28.03.2024

Κατάρτιση Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4921/2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/31125/Α5 / ΦΕΚ Β 1956 / 28.03.2024

Ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία ή τομείς και για τον καθορισμό του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος και των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, για το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ιδρύθηκε με το άρθρο 128 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.114/497810 / ΦΕΚ Β 1893 / 26.03.2024

Καθορισμός των δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, και των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 της 29-2-2024 / ΦΕΚ Α  45 / 22.03.2024

Εξειδίκευση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.ΚΥ.Π.) για το έτος 2023, καθορισμός των υπηρεσιών των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, των συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και των κριτηρίων, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

 

NOMOΣ 5098 / ΦΕΚ Α 44 /22.03.2024

Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια αεροσκαφών τύπου «DHC-515».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5391/2024 / ΦΕΚ Β 1807 / 22.03.2024

Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21258 / ΦΕΚ Β 1806 / 22.03.2024

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση: α) των Ατόμων με Αναπηρίες και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2024, με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  4000/3/98-ιβ’ / ΦΕΚ Β 1761 / 19.03.2024

Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  88/64002 / ΦΕΚ Β 1732 / 19.03.2024

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95), για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων από τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα και για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 (L 321), όσον αφορά τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  227/8.3.2024 / ΦΕΚ Β 1716 / 15.03.2024

Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή εποπτικών εκθέσεων (για τα) PEPP (Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα) (EIOPABoS21/260).Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή εποπτικών εκθέσεων (για τα) PEPP (Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα) (EIOPABoS21/260).