ΝΟΜΟΣ 4726 / ΦΕΚ Α/181/18.09.2020

 

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ Α': ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

   ’ρθρο 1: Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 2: Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 3: Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 4: Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 5: Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

 

ΜΕΡΟΣ Β': ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

   ’ρθρο 8: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 9: Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής - Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004

 

ΜΕΡΟΣ Γ': ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

   ’ρθρο 10: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας - Αποδοχές προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 11: Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 12: Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 13: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 14: ’δεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/ 1999

   ’ρθρο 15: ’δεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/ 1999

   ’ρθρο 16: Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 17: Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 18: Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 19: Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων - Τροποποίηση του άρθρου 128Ε του ν. 2725/1999

   ’ρθρο 20: Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 2725/1999

 

ΜΕΡΟΣ Δ': ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN/MACOLIN

   ’ρθρο 21: «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας»

 

ΜΕΡΟΣ Ε': ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ’ρθρο 22: Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ': ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   ’ρθρο 23: Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ»

   ’ρθρο 24: Αρμοδιότητες τμήματος αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.

   ’ρθρο 25: Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4067/2012

   ’ρθρο 26: Σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων αθλητικής ανάπτυξης από ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4277/2014

   ’ρθρο 27: Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020

 

ΜΕΡΟΣ Ζ': ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   ’ρθρο 28: Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

   ’ρθρο 29: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά

 

ΜΕΡΟΣ Η': ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   ’ρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

   ’ρθρο 31: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

   ’ρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

   ’ρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

’ρθρο 1

Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται οι παρ. 4 και 6, προστίθενται δεύτερο και πέμπτο εδάφια στην παρ. 3 και τρίτο εδάφιο στην παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 3

   Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί

 

   1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

   α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

   β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

   γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

   δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 

   2. Τα κωλύματα της περ. β' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Γ ια την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.

 

   3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

 

   4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

 

   5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

 

   6. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

 

   7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

 

   8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

   (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα', κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα' έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

   (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α' ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α', που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α'.

   (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α' και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α', β' και γ',

 

   9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

   β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α' 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

 

’ρθρο 2

Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

 

   Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «’ρθρο 5

   Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες

 

   1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

   2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

 

   3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

   4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

   5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

   6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.»

 

’ρθρο 3

Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 4 και 5, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 8

   Ειδική αθλητική αναγνώριση

 

   1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο:

   α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.

   β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

   γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.

   δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία. 1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

   2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β', γ' και δ' της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

 

   3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.

 

   4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 

   5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.»

 

’ρθρο 4

Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 11του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται ως εξής:

 

   «1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ' εξαίρεση, μια αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

 

’ρθρο 5

Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

 

   Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «’ρθρο 14

   Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης

 

   1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

 

   2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ' ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.

 

   3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

 

   4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

 

   5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον ’ρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προ- κύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5.

 

      6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.

 

   7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»

 

’ρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 6 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 22

   Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

   α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

   β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

   γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

   δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.

 

   Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών.

 

   2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

 

   3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 

   4. (Καταργείται).

 

   5. (Έχει καταργηθεί με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/ 2019, Α' 48).

 

   6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

 

   7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

 

’ρθρο 7

Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

 

   Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «’ρθρο 24

   Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών

 

   1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

 

   2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

 

   3. Αν υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - μελών της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται ταυτόχρονα μόνο στις έδρες των υποκείμενων αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση τόσο των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα της ομοσπονδίας, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 14. Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, τόσο των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα, σε κάθε περίπτωση, αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τις κατά τόπους ενώσεις - μέλη της ομοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων.

 

   4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.

 

   5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.

 

   6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίον ο νόμος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.»

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

’ρθρο 8

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 3, 4, 9, προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 29

   Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία

 

   1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του κράτους.

 

   2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑμεΑ ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

   3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ΑμεΑ, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

 

   3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από οκτώ (8).

 

   4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ΑμεΑ. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ΑμεΑ, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», με εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

 

   Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.).

 

   Στην "Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)" με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.

 

   5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ΑμεΑ. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές:

   α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,

   β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

 

   Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

 

   7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος.

 

   8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑμεΑ ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ.

 

   9. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

   α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

   β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

   γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του.

   δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

   ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

 

   Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία αυτής, καθώς και τρία (3) μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή.

 

   Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

   α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

   β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ΑμεΑ.

   γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

   δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ΑμεΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο.

   ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

   στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο καθώς και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

   ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ.

 

   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.

 

   Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

   10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ΑμεΑ, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

   11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαικούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   12. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ολομέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας, όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.»

 

’ρθρο 9

Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής - Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004

 

   Στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004 (Α' 16) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 5

   Συγκρότηση ολομέλειας

 

   1. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

   α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

   β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.

   γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.

   δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

   ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

 

   2. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών με πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα.

 

   3. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι τετραετής και αρχίζει από την επομένη της εκλογής ή του διορισμού τους.

 

   4. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι άμισθα, μπορούν όμως να αποζημιώνονται με την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για άλλες δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

   5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:

   α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους.

   β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και οι οριζόμενοι από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

 

   6. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης χάνουν την ιδιότητά τους στις περιπτώσεις:

   α) θανάτου μέλους,

   β) έγγραφης παραίτησης,

   γ) έκπτωσης, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α' 26), καθώς και για παραβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α' 121), δ) αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας.»

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

’ρθρο 10

Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας - Αποδοχές προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999

 

   Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' του ν. 2190/1994 (Α' 28). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

 

’ρθρο 11

Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 31

   Προπονητής

 

   1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.

 

   2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται:

   α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού,

   β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3,

   γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β',

   δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

   ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ, εκδιδόμενου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

   Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόμενη στο παρόν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

   3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη για την ισοτιμία της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και αποτελείται από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του οικείου αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών, ορίζεται, ως πέμπτο μέλος της επιτροπής, προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Γ ια κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.

 

   4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγματοποιείται, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

   5. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν:

   α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.

   β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών.

   γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων.

   δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

   Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.

 

   6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

   Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

 

   7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

 

   8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προ- βλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α' 151), που προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2459/1997 (Α' 17), εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές.

 

   Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ' ίσα μέρη.

 

   Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

 

   9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε έναν (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα.

 

   Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή τον σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

   10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β', γ', δ', ε' της παρ. 2 του παρόντος.

 

   11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ' εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή.

 

   12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.

 

   13. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών.

 

   Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του τρίτου εδαφίου με σύμβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγματος.»

 

’ρθρο 12

Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999

 

   Οι παρ. 3 και 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.»

 

   «9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

 

   Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

 

   Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

 

   Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.

 

   Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.»

 

’ρθρο 13

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιούνται οι εσωτερικές παρ. 6 και 7 της παρ. 8 και οι παρ. 20 και 23, προστίθεται παρ. 25 και οι παρ. 8, 20, 23 και 25 διαμορφώνονται ως εξής:

 

   «8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας.

 

   Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του ν. 4186/2013 (Α' 193), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:

 

   1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

 

   2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων - κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

 

   3) α. Γ ια 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   β. Για 1η έως 3 η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

 

   4) Για 1η έως 3 η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

 

   5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

 

   5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.,

 

   6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

   δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

 

   7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωματείων.

   Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

 

   Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

 

   Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

 

   Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

   Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

 

   «20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς - αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia) και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης και στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια

 

   «23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών, θερινών και χειμερινών, και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιμασία για τις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε εκατόν σαράντα πέντε (145) ημέρες για το έτος διεξαγωγής Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως σαράντα πέντε (45) ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης ή προετοιμασίας για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στον σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜεΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προ- αναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.»

 

   «25. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στον δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε σε Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού επιτρέπεται χωρίς αμοιβή, πέραν του επισήμου ωραρίου εργασίας τους και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αναλαμβάνουν δραστηριότητα και να συμμετέχουν σε δράσεις, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και σε προγράμματα ή δράσεις αναφορικά με την κοινωνική προσφορά του πολιτισμού και αθλητισμού εν γένει.»

 

’ρθρο 14

’δεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56 Α του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 56 Α του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

 

   «3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών σωματείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56Β μέχρι και 56Ε και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.»

 

’ρθρο 15

’δεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται η υποπερ. γγ' της περ. ε' της παρ. 2 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:

 

   α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

   β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

   γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

   δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

   ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκομίζονται:

   αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

   ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,

   γγ) σύμφωνη γνώμη για τη χρήση αιγιαλού, αστικής ή αγροτικής περιοχής, εναέριου χώρου και δάσους για την άσκηση της δραστηριότητας, από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως κατά περίπτωση τη λιμενική αρχή, ή την αστυνομία, ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ή το δασαρχείο ή από τον οικείο ΟΤΑ. Η σύμφωνη γνώμη από τον φορέα παρέχεται εφόσον η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που με βάση την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης υφίσταται αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται ενιαία για την αθλητική εγκατάσταση από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη,

   δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

   Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:

   αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

   ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,

   γγ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,

   δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

 

   στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/ 2014 (Α' 155) και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης της ομάδας Ζ2.

 

   ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:

   αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

   ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και

   γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

   η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:

   αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

   ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και

   γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.»

 

’ρθρο 16

Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 79 του ν. 2725/1999 (Α' 121) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

 

   «5. Ειδικά για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται από μέλη των διοικήσεων ή μετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση, απαγορεύεται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού τους κεφαλαίου. Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).»

 

’ρθρο 17

Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 2725/1999

 

   Στο άρθρο 105 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται η παρ. 4, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 105

   Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

 

   1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθίστανται οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήματα Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας.

 

   2. Τα Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα:

   α) τακτικά Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε., που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α1 εθνικής κατηγορίας,

   β) πάρεδρα Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας.

 

   3. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται ο όρος «Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.» νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα Μέλη.

 

   4. Με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104, ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις (κριτήρια) εγγραφής τακτικού μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τα αρμόδια όργανα διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, η διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας δικαιολογητικά. Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζονται με τον κανονισμό του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η παροχή κάθε είδους νόμιμων εγγυήσεων για την εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των μελλοντικών της υποχρεώσεων προς αθλητές και προπονητές, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεών της, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77A, διενεργείται μόνον επί των Κ.Α.Ε. που πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού του πρώτου εδαφίου, κατόπιν κοινοποίησης προς την Ε.Ε.Α. σχετικής απόφασης - γνωστοποίησης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

 

   5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που υποβιβάζονται από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατηγορία της ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

 

   6. Οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών παρακρατούν για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) από τις αποδοχές των καλαθοσφαιριστών τους - μελών του Π.Σ.Α.Κ., κατόπιν χορήγησης προς αυτές από τους καλαθοσφαιριστές ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή προς τον Π.Σ.Α.Κ., το οποίο αποδίδεται στον Π.Σ.Α.Κ. το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Το ύψος της παραπάνω ετήσιας συνδρομής καθορίζεται πριν από την έναρξη κάθε μεταγραφικής περιόδου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Α.Κ. και δεν μπορεί να μεταβάλλεται έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που ακολουθεί. Αν μία Κ.Α.Ε. δεν αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες συνδρομές των καλαθοσφαιριστών - μελών του, ο Π.Σ.Α.Κ. ενημερώνει αναλυτικά και εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για τη μη απόδοση. Ο τελευταίος αφαιρεί το ισόποσο των συνδρομών από οποιαδήποτε απαίτηση της συγκεκριμένης Κ.Α.Ε. προς αυτόν και, έως τη λήξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου, το αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ.»

 

’ρθρο 18

Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο 127

   Στέγαση - γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργία

 

   1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.

 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), η αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

 

’ρθρο 19

Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων - Τροποποίηση του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται τόσο κατά τη διάρκεια αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου στην περίπτωση Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) βαρύνει τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή τον φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμενος. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) βαρύνεται με τη δαπάνη για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραμματισμού του. Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4684/2020 (Α' 86), η σχετική δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Για τον σκοπό αυτόν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλει την αμοιβή των δειγματοληπτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο δειγματοληπτών, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η δαπάνη των ελέγχων, που υπερβαίνουν αριθμητικά τον ετήσιο προγραμματισμό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήματος αθλητικών φορέων, βαρύνει τους αιτουμένους φορείς.

 

   Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος τιμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν της αμοιβής των δειγματοληπτών και του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόμενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά δείγμα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ελέγχων.»

 

’ρθρο 20

Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 2725/1999

 

   Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α' 121) τροποποιείται ως εξής:

 

   «6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης, υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, καταβαλλόμενο ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Στις Σχολές Προπονητών της Γ.Γ.Α. την εκπαίδευση για θέματα αντιντόπινγκ αναλαμβάνει ο αρμόδιος Εθνικός φορέας αντιντόπινγκ με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.».

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN/MACOLIN

 

’ρθρο 21

Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας

 

   1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα του άρθρου 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4639/2019 (Α' 185).

 

   2. Η Εθνική Πλατφόρμα της παρ. 1, η οποία ονομάζεται «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το όργανο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:

   α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς.

   β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

   γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και, κατά περίπτωση και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις.

   δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση.

   ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.

 

   3. Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας αποτελείται από τα εξής μέλη: (α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, (β) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, (γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, (δ) τον Αθλητικό Εισαγγελέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και (ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

   4. Με απόφαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας δύνανται να συστήνονται ομάδες εργασίες, οι οποίες την υποβοηθούν στο έργο της και στην πραγμάτωση των σκοπών της.

 

   5. Οι πάσης φύσεως δαπάνες της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό των συμμετεχόντων φορέων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

’ρθρο 22

Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.

 

   Το δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α' 185) τροποποιείται ως προς τα εσωτερικά άρθρα 5 παρ. 2 και 6, 12, 16, 18 και 29 παρ. 2 και διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «’ρθρο δέκατο τρίτο

   Καταστατικό της Ε.Ο.Ε.

 

   1. Ο αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1894 υπό την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.) με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και ο οποίος απέκτησε νομική υπόσταση με το άρθρο 35 του ν. ΒΧΚΑ' της 10ης Ιουλίου 1899 (Α' 141), ανασυγκροτήθηκε με τον ν. 3148/1955 (Α' 50) και μετονομάστηκε σε "Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή" (Ε.Ο.Ε.) με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και το κατ' εξουσιοδότηση του νόμου π.δ. 130/2000 (Α' 113) (καταστατικό), μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

   2. Το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού: α) ψηφίζονται από την Ολομέλειά της, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και γ) κυρώνονται με νόμο.

 

   3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, με την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει σε συμμόρφωση προς αυτήν, το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. το οποίο, όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλειά της Ε.Ο.Ε. κατά την υπ' αρ. 21/3.10.2019 συνεδρίαση και εγκρίθηκε από τη Δ.Ο.Ε. με το από 24.8.2018 έγγραφό της, έχει ως εξής:

 

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ο.Ε.)

 

’ρθρο 1

Νομική μορφή - επωνυμία έδρα

 

   1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

   2. Η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter), το παρόν καταστατικό και το ελληνικό δίκαιο.

 

   3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ο.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Olympic Committee (H.O.C)».

 

   4. Έδρα της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

 

’ρθρο 2

Σκοπός - αρμοδιότητες

 

   1. Σκοπός της Ε.Ο.Ε. είναι η ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

   2. Στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Ε. περιλαμβάνονται ιδίως:

 

   (α) Η μέριμνα για την ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, αξιών και κανόνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και η επίβλεψη και διασφάλιση της τήρησής του στην Ελλάδα.

 

   (β) Η προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν η Ε.Ο.Ε.: (αα) μεριμνά για τη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας, (ββ) προωθεί την ενσωμάτωση ολυμπιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, (γγ) υποστηρίζει, με κάθε τρόπο και μέσο, τη λειτουργία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, (δδ) ενθαρρύνει τη σύσταση Ολυμπιακών Μουσείων και Ινστιτούτων κάθε είδους αφιερωμένων στην Ολυμπιακή Παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων ή προγραμμάτων σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα.

 

   (γ) Η διάδοση και προάσπιση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε.

 

   (δ) Η διάδοση στη νεολαία της αγάπης για τον αθλητισμό και του σεβασμού προς το αθλητικό και ολυμπιακό ιδεώδες.

 

   (ε) Η ενθάρρυνση, επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, καθώς και του αθλητισμού για όλους.

 

   (στ) Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού και κάθε άλλης φύσεως σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού.

 

   (ζ) Η υλοποίηση των δράσεων και παρεμβάσεων που εγκρίνει η Ολομέλειά της, ύστερα από εισήγηση των τακτικών επιτροπών της, καθώς και η συμβολή, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, σε δράσεις της Διεθνούς και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ή άλλων φορέων με έργο τη διάδοση των ολυμπιακών αρχών και αξιών, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη της Δ.Ο.Ε.

 

   (η) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας στον αθλητισμό, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας στον αθλητισμό.

 

   (θ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) από τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς φορείς, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων και πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ντόπινγκ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και τον ρόλο και τα καθήκοντα που ο Κώδικας αυτός αναθέτει στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, ιδίως σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής σε αγώνες ή οικονομικής ενίσχυσης των αθλητών και των οικείων ομοσπονδιών και την εν γένει διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αντιντόπινγκ.

 

   (ι) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων και η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητικών Ομοσπονδιών για τις διατάξεις του.

 

   (ια) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη μέτρων για την ιατρική περίθαλψη και εν γένει τη διασφάλιση και προώθηση της υγείας των αθλητών.

 

   (ιβ) Η οικονομική επιχορήγηση και η εν γένει υποστήριξη, με κάθε άλλο μέσο ή τρόπο, των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών μελών της για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή των ολυμπιακών αθλημάτων και για την προετοιμασία των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η απευθείας οικονομική ενίσχυση των αθλητών για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αθλητικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκουν.

 

   (ιγ) Η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των κάθε είδους αθλητικών και μη εγκαταστάσεων που της ανήκουν κατά κυριότητα ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, των παραρτημάτων και των περιβαλλόντων χώρων αυτών, ιδίως του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας, της εγκατάστασης της Αρχαίας Ολυμπίας και του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, του ξενοδοχείου επί της οδού Κηφισίας και Παντανάσσης στον Παράδεισο Αμαρουσίου και του οικήματος επί της οδού Καψάλη 4 στην Αθήνα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων, έναντι ανταλλάγματος καθοριζόμενο σε:

   (αα) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση αγώνων. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να καθορίζει ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), ακόμη και μηδενικό ποσοστό, αν η παραχώρηση γίνεται προς αθλητικά σωματεία ή ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα,

   (ββ) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, εκτός αν η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, καθορίσει διαφορετικό ποσοστό ή αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων.

 

   Οι ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδονται για συγκεκριμένο κάθε φορά αγώνα ή εκδήλωση, ύστερα από σχετική εισήγηση είτε του αρμοδίου τμήματος της Ε.Ο.Ε. είτε τακτικής επιτροπής της.

 

   Για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ο.Ε. ή και της Δ.Ο.Α. και τηρουμένων των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της στην Αρχαία Ολυμπία χωρίς αντάλλαγμα.

 

   (ιδ) Η προστασία με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη δικαιοσύνη, των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της. Ιδίως η Ε.Ο.Ε. μεριμνά για:

   (αα) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων επί του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.) και οι συνοδευτικές αυτού αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις,

   (ββ) την επιστροφή της επικαρπίας του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άμα τη λήξει του παραχωρητηρίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και από τη Γ.Γ.Α. προς την εταιρεία «Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.» και

   (γγ) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) και το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία και στα υπόλοιπα οικόπεδά της στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα, στις περιοχές Στύλοι Ολυμπίου, Παγκράτι, Παναθηναϊκό Στάδιο, Οδός ’γρας ή όπου αλλού ευρίσκονται.

 

   (ιε) Η συμμετοχή με εκπροσώπους της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

   (ιστ) Η έκδοση και διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων και άλλων αντικειμένων με την ευκαιρία τέλεσης των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των Ευρωπαϊκών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και κάθε άλλου ηπειρωτικού ή διηπειρωτικού αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

 

   (ιζ) Η έκδοση και διάθεση λευκωμάτων, ειδικών εκδόσεων σχετικά με την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού και του αθλητισμού εν γένει, ενημερωτικού υλικού και κάθε είδους εντύπων.

 

   (ιη) Η παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος έναντι ανταλλάγματος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης.

 

   (ιθ) Η σύναψη συμβάσεων χορηγίας με τρίτους (χορηγούς), με αντικείμενο την παροχή ενίσχυσης προς την Ε.Ο.Ε., σε χρήμα ή σε είδος/υπηρεσία, για την εκπλήρωση των σκοπών της, με αντιστάθμισμα την παραχώρηση στους χορηγούς, του δικαιώματος χρήσης του εμβλήματος λογοτύπου της Ε.Ο.Ε. της παρ. 3 του άρθρου 3 ή άλλες παροχές σε είδος/υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή για άλλους αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, εξασφάλιση διαμονής στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων αυτών, παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της για τη διοργάνωση συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων. Για την έγκυρη κατάρτιση των χορηγικών αυτών συμβάσεων απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής της, στην οποία καθορίζονται ρητά τουλάχιστον η χορηγία, η αντιπαροχή της Ε.Ο.Ε. και η διάρκεια της σύμβασης.

 

   (κ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με νόμο, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

   3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ο.Ε. ανήκει:

   (α) Η τελική επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν κάθε φορά την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και σε οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

   (β) Η επιλογή της πόλης, η οποία μπορεί να διεκδικήσει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, θερινών ή χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Ευρωπαϊκών Αγώνων που διοργανώνονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Μεσογειακών Αγώνων ή άλλων ηπειρωτικών ή διηπειρωτικών αγώνων που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η εποπτεία της διοργάνωσης των παραπάνω αγώνων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

   (γ) Η μέριμνα για την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την τελετή Παράδοσής της, καθώς και για τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, για τους θερινούς και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και για κάθε άλλη περίπτωση που αποφασίζει η Ολομέλειά της, σε συνεργασία με τη Δ.Ο.Ε.

   (δ) Η παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων, ύστερα από έγκριση της Δ.Ο.Ε.

   (ε) Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων με σκοπό την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή αμφισβήτησης ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε.

 

   4. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί:

   (α) να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συμμετέχει σε αυτά, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή με άλλους, διεθνείς ή μη, αθλητικούς οργανισμούς,

   (β) να συνάπτει συνεργασίες με μη κυβερνητικούς ή και με κυβερνητικούς οργανισμούς, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο, οι όροι και το γενικότερο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είναι σύμφωνο με τις αρχές και τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και

   (γ) να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και κάθε άλλον αρμόδιο Υπουργό τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της.

 

   5. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της και την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

’ρθρο 3

Εμβλήματα Ε.Ο.Ε. - Ολυμπιακά Σύμβολα

 

   1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσημο έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α' 86) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α' 118).

 

   2. Το επίσημο έμβλημα της Ε.Ο.Ε. είναι ο συνδυασμός του σταυρού της ελληνικής σημαίας και των πέντε ολυμπιακών κύκλων. Στο επάνω μέρος του εμβλήματος είναι οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι και στο κάτω, ως βάση, ο σταυρός της ελληνικής σημαίας. Στο επάνω μέρος του σταυρού της σημαίας και σε μπλε λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη «ΕΛΛΑΣ». Το έμβλημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ε.

 

   3. Το δεύτερο έμβλημα λογότυπο της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους, κάτω από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου, υποστηριζόμενου από τμήμα κίονος με 7 ραβδώσεις, εντός ορθογωνίου πλαισίου. Το λογότυπο αυτό μπορεί να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και μόνο η Ε.Ο.Ε. προς όφελός της.

 

   4. Το ολυμπιακό έμβλημα πέντε κύκλων και η ολυμπιακή σημαία που προσδιορίζονται ως Ολυμπιακά Σύμβολα στον ν. 1808/1951 (Α' 129) και στη Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1347/1983 (Α' 47), ο Ολυμπιακός Ύμνος που αναγνωρίστηκε ως Ολυμπιακό Σύμβολο από τη Δ.Ο.Ε. στην 55η σύνοδό της το έτος 1958, οι όροι «Ολυμπιακός», «Ολυμπιάδα» και κάθε συναφής όρος, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, το Ολυμπιακό Σύνθημα «Ταχύτερα Ψηλότερα Δυνατότερα» (Citius Altius Fortius), η Ολυμπιακή Φλόγα και κάθε άλλο σύμβολο, έμβλημα ή διακριτικό, αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε. ως Ολυμπιακό (από κοινού «Ολυμπιακά Σύμβολα») ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους και την προστασία τους. Η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων στην Ελλάδα και να απαγορεύει κάθε χρήση τους από μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα, καθώς και κάθε χρήση τους, η οποία παραβιάζει τις αξίες και αρχές του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη.

 

   5. Η Ε.Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα Ολυμπιακά Σύμβολα στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της, υπό την προϋπόθεση ότι η γενόμενη χρήση: α) δεν υποβαθμίζει την αξία τους, β) συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος και γ) είναι σύμφωνη με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

   6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και πριν από την έκδοση απόφασης, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωμοδοτήσει σχετικά.

 

’ρθρο 4

Διοικητική και διαχειριστική αυτονομία

 

   1. Η Ε.Ο.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.

 

   2. Η E.O.E. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος, μόνο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει.

 

   3. Η Ε.Ο.Ε. δε ζητά ούτε λαμβάνει δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η

Ε.Ο.Ε. μπορεί να ζητά και να δέχεται προτάσεις ή συστάσεις από τη Δ.Ο.Ε.

 

   4. Η Ε.Ο.Ε. οφείλει να μην επηρεάζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιρροές και παρεμβάσεις, κυβερνητικής ή άλλης προέλευσης.

 

’ρθρο 5

Οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεία

 

   1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δική της περιουσία και οικονομική αυτοτέλεια.

 

   2. Η Ε.Ο.Ε. επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να λαμβάνει και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλων Υπουργείων, για την εξυπηρέτηση ειδικών κάθε φορά σκοπών.

 

   3. Η τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ούτε στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.

 

   4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της Ε.Ο.Ε. ανήκει αποκλειστικά στην Ολομέλειά της, με εξαίρεση τα ποσά που εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύννομη διαχείρισή τους.

 

   5. Η Ε.Ο.Ε. υπόκειται, σε ετήσια βάση, σε υποχρεωτικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένο/η στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) κατά το άρθρο 14 του ν. 4449/2017 (Α' 7). Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται Πιστοποιητικό Ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο αναρτάται, με επιμέλεια της Ε.Ο.Ε., στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 

   6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Ειδικά για την πρώτη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

 

’ρθρο 6

Πόροι

 

   Οι πόροι της Ε.Ο.Ε. είναι:

   (α) Η ετήσια τακτική και κάθε έκτακτη κρατική επιχορήγηση ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 5, η οποία κατατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

   (β) Τα ποσά που εισπράττει από τη Δ.Ο.Ε., την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τη Διεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων, τις άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και άλλους Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς κατά την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.

   (γ) Τα έσοδα από Ολυμπιακούς Αγώνες, Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, Ευρωπαϊκούς Αγώνες και Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δυνάμει συμφωνίας με τον αντίστοιχο φορέα διοργάνωσης.

   (δ) Τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της κατά την περ. ιη' της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 2.

   (ε) Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων και πάσης φύσεως εισφορές και παροχές σε χρήμα και σε είδος υπέρ αυτής.

   (στ) Οι εν γένει πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της, ιδίως από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων που διοικεί ή διαχειρίζεται.

  (ζ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων.

   (η) Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων σύμφωνα με την περ. ιβ' της παρ. 2 του άρθρου 2.

   (θ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών της εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

   (ι) Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση των ειδικών αναμνηστικών και των εκδόσεων των περ. ιστ' και ιζ' της παρ. 2 του άρθρου 2.

   (ια) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγίας της περ. ιθ' της παρ. 2 του άρθρου 2.

   (ιβ) Κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.

 

’ρθρο 7

Μέλη Ε.Ο.Ε.

 

   1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., στην Εκτελεστική Επιτροπή και στις υπόλοιπες Επιτροπές της Ε.Ο.Ε., στη Δ.Ο.Α. και στην ΕΘΝ.Ο.Α.

 

   2. Μέλη της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα μίας ψήφου το καθένα, είναι:

 

   (α) Εκ της ιδιότητάς τους (ex-officio) και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, εάν και εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

   (β) Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν αθλήματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των επερχόμενων θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (ολυμπιακά αθλήματα), εφόσον συγκεντρώνουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: αα) έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ββ) είναι αναγνωρισμένα μέλη της αντίστοιχης διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετέχει στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν εκπρόσωπο και έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ακόμη και αν καλλιεργεί περισσότερα του ενός ολυμπιακά αθλήματα. Ο εκπρόσωπος κάθε ομοσπονδίας εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της ομοσπονδίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Μέσα στην ίδια καταληκτική προθεσμία, κάθε ομοσπονδία υποβάλλει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. της περί εκλογής του εκπροσώπου της στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η συγκρότηση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. σε σώμα γίνεται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

   (γ) Ένας αθλητής που έχει συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.). Με αποκλειστική επιμέλειά της, η Ε.Σ.Ο.Α. υποβάλλει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης περί εκλογής του ως άνω αθλητή και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

   (δ) Δύο (2) αθλητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται από τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ως μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Ε.Ο.Ε. και εκπρόσωποι της Επιτροπής αυτής στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12.

 

   Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. Υποψήφιοι για εκλογή είναι αθλητές και αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος είτε στους τελευταίους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε στους δύο (2) τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διαδικασία εκλογής των αθλητών αυτών αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η σχετική δε απόφαση της Ε.Ε. κοινοποιείται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, στον Αρχηγό και στον Υπαρχηγό της αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα.

 

   (ε) Δύο (2) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με προσφορά στον αθλητισμό και στη διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος, οι οποίοι εκλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

 

   3. Η θέση του εκπροσώπου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., καθώς και η θέση του αιρετού μέλους της Ε.Ο.Ε. είναι τιμητική και άμισθη. Στους εκπροσώπους των αθλητικών ομοσπονδιών και στα αιρετά μέλη της Ε.Ο.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 

   4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ. γ' και δ' της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος αθλητής. Η ομοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται, μέσα σε έναν (1) μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.

 

   5. Μέλη της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της περ. β' της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού. Κάθε τέτοια ομοσπονδία εκπροσωπείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας μέσα στην προθεσμία της περ. β' της παρ. 2. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. ούτε σε άλλη επιτροπή της.

 

   6. Αν με απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παρ. 4. Η απώλεια του δικαιώματος ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως:

   (α) από την επομένη της κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή

   (β) από την επομένη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες.

 

   7. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. β' της παρ. 2. Με επιμέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η αίτηση, με τα συνοδεύοντα αυτήν αποδεικτικά έγγραφα, εισάγεται προς εξέταση και λήψη απόφασης στην πρώτη μετά από την υποβολή της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται στην περ. β' της παρ. 2, η ενδιαφερόμενη αθλητική ομοσπονδία καθίσταται μέλος της Ε.Ο.Ε. στην επόμενη συγκρότησή της.

 

   8. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο αναρτάται (εκτός από τη διεύθυνση κατοικίας) στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Στο μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο τηρείται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

   (α) για τα ex officio μέλη της Ε.Ο.Ε. μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

   (β) για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ε.Ο.Ε.: επωνυμία και έδρα ομοσπονδίας, ολυμπιακό ή ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί, υπουργική απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών αυτών και

   (γ) για τα υπόλοιπα αιρετά μέλη, αθλητές και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, και τους αναπληρωματικούς τους: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

’ρθρο 8

Θητεία μελών

 

   1. Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι μόνιμα μέλη της Ε.Ο.Ε.

 

   2. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και τα αιρετά μέλη των περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και οι αναπληρωματικοί αυτών εκλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την εκλογή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των επόμενων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

 

   3. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 7 είναι επανεκλέξιμοι.

 

   4. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας κάθε φορά Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., η απερχόμενη Ολομέλεια ασχολείται αποκλειστικά με τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε. από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και με άλλα ζητήματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, η αναβολή αντιμετώπισης των οποίων μπορεί να επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε.

 

’ρθρο 9

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

   1. Δικαίωμα να εκλεγούν εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά της, καθώς και μέλη της Ε.Ο.Ε. έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7, εφόσον δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2.

 

   2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά της ούτε μέλος της Ε.Ο.Ε.:

   (α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο εκλογής του,

   (β) όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,

   (γ) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α' 121), καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σε οποιαδήποτε ποινή, για κάποιο από τα ποινικά αδικήματα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26),

   (δ) όποιος έχει τιμωρηθεί από τη Δ.Ο.Ε., για οποιαδήποτε αιτία και σε οποιαδήποτε ποινή, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, και

   (ε) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας Ηθικής και Δεοντολογίας για όσο χρόνο ορίζει η σχετική απόφαση αυτής.

 

   3. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά της ούτε μέλη της Ε.Ο.Ε.:

   (α) όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και εμπορία ειδών αθλητικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και κάθε άλλης φύσεως αθλητικών ειδών, καθώς και όσοι φέρουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου μέλους εταιρείας με το ίδιο ως άνω αντικείμενο,

   (β) όσοι διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών αγώνων και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται οι Ολυμπιονίκες που έλαβαν άδεια πρακτορείου προγνωστικών σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 (Α' 137),

   (γ) οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) και οι σύζυγοι αυτών,

   (δ) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου:

   αα) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων,

   ββ) των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών που είναι μέλη της Ε.Ο.Ε., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και

   γγ) κάθε άλλου φορέα του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού, φορέα ή υπηρεσίας Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, με αντικείμενο τον αθλητισμό. Εξαιρούνται οι Ολυμπιονίκες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί σε τέτοιες θέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

’ρθρο 10

Απώλεια αναστολή ιδιότητας μέλους Ε.Ο.Ε.

 

   1. Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα χάνουν αυτομάτως και αυτοδικαίως την ιδιότητά τους ως μέλη της Ε.Ο.Ε. αν χάσουν την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ο.Ε., για οποιονδήποτε λόγο. Αν ανασταλεί η ιδιότητά τους ως μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή, αναστέλλεται αυτομάτως και αυτοδικαίως και η ιδιότητά τους ως μέλη της Ε.Ο.Ε.

 

   2. Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες χάνουν την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου, αν διαλυθούν ή απωλέσουν μία έστω από τις αναγκαίες προϋποθέσεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η διάλυση της ομοσπονδίας ή η απώλεια μίας εκ των προϋποθέσεων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7.

 

   3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   (α) αν αποβιώσουν,

   (β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. και επιφέρει τα αποτελέσματά της από την υποβολή της,

   (γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο του άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή η συνδρομή κωλύματος ή ασυμβίβαστου του άρθρου 9,

   (δ) με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 5.

 

   4. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους (α) σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή (β) σε περισσότερες από τις μισές πενήντα τοις εκατό (50%) συνεδριάσεις ανά έτος. Γ ια την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., με την οποία διαπιστώνεται ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας των απουσιών του ενδιαφερόμενου εκπροσώπου ή μέλους και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. εκδίδεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου να παράσχει εξηγήσεις ενώπιόν της, κοινοποιηθείσα προ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί ρητά ή σιωπηρά να παράσχει εξηγήσεις ή οι παρασχεθείσες εξηγήσεις κριθούν αβάσιμες, αναπόδεικτες ή ανεπαρκείς.

 

   5. Αν κάποιος εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε., ή αιρετό μέλος των περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 7 παραβιάσει τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε., το παρόν καταστατικό, τα ψηφίσματα ή τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Ε.Ο.Ε., η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, του επιβάλλει μία από τις ακόλουθες ποινές:

   (α) έγγραφη επίπληξη,

   (β) αναστολή της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ε.Ο.Ε. για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος, ή (γ) παύση της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ε.Ο.Ε.

 

   Η απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων, ύστερα από πρόσκληση προς ακρόαση του ενδιαφερομένου, κοινοποιηθείσα προ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών.

 

’ρθρο 11

Όργανα της Ε.Ο.Ε.

 

   Όργανα της Ε.Ο.Ε. είναι:

   1. Η Ολομέλεια.

   2. Η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

’ρθρο 12

Εκλογική Ολομέλεια Ε.Ο.Ε.

 

   1. Τα ορισθέντα κατά το άρθρο 7 μέλη της Ε.Ο.Ε. συνέρχονται σε συνεδρίαση κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Εκλογική Ολομέλεια), ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου κατά την παρ. 3 προσώπου, η οποία τους κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου να εκλέξουν:

   (α) τον Πρόεδρο, τους Α' και Β' Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή του, τον Ταμία και τον αναπληρωτή του και

   (β) αφού συγκροτηθούν σε σώμα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Λ.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, μετά του αναπληρωτή του.

 

   2. Αρμοδιότητα για τη σύγκληση της Εκλογικής Ολομέλειας της παρ. 1 σε συνεδρίαση έχουν κατά σειρά:

   (α) το αρχαιότερο μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα ex officio, μέλος της Ε.Ο.Ε.,

   (β) αν δεν υφίσταται μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της απερχόμενης Ολομέλειας εφόσον:

   αα) είναι εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της τρέχουσας Ολομέλειας ή αιρετό μέλος αυτής και

   ββ) δεν είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου και

   (γ) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β' στο πρόσωπο του Προέδρου της απερχόμενης Ολομέλειας, το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας. Για τους σκοπούς της παρούσας, αρχαιότερο μέλος λογίζεται ο εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. ή το αιρετό μέλος αυτής που συγκεντρώνει τις περισσότερες πλήρεις θητείες, και τέλος

   (δ) αν περισσότεροι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. ή αιρετά μέλη αυτής συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό πλήρων θητειών, ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

 

   3. Ο έχων την αρμοδιότητα της σύγκλησης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Εκλογικής Ολομέλειας και προεδρεύει αυτής μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής της παρ. 10, ο οποίος και τον διαδέχεται στην προεδρία της συνεδρίασης. Εκτός αν υποβληθεί προσφυγή κατά το άρθρο 4, ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., ο οποίος και αναλαμβάνει την προεδρία της Εκλογικής Ολομέλειας μέχρι το πέρας των εργασιών της.

 

   4. Ο πίνακας των μελών της Ε.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, και όσον αφορά στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες στους εκπροσώπους αυτών, μαζί με την πρόσκληση στη συνεδρίαση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα. Με ποινή απαραδέκτου, κάθε ένσταση κατά του πίνακα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την υποβολή της ένστασης, η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. κοινοποιεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, αντίγραφο της υποβληθείσας ένστασης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. έγγραφες εξηγήσεις και κάθε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται το δικαίωμά του να συμμετέχει και να ψηφίσει στην Εκλογική Ολομέλεια. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας εξετάζει τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου και τα προσκομισθέντα από αυτόν έγγραφα και αποφαίνεται εγγρά- φως τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Ο ενιστάμενος και ο ενδιαφερόμενος έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Εκλογικής Ολομέλειας. Η προσφυγή ασκείται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και εξετάζεται από τα παριστάμενα μέλη της Ε.Ο.Ε. πριν από κάθε άλλη ενέργεια. Το πρόσωπο, του οποίου αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής, δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί της προσφυγής και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

 

   5. Για κάθε αξίωμα υποβάλλεται χωριστή υποψηφιότητα και ακολουθεί χωριστή μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Προηγείται χρονικά η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Ε.Ο.Ε.

 

   6. Με εξαίρεση όσους συμμετέχουν ex officio στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δ.Ο.Α., τα μέλη της Ε.Ο.Ε. και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για μία (1) μόνο θέση Διοίκησης και για μία (1) μόνο θέση Προέδρου των Τακτικών Επιτροπών της παρ. 1.

 

   7. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε., καθώς και για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π., και του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Λ., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν προηγουμένως θητεύσει μία (1) τουλάχιστον πλήρη τετραετία ως μέλη της Ε.Ο.Ε. ή ως εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε.

 

   8. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου, των Α' και Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της Ε.Ο.Ε., καθώς και για τις θέσεις του Προέδρου της Δ.Ο.Α., του Προέδρου της ΕΘΝ.Ο.Α. και των Προέδρων των Τακτικών Επιτροπών του άρθρου 18 του παρόντος, πλην της Επιτροπής Αθλητών, υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας. Η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. εξετάζει το τυπικά παραδεκτό των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κοινοποιεί σε όλα τα μέλη, πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων, με ένδειξη επί του παραδεκτού ή μη καθεμίας εξ αυτών.

 

   9. Με ποινή απαραδέκτου, αντιρρήσεις κατά της εκλογιμότητας οποιουδήποτε υποψηφίου κατατίθενται εγγράφως στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση και εξετάζονται από την Εκλογική Ολομέλεια πριν από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εκλογική Ολομέλεια αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ακροάσεώς του. Ο υποψήφιος, η εκλογιμότητα του οποίου αμφισβητείται, δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία και δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

 

   10. Η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, εκλέγεται από τα παριστάμενα μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Εφορευτική Επιτροπής όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τις θέσεις που προβλέπεται να πληρωθούν κατά την διάρκεια της εκλογικής Ολομέλειας του παρόντος. Η Εφορευτική Επιτροπή, επικουρούμενη στο έργο της από τη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., επιβλέπει όλη την εκλογική διαδικασία και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

   11. Γ ια την έγκυρη διενέργεια κάθε ψηφοφορίας απαιτείται η παρουσία του μισού (50%) πλέον ενός (1) των μελών της Ε.Ο.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η ψήφος με πληρεξούσιο, καθώς και η επιστολική. Κάθε ψηφοφορία διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται μηχανικά, με επιμέλεια της Γραμματείας της Ε.Ο.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων. Παρέχονται επίσης και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αποκλείεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον μικρότερο αριθμό ψήφων, ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν και αποκλείεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους σε αυτήν την ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου μείνουν δύο (2) υποψήφιοι. Αν κατά την τελική ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) αυτών υποψηφίων υπάρξει ισοψηφία, η μεταξύ τους ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά την εκλογική διαδικασία εγγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και εξετάζονται αμέσως από την Εκλογική Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία. Η ίδια εκλογική διαδικασία εφαρμόζεται για καθένα από τα αξιώματα της παρ. 1.

 

   12. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η συνεδρίαση της Ολομέλειας της παρ. 1 θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία όλων των μελών της Ολομέλειας που έχουν εκλεγεί μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο παρατείνεται μέχρι την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης Εκλογικής Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε.

 

’ρθρο 13

Δεύτερη συνεδρίαση Ολομέλειας

 

   1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας του άρθρου 12, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. συγκαλεί εκ νέου την Ολομέλεια σε συνεδρίαση προκειμένου να εκλέξει:

 

   (α) τα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 7. Επί ποινή απαραδέκτου, κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από τρείς (3) υπογραφές μελών της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα ψήφου και κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα ψήφου έχει δικαίωμα να υπογράψει την υποψηφιότητα δύο (2) συνολικά υποψηφίων,

 

   (β) τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ο.Α., πλην του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε. και των μελών της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα (αν υπάρχουν), οι οποίοι αποτελούν ex officio μέλη της Δ.Ο.Α. Οι υποψήφιοι για τη Δ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της,

 

   (γ) τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα ψήφου και φέρουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

   (αα) τέσσερις (4) τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν τέσσερις (4) αντίστοιχα θέσεις στο Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου και

   (ββ) τέσσερις (4) τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν τις υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις στο Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι προσωπικότητες κύρους από τον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού και της παιδείας.

 

   Αν αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α., το νέο μέλος που θα εκλεγεί πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τον αντικαθιστάμενο,

 

   (δ) τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη κάθε άλλης ήδη υφιστάμενης ή μέλλουσας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., πλην της Επιτροπής Αθλητών,

 

   (ε) τους Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα των περ. γ' και δ' προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε., τον Πρόεδρο της εκάστοτε ενδιαφερόμενης Επιτροπής ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα ψήφου.

 

   2. Οι προτάσεις για τις υποψηφιότητες για τα αξιώματα των περ. β' έως ε' κατατίθενται εγγράφως πριν από την έναρξη της αντίστοιχης ψηφοφορίας.

 

   3. Η εκλογή των προσώπων αναγνωρισμένου κύρους της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 7 γίνεται με μυστική ψηφοφορία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 12, ενώ η εκλογή στα αξιώματα των περ. β' έως ε' της παρ. 1 γίνεται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με δικαίωμα ψήφου.

 

’ρθρο 14

Ολομέλεια Ε.Ο.Ε.

 

   1. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε., το οποίο δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

   2. Η Ολομέλεια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   (α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ο.Ε,

   (β) την εκλογή των προσώπων που αναφέρονται στα

άρθρα 12 και 13,

   (γ) την έγκριση του απολογισμού, προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων,

   (δ) την έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε.,

   (ε) τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών και τη ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικά με τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κανονισμών λειτουργίας αυτών,

   (στ) την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του καταστατικού της και των εσωτερικών κανονισμών της,

   (ζ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ρητά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ότι υπάγεται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

 

   3. Η Ολομέλεια απαρτίζεται από τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, τους εκπροσώπους των αθλητικών Ομοσπονδιών μελών της και τα αιρετά μέλη του άρθρου 7.

 

   4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.

 

   5. Η Ολομέλεια συγκαλείται, με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Α' Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο.

 

   6. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι περισσότερα από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που απουσιάζουν. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ολομέλεια συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων μελών με δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών με δικαίωμα ψήφου.

 

   7. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με εξαίρεση τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

’ρθρο 15

Εκτελεστική Επιτροπή

 

   1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι αρμόδια να:

   (α) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των καθημερινών

υποθέσεων της Ε.Ο.Ε.,

  (β) αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε., ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Ολομέλειας,

  (γ) υποβάλλει εισήγηση στην Ολομέλεια σχετικά με την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε., καθώς και σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις,

   (δ) εισηγείται στην Ολομέλεια τη συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών και να επιλαμβάνεται των εισηγήσεων των Επιτροπών αυτών,

   (ε) επιμελείται της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας των γραφείων, των αθλητικών ή μη εγκαταστάσεων και των τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και να μεριμνά για τον συντονισμό αυτών,

   (στ) εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν στην τρέχουσα λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και την κατασκευή έργων της Ε.Ο.Ε. και να διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς, μέχρι του ποσού που ορίζει κάθε φορά η Ολομέλεια.

 

  2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από:

   (α) τον Πρόεδρο. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται εκ της ιδιότητάς του (ex officio) ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Α' Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Ε.,

   (β) τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, αν υπάρχουν, τα οποία ορίζονται ex officio μέλη της Ε.Ε.,(γ) τον Α' Αντιπρόεδρο,

   (δ) τον Γενικό Γραμματέα,

   (ε) τον Ταμία και

   (στ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών. Αν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή κάποιας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., στη σύνθεση της Ε.Ε. συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή και της ενδιαφερόμενης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., αντίστοιχα, με δικαίωμα ψήφου μόνον επί του θέματος αρμοδιότητάς του.

 

   3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτού, από τον Α' Αντιπρόεδρο τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συμπεριλαμβάνει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

   4. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

’ρθρο 16

Πρόεδρος

 

   Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Α' Αντιπρόεδρος:

   (α) εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε. δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής, υπηρεσίας ή φορέα, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

   (β) υπογράφει για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε. κάθε είδους συμβάσεις,

   (γ) επιβλέπει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Ε.Ο.Ε., κατευθύνει τις υποθέσεις που την αφορούν, προασπίζεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε.,

   (δ) προΐσταται των οργάνων της Ε.Ο.Ε. (Ολομέλειας και Εκτελεστικής Επιτροπής), τα συγκαλεί σε συνεδρίαση και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους και διασφαλίζει τη σύννομη και αποτελεσματική διεξαγωγή τους, υπογράφει για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε. κάθε σύμβαση αυτής,

   (ε) υπογράφει, μόνος ή από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, την επίσημη αλληλογραφία της Ε.Ο.Ε.,

   (στ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., από κοινού με τον Ταμία και τον Προϊστάμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, τις εντολές πληρωμής της Ε.Ο.Ε. είτε με μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω web banking είτε με επιταγές είτε με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Με απόφαση της Ολομέλειας και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί για συγκεκριμένες διαδικασίες και για λόγους διευκόλυνσης της λειτουργίας της Ε.Ο.Ε. να εκχωρείται στον Ταμία και τον Αναπληρωτή του,

   (ζ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., κινήσεις εταιρικών πιστωτικών καρτών μέχρι ποσού που ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

’ρθρο 17

Γενικός Γραμματέας

 

   Ο Γενικός Γραμματέας:

   (α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Ο.Ε.,

   (β) μεριμνά για την ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής,

   (γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί ο Πρόεδρος με απόφασή του,

   (δ) υπογράφει, από κοινού με τον Πρόεδρο ή μόνος ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου, την επίσημη αλληλογραφία ης Ε.Ο.Ε.

 

’ρθρο 18

Ταμίας

 

   Ο Ταμίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

   (α) συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους και υποβάλλει, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Ολομέλεια προς έγκριση,

   (β) μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε.,

   (γ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, τις εντολές πληρωμής της Ε.Ο.Ε. είτε με μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω web banking είτε με επιταγές είτε με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

 

’ρθρο 19

Τακτικές Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

 

   1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργούν οι εξής τακτικές Επιτροπές:

   (α) Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.),

   (β η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.),

   (γ) η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.),

   (δ) η Επιτροπή Αθλητών (Ε.Α.),

   (ε) η Επιτροπή Ισότητας των φύλων (Ε.Ι.Φ.),

   (στ) η Επιτροπή Μάρκετινγκ (Ε.Μ.),

   (ζ) η Επιτροπή Αθλητισμού και Περιβάλλον (Ε.Α.Π.).

 

   2. Η θητεία των τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. είναι αντίστοιχη με τη θητεία της Ολομέλειας.

 

   3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, εκτός από: (α) τα δύο (2) μέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) μέλος της ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών και (β) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22.

 

   4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε., ορίζει έναν (1) υπάλληλο της Ε.Ο.Ε. ως γραμματέα κάθε τακτικής Επιτροπής.

 

   5. Η θέση του μέλους τακτικής ή άλλης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι τιμητική και άμισθη.

 

   6. Οι τακτικές Επιτροπές, με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου τους, συντάσσουν και υποβάλλουν προς έγκριση στην Ολομέλεια, τον κανονισμό λειτουργίας τους και κάθε τροποποίηση αυτού.

 

   7. Οι τακτικές Επιτροπές παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας και ενημερώνουν τα μέλη της για το έργο και τις δράσεις τους, ιδίως για την πορεία διευθέτησης και την έκβαση των υποθέσεων που τους έχει αναθέσει η Ολομέλεια, με απόφασή της.

 

’ρθρο 20

Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας

 

   1. Σκοπός της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.) είναι ο συντονισμός, η οργάνωση, η εποπτεία, καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη, με κάθε τρόπο και μέσο, της προετοιμασίας των αθλητών και ομάδων αθλητών, οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματά τους και την εν γένει προοπτική που παρουσιάζει η αθλητική τους εξέλιξη και πορεία, είναι, σύμφωνα με τα κρατούντα στην αθλητική πρακτική και λογική, υποψήφιοι να συμμετάσχουν στους θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες και σε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων ή της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

 

   2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η ΕΠ.Ο.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   (α) συνεργάζεται με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που έχουν στο δυναμικό τους αθλητές προετοιμαζόμενους για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλη αθλητική διοργάνωση της παρ. 1,

   (β) συστήνει συμβουλευτικό όργανο, αποτελούμενο από τους εθνικούς ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους που υποδεικνύουν οι αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της, το οποίο παρέχει εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις για την καλύτερη και αρτιότερη δυνατή προετοιμασία των αθλητών και ομάδων αθλητών που έχουν ενταχθεί στην προολυμπιακή ομάδα,

   (γ) συστήνει συμβουλευτική επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (ιδίως φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, στατιστικολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους), ειδικούς στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού και επιστήμονες σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εκπόνηση και στον συντονισμό προγραμμάτων ολυμπιακής προετοιμασίας,

   (δ) παρακολουθεί και εποπτεύει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προπονητικών προγραμμάτων προετοιμασίας των αθλητών,

   (ε) παρακολουθεί την πορεία των συμμετοχών των αθλητών και ομάδων αθλητών σε ημεδαπούς και διεθνείς αγώνες, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της αγωνιστικής προόδου και εξέλιξης τόσο των αθλητών και ομάδων αθλητών που έχει εντάξει στην προολυμπιακή ομάδα όσο και των υπό ένταξη αντίστοιχων,

   (στ) εισηγείται στην Ολομέλεια την παροχή οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης στους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της,

   (ζ) εισηγείται στην Ολομέλεια κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, με σκοπό την παροχή άδειας και κάθε άλλης προβλεπόμενης στον νόμο διευκόλυνσης στους αθλητές που εργάζονται στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την προετοιμασία και τη συμμέτοχή τους σε αγώνες, ιδίως σε εκείνους που αποτελούν κριτήριο για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες,

   (η) εισηγείται στην Ολομέλεια την τελική συγκρότηση των ομάδων και εν γένει των αποστολών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις άλλες αθλητικές διοργανώσεις της παρ. 1, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Ολομέλεια και με τους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών και της Διοργανώτριας Αρχής των Αγώνων. Αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το φύλο αθλητή-αθλήτριας υποψήφιου/ας να συμμετέχει στις άνω ομάδες και αποστολές, η ΕΠ.Ο.Π. ακολουθεί και εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της Δ.Ο.Ε.,

   (θ) εισηγείται στην Ολομέλεια την ονομαστική, αριθμητική και ανά ιδιότητα σύνθεση του αρχηγείου της κάθε αποστολής, σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες της κάθε διοργάνωσης αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών οργάνων και των διοργανωτών, συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του καθενός εξ αυτών αλλά και την εμπειρία του σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης αθλητικών αποστολών,

   (ι) εισηγείται στην Ολομέλεια τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι αθλητές στους οποίους θα κατανεμηθούν οι υποτροφίες των προγραμμάτων Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Δ.Ο.Ε.,

   (ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που της αναθέτει η Ολομέλεια με απόφασή της.

 

   3. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΕΠ.Ο.Π. μπορεί να εισηγείται στην Ολομέλεια:

   (α) τη στελέχωσή της με προσωπικό της Ε.Ο.Ε.,

   (β) τη σύναψη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν επιστημονική κατάρτιση ή και αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο της Ολυμπιακής Προετοιμασίας και

   (γ) την απόσπαση στην Ε.Ο.Ε., με σκοπό τη διάθεση σε αυτήν, τεχνικών συμβούλων που υπηρετούν στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διαθέτουν αυξημένη εμπειρία, λόγω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, στο αντικείμενο της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

 

   4. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.), αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εκ των οποίων:

   (α) τουλάχιστον τα μισά πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Π. εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα εκ των μελών αυτών εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο  13. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της ΕΠ.ΟΠ. κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίασή της,

   (β) τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Δύο (2) από τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

   5. Για την επιλογή των μελών της περ. β' της παρ. 1, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

 

   6. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΠ.Ο.Π. εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εντός του πρώτου έτους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ακολουθούν την ψήφιση του νόμου.

 

’ρθρο 21

Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

 

   1. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.) εισηγείται στην Ολομέλεια ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, αν της έχει ανατεθεί σχετική αρμοδιότητα από την Ολομέλεια, για:

   (α) την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και της τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας,

   (β) την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας,

   (γ) την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ελληνική Επικράτεια,

   (δ) τη διαβούλευση και την επίσημη αλληλογραφία με τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων και κάθε αρμόδια αρχή για διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία,

   (ε) την επιλογή των Λαμπαδηδρόμων για το σκέλος της διαδρομής που διεξάγεται στην Ελληνική Επικράτεια,

   (στ) για κάθε επιμέρους σχετικό θέμα, ιδίως για το τελετουργικό των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, την επιλογή της πρωθιέρειας και των ιερειών, την επιλογή των χορηγών κ.ά.

 

   2. Η ΕΠ.Ο.Λ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη ως εξής:

   (α) δέκα (10) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Λ. εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 13. Από τα μέλη αυτά, τέσσερα (4) τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους ή την αυξημένη εμπειρία τους στο αντικείμενο της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας,

   (β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Επιτροπή Αθλητών.

 

   H ΕΠ.Ο.Λ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά από τη συγκρότησή της, εκλέγει τον Αντιπρόεδρό της.

 

’ρθρο 22

Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας

 

   1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ε.Ο.Ε.:

   (α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και τους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της,

   (β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το φίλαθλο πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόμος ή η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με απόφασή της.

 

   2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

   (α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής,

   (β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,

   (γ) παραβίαση του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,

   (δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση,

   (ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.),

   (στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες,

   (ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας.

 

   3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με τον οποίο: (α) ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύμα», «αθλητικά και αγωνιστικά ήθη» και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και (β) θεσπίζονται διαδικαστικοί δικονομικοί κανόνες, ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες της, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου κ.ά., οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κι αφετέρου τον σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο αθλητικό γίγνεσθαι.

 

   4. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τις εξής ιδιότητες:

   (α) τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου,

   (β) δύο (2) μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

 

   5. Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

 

   6. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της.

 

’ρθρο 23

Επιτροπή Αθλητών

 

   1. Αποστολή της Επιτροπής Αθλητών είναι να αντιπροσωπεύει τους αθλητές, να εκφράζει τις απόψεις τους και να τις μεταφέρει στην Ε.Ο.Ε.

 

   2. Η Επιτροπή Αθλητών είναι αρμόδια ιδίως:

   (α) να ερευνά θέματα που αφορούν στους αθλητές και να συμβουλεύει σχετικά την Ε.Ο.Ε.,

   (β) να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και προγράμματα κατά του ντόπινγκ και των εξαρτησιογόνων ουσιών με πρωτοβουλίες και προγράμματα που υποστηρίζουν τους «καθαρούς» αθλητές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου,

   (γ) να προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αθλητών και να υποβάλει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης διορισμού διαιτητών στο Διεθνές Συμβούλιο Διαιτησίας για τον Αθλητισμό (ICAS) και

   (δ) να διατηρεί επαφή με την Επιτροπή Αθλητών της Δ.Ο.Ε και την Επιτροπή Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

 

   3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Επιτροπή Αθλητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο.

 

   4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη αθλητές, ως εξής:

   (α) οι Έλληνες αθλητές που είναι μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio) μέλη,

   (β) δύο (2) μέλη, ένας αθλητής και ένας άνδρας, εκλέγονται από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 7,

   (γ) ένα (1) μέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατ' αναλογία της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 7,

   (δ) τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της.

 

   Η Επιτροπή Αθλητών, άμα τη σύστασή της, συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών της που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α.

 

   5. Μέλη της Επιτροπής Αθλητών μπορούν να εκλεγούν όσοι αθλητές κατά τον χρόνο εκλογής τους:

   (α) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,

   (β) έχουν συμμετάσχει σε θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήμισυ πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον των μελών της Επιτροπής Αθλητών πρέπει να έχει συμμετάσχει σε μία (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3) τελευταίες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων,

   (γ) δεν έχουν τιμωρηθεί για αδίκημα ντόπινγκ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της φαρμακοδιέγερσης ούτε για κάποιο από τα αδικήματα της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 22.

 

   6. Και τα δύο φύλα πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Αθλητών, με τον αριθμό των μελών από κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της.

 

’ρθρο 24

Λοιπές τακτικές Επιτροπές

 

   1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας των φύλων, Μάρκετινγκ και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του άρθρου 13. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Ολομέλεια αποφασίζει τον αριθμό των μελών κάθε Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού που καθεμία υπηρετεί.

 

   2. Πρόεδρος εκλέγεται μόνο μέλος της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Για την ιδιότητα ή προέλευση των υπόλοιπων μελών δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός.

 

’ρθρο 25

Συγκρότηση ειδικών Επιτροπών

 

   1. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να συγκροτούνται ειδικές Επιτροπές με έργο τη μελέτη και προώθηση επιστημονικών, αθλητικών, πολιτιστικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων που άπτονται των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε ειδικής Επιτροπής, η διάρκειά της, η σύνθεσή της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.

 

   2. Οι ειδικές Επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ολομέλεια. Πρόεδρος εκλέγεται μέλος της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου.

 

   3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, ορίζει έναν (1) υπάλληλο της Ε.Ο.Ε. ως Γραμματέα της κάθε ειδικής Επιτροπής.

 

   4. Η Ολομέλεια μπορεί να ανασυγκροτεί ή να καταργεί ειδικές Επιτροπές οποτεδήποτε.

 

’ρθρο 26

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

   1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργεί Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, στο οποίο απασχολούνται, με απόφαση της Ολομέλειας που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου της, δύο (2) εν ενεργεία δημοσιογράφοι, με ειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ, μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α). Οι δημοσιογράφοι αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ο.Ε. με σύμβαση έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεωθεί.

 

   2. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στελεχώνεται για τη γραμματειακή του υποστήριξη από προσωπικό της Ε.Ο.Ε. με εμπειρία στο αντικείμενο, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική πρόταση του Γενικού Γραμματέα.

 

’ρθρο 27

Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων

 

   Οι Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.:

   (α) επιβλέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης τους,

   (β) μεριμνούν για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν τις εγκαταστάσεις ευθύνης τους,

   (γ) ασκούν κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα, η οποία τους ανατίθεται με νόμο ή με απόφαση της Ολομέλειας.

 

’ρθρο 28

Επίλυση διαφορών - Διαιτησία

 

   1. Κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ των μελών της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ή μεταξύ των μελών τακτικής ή ειδικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθε- νός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. συζητείται και επιλύεται με φιλικό τρόπο στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και, αν το ζήτημα αφορά συγκεκριμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, σε συνεργασία και διαβούλευση με τις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μπορεί να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, πριν ή και μετά την ανάκυψη οποιασδήποτε σχετικής διαφωνίας ή αμφισβήτησης.

 

   2. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από σχετική εισήγηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται στην Ε.Ο.Ε. μόνιμο όργανο διαιτησίας, στο οποίο υπάγονται όλες οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των αποφάσεων της Ολομέλειας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του διαιτητικού αυτού οργάνου και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

   3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 3, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε μέλους της ή μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τμήμα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS (Ordinary Arbitration Division), κατ' εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 3, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο βαθμό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό με προσφυγή κατά της απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων (Appeals Arbitration Division) του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court of Arbitration for Sport CAS) κατ' εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας.

 

’ρθρο 29

Τελικές διατάξεις

 

   1. Όλες οι προθεσμίες του παρόντος υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 240 και επόμενα του Α.Κ. Η τελευταία ημέρα κάθε προθεσμίας λήγει την ώρα που λήγει, τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα, το ισχύον ωράριο εργασίας του δημοσίου τομέα, μετά τη λήξη του οποίου κανένα έγγραφο δεν λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

   2. Οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση σε Σώμα της Ε.Ο.Ε. και την εκλογή και συμμετοχή των μελών στην Ολομέλεια, θα ισχύσουν από την επόμενη θητεία της Ολομέλειας, η οποία αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της εκλογικής Ολομέλειας που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 12.

 

   3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος ψηφίζεται από την Ολομέλεια, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων, εγκρίνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και κυρώνεται με νόμο.

 

   4. Το παρόν καταστατικό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, στον οποίο και αναφέρεται ρητά. Αν υπάρξει οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και εκείνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, υπερισχύουν οι τελευταίες.

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 27η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/25.5.2020 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε."»

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

’ρθρο 23

Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ»

 

   1. Από την οριστική μεταφορά των εγκαταστάσεων και την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά), όλοι οι κατά τον χρόνο της κατάργησης εργαζόμενοι σε αυτό με σχέσεις εργασίας είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτές που κατείχαν ή για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα και, εάν δεν υπάρχουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την ίδια απόφαση. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί στο άνω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μεταφέρονται, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σε εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέα, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ίδια σχέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν κατά τον χρόνο μεταφοράς είτε σε κενή οργανική θέση δικηγόρου είτε σε προσωποπαγή θέση δικηγόρου που συστήνεται με την ίδια απόφαση.

 

   Οι ανωτέρω κατά περίπτωση αποφάσεις εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την οριστική κατάργηση του νομικού προσώπου και τα αποτελέσματά τους ανατρέχουν στην ημερομηνία κατάργησης. Το χρονικό διάστημα έως την κοινοποίηση των μετατάξεων και την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στον φορέα υποδοχής που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές τους για το διάστημα αυτό.

 

   2. Οι μετατασσόμενοι και οι μεταφερόμενοι δικηγόροι, κατ' εφαρμογή της παρ. 1, διατηρούν όλα τα μισθολογικά, υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, εφόσον αυτά συμβιβάζονται και δικαιολογούνται από τα καθήκοντα της νέας θέσης. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους, που έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη στον καταργούμενο φορέα, λαμβάνεται υπόψη για κάθε νόμιμη συνέπεια στη νέα τους θέση.

 

’ρθρο 24

Αρμοδιότητες τμήματος αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.

 

   Η υποπερ. ιαια' της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α' 7) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

   «3. α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων ’θλησης για Όλους είναι αρμόδιο για:

 

   αα) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" (ΠΑγΟ), καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων.

   ββ) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" και τη μέριμνα για την εισήγηση και έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

   γγ) Την πιστοποίηση των συνεργαζόμενων φορέων που υποβάλλουν αίτηση - πρόταση υλοποίησης ΠΑγΟ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης.

   δδ) Την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων, γενικών και ειδικών, "’θλησης για Όλους"

   εε) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους".

   στστ) Την τήρηση και προβολή "Αθλητικού Χάρτη" για την υλοποίηση των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

   ζζ) Την εισήγηση λήψης μέτρων και σχεδιασμού προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, στην καλλιέργεια και στη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους κ.λπ.

   ηη) Την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της διεύθυνσης και των φορέων υλοποίησης των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους"

   θθ) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου των πραγματοποιηθέντων Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" ανά φορέα υλοποίησης.

   ιι) Τη διαμόρφωση και καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" και εκδηλώσεων ανά έτος.

   ιαια) Την εισήγηση για τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής και την υποβολή έκθεσης - πρότασης προς αυτήν για τον καθορισμό του ύψους των εγκρίσεων και του ποσοστού χρηματοδότησης των ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

   ιβιβ) Τη συγκέντρωση στοιχείων αποτίμησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων "’θληση για Όλους" και των εκδηλώσεων.

 

   β) Το Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ είναι αρμόδιο για:

   αα) Τη διαχείριση του αρχείου προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά σε στοιχεία των απασχολούμενων στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των απασχολούμενων σε αυτά Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

   ββ) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

   γγ) Τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των ΠΑγΟ.

   δδ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ προκειμένου να δοθεί έγκριση του προϋπολογισμού/χρηματοδότησης κάθε φορέα.

   εε) Τη μέριμνα για έγκαιρη παραλαβή, αξιολόγηση και έλεγχο των παραστατικών με σκοπό τη σύνταξη απολογισμού και έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων.

   στστ) Την πρόταση για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ.

   ζζ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση των ενημερωτικών πινακίων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού των ΠΑγΟ.

   ηη) Τη συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκταμίευσης της χρηματοδότησης των φορέων.

   θθ) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε προγράμματος και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε φορέα (έκδοση ειδικού κωδικού του κάθε φορέα) και για κάθε περίοδο χρηματοδότησης.

   ιι) Την κατάθεση προτάσεων μετά τη συγκέντρωση των απολογιστικών εκθέσεων των φορέων για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης των ΠΑγΟ.

   ιαια) Τη μέριμνα για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης των ΠΑγΟ.

 

   γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής είναι αρμόδιο για:

   αα) τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

   ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα.

   γγ) Την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές δράσεις μέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου των φορέων αυτών, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων.

   δδ) Τον προσδιορισμό, τον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.

   εε) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.

   στστ) Τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.

   ζζ) Την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.

   ηη) Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών.

   θθ) Την τήρηση ψηφιακού Μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα.

   ιι) Τον συντονισμό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών μορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και

   ιαια) Την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων της υποπερ. ιι', τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων.

 

   δ) Το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

   αα) Τη διαμόρφωση του αντικειμένου των Προγραμμάτων "’θληση για Όλους'; την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.

   ββ) Τη μέριμνα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (δόκιμοι υπάλληλοι, τακτικό προσωπικό κ.λπ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.

   γγ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής εν γένει, σε στελέχη και υπηρετούντες αθλητικών φορέων.

   δδ) Τον σχεδιασμό καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων ’θλησης, Διατροφής και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

   εε) Την επιστημονική υποστήριξη των Προγραμμάτων "’θλησης για Όλους" και Αγωνιστικού Αθλητισμού.

   στστ) Την έρευνα για τον προσδιορισμό προδιαγραφών χώρων άθλησης.

   ζζ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την κατανομή τους ανά φορέα.

   ηη) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εφαρμογής του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, στους φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων ’θλησης για Όλους και Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.).

   θθ) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων Προπονητικών Προγραμμάτων (Ε.Π.Π.).

   ιι) Τον σχεδιασμό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήματος Ανίχνευσης Επιλογής και Αξιοποίησης μαθητών και αθλητικών ταλέντων.

   ιαια) Τον χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών στον χώρο του Αθλητισμού (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό).

   ιβιβ) Την υποβοήθηση του έργου και τη γραμματειακή υποστήριξη από προσωπικό του τμήματος του αρμόδιου φορέα Καταπολέμησης Ντόπινγκ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εντολών προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για τη δέσμευση ποσού και χρηματοδότησης του ΕΣΚΑΝ.

   ιγιγ) Τη θέσπιση αναγκαίων μέτρων, διαδικασιών, μηχανισμών και συστημάτων κατά της φαρμακοδιέγερσης. Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης για την αποτροπή του ντόπινγκ.

   ιδιδ) Την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την προώθηση του υγιούς αθλητισμού και την επιστημονική στήριξη αθλητή και αθλούμενου.

   ιειε) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιστημονική κατάρτιση των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προπονητών και εκπαιδευτών.

   ιστιστ) Την υποβοήθηση του έργου επιστημονικών φορέων, που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού.

   ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.

   ιηιη) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.

   ιθιθ) Την επιστημονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων.

   κκ) Τον συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, της ’θλησης για Όλους και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

   κακα) Τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέματα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου.

   κβκβ) Τον σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία.

   κγκγ) Την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υπο-έργων), ως δικαιούχου, στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και σε άλλους τομείς συναφείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών για τον αθλητισμό οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα αντίστοιχα προγράμματα.

   κδκδ) Τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων και έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε Ειδικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Erasmus+), για την εκτέλεση αθλητικών έργων από τη Γ.Γ.Α. ή από τρίτους φορείς.

   κεκε) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων, βασιζόμενοι στην απλούστευση των διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους.

   κστκστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

   ε) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής είναι αρμόδιο για:

   αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου της Γ.Γ.Α.

   ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε διεθνείς θεσμικούς και άλλους φορείς.

   γγ) Τη μέριμνα συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για θέματα αθλητισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνή προγράμματα και αθλητικές πολιτικές, καθώς και ενημέρωσης των αρμόδιων τμημάτων της Γ.Γ.Α.

   δδ) Τη μέριμνα αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισμό της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους Διεθνείς θεσμικούς φορείς που συμμετέχουμε ως κράτος - μέλος.

   εε) Τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για την Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO (Ν.Π.Ι.Δ.).

 

   στ) Το Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού και Στοχοθεσίας είναι αρμόδιο για:

   αα) Τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν την ανάπτυξη του αθλητισμού, τη στατιστική καταγραφή και αξιοποίηση των αριθμητικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων (π.χ. των αθλητών και αθλουμένων, των αθλητικών φορέων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού).

   ββ) Την παρακολούθηση και κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας.

   γγ) Τη δημιουργία αρχείου ιστορικών αθλητικών ντοκουμέντων.

   δδ) Την αποτύπωση και στατιστική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων και σωματείων συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.

   εε) Τη μέριμνα για την εφαρμογή της στοχοθεσίας και τους στρατηγικούς στόχους κάθε έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

   στστ) Την εφαρμογή πρακτικών αναφορικά με θέματα στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, καθώς και τη μέριμνα για την εφαρμογή αυτών στους εποπτευόμενους φορείς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

   ζζ) Τη σύσταση και τήρηση Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασμού σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

   ηη) Την αξιολόγηση των δομών των εποπτευομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσής τους και τη στρατηγική ευθυγράμμιση αυτών με την επιχειρησιακή τους λειτουργία.»

 

’ρθρο 25

Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4067/2012

 

   Στον ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται άρθρο 20Α, ως εξής:

 

   «’ρθρο 20Α

   Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

 

   1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους. Γ ια τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Γ ια την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμενων θόλων απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση άδειας μικρής κλίμακας της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας και β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.

 

   2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι και στα προαύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

   3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζόμενων θόλων που τοποθετούνται σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους και προαύλια σχολείων δυνάμει των παρ. 1 και 2 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

 

’ρθρο 26

Σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων αθλητικής ανάπτυξης από ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α' 156)

 

   Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α' 156) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος δήμος, η οικεία περιφέρεια, ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), καθώς και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53) δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87).»

 

’ρθρο 27

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και για το έτος 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 (Α' 148)

 

   Το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α' 148) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «’ρθρο 143

   Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020

 

   1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού ή του χρονικού διαστήματος από την 1η.1.2021 έως την 15η.2.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

   Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α' 121), λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.

 

   2. Οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόμου και του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 15η.2.2021.»

 

ΜΕΡΟΣ Ζ'

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

’ρθρο 28

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

 

   1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας.

 

   2. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών και αφορούν κάθε είδους επιχείρηση - εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι θέσεις εργασίας του παρόντος είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

   3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας καταβάλλονται, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση - εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι (6) μηνών.

 

   4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

 

   5. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση - εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη.

 

   6. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

 

   7. Η επιχείρηση - εργοδότης που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:

   α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης,

   β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

   8. Ειδικά για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων της περ. β) της παρ. 7, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

   9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή του.

 

   10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων - εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

 

   11. Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ. 10 συναχθεί ότι η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονομική ενίσχυση των διακοσίων (200) ευρώ, ποσό το οποίο καταβάλλει η ίδια η επιχείρηση.

 

   12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

   13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης - υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης - εργοδότη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε σχέση με το ανωτέρω έντυπο.

 

   14. Το πρόγραμμα του παρόντος άρχεται την 1η.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

 

’ρθρο 29

Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά

 

   1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται περ. θ) ως εξής:

 

   «θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.»

 

   2. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή των Ελλήνων και εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020 και επομένων.

 

ΜΕΡΟΣ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

’ρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

   2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δε δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

   3. Στις κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α' 121) αθλητικές ομοσπονδίες με αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω νόμου προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση, ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δημοσίευσή του, εφόσον είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

 

   4. Στις κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α' 121) αθλητικές ενώσεις με αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω νόμου προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δημοσίευσή του, εφόσον τα σωματεία - μέλη τους είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

   5. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 ισχύει για τη σύνθεση της ολομέλειας της διοίκησης της Ε.Π.Ε. που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α' 16), πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα ολομέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.

 

   6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 ισχύει για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου, πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.

 

   7. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) που αναδείχθηκαν στις αρχαιρεσίες της 4ης.12.2016 παρατείνεται έως την 31η.12.2021.

 

   8.Α. α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν:

   α) έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ή

   β) λάβει την ίδια αθλητική αναγνώριση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

   β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων:

   α) έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ή

   β) λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

   Οι προϋποθέσεις των περ. α' και β' πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

 

   Β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

   9. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2020.

 

   10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/ 1999 ισχύουν για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή 1η έως 6η νίκη σε ΠανευρωπαϊκόΠπρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, δε διεξήχθησαν οι παραπάνω Παγκόσμιες ή Πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτή στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.

 

’ρθρο 31

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 (Α' 121), η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

   2. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας του άρθρου 21, η συγκρότησή της, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

   3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και του αναπληρωτή του στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο σχετικό και συναφές με την εφαρμογή των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 θέμα, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος.

 

’ρθρο 32

Καταργούμενες διατάξεις

 

   Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

   (α) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του ν. 4603/2019 (Α' 48),

   (β) η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4603/2019 (Α' 48) και

   (γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 

’ρθρο 33

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

 

   2. Ειδικώς η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιείται διά του παρόντος, αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ισχύει από τον χρόνο που ο ολυμπιονίκης και μετέπειτα προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης εγγράφηκε ως μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης.

 

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020